Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Ured predsjednika suda
Kazneni odjel
Prekršajni odjel
Parnični i izvanparnični odjel
Obiteljski odjel
Ovršni odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Služba za mirenje
Sudske pisarnice
Pisarnica sudske uprave
Kaznena pisarnica
Prekršajna pisarnica
Parnična pisarnica
Obiteljsko-radna pisarnica
Ovršno-izvanparnična pisarnica
Prijamno-otpremna pisarnica
Pisarnica sudskih zapisničara i prijepisa
Kontakt
Izdvojeni objekti suda
Ovjera isprava za uporabu u inozemstvu
Kodeks sudačke etike
Etički kodeks državnih službenika
Obrasci
Natječaji/Oglasi za zapošljavanje
Oglas 95- namještenik- dostavljač - određeno
Oglas 96 - adm.referent - zapisničar - neodređeno
Plan prijma 2019/2020 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Plan prijma 2019/2020 -stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa-2
Arhiva
Korisni linkovi
Obavijest o novčanoj naknadi u kaznenim postupcima
Poboljšanje sustava ovrhe u RH
Postupak mirenja
Plaćanje sudskih pristojbi
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Naknada za pristup informacijama
Godišnje izvješće
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Službenik za etiku
Povjerenik za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Arhiva
Financijsko izvještavanje
Javna nabava
Natječaji
Dokumenti
Zemljišne knjige

Potvrda za kandidiranje za zastupnike u Hrvatski sabor 2020. godine

 

Izdavanje potvrde iz kaznene evidencije ili posebnog

uvjerenja za kandidiranje za zastupnike u Hrvatski sabor

 2020. godine - provode isključivo općinski sudovi (u sjedištu).

 

Obavijest (Ministarstvo pravosuđa RH, 2.6.2020.godine)

 

Naslovnica

Odluka o nastavku rada

  

Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Ured predsjednika
Rijeka

Broj: 3 Su-481/20-199
U Rijeci 28. svibnja 2020.

Na temelju odredbe članka 31. stavak 1. Zakona o sudovima ("Narodne novine", broj 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18.) te Preporuka za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Broj: Su- IV- 125/2020-2 od 13. ožujka 2020. i 15. travnja 2020, Preporuke ministra pravosuđa Klasa: 710-01/20-01/135, Urbroj: 514-04-01/1-20-09 od 14.svibnja 2020., predsjednica Općinskog suda u Rijeci Vesna Katarinčić dipl.iur., donosi

 

ODLUKU


I/ Na temelju Odluke Stožera civilne zaštite od 27. svibnja 2020. i Preporuke HZJZ da se dozvoljavaju veća okupljanja od 300 ljudi na zatvorenom prostoru, uz pridržavanje protuepidemijskih uputa i preporuka (distance od 1,5 metra, preporuke o korištenju zaštitnih maski samo osobama koje imaju rizik od razvoja težeg oblika bolesti COVID-19 te dezinfekcije ruku na ulazu u zgradu) provedba odluke ministra pravosuđa o radu suda prije i poslije podne Klasa: 113-02/20-01/44 Urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-03 od 07. svibnja 2020. se odgađa do daljnjega, zbog moguće organizacije rada suda prije podne, u novonastalim okolnostima.

II/ Općinski sud u Rijeci, u sjedištu i na svim izdvojenim lokacijama te stalnim službama, se od 01. lipnja 2020. nastavlja rad sa strankama u svim sudskim pisarnicama i zemljišnoknjižnim odjelima, u radno vrijeme suda (kao ranije).

III/ Suci i sudski savjetnici će od 01. lipnja do 01. srpnja 2020. održavati rasprave i ročišta u posebno određenim raspravnim dvoranama u kojima su zakazana ranije, a od 01. srpnja 2020. pa nadalje, u raspravnim dvoranama, na uobičajeni način, uz eventualne iznimke.


IV/ Odvjetnici, sudski vještaci, sudski procjenitelji, pravne osobe, javni bilježnici te povjerenici u JSPS su dužni sve podneske, u parničnim i izvanparničnim te ovršnim predmetima u sustavu eSpisa, dostavljati isključivo putem aplikacije eKomunikacija.


V/ U ovršnim predmetima izvan sustava eSpisa, te kaznenim, prekršajnim i zemljišnoknjižnim predmetima se dostava podnesaka ima obavljati putem pošte ili neposredno u sudske pretince odvjetnika, budući nisu ostvareni tehnički uvjeti za pristup aplikaciji eKomunikacija.

 
VI/ Odvjetnici i javni bilježnici se upućuju da u zemljišnoknjižnim predmetima prijedloge za upis podnose isključivo elektronički, a stranke da se za zahtjeve za izdavanje zk izvatka mogu sudu obraćati telefonom ili e-mailom, osim neposredno.


VII/ Odvjetnicima i javnim bilježnicima te ostalim strankama se omogućava pristup u prijemno-otpremnu pisarnicu radi preuzimanja i predaje podnesaka iz stavka III/ odluke.


VIII/ Svi sudionici postupka te ostale stranke koje dolaze u sud, dužni su održavati propisani fizički razmak između osoba te se pridržavati preporuke o korištenju zaštitnih maski samo osobama koje imaju rizik od razvoja težeg oblika bolesti COVID-19.

IX/ Na ulazu u zgradu suda odnosno prostore na izdvojenim lokacijama i u stalnim službama i dalje će se provoditi elektronička provjera svih stranaka i sudionika postupka kroz aplikaciju za provjeru osoba kojima je određena samoizolacija.

X/ Ovom odlukom se stavljaju izvan snage sve odluke o ranijim ograničenjima pristupa sudu te o radu od kuće broj: 3 Su-481/20-191 od 15. svibnja 2020.

XI/ Ova je odluka se primjenjuje se od 01. lipnja 2020. i traje sve do opoziva iste.


Obrazloženje


Rješenjem ministra pravosuđa o uvođenju rada suda prije i poslije podne Klasa: 113-02/20-01/44 Urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-03 od 07. svibnja 2020. dopušteno je da se rad uvodi od 18. svibnja 2020. pa dok za to bude postojala potreba. Budući da su se od navedenog dana donosile odluke o izmjenama i dopunama ranijih odluka o ograničavanju društvenih okupljanja odnosno boravku većeg broja osoba u zatvorenom prostoru, to je predsjednica suda pratila aktualnu situaciju i u skladu s navedenim odlukama Stožera civilne zaštite te preporuka HZJZ donosila određene organizacijske odluke. Za mjesec svibanj je predsjednica donijela još ranije odluku da se sve rasprave odgađaju zbog tadašnjih mjera koje su bile na snazi, osim onih koje su navedene u preporukama ministra pravosuđa, a to su u hitnim predmetima, u tzv. starim predmetima te u predmetima koji su pred zaključenjem, u posebno određenim raspravnim dvoranama koje su udovoljavale propisanim uvjetima. Stoga se navedena odluka ministra pravosuđa nije mogla u cijelosti provesti u svibnju. Krajem svibnja tj. 27. svibnja 2020. donesene su odluke Stožera i preporuke HZJZ prema kojima se socijalna distanca u zatvorenom prostoru sa 2 m smanjuje na 1,5 m, a preporuka za nošenje zaštitnih maski se odnosi samo na osobe koje imaju rizik od razvoja težeg oblika bolesti COVID-19. Navedena mjera nije bila na snazi u vrijeme kada je predsjednica suda zatražila od ministra pravosuđa donošenje rješenja o uvođenju rada prije i poslije podne radi nemoguće organizacije rada sudaca i službenika u prostorima suda u kojima se nije mogla poštivati socijalna distanca od 2 m.

 


Zbog svega navedenog odlučeno je kao u izreci odluke da se, zbog drugačijih mjera, koje sada dopuštaju normalizaciju rada suda gotovo u potpunosti, odluka do daljnjega ne provodi.
Kako bi se i dalje izbjegla nepotrebna okupljanja stranaka i drugih sudionika u postupku, a kako postoje tehnički uvjeti za pristup aplikaciji eKomunikacija, svi oni kojima je to omogućeno upućeni su da sa sudom komuniciraju u dostavi podnesaka isključivo na navedeni način.
Za dostavu podnesaka u vezi predmeta za koje nisu ostvareni tehnički uvjeti za pristup aplikaciji eKomunikacija, će se dostava podnesaka obavljati putem pošte, neposredno ili sudske pretince u prijemno-otpremnoj pisarnici.


Kako više ne postoje uvjeti za rad od kuće zbog donošenja određenih preporuka HZJZ i odluka Stožera civilne zaštite, odlučeno je da se od 01. lipnja 2020. nastavlja s normalizacijom rada u Općinskom sudu u Rijeci.
Slijedom navedenog se stavljaju izvan snage sve odluke o ranijim ograničenjima rada u sudu i pristupa strankama.


Predsjednica suda
Vesna Katarinčić, dipl. iur.

 

Odluka 3 Su-481/2020-199

 

 


Odluka o ispunjenju tehničkih uvjeta elektronička komunikacija
Obavijest - Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji

 

OBAVIJEST

Dana 23.siječnja 2020. stupio je na snagu Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji (NN 5/20, dalje: Pravilnik).

Članak 18. Pravilnika:
„(1) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku o ispunjavanju tehničkih uvjeta za primjenu ovog Pravilnika na općinskim sudovima, županijskim sudovima, Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske i Vrhovnom sudu Republike Hrvatske kada se za to ispune uvjeti.


(2) Do donošenja odluka iz stavka 1. ovoga članka vanjski korisnici nisu dužni podnositi podneske sudovima iz stavka 1. ovog članka u elektroničkom obliku u skladu s odredbama ovog Pravilnika i Zakona o parničnom postupku.

(3) Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku o ispunjavanju tehničkih uvjeta za izravno povezivanje sustava sa web servisom Sudskog registra, a kojom odlukom će biti definirano za koje pravne osobe će se dodjela prava pristupa sustavu, početak prava korištenja sustava i prestanak prava korištenja sustava vršiti temeljem podataka kojima raspolaže Sudski registar.

(4) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji u postupcima pred trgovačkim sudovima (»Narodne novine«, broj 12/18.)“

Obavijest o donesenoj odluci iz čl. 18. Pravilnika bit će objavljena na web stranici Suda.

Predsjednica suda


Reorganizacija Općinskog i Prekršajnog suda u Rijeci spajanjem i razdvajanjem postojećih sudova

 

Poštovani posjetitelji,

 
Dana 1. siječnja 2019. godine stupio je na snagu novi Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 67/18) prema kojem dolazi do reorganizacije Općinskog i Prekršajnog suda u Rijeci spajanjem i razdvajanjem postojećih sudova.

 
Osniva se Općinski sud u Crikvenici (spojen s Prekršajnim sudom) koji obuhvaća Stalnu službu u Krku, Rabu te sjedište suda u Crikvenici .

 
Općinski sud u Rijeci (spojen s prekršajnim sudom) obuhvaća Stalne službe u Delnicama, Malom Lošinju i Opatiji te sjedište suda u Rijeci.

 

Uvjerenje o nekažnjavanju
Poštovani,

od dana 19.6.2017. moguće je dobiti uvjerenje o nekažnjavanju preko aplikacije e-Građani.

Više informacija na:

e-Građani