Postupak mirenja

Obrasci

Javna nabava

Financijska izvješća
Proračun

Arhiva

Naslovnica

Odluka - Privremena organizacija rada sudaca i sudskih savjetnika

 

U Općinskom sudu u Rijeci, u sjedištu suda u ulici Žrtava fašizma 7 te na izdvojenim lokacijama suda u ulicama Frane Kurelca 5 i Užarskoj ulici 3, kao i u Stalnoj službi u Opatiji, rad sudaca i sudskih savjetnika te njihovih suradnika će se od 15. rujna 2020. odvijati u radnom vremenu od 8:00 do 18:00 sati, sa rasporedom rada od 8:00 do 16:00 sati i od 10:00 do 18:00 sati, u dvije grupe.

Suci koji će biti raspoređeni na rad od 8:00 do 16:00 sati, rasprave i ročišta će zakazivati od 8:30 do 12:30 sati, a suci koji će biti raspoređeni na rad od 10:00 do 18:00 sati, će rasprave i ročišta zakazivati od 13:30 do 17:30 sati, u istim raspravnim dvoranama.

Rasprave i ročišta će se održavati u posebno određenim raspravnim dvoranama, prema Odluci predsjednice suda, koje udovoljavaju epidemiološkim uvjetima o propisanoj socijalnoj distanci između sudionika postupka i mogućnosti prozračivanja istih.

Suci i sudski savjetnici su obavezni rasprave i ročišta održavati u četiri raspravna dana tjedno, izmjenjujući se u radu prije i poslije podne, prema rasporedu koji će biti propisan za svakog suca i sudskog savjetnika.

Rad sudskih pisarnica će se organizirati poslije podne u vremenu od 16:00 do 18:00 sati samo za potrebe sudaca i stranaka u vezi predmeta o kojima će se voditi rasprave ili ročišta.

Strankama i sudionicima postupaka te građanima koji nisu pozvani na rasprave i ročišta u vremenu od 16:00 do 18:00 sati, neće biti dopušten ulazak u prostorije suda.

Ova odluka je privremenog karaktera i primjenjuje se od 15. rujna 2020., a traje do proglašenja prestanka epidemije bolesti COVID-19.

 

ODLUKA (3 Su-481-20-212) predsjednice Općinskog suda u Rijeci Vesne Katarinčić od dana 27. srpnja 2020. godine


Odluka - Obveza nošenja maski

 

Za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, u Općinskom sudu u Rijeci se nalaže obavezno nošenje maski za lice ili medicinskih maski, vizira svim zaposlenicima suda, sudionicima sudskih postupaka te građanima.

 

Svi zaposlenici suda su dužni maske ili vizire nositi u međusobnim kontaktima i kontaktima sa strankama, tj. sudionicima postupaka te građanima.

 

Strankama i drugim sudionicima postupaka te građanima, koji ne budu poštivali obavezu nošenja maski, neće se dopustiti ulazak u prostorije suda

 

ODLUKA (3 Su-481/20-209) predsjednice Općinskog suda u Rijeci Vesne Katarinčić od dana 16. srpnja 2020. godine

 

Odluka o nastavku rada

  

Na temelju Odluke Stožera civilne zaštite od 27. svibnja 2020. i Preporuke HZJZ da se dozvoljavaju veća okupljanja od 300 ljudi na zatvorenom prostoru, uz pridržavanje protuepidemijskih uputa i preporuka (distance od 1,5 metra, preporuke o korištenju zaštitnih maski samo osobama koje imaju rizik od razvoja težeg oblika bolesti COVID-19 te dezinfekcije ruku na ulazu u zgradu) provedba odluke ministra pravosuđa o radu suda prije i poslije podne Klasa: 113-02/20-01/44 Urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-03 od 7. svibnja 2020. se odgađa do daljnjega, zbog moguće organizacije rada suda prije podne, u novonastalim okolnostima.

Općinski sud u Rijeci, u sjedištu i na svim izdvojenim lokacijama te stalnim službama, se od 1. lipnja 2020. nastavlja rad sa strankama u svim sudskim pisarnicama i zemljišnoknjižnim odjelima, u radno vrijeme suda (kao ranije). 

Suci i sudski savjetnici će od 1. lipnja do 1. srpnja 2020. održavati rasprave i ročišta u posebno određenim raspravnim dvoranama u kojima su zakazana ranije, a od 1. srpnja 2020. pa nadalje, u raspravnim dvoranama, na uobičajeni način, uz eventualne iznimke.


Odvjetnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, pravne osobe, javni bilježnici te povjerenici u JSPS su dužni sve podneske, u parničnim i izvanparničnim te ovršnim predmetima u sustavu eSpisa, dostavljati isključivo putem aplikacije eKomunikacija.


U ovršnim predmetima izvan sustava eSpisa, te kaznenim, prekršajnim i zemljišnoknjižnim predmetima se dostava podnesaka ima obavljati putem pošte ili neposredno u sudske pretince odvjetnika, budući nisu ostvareni tehnički uvjeti za pristup aplikaciji eKomunikacija.

 
Odvjetnici i javni bilježnici se upućuju da u zemljišnoknjižnim predmetima prijedloge za upis podnose isključivo elektronički, a stranke da se za zahtjeve za izdavanje zk izvatka mogu sudu obraćati telefonom ili e-mailom, osim neposredno.


Odvjetnicima i javnim bilježnicima te ostalim strankama se omogućava pristup u prijemno-otpremnu pisarnicu radi preuzimanja i predaje podnesaka iz stavka III/ odluke.


Svi sudionici postupka te ostale stranke koje dolaze u sud, dužni su održavati propisani fizički razmak između osoba te se pridržavati preporuke o korištenju zaštitnih maski samo osobama koje imaju rizik od razvoja težeg oblika bolesti COVID-19.

Na ulazu u zgradu suda odnosno prostore na izdvojenim lokacijama i u stalnim službama i dalje će se provoditi elektronička provjera svih stranaka i sudionika postupka kroz aplikaciju za provjeru osoba kojima je određena samoizolacija.

 

ODLUKA (3 Su-481/2020-199) predsjednice Općinskog suda u Rijeci Vesne Katarinčić od dana 28. svibnja 2020. godine

 

Odluka o ispunjenju tehničkih uvjeta elektronička komunikacija

 

 

ODLUKA (KLASA: 011-01/19-1/100010, UR. broj: 514-05-01-02-01/3-20-04) ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića, od dana 20. travnja 2020. godine o ispunjenju tehničkih uvjeta - elektronička komunikacija 

 

Obavijest - Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji

 

OBAVIJEST

Dana 23.siječnja 2020. stupio je na snagu Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji (NN 5/20, dalje: Pravilnik).

Članak 18. Pravilnika:
„(1) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku o ispunjavanju tehničkih uvjeta za primjenu ovog Pravilnika na općinskim sudovima, županijskim sudovima, Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske i Vrhovnom sudu Republike Hrvatske kada se za to ispune uvjeti.


(2) Do donošenja odluka iz stavka 1. ovoga članka vanjski korisnici nisu dužni podnositi podneske sudovima iz stavka 1. ovog članka u elektroničkom obliku u skladu s odredbama ovog Pravilnika i Zakona o parničnom postupku.

(3) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku o ispunjavanju tehničkih uvjeta za izravno povezivanje sustava sa web servisom Sudskog registra, a kojom odlukom će biti definirano za koje pravne osobe će se dodjela prava pristupa sustavu, početak prava korištenja sustava i prestanak prava korištenja sustava vršiti temeljem podataka kojima raspolaže Sudski registar.

(4) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima (»Narodne novine«, broj 12/18.)“

Obavijest o donesenoj odluci iz čl. 18. Pravilnika bit će objavljena na web stranici Suda.

Predsjednica suda

Vesna Katarinčić, dipl. iur.