Vijest

  REZULTATI RADA OPĆINSKOGA SUDA U PULI – POLA
                              U 2013. GODINI


I. U 2013. GODINI UKUPNO JE SMANJEN BROJ NERIJEŠENIH PREDMETA ZA 2146

                                                    ILI 30,5%


   BROJ PARNIČNIH PREDMETA (P i Povrv) SMANJEN JE ZA 811 ili 24,79%
   BROJ OVRŠNIH PREDMETA (Ovr i Ovrv) SMANJEN JE ZA 859 ili 37,79%
   BROJ OSTAVINSKIH PREDMETA (O) SMANJEN JE ZA 323 ili 36,75%
   BROJ IZVANPARNIČNIH PREDMETA (R1 i R2) SMANJEN JE ZA 53 ili 18,34%
   BROJ ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH PREDMETA (Z) SMANJEN JE ZA 257 ili 77%
   BROJ PREDMETA POVEZIVANJA ZEMLJIŠNE KNJIGE I KNJIGE POLOŽENIH 

   UGOVORA (Rz) SMANJEN JE ZA 62 ili 69%
   BROJ KAZNENIH PREDMETA (K i Km) SMANJEN JE ZA 85 ili 9,15%

II. U 2013. GODINI UKUPNO JE SMANJEN BROJ „TZV. STARIH“ NERIJEŠENIH 

                                   PREDMETA ZA 1111 ili 52,88%
  

   BROJ PARNIČNIH PREDMETA (P i Povrv) SMANJEN JE ZA 527 ili 53%
   BROJ OVRŠNIH PREDMETA (Ovr i Ovrv) SMANJEN JE ZA 373 ili 51%
   BROJ OSTAVINSKIH PREDMETA (O) SMANJEN JE ZA 76 ili 60%
   BROJ IZVANPARNIČNIH PREDMETA (R1 I R2) SMANJEN JE ZA 17 ili 49%
   BROJ KAZNENIH PREDMETA (K) SMANJEN JE ZA 118 ili 55,14%

 

 

 


 

 

17.04.2014.

 

 

Komisija za provedbu testiranja
Broj: 7 Su-180/2014
Pula-Pola, 16. travnja 2014. godine

Komisija za provedbu testiranja povodom oglasa za prijem službenika u državnu službu na radno mjesto sudskog savjetnika (M/Ž) jedan izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana zbog povećanja obima posla uz obavezni probni rad u trajanju od dva mjeseca koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave, Općinskog suda u Puli – Pola, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Pula, oglasnoj ploči suda Općinskog suda u Puli – Pola i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Pula dana 16. travnja 2014. godine, dostavlja                                            OBAVIJEST KANDIDATIMA
                              O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
                                             POSTUPKA TESTIRANJA


I. Testiranje će se održati dana 25. travnja 2014.g. u 09,00 sati u sobi broj 18 Općinskog suda u Puli – Pola.

II. Pravo pristupa testiranju imaju kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete raspisanog oglasa.

III. Kandidati su dužni sa sobom ponijeti važeću osobnu iskaznicu, a napominje se da sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju. Za kandidate koji se ne odazovu testiranju u utvrđeno vrijeme smatra se da su odustali od prijave na oglas.

IV. Testiranje kandidata sastoji se od provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (pisani test), provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani test) i intervju s komisijom za provođenje oglasa koji će se održati isti dan.

V. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za testiranje:

- Ustav Republike Hrvatske
- Zakon o sudovima
- Sudski poslovnik
- Zakon o parničnom postupku
- Ovršni zakon

VI. Pismeni dio testiranja trajat će jedan sat. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati se ne smiju koristiti literaturom i zabilješkama, ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje i moraju obavezno isključiti mobitele. Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od naprijed navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad komisija neće bodovati.

VII. Za pismenu provjeru znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1do 10 za svako područje testiranja (Ustav i posebni dio). Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja dobili najmanje pet bodova i oni pristupaju razgovoru s komisijom (intervju) koji se boduje od 1 do 10. Komisija će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi.

VIII. Nakon provedenog testiranja i intervjua komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu. Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

IX. Čelnik tijela donosi rješenje o prijamu u državnu službu izabranog kandidata koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na oglas. Kandidat koji nije zadovoljio rješenjem o prijamu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

X. Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida na dokumentaciju koja se odnosi na isti. 

                                                             Predsjednica Komisije 
                                                          Mirna Mačešić-Biscuoli, v. r.

Dna: kandidatima

 

 

 


 


11.04.2014.


Komisija za provedbu oglasa
Broj: 7 Su-89/2014-15
Pula-Pola, 11. travnja 2014. godine


                                    - KANDIDATIMA -PREDMET: Oglas za prijam sudskog referenta – zemljišnoknjižnog –
                 1 izvršitelj na određeno vrijeme

                                     Obavijest o testiranju    Komisija za provedbu oglasa za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 1 sudskog referenta – zemljišnoknjižnog u Općinski sud u Puli-Pola koji je objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici i oglasnoj ploči Općinskog suda u Puli-Pola, te web stranici Ministarstva uprave dana 27. ožujka 2014. godine, izdaje slijedeću obavijest:

   I. Testiranje kandidata radi utvrđivanja njihovog stupnja vještine vladanja daktilografijom održati će se dana

28. travnja 2014. godine u 09,00 sati u sobi broj 26 Općinskog suda u Puli-Pola.

   II. Kandidati su dužni predočiti osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska na testiranje.

   III. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od prijave.                                                        Općinski sud u Puli-Pola
                                           Predsjednik Komisije za provedbu oglasa:
                                                                Elena Vukotić

 

 
24.05.2013.

Broj: 26 Su-361/2013-1
Pula-Pola, 22. svibanj 2013. g.

Predsjednica Općinskog suda u Puli-Pola mr. sc. Sonja Bulić, temeljem čl. 10. Sudskog poslovnika, donosi slijedeću 


                                      O D L U K U

I Službenikom za informiranje u Općinskom sudu u Puli-Pola određuje se službenica

JELENA MAVRIĆ, sudska savjetnica Općinskog suda u Puli-Pola,
(tel. 052/377-600, jelena.mavric@ospu.pravosudje.hr)


II Službenik za informiranje obavlja poslove navedene u čl. 13. st. 2 Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13).

III Ova Odluka objaviti će se na web-stranici Općinskog suda u Puli-Pola, a stupa na snagu danom donošenja.


                                                                   PREDSJEDNICA SUDA
                                                                   mr. sc. Sonja Bulić,v. r.

 


 

08.05.2013.

 

e-Predmet – javni i besplatni pristup osnovnim podacima
sudskih predmeta

18. travnja 2013. godine Ministarstvo pravosuđa pustilo je u promet javnu i besplatnu uslugu pristupa osnovnim podacima sudskih predmeta zainteresiranim osobama putem internet adrese:

 

http://e-predmet.pravosudje.hr/

E-Predmet omogućuje građanima uvid u status njihovih predmeta, odnosno, informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta za predmete koji se trenutno nalaze u eSpis sustavu.

Više o usluzi e-Predmet možete pronaći na stranicama Ministarstva pravosuđa na slijedećoj Internet poveznici:

 

http://www.mprh.hr/e-predmet-javni-i-besplatni-pristup-osnovnim-podac

 

 


 

08.05.2013.

Broj: 3 Su-909/2012-2
Pula-Pola, 29. travanj 2013.

Na temelju čl. 68. i 69. Sudskog poslovnika, predsjednica Općinskog suda u Puli-Pola mr.sc. Sonja Bulić, donosi slijedeću 


                                            O D L U K U


I Mijenja se odluka posl. br. 3 Su-909/12-1 od 05. studenog 2012. godine u točki I tako da ista sada glasi:

„U Općinskom sudu u Puli-Pola utvrđuje se radno vrijeme za primanje stranaka na slijedeći način: 

          PARNIČNA, OVRŠNA, KAZNENA, te
          OSTAVINSKA i IZVANPARNIČNA PISARNICA

primati će stranke
PONEDJELJKOM, SRIJEDOM i PETKOM od 08.30 do 11.00 sati.“

II Navedeno se odnosi na stranke, njihove punomoćnike i druge osobe koje dolaze nepozvane u sud, kao i na davanje telefonskih obavijesti o stanju predmeta i sl.

III Stranke kojima je zbog udaljenosti ili drugih razloga otežan ponovni dolazak u sud primit će se i izvan vremena određenog za primanje stranaka. Isto se odnosi i na hitne i druge opravdane slučajeve (čl. 70. Sudskog poslovnika).

III Ova odluka primjenjuje se od 08. svibnja 2013. godine.

                                                            PREDSJEDNICA SUDA: 
                                                            mr.sc. Sonja Bulić,v.r.

 


 

 

09.02.2012.

 

OPĆINSKI SUD U PULI-POLA
URED PREDSJEDNIKA SUDA
Broj: 7-Su-130/2012-1
Pula-Pola, 31. siječanj 2012. g.

Na temelju čl. 15. i 16. Etičkog kodeksa državnih službenika („Narodne novine“ br. 40/11), predsjednica Općinskog suda u Puli-Pola Mirjana Sinčić Kocijančić, donosi slijedeće

                                        R J E Š E N J E

I      MAJA RUMAK, sudska savjetnica Općinskog suda u Puli-Pola, 
       (tel. 052/377-638, maja.rumak@ospu.pravosudje.hr) 

       imenuje se povjerenikom za etiku počevši od 31. siječnja 2012. g.

II     Povjerenik za etiku prati primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika, te odnosima službenika prema građanima, zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.
III    Povjerenik za etiku provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe te priprema izvješće čelniku tijela o provedenom postupku. Dužan je u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te pripremiti odgovor podnositelju pritužbe, kojeg dostavlja čelniku tijela. U postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe, povjerenik za etiku zatražit će pisanu izjavu službenika na kojeg se odnosi pritužba, izjave drugih službenika koji imaju neposredna saznanja o sadržaju pritužbe, izvješća nadležnih tijela u slučaju sumnje na moguća kaznena djela, te poduzeti i druge radnje potrebne za utvrđenje činjeničnog stanja. O provedenom postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe, povjerenik za etiku dužan je podnijeti pisano izvješće čelniku tijela. Ukoliko povjerenik za etiku u postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe na temelju prikupljenih dokaza ocijeni da su navodi iz pritužbe osnovani, u izvješću čelniku tijela predložit će poduzimanje odgovarajućih postupaka i radnji.
IV    Povjerenik za etiku dužan je provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i na temelju anonimne pritužbe.
V     U slučaju postojanja dvojbe o tome predstavlja li neko ponašanje državnog službenika povredu Etičkog kodeksa, povjerenik za etiku zatražit će mišljenje Etičkog povjerenstva.
VI    Povjerenik za etiku ne može zbog obavljanja svoje dužnosti biti pozvan na odgovornost niti doveden nepovoljniji položaj u odnosu na druge državne službenike.
VII   Na zahtjev povjerenika za etiku, za vrijeme postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe, čelnik državnog tijela dužan je povjerenika za etiku osloboditi obavljanja poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.
VIII  Povjerenik za etiku može Etičkom povjerenstvu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje drugih službenika prema povjereniku za etiku. 
                                    

                                           Obrazloženje

Prema odredbi članka 15. Etičkog kodeksa u svakom državnom tijelu čelnik imenuje povjerenika za etiku iz reda državnih službenika.

Prava i obveze povjerenika za etiku su propisani odredbama članka 17. i 25. Etičkog kodeksa.

Sukladno navedenom, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.


                                                    PREDSJEDNICA SUDA: 

                                              Mirjana Sinčić Kocijančić, v.r. 
 

  


 

07. prosinac 2011.

 

Novost!

 

U donjem desnom kutu web stranice dodana je veza na Projekt potpore pravosudnom sektoru (JSSP projekt)

 


 

27. lipnja 2011.


OPĆINSKI SUD U PULI-POLA

URED PREDSJEDNIKA SUDA

Kranjčevićeva 8, 52100 Pula-Pola

Broj: 13 Su-1866/08

Pula-Pola, 29. lipanj 2011. g.O B A V I J E S TTemeljem Odluke Ministarstva pravosuđa od 6. lipnja 2011. godine, u Općinskom sudu u Puli-Pola pokrenut je postupak obnove zemljišnih knjiga za dio k.o. Pula, Peroj, Štinjan, Fažana.


Ovim putem se obavještavate da će dana 7. srpnja 2011. godine započeti postupak izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom te obnova dijela zemljišne knjige za k.o. Pula-Muzil, k.o. Fažana – Pineta, k.o. Peroj – Pineta, k.o. Štinjan – Hidrobaza, k.o. Štinjan – Monumenti.


Postupak će se provoditi u Općinskom sudu u Puli-Pola, Kranjčevićeva 8, soba br. 25


Na izlaganje će se


- pozvati svi ovlaštenici prava na nekretnina upisanim u dijelovima k.o. Pula, k.o. Fažana, k.o. 

  Peroj i k.o. Štinjan (vlasnici, suvlasnici, ovlaštenici)

- priopćavati podaci prikupljeni katastarskom izmjerom (o katastarskim česticama, zgradama i 

  drugim građevinama te o nositeljima prava na katastarskim česticama)

- izvršiti uvid u stanje upisano u zemljišnoj knjizi radi usklađenja.


Ukazujemo na važnost odazivanja pozivu jer će naprijed naznačeni postupci omogućiti evidentiranja stvarnog stanja vaših nekretnina prikupljenih katastarskom izmjerom, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u skladu sa postojećim i pravno relevantnim ispravama, što će u konačnici svim vlasnicima nekretnina stvoriti preduvjete za točno, brže, lakše i sigurnije raspolaganje nekretninama u njihovom vlasništvu.


                                              PREDSJEDNICA SUDA:

                                                          Mirjana Sinčić Kocijančić, v. r.Za pročitati cijeli članak pogledati ovdje