Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Kazneni odjel
Parnični odjel
Obiteljski odjel
Izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje i proučavanje sudske prakse
Lista izmiritelja Općinskog suda u Rijeci
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršna pisarnica
Izvanparnični pisarnica
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji
Oglas 23 - namještenik - čistačica - M.Lošinj
Oglas 24 - sud.savjetnik - neodređeno
Oglas 25 - admin.referent - sud.zapisničar - neodređeno
Oglas 26 - admin.referent - sud.zapisničar - određeno
Oglas 27- admin.referent - sud.zapisničar - neodređeno
Oglas 28 - admin.ref. - sud.upisničar
Oglas 29 - admin.referent - sud.zapisničar - određeno
Oglas 30 - sud.referent - zk - određeno
Oglas 31 - admin.referent - sud.zapisničar - neodređeno
Oglas 32 - admin.referent - sud.zapisničar - određeno
Oglas 33 - sud.referent - zk - određeno - Rijeka , Krk
Oglas 34 - sud.referent - zk - određeno
Plan Prijma
Plan prijma 2016/2017-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Javna nabava
Dokumentacija
Registar Ugovora
Plan Nabave 2016
Plan Nabave 2017
Plan Nabave 2018
Obavijest u smislu čl. 13 ZJN
Izjava u smislu čl. 13 ZJN
Financijsko izvještavanje
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Korisni linkovi
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Obavijest e-Predmet
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Kontakt
Izdvojeni objekti
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Odluku o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje otpadom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sus.gosp.energijom
Zahtjevi i obrasci

Uvjerenje o nekažnjavanju

 

Oglas 23 - namještenik - čistačica - M.Lošinj

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U RIJECI
URED PREDSJEDNIKA
Žrtava fašizma 7

Posl. br.: 07 Su-1167/17
U Rijeci, 29. rujna 2017. godine

Na temelju odredbe članka 138. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) te članka 5. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 104/13, 150/13 i 153/13), uz suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Klasa: 119-02/17-04/434 Urbroj: 514-03-02-01-02-17-02 od 20. rujna 2017. godine, Općinski sud u Rijeci, raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
za radno mjesto IV. vrste, namještenika – čistačica
1 izvršitelj/ica – na neodređeno vrijeme
u Općinskom sudu u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju


UVJETI:
- NSS - niža stručna sprema ili osnovna škola;
- 1 (jedna) godina radnog staža;
- probni rad 2 mjeseca.

Opis poslova: Održavanje čistoće i urednosti svih prostorija u zgradi suda te prostorija, namještaja i inventara koje koristi sud, održavanje čistoće i urednosti hodnika, stepeništa i drugih prostorija suda.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Uz prijavu se prilažu dokazi o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, i to:
- preslik domovnice ili druge isprave kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo,
- dokaz o dosadašnjem radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) kojima se dokazuje stečeni radni staž,
- svjedodžba o stečenoj, a traženoj stručnoj spremi
- potvrda nadležnog Suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, koja ne smije biti starija od 6 (šest) mjeseci.

U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam su propisane zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u predmetnom oglasu.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima dužni su se pozvati na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta, te dokaze o priznanju statusa kojim ostvaruju prednost pri zapošljavanju po posebnim zakonima.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo ona osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete propisane javnim natječajem.

Sa kandidatima prijavljenim na javni natječaj provesti će se strukturirani razgovor.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam ) dana od dana oglašavanja na adresu: OPĆINSKI SUD U RIJECI, Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka (za javni natječaj– čistačica – Stalna služba u Malom Lošinju).Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave:

Vesna Katarinčić, dipl. iur.