Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Parnični odjel
Obiteljski odjel
Izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje i proučavanje sudske prakse
Lista izmiritelja Općinskog suda u Rijeci
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršno - izvanparnična pisarnica
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 37 - sud.savjetnik - određeno
Oglas 38 - namještenik – vozač - neodređeno
Oglas 39 - sud.zapisničar - neodređeno
Oglas 40 - sud.referent - zk - neodređeno
Oglas 41 - namještenik- čistačica - neodređeno
Oglas 42 - admin.referent- upisničar - određeno - SS Crikvenica
Oglas 43 - admin.referent - određeno
Oglas 44 - sud.referent-zk- određeno SS Krk
Oglas 45 - admin.referent -neodređeno
Oglas 46 - sud.referent -zk -određeno -Rab
Oglas 47 - admin.referent- upisničar - određeno
Oglas 48 - inf.referent - neodređeno
Oglas 49 - sud.zapisničar - neodređeno
Oglas 50 - namještenik- čistačica - određeno
Plan Prijma
Plan prijma 2016/2017-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijma 2018/2019 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Javna nabava
Dokumentacija
Registar Ugovora
Plan Nabave 2016
Plan Nabave 2017
Plan Nabave 2018
Obavijest u smislu čl. 13 ZJN
Izjava u smislu čl. 13 ZJN
Financijsko izvještavanje
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Korisni linkovi
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Obavijest e-Predmet
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Kontakt
Izdvojeni objekti
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Odluku o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje otpadom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sus.gosp.energijom
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Oglas 38 - namještenik – vozač - neodređeno

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA
Po provedenom oglasu objavljenom na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 12. lipnja 2018. godine odlukom sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Rijeci, za popunu 1 (jednog) radnoga mjesta III vrste – vozač, izabran je kandidat MARIO MAJNARIĆ iz Viškova, srednja stručna sprema. 
 

 


 

 

ODLUKA 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA3
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA

Posl.br.: 7 Su-630/2018
U Rijeci, 02. srpnja 2018.


POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ
KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE

Na javni natječaj za radno mjesto III vrste – vozač, na neodređeno vrijeme, objavljenog dana 12. lipnja 2018. godine na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na web stranicama Općinskog suda u Rijeci, prijavili su se sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave zajedno sa dokumentacijom potpune:

1. RELIĆ ZDRAVKO
2. DALIBOR MARKOVIĆ
3. LEŠ DANIJEL
4. BOJAN ĐANOVIĆ
5. MARIO MAJNARIĆ
6. DANIJEL RONČEVIĆ
7. SAŠA PEZIĆ


Navedeni kandidati upućuju se na razgovor koji će se održati dana 13. srpnja 2018. godine, s početkom u 09,00 sati, u prostorijama ovog suda u ulici Žrtava fašizma 7 u Rijeci, u sobi br. 1 u prizemlju zgrade.

Popis kandidata bit će istaknut na oglasnoj ploči, te web stranicama naslovnog suda.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio testiranju, povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom. Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.


OPĆINSKI SUD U RIJECI

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Posl. br.: 07 Su-630/2018
U Rijeci, 12. lipnja 2018. godine

Na temelju odredbe članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) te članka 4. i 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 112/17, 12/18), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/17-04/75, Urbroj: 514-04-01-03-18-02 od 19. travnja 2018. godine, Općinski sud u Rijeci, raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za radno mjesto III. vrste, namještenika – vozač
1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme
u Općinskom sudu u Rijeci

UVJETI:
- SSS – srednja stručna sprema prometne ili tehničke struke;
- vozačka dozvola B kategorije
- 1 (jedna) godina radnog staža;
- probni rad 2 mjeseca.

Opis poslova: Obavlja poslove vozača, te druge tehničke poslove

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu se prilažu dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, i to:
- preslik domovnice ili druge isprave kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo,
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) kojima se dokazuje stečeni radni staž,
- preslik svjedodžbe o stečenoj, a traženoj stručnoj spremi
- preslik vozačke dozvole B kategorije
- potvrda nadležnog Suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, koja ne smije biti starija od 6 (šest) mjeseci.

U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam su propisane zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u predmetnom oglasu.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima dužni su se pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta, te dokaze o priznanju statusa kojim ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo ona osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete propisane javnim natječajem.

Sa kandidatima prijavljenim na javni natječaj provesti će se strukturirani razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana oglašavanja na adresu: OPĆINSKI SUD U RIJECI, Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka (za javni natječaj– vozač).Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave:

Vesna Katarinčić, dipl. iur.