Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Parnični odjel
Obiteljski odjel
Izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje i proučavanje sudske prakse
Lista izmiritelja Općinskog suda u Rijeci
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršno - izvanparnična pisarnica
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 32 - admin.referent - sud.zapisničar - određeno
Oglas 33 - sud.referent - zk - određeno - Rijeka , Krk
Oglas 34 - sud.referent - zk - određeno
Oglas 35 - sud.zapisničar - sud.upisničar - neodređeno
Oglas 36 - namještenik – vozač - neodređeno
Oglas 37 - sud.savjetnik - određeno
Oglas 38 - namještenik – vozač - neodređeno
Oglas 39 - sud.zapisničar - neodređeno
Oglas 40 - sud.referent - zk - neodređeno
Oglas 41 - namještenik- čistačica - neodređeno
Oglas 42 - admin.referent- upisničar - određeno - SS Crikvenica
Plan Prijma
Plan prijma 2016/2017-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijma 2018/2019 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Javna nabava
Dokumentacija
Registar Ugovora
Plan Nabave 2016
Plan Nabave 2017
Plan Nabave 2018
Obavijest u smislu čl. 13 ZJN
Izjava u smislu čl. 13 ZJN
Financijsko izvještavanje
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Korisni linkovi
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Obavijest e-Predmet
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Kontakt
Izdvojeni objekti
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Odluku o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje otpadom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sus.gosp.energijom
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Oglas 35 - sud.zapisničar - sud.upisničar - neodređeno

 

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA
Po provedenom natječaju objavljenom u Narodnim novinama br. 28/18 od 23. ožujka 2018 .g., odlukom sutkinje ovlaštene za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Rijeci, za popunu 1 (jednog) radnog mjesta III vrste – administrativni referent - zapisničar, izabran je kandidat IVONA ŠTIFANIĆ iz Rijeke, srednja stručna sprema, a za popunu 2 (dva) radna mjesta III vrste administrativni referent – upisničar, izabrani su kandidati ESTERA GROZDANIĆ iz Rijeke, viša stručna sprema i MARINA PAUKOVIĆ iz Crikvenice, srednja stručna sprema. 
 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Posl.br.: 7 Su-441/2018
U Rijeci, 17.travnja 2018.godine.OBAVIJEST O TESTIRANJU
PO RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU

za izvanredni postupak prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Rijeci, i to:

2 (dva) administrativna referenta – upisničara (m/ž)

Obavještavaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete da će se testiranje za sve kandidate provesti dana 2.svibnja 2018.godine u sobi br. 1 u prizemlju suda s početkom u 09,00 sati (za kandidate čija prezimena počinju slovima od A-M), a s početkom u 10,00 sati (za kandidate čija prezimena počinju slovima N-Ž).

Ukoliko se razgovor sa svim kandidatima ne stigne provesti u redovno radno vrijeme dana 2.svibnja 2018.godine, razgovori će se nastaviti dana 3.svibnja 2018.godine. Kandidati će na licu mjesta biti obaviješteni o tome tko treba pristupiti razgovoru dana 3.svibnja 2018.godine.


Predsjednik komisije:
Karolina Peloza
sudski savjetnik

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Rijeci
Ured predsjednika

KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

Posl.br.: 7 Su-441/2018
U Rijeci 16.travnja 2018.godine


POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ
KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE


Na javni natječaj objavljen dana 23. ožujka 2018. godine u Narodnim novinama (NN 28/18) za popunu dva (2) radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog upisničara na neodređeno vrijeme, u Općinskom sudu u Rijeci, prijavili su se sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave zajedno sa dokumentacijom potpune:

1. BOJAN DEVIĆ
2. SILVANA MARČINA
3. ANDREA FRANOVIĆ
4. JASNA MARŠANIĆ
5. IVANA ŠVAIĆ
6. ANAMARIJA SAMARŽIJA
7. STOJANKA DABIĆ
8. TAMARA SPAROŽIĆ
9. MARTINA PLEŠE
10. IVONA PEŠORDA
11. SNJEŽANA CORAZZA
12. MIRJANA HERO
13. MARTINA ŠACKA
14. ALEKSANDRA LAZIĆ
15. LJILJANA FERENAC
16. TINA CVITANOVIĆ
17. DALIBOR BARBALIĆ
18. MARINA ADŽAM
19. MARINA PAUKOVIĆ
20. ASJA PRIZMIĆ
21. ESTERA GROZDANIĆ
22. STELLA SUDAR
23. ARIJANA MLADENIĆ
24. IZELA DŽEHVEROVIĆ
25. MIA MANOJLOVIĆ
26. MARČELA UTJEŠINOVIĆ
27. MAJA RAĐENOVIĆ
28. MARINA STARČEVIĆ
29. NADA GAŠPAROVIĆ
30. ANAMARIJA FUĆAK
31. ALEKSANDRA GVOZDARAC
32. MATEA MAJDANDŽIĆ
33. KLARA ANIĆ
34. IVANA ŠTIMAC
35. ĐURĐICA RADNOVIĆ
36. DARIO VELČIĆ
37. ANDREA RADICA
38. IVONA ŠTIFANIĆ
39. INES ŠVRLJUGA
40. STANISLAVA TRKULJA
41. SUZANA VIČEVIĆ
42. DUNJA KRANJAC GREGOROVIĆ
43. MARTINA BRKLJAČA
44. IVANA PLANINIĆ
45. KATIKA KALANJ

Predsjednik komisije
Karolina Peloza
sudski savjetnik

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Posl.br.: 7 Su-441/2018
U Rijeci, 16.travnja 2018.godine.OBAVIJEST O TESTIRANJU
PO RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU

za izvanredni postupak prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Rijeci, i to:

2 (dva) administrativna referenta – upisničara (m/ž)

Objavljenom u Narodnim novinama br. 28/18 od 23. ožujka 2018. godine, na stranicama www.uprava.hr., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Rijeka, kao i na oglasnoj i web stranici Općinskog suda u Rijeci.

Na temelju odredbe čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 78/17) kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja
u p u ć u j u s e
n a t e s t i r a nj e

koje će se održati dana 2. i 3.svibnja 2018.godine u prostorijama Općinskog suda u Rijeci, na adresi Žrtava fašizma 7, Rijeka, u sobi br. 1 u prizemlju zgrade.

Testiranje će se održati u sobi br. 1 u prizemlju suda s početkom u 09,00 sati za kandidate čija prezimena počinju slovima od A-M, za kandidate čija prezimena počinju slovima N-Ž sa početkom u 10,00 h.

Testiranje svih kandidata provest će se iz pisanog testa koji uključuje Ustav RH, te Sudski poslovnik.
Razgovor s kandidatima održat će se nakon provedenog testiranja.

Popis kandidata bit će istaknut na oglasnoj ploči naslovnog suda, te web stranicama Općinskog suda u Rijeci.

Temeljem čl. 10. u svezi čl. 8 st. 5 Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, mogu pristupiti samo kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete oglasa, a isti su dužni ponijeti osobnu iskaznicu. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je isti povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Izvori za osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske:
-Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 i 5/14).
-Sudski poslovnik (NN 37/14, 49/14, 8/15, 35/15,123/15)

PRAVILA TESTIRANJA

- po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta; kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju;

- na testiranje kandidati su dužni ponijeti jednu kemijsku olovku u plavoj ili crnoj boji; kandidati pri pisanoj provjeri znanja ne smiju koristiti tekstove izvora za pripremanje kandidata za testiranje niti druge tekstove ili bilješke;

- pisana provjera znanja za kandidate traje 45 (četrdeset i pet) minuta;

- dio pisane provjere znanja iz poznavanja ustavnog ustrojstva RH sastoji se od 10 (deset) pitanja, te dio pisane provjere znanja iz Sudskoj poslovnika od 10 (deset) pitanja; pisana provjera znanja vrši se zaokruživanjem ponuđenih odgovora ili popunjavanjem praznina;

- kandidati mogu ostvariti najviše 30 (trideset) bodova i to po 10 (deset) bodova iz dijela pisanog testa poznavanja Ustavnog ustrojstva RH, 10 (deset) bodova iz dijela pisanog testa iz Sudskog poslovnika (po 1 (jedan) za svako točno odgovoreno pitanje), te po 10 (deset) bodova iz razgovora; smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provedene provjere, odnosno iz razgovora, dobili najmanje 5 (pet) bodova;

- za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija niti na drugi način uznemiravati druge kandidate (koristiti mobitel i sl.);

- u slučaju da pri pisanju testa na kraju testiranja ostane samo jedan kandidat koji nije završio s testom, pretposljednji kandidat koji je završio s testom dužan je ostati u prostoriji u kojoj se vrši testiranje dok i posljednji kandidat ne završi;

- za vrijeme boravka u zgradi suda pozvani kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba; u slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti upozoreni na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni s testiranja te će se smatrati da su odustali od daljnjeg postupka testiranja;

- kandidatima koji se ne budu pridržavali gore navedenih pravila pisani test ili radnja neće se priznati niti ocijeniti;

- svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.


Predsjednik komisije:
Karolina Peloza
sudski savjetnik

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Rijeci
Ured predsjednika

KOMISIJA ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA

Posl.br.: 7 Su-441/2018
U Rijeci 16.travnja 2018.godine


POPIS KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ
KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE


Na javni natječaj objavljen dana 23. ožujka 2018. godine u Narodnim novinama (NN 28/18) za popunu jednog (1) radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara na neodređeno vrijeme, u Općinskom sudu u Rijeci, prijavili su se sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave zajedno sa dokumentacijom potpune:

1. MIA MANOJLOVIĆ
2. SABINA ŠOJAT
3. ANDREA FRANOVIĆ
4. ARIJANA MLADENIĆ
5. ANA VRANIĆ
6. MARČELA UTJEŠINOVIĆ
7. SVETLANA RADOŠEVIĆ
8. MIRJANA HERO
9. MARTINA PLEŠE
10. ALEKSANDRA LAZIĆ
11. IVANA ŠTIMAC
12. VANJA BAN
13. IVONA ŠTIFANIĆ
14. SUZANA VIČEVIĆ
15. STANISLAVA TRKULJA
16. KATIKA KALANJ
17. ANAMARIJA FUĆAK


Predsjednik komisije
Karolina Peloza
sudski savjetnik 

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Posl.br.: 7 Su-441/2018
U Rijeci, 16.travnja 2018.godine.OBAVIJEST O TESTIRANJU
PO RASPISANOM JAVNOM NATJEČAJU

za izvanredni postupak prijama u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Rijeci, i to:

1 (jedan) administrativni referent – zapisničara (m/ž)

Objavljenom u Narodnim novinama br. 28/18 od 23. ožujka 2018. godine, na stranicama www.uprava.hr., na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Rijeka, kao i na oglasnoj i web stranici Općinskog suda u Rijeci.

Na temelju odredbe čl. 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN br. 78/17) kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja
u p u ć u j u s e
n a t e s t i r a nj e

koje će se održati dana 23.travnja 2018.godine u prostorijama Općinskog suda u Rijeci, na adresi Žrtava fašizma 7, Rijeka, u sobi br. 1 u prizemlju zgrade.

Testiranje će se održati u sobi br. 1 u prizemlju suda s početkom u 09,00 sati.

Testiranje svih kandidata provest će se iz pisanog testa koji uključuje Ustav RH, te Sudski poslovnik.
Razgovor s kandidatima održat će se nakon provedenog testiranja.

Popis kandidata bit će istaknut na oglasnoj ploči naslovnog suda, te web stranicama Općinskog suda u Rijeci.

Temeljem čl. 10. u svezi čl. 8 st. 5 Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi, mogu pristupiti samo kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete oglasa, a isti su dužni ponijeti osobnu iskaznicu. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je isti povukao prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom.

IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

Izvori za osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske:
-Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 i 5/14).
-Sudski poslovnik (NN 37/14, 49/14, 8/15, 35/15,123/15, 45/16,29/17,33/17 – Ispravak 34/17 i 57/17)

PRAVILA TESTIRANJA

- po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta; kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju;

- na testiranje kandidati su dužni ponijeti jednu kemijsku olovku u plavoj ili crnoj boji; kandidati pri pisanoj provjeri znanja ne smiju koristiti tekstove izvora za pripremanje kandidata za testiranje niti druge tekstove ili bilješke;

- pisana provjera znanja za kandidate traje 45 (četrdeset i pet) minuta;

- dio pisane provjere znanja sastoji se od 10 (deset) pitanja iz Ustava RH, te 10 (deset) pitanja iz Sudskoj poslovnika; pisana provjera znanja vrši se zaokruživanjem ponuđenih odgovora ili popunjavanjem praznina;

- samo kandidati koji su uspješno položili pisane testove pristupaju provjeri znanja rada na računalu, o čemu će kandidati biti obaviješteni istoga dana tako što će rezultati pisane provjere znanja biti usmeno pročitani kandidatima.

- provjera znanja rada na računalu sastoji se od provjere sposobnosti u brzini i točnosti kod diktata teksta, a rezultat se utvrđuje na osnovi točnosti prema tablici kriterija koja će biti pročitana od strane komisije. Smatra se da su kandidati zadovoljili na provjeri poznavanja rada na računalu ako su dobili najmanje 5 (pet) bodova.

- kandidati koji su zadovoljili na provjeri poznavanja rada na računalu pristupiti će razgovoru s Komisijom, i to kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ako se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj se broj povećava za broj traženih izvršitelja; ako je u drugoj fazi zadovoljilo manje od 10 kandidata, na intervju će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili u drugoj fazi testiranja. Razgovor s komisijom boduje se sa najviše 10 (deset) bodova, a komisija će u razgovoru s kandidatima utvrđivati interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi.

- kandidati mogu ukupno ostvariti najviše 40 (četrdeset) bodova i to po 10 (deset) bodova iz dijela pisanog testa poznavanja Ustavnog ustrojstva RH, 10 (deset) bodova iz dijela pisanog testa poznavanja Sudskog poslovnika - po 1 (jedan) bod za svako točno odgovoreno pitanje, 10 (deset) bodova iz provjere poznavanja znanja rada na računalu, te po 10 (deset) bodova iz razgovora s komisijom; smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provedene provjere, odnosno iz razgovora, dobili najmanje 5 (pet) bodova;

- za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija niti na drugi način uznemiravati druge kandidate (koristiti mobitel i sl.);

- u slučaju da pri pisanju testa na kraju testiranja ostane samo jedan kandidat koji nije završio s testom, pretposljednji kandidat koji je završio s testom dužan je ostati u prostoriji u kojoj se vrši testiranje dok i posljednji kandidat ne završi;

- za vrijeme boravka u zgradi suda pozvani kandidati su dužni poštivati kućni red i postupati prema uputama službenih osoba; u slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati će biti upozoreni na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni s testiranja te će se smatrati da su odustali od daljnjeg postupka testiranja;

- kandidatima koji se ne budu pridržavali gore navedenih pravila pisani test ili radnja neće se priznati niti ocijeniti;

- svi kandidati prijavljeni na natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na natječaj.Predsjednik komisije:
Karolina Peloza
sudski savjetnik

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA

Posl.br.: 7 Su-441/17
U Rijeci, 22.ožujka 2018. g.

OBAVIJEST
uz javni natječaj Općinskog suda u Rijeci
za radno mjesto III. vrste administrativni referent – sudski zapisničar (1 izvršitelj)
u Općinskom sudu u Rijeci,


Opis poslova:
Administrativni referent – sudski zapisničar na sudu obavlja sjedeće poslove: piše po diktatu suca ili sudskog savjetnika, vrši prijepis, izrađuje jednostavnije dopise, vrši izradu poziva na propisanim obrascima, obavlja otpremu pismena u svim vrstama predmeta, obavlja prisilnu naplatu i povrat pristojbe, piše opomene i naloge, tehnički dorađuje spise, piše kuverte i obavlja rekonstrukciju otpreme pismena, te obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu suca, sudskog savjetnika i upravitelja sudske pisarnice.

Način testiranja kandidata:
Testiranje se sastoji od:
- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pisani test ;
- provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima – pisani test;
- provjere sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu u vidu prijepisa i diktata
- razgovor

Izvori za pripremanje su:
1. Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 i 5/14),
2. Sudski poslovnik (NN br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16)


Općinski sud u Rijeci

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA

Posl.br.: 7 Su-441/17
U Rijeci, 22.ožujka 2018. g.


OBAVIJEST
uz javni natječaj Općinskog suda u Rijeci
za radno mjesto III. vrste administrativni referent – upisničar (2 izvršitelja)
u Općinskom sudu u Rijeci

Opis poslova:
Administrativni referent – upisničar na sudu obavlja sjedeće poslove: vodi propisane upisnike, te odgovarajuće pomoćne knjige, osniva spise, vodi evidenciju o kretanju spisa, razvrstava i ulaže podneske, povratnice i dostavnice, priprema podatke za statistička i druga izvješća po nalogu upravitelja pisarnice sudske uprave, samostalno izrađuje rješenja o naplati pristojbe na privatne tužbe i presude, utvrđuje klauzule pravomoćnosti, te obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu predsjednika suda, te upravitelja sudske pisarnice.

Način testiranja kandidata:
Testiranje se sastoji od:
- provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske – pisani test ;
- provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prima – pisani test;
- razgovor

Izvori za pripremanje su:
1. Ustav Republike Hrvatske (NN br. 85/10 i 5/14),
2. Sudski poslovnik (NN br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16)Općinski sud u Rijeci

 

 


 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
Općinski sud u Rijeci
Ured predsjednika
Žrtava fašizma 7

Poslovni broj: 7 Su-441/2018
U Rijeci 22. ožujka 2018.Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017), i suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske KLASA:119-02/18-04/167, URBROJ: 514-04-01-03-18-02 od 12. ožujka 2018.g., suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske KLASA: 119-02/18-04/177, URBROJ: 514-04-01-03-18-02 od 12. ožujka 2018.g., te suglasnosti Ministarstva pravosuđa KLASA: 119-02/18-04/165, URBROJ: 514-04-01-03-18-02 od 12. ožujka 2018.g. Općinski sud u Rijeci raspisuje


J A V N I N A T J E Č A J
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

1. Općinski sud u Rijeci, za popunu radnog mjesta III. vrste administrativni referent – sudski zapisničar (1 izvršitelj)

2. Općinski sud u Rijeci, za popunu radnog mjesta III. vrste administrativni referent – sudski upisničar (2 izvršitelja)

Stručni uvjeti za oba radna mjesta:

-srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno stečena srednja stručna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom četverogodišnjom školom čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke
-1 (jedna) godina radnog staža u struci,
-položen državni stručni ispit
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• preslika svjedodžbe,
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Rijeci, Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, uz naznaku radnog mjesta za koje se kandidat javlja.

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na
natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web stranici Općinskog suda u Rijeci, http://sudovi.pravosudje.hr/osri/.
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web Općinskog suda u Rijeci, http://sudovi.pravosudje.hr/osri/, istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Općinskog suda u Rijeci, http://sudovi.pravosudje.hr/osri/.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave će obustaviti postupak po ovom natječaju.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Rijeci Općinskog suda u Rijeci, http://sudovi.pravosudje.hr/osri/.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
OPĆINSKI SUD U RIJECI