Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Parnični odjel
Obiteljski odjel
Izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje i proučavanje sudske prakse
Lista izmiritelja Općinskog suda u Rijeci
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršno - izvanparnična pisarnica
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 32 - admin.referent - sud.zapisničar - određeno
Oglas 33 - sud.referent - zk - određeno - Rijeka , Krk
Oglas 34 - sud.referent - zk - određeno
Oglas 35 - sud.zapisničar - sud.upisničar - neodređeno
Oglas 36 - namještenik – vozač - neodređeno
Oglas 37 - sud.savjetnik - određeno
Oglas 38 - namještenik – vozač - neodređeno
Oglas 39 - sud.zapisničar - neodređeno
Oglas 40 - sud.referent - zk - neodređeno
Oglas 41 - namještenik- čistačica - neodređeno
Oglas 42 - admin.referent- upisničar - određeno - SS Crikvenica
Plan Prijma
Plan prijma 2016/2017-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijma 2018/2019 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Javna nabava
Dokumentacija
Registar Ugovora
Plan Nabave 2016
Plan Nabave 2017
Plan Nabave 2018
Obavijest u smislu čl. 13 ZJN
Izjava u smislu čl. 13 ZJN
Financijsko izvještavanje
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Korisni linkovi
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Obavijest e-Predmet
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Kontakt
Izdvojeni objekti
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Odluku o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje otpadom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sus.gosp.energijom
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Oglas 36 - namještenik – vozač - neodređeno

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA
Obustava oglasa, ponovljen pod brojem 38. 
 

 


 

ODLUKA

 

 


 

 

ODLUKA


 


 

 

OBAVIJEST


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Posl. br.: 07 Su-630/2018
U Rijeci, 27. travnja 2018. godine

Na temelju odredbe članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) te članka 4. i 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 112/17, 12/18), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/17-04/75, Urbroj: 514-04-01-03-18-02 od 19. travnja 2018. godine, Općinski sud u Rijeci, raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za radno mjesto III. vrste, namještenika – vozač
1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme
u Općinskom sudu u Rijeci

UVJETI:
- SSS – srednja stručna sprema prometne ili tehničke struke;
- vozačka dozvola B kategorije
- 1 (jedna) godina radnog staža;
- probni rad 2 mjeseca.

Opis poslova: Obavlja poslove vozača, te druge tehničke poslove

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu se prilažu dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, i to:
- preslik domovnice ili druge isprave kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo,
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) kojima se dokazuje stečeni radni staž,
- preslik svjedodžbe o stečenoj, a traženoj stručnoj spremi
- preslik vozačke dozvole B kategorije
- potvrda nadležnog Suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, koja ne smije biti starija od 6 (šest) mjeseci.

U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam su propisane zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u predmetnom oglasu.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima dužni su se pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta, te dokaze o priznanju statusa kojim ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo ona osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete propisane javnim natječajem.

Sa kandidatima prijavljenim na javni natječaj provesti će se strukturirani razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana oglašavanja na adresu: OPĆINSKI SUD U RIJECI, Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka (za javni natječaj– vozač).Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave:

Vesna Katarinčić, dipl. iur.