Vijest

REZULTATI RADA OPĆINSKOGA SUDA U PULI – POLA 
U 2013. GODINI

 

 

 


12.08.2014.

 

 

Komisija za provedbu javnog poziva
Broj 7 Su-21/2014
Pula-Pola, 12. kolovoza 2014. godine 


                                                                   - K A N D I D A T I M A -PREDMET: Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci s punim

radnim vremenom
- obavijest o testiranju

Komisija za provedbu Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom za radna mjesta informatički referent (1 izvršitelj), računovodstveni referent (1 izvršitelj), administrativni referent – sudski zapisničar (8 izvršitelja), sudski zapisničar-daktilograf (1 izvršitelj), administrativni referent –upisničar (5 izvršitelja), sudski referent zemljišnoknjižni (5 izvršitelja), te viši zemljišnoknjižni referent (2 izvršitelja) u Općinski sud u Puli-Pola koji je objavljen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web-stranici i oglasnoj ploči Općinskog suda u Puli-Pola daje slijedeću obavijest:

I Testiranje kandidata radi utvrđivanja njihovog stupnja vještine vladanja daktilografijom (za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara, sudskog zapisničara-daktilografa, administrativnog referenta –upisničara, sudskog referenta – zemljišnoknjižnog, višeg zemljišnoknjižnog referenta) i poznavanja rada na računalu (za sva radna mjesta) i razgovora-intervju (za sva radna mjesta) održati će se dana

19. kolovoza 2014. g. u 09.00 sati u sobi br. 19A Općinskog suda u Puli-Pola.

II Kandidati su dužni predočiti osobnu iskaznicu i sami snose troškove dolaska na testiranje.

III Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je odustao od prijave.


                                              Komisija za provedbu javnog poziva
                                                     PREDSJEDNIK KOMISIJE
                                                         Elena Vukotić, v.r.

 

 


 

31.07.2014.

 

 

 

Broj: 7 Su-21/2014
Pula-Pola, 31. srpnja 2014. g.

Na temelju odredbe čl. 61.a Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" br: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 24/12 i 49/12 –pročišćeni tekst)i čl. 5. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima („Narodne novine“ br. 100/11), a sukladno Planu prijama osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Puli-Pola za 2014. godinu poslovni broj 7 Su-21/2014 od 15. travnja 2014. godine, Općinski sud u Puli-Pola raspisuje:

                                                  JAVNI POZIV
za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom za slijedeća radna mjesta


1. Informatički referent – 1 izvršitelj
Uvjeti:
- srednja stručna sprema elektrotehničke, tehničke ili informatičke struke
- odlično poznavanje rada na računalu


2. Računovodstveni referent – 1 izvršitelj
Uvjeti:
- srednja stručna sprema ekonomske struke
- poznavanje rada na računalu


3. Administrativni referent - sudski zapisničar – 8 izvršitelja
Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke
- odlično vladanje vještinom daktilografije


4. Sudski zapisničar – daktilograf – 1 izvršitelj
Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke
- odlično vladanje vještinom daktilografije

5. Administrativni referent – upisničar – 5 izvršitelja
Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke
- odlično vladanje vještinom daktilografije


6. Sudski referent zemljišnoknjižni - 5 izvršitelja
Uvjeti:
- srednja stručna sprema upravneili ekonomske struke
- odlično vladanje vještinom daktilografije


7. Viši zemljišnoknjižni referent - 2 izvršitelja
Uvjeti:
- viša stručna sprema pravne, upravne, ekonomske ili geodetske struke
- odlično vladanje vještinom daktilografije


Osobe trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima
d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1. Zakona o državnim službenicima.

Pored navedenih uvjeta, osobe trebaju ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana te ne smije imati evidentiran staž u mirovinskom osiguranju niti isti staž mirovinskog osiguranja ostvariti kod inozemnog nositelja osiguranja.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti neovjerene preslike:

- životopis (izvornik),
- domovnicu,
- rodni list,
- svjedodžbu o završenoj stručnoj spremi
- osobna iskaznica
- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Pula, na adresu:


                               Općinski sud u Puli-Pola
                      52 100 Pula-Pola, Kranjčevićeva 8
             Uz naznaku za „stručno osposobljavanje za rad bez

                               zasnivanja radnog odnosa“

U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, te po mogućnosti e-mail adresu) točku radnog mjesta na koje se prijavljuju te sve tražene priloge. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Popis prijavljenih osoba Općinski sud u Puli-Pola dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kroz strukturirani intervju.

Popis osoba koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja strukturiranog intervjua bit će objavljeni na web stranici Općinskog suda u Puli-Pola http://sudovi.pravosudje.hr/ospu najmanje 5 dana prije održavanja strukturiranog intervjua.

Odluku o izboru donosi predsjednica Općinskog suda u Puli-Pola.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

Izabrani kandidati ne ostvaruju status državnog službenika, ne zasnivaju radni odnos i primaju naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita snosi Općinski sud u Puli-Pola.

Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i web stranici Općinskog suda u Puli-Pola http://sudovi.pravosudje.hr/ospu.


                                                             PREDSJEDNICA SUDA
                                                                mr. sc. Sonja Bulić 

 

 

 

 


 

 

30.07.2014.

 

 

Broj: 7 Su-258/14
Pula-Pola, 30. srpnja 2014. godine


Komisija za provedbu javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 80/14 od 2. srpnja 2014. godine i na web stranici Ministarstva uprave dana 3. srpnja 2014. godine za prijam u državnu službu u Općinskom sudu u Puli-Pola jednog administrativnog referenta/ice – sudskog zapisničara/ke na neodređeno vrijeme, daje sljedeću


                                   OBAVIJEST KANDIDATIMA
                     O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
                                   POSTUPKA TESTIRANJA


I. Testiranje će se održati dana 8. kolovoza 2014. godine (petak) s početkom u 9,00 sati u sobi br. 2 Općinskog suda u Puli-Pola.

II. Pravo pristupa testiranju imaju kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

III. Kandidati su dužni sa sobom ponijeti važeću osobnu iskaznicu i sami

snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu za javni natječaj.

IV. Testiranje kandidata sastoji se od pismenog dijela, praktičnog dijela i razgovora s Komisijom (intervju).

V. Pismeni dio testiranja sastoji se od rješavanja testa pripremljenog na temelju sljedećih izvora:

a) za provjeru poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske:
- Ustav Republike Hrvatske

b) za provjeru znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta:
- Sudski poslovnik.

VI. Praktični dio testiranja provest će se provjerom vještine u daktilografiji – prijepis teksta na računalu i pisanje po diktatu.

VII. Kandidati koji uspješno polože pismeni test, kao i provjeru vještine u daktilografiji, pristupit će razgovoru s Komisijom (intervju). Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi te utvrđuje stečeno radno iskustvo u

struci i rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.

VIII. Nakon provedenog testiranja i intervjua Komisija će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu. Rang lista kandidata i izvješće Komisije o provedenom postupku dostavlja se predsjednici suda koja će donijeti rješenje o prijamu u državnu službu.

IX. Rješenje o prijamu u državnu službu s uputom o pravnom lijeku

dostavit će se svim kandidatima koji su podnijeli pravodobne i potpune

prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja.

X. Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u

dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.                                         Komisija za provedbu javnog natječaja
                                                 Predsjednica Komisije:
                                                   Iva Kancijanić, v.r.


Dna:
-kandidatima

 

 


 

 

 

 

Komisija za provedbu testiranja
Broj: 7 Su-296/2014
Pula-Pola, 18. srpnja 2014. godine

Komisija za provedbu testiranja povodom oglasa za prijem službenika u državnu službu na radno mjesto sudskog savjetnika (M/Ž) dva izvršitelja na određeno vrijeme radi zamjene odsutnih službenika uz obavezni probni rad u trajanju od dva mjeseca koji je objavljen na web stranici Ministarstva uprave, Općinskog suda u Puli – Pola, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Pula, oglasnoj ploči suda Općinskog suda u Puli – Pola i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostava Pula, dana 18. srpnja 2014. godine, dostavlja                                  OBAVIJEST KANDIDATIMA
                     O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
                                    POSTUPKA TESTIRANJAI. Testiranje će se održati dana 19. kolovoza 2014.g. u 08,30 sati u sobi broj 30 Općinskog suda u Puli – Pola.

II. Pravo pristupa testiranju imaju kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave te koji ispunjavaju formalne uvjete raspisanog oglasa.

III. Kandidati su dužni sa sobom ponijeti važeću osobnu iskaznicu, a napominje se da sami snose troškove dolaska i prisustvovanja testiranju. Za kandidate koji se ne odazovu testiranju u utvrđeno vrijeme smatra se da su odustali od prijave na oglas.

IV. Testiranje kandidata sastoji se od provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske (pisani test), provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta (pisani test) i intervju s komisijom za provođenje oglasa koji će se održati isti dan.

V. Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kandidatkinja za testiranje:

- Ustav Republike Hrvatske
- Zakon o sudovima
- Sudski poslovnik
- Zakon o parničnom postupku
- Ovršni zakon

VI. Pismeni dio testiranja trajat će jedan sat. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati se ne smiju koristiti literaturom i zabilješkama, ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje i moraju obavezno isključiti mobitele. Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od naprijed navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad komisija neće bodovati.

VII. Za pismenu provjeru znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1do 10 za svako područje testiranja (Ustav i posebni dio). Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja dobili najmanje pet bodova i oni pristupaju razgovoru s komisijom (intervju) koji se boduje od 1 do 10. Komisija će kroz razgovor s kandidatima utvrditi interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi.

VIII. Nakon provedenog testiranja i intervjua komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu. Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

IX. Čelnik tijela donosi rješenje o prijamu u državnu službu izabranog kandidata koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na oglas. Kandidat koji nije zadovoljio rješenjem o prijamu u državnu službu izabranog kandidata ima pravo podnijeti žalbu Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

X. Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida na dokumentaciju koja se odnosi na isti.

                                                    Predsjednica Komisije
                                                      Nataša Horvat,v.r.

Dna: kandidatima

 

 

 

 


 

08.07.2014.


Broj: 7 Su-296/2014
Pula-Pola, 04. srpanj 2014.

   Sukladno članku 61. stavak 6. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13), uz suglasnosti Ministarstva pravosuđa posl. br. Klasa: 119-02/14-04/344, Ur. br. 514-03-01-01-03-14-02 i posl. br. Klasa: 119-02/14-04/342, Ur. br. 514-03-01-01-03-14-02 od 27. lipnja 2014. godine, Općinski sud u Puli-Pola po predsjednici suda, raspisuje

                                            OGLAS
                    za prijam službenika u državnu službu


   na radno mjesto SUDSKI SAVJETNIK (m/ž) - 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme radi zamjene odsutnih službenika, uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca.

   Stručni uvjeti:

   - završen sveučilišni diplomski studij prava
   - položen pravosudni ispit
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
   - životopis,
   - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
   - preslik diplome pravnog fakulteta,
   - preslik uvjerenja ili svjedožbe o položenom pravosudnom ispitu,
   - dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
   - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

   Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na web-stranici Ministarstva uprave, neposredno ili poštom na adresu OPĆINSKI SUD U PULI-POLA, Ured predsjednika suda, Pula-Pola, Kranjčevićeva 8, uz naznaku: "prijava na oglas".

   Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

   Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

   Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13) uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.“

   Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

   Za kandidate/kinje prijavljene na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa provest će se testiranje, a kandidati/kinje koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu.   Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći, mjesto i vrijeme održavanja testiranja, način na koji će se vršiti testiranje, iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje, biti će objavljeni na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr i Općinskog suda u Puli-Pola http://sudovi.pravosudje.hr/ospu najmanje 5 dana prije dana određenoga za testiranje.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.               OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI ZA RADNO MJESTO
                                         SUDSKI SAVJETNIK
   Opis poslova:
   Samostalno vodi određene sudske postupke, ocjenjuje dokaze i utvrđuje činjenice, te na temelju tako provedenog postupka podnosi sucu kojeg na to ovlasti predsjednik suda, pisani prijedlog na temelju kojeg sudac donosi odluku.

Pomaže sucu u radu, izrađuje nacrte sudskih odluka, prati i primjenjuje odgovarajuće propise.

Obavlja druge stručne poslove određene zakonom i Sudskim poslovnikom, kao i poslove po nalogu predsjednika suda prema rasporedu.   Podaci o plaći:
   Plaću radnog mjesta sudski savjetnik čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, a koji iznosi 1,455 i osnovice za izračun plaće (5.108,84 kuna bruto) uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a utvrđen je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi („Narodne novine“ br. 37/01, 38/01 ispr., 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 ispr., 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 7710, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12 , 49/12, 60/12, 82/12 ,100/12, 124/12, 140/12 ,16/13 i 25/13).                                                                                     OPĆINSKI SUD U PULI-POLA
                                                                                          PREDSJEDNICA SUDA
                                                                                              mr. sc. Sonja Bulić

 


 

 

 

03.07.2014.Broj: 7 Su-258/2014-9
Pula-Pola, 30. lipanj 2014. godine

   Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske posl. br. Klasa: 119-02/14-04/313, Ur. br. 514-03-01-01-01-14-02 od 29. svibnja 2014. godine, Općinski sud u Puli-Pola raspisuje

                                      JAVNI NATJEČAJ

         za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski 

              sud u Puli-Pola radi obavljanja poslova radnog mjesta

ADMINISTRATIVNI REFERENT – SUDSKI ZAPISNIČAR (m/ž) - 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
   - srednja stručna sprema (IV stupanj) upravne, ekonomske ili birotehničke struke
   - dobro poznavanje strojopisa i rada na računalu
   - najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
   - položen državni stručni ispit.


Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga nakon prijma u državnu službu polože u zakonskom roku.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: OPĆINSKI SUD U PULI-POLA, Ured predsjednika suda, Pula-Pola, Kranjčevićeva 8, uz naznaku: „prijava na javni natječaj“.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
   - životopis
   - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
   - preslika svjedodžbe,
   - preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu,
   - preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
   - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.
Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

   Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu, prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

   Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13 i 148/13) uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo to pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

   Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13), uz prijavu na natječaj dužan/a je, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

   Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način na koji će se vršiti testiranje kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljeni na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.hr i web-stranici Općinskog suda u Puli-Pola http://sudovi.pravosudje.hr/ospu. Vrijeme održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije testiranja. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

 

 

           OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI ZA RADNO MJESTO
           ADMINISTRATIVNI REFERENT – SUDSKI ZAPISNIČAR

   OPIS POSLOVA:

   Po nalogu pravosudnog dužnosnika odnosno njegova suradnika piše zapisnike u sudu ili na licu mjesta, radi na pisanju ostalih pismena u sudu po diktatu ili prijepisu, obrađuje sudske spise u administrativnim poslovima i u skladu sa Sudskim poslovnikom, otprema pozive i druga pismena, te radi i druge poslove po nalogu suca, odnosno sudskog savjetnika kojem je dodijeljen, te obavlja ostale poslove po nalogu predsjednika suda.   PODACI O PLAĆI:

   Plaću radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, a koji iznosi 0,844 i osnovice za izračun plaće (5.108,84 kuna bruto) uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, a utvrđen je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine br. 37/01, 38/01 – isp; 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – isp; 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13 i 25/13).


 

02.06.2014.

Broj: 3 Su-280/2014-1
Pula-Pola, 02. lipanj 2014. godine

Na temelju čl. 9. i 39. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ br. 37/14, 49/14) predsjednica Općinskog suda u Puli-Pola, mr. sc. Sonja Bulić,

                                    donosi slijedeću

                                       O D L U K U


   I U Općinskom sudu u Puli-Pola utvrđuje se početak radnog vremena od 7.00 sati, a završetak radnog vremena u 15.00 sati.

   II Ova odluka primjenjuje se od 16. lipnja do 07. rujna 2014. g.

   III Od 08. rujna 2014. godine primjenjuje se radno vrijeme od 8.00 do 16.00 sati

                                      Obrazloženje

   Obzirom da je odredbom čl. 39. st. 2. Sudskog poslovnika propisano da predsjednik suda može početak radnog vremena odrediti između 7.00 i 9.00 sati, što ovisi o mjesnim uvjetima (ljetni red vožnje prigradskih autobusa, trajanje školske godine, klimatski uvjeti i dr.) te je sukladno tome donijeta gore navedena odluka.


                                                                 PREDSJEDNICA SUDA
                                                                mr. sc. Sonja Bulić,v.r.

 


24.05.2013.

Broj: 26 Su-361/2013-1
Pula-Pola, 22. svibanj 2013. g.

Predsjednica Općinskog suda u Puli-Pola mr. sc. Sonja Bulić, temeljem čl. 10. Sudskog poslovnika, donosi slijedeću 


                                      O D L U K U

I Službenikom za informiranje u Općinskom sudu u Puli-Pola određuje se službenica

JELENA MAVRIĆ, sudska savjetnica Općinskog suda u Puli-Pola,
(tel. 052/377-600, jelena.mavric@ospu.pravosudje.hr)


II Službenik za informiranje obavlja poslove navedene u čl. 13. st. 2 Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13).

III Ova Odluka objaviti će se na web-stranici Općinskog suda u Puli-Pola, a stupa na snagu danom donošenja.


                                                                   PREDSJEDNICA SUDA
                                                                   mr. sc. Sonja Bulić,v. r.

 


 

08.05.2013.

 

e-Predmet – javni i besplatni pristup osnovnim podacima
sudskih predmeta

18. travnja 2013. godine Ministarstvo pravosuđa pustilo je u promet javnu i besplatnu uslugu pristupa osnovnim podacima sudskih predmeta zainteresiranim osobama putem internet adrese:

 

http://e-predmet.pravosudje.hr/

E-Predmet omogućuje građanima uvid u status njihovih predmeta, odnosno, informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta za predmete koji se trenutno nalaze u eSpis sustavu.

Više o usluzi e-Predmet možete pronaći na stranicama Ministarstva pravosuđa na slijedećoj Internet poveznici:

 

http://www.mprh.hr/e-predmet-javni-i-besplatni-pristup-osnovnim-podac

 

 


 

08.05.2013.

Broj: 3 Su-909/2012-2
Pula-Pola, 29. travanj 2013.

Na temelju čl. 68. i 69. Sudskog poslovnika, predsjednica Općinskog suda u Puli-Pola mr.sc. Sonja Bulić, donosi slijedeću 


                                            O D L U K U


I Mijenja se odluka posl. br. 3 Su-909/12-1 od 05. studenog 2012. godine u točki I tako da ista sada glasi:

„U Općinskom sudu u Puli-Pola utvrđuje se radno vrijeme za primanje stranaka na slijedeći način: 

          PARNIČNA, OVRŠNA, KAZNENA, te
          OSTAVINSKA i IZVANPARNIČNA PISARNICA

primati će stranke
PONEDJELJKOM, SRIJEDOM i PETKOM od 08.30 do 11.00 sati.“

II Navedeno se odnosi na stranke, njihove punomoćnike i druge osobe koje dolaze nepozvane u sud, kao i na davanje telefonskih obavijesti o stanju predmeta i sl.

III Stranke kojima je zbog udaljenosti ili drugih razloga otežan ponovni dolazak u sud primit će se i izvan vremena određenog za primanje stranaka. Isto se odnosi i na hitne i druge opravdane slučajeve (čl. 70. Sudskog poslovnika).

III Ova odluka primjenjuje se od 08. svibnja 2013. godine.

                                                            PREDSJEDNICA SUDA: 
                                                            mr.sc. Sonja Bulić,v.r.

 


 

 

09.02.2012.

 

OPĆINSKI SUD U PULI-POLA
URED PREDSJEDNIKA SUDA
Broj: 7-Su-130/2012-1
Pula-Pola, 31. siječanj 2012. g.

Na temelju čl. 15. i 16. Etičkog kodeksa državnih službenika („Narodne novine“ br. 40/11), predsjednica Općinskog suda u Puli-Pola Mirjana Sinčić Kocijančić, donosi slijedeće

                                        R J E Š E N J E

I      MAJA RUMAK, sudska savjetnica Općinskog suda u Puli-Pola, 
       (tel. 052/377-638, maja.rumak@ospu.pravosudje.hr) 

       imenuje se povjerenikom za etiku počevši od 31. siječnja 2012. g.

II     Povjerenik za etiku prati primjenu Etičkog kodeksa u državnom tijelu, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika, te odnosima službenika prema građanima, zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.
III    Povjerenik za etiku provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe te priprema izvješće čelniku tijela o provedenom postupku. Dužan je u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te pripremiti odgovor podnositelju pritužbe, kojeg dostavlja čelniku tijela. U postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe, povjerenik za etiku zatražit će pisanu izjavu službenika na kojeg se odnosi pritužba, izjave drugih službenika koji imaju neposredna saznanja o sadržaju pritužbe, izvješća nadležnih tijela u slučaju sumnje na moguća kaznena djela, te poduzeti i druge radnje potrebne za utvrđenje činjeničnog stanja. O provedenom postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe, povjerenik za etiku dužan je podnijeti pisano izvješće čelniku tijela. Ukoliko povjerenik za etiku u postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe na temelju prikupljenih dokaza ocijeni da su navodi iz pritužbe osnovani, u izvješću čelniku tijela predložit će poduzimanje odgovarajućih postupaka i radnji.
IV    Povjerenik za etiku dužan je provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i na temelju anonimne pritužbe.
V     U slučaju postojanja dvojbe o tome predstavlja li neko ponašanje državnog službenika povredu Etičkog kodeksa, povjerenik za etiku zatražit će mišljenje Etičkog povjerenstva.
VI    Povjerenik za etiku ne može zbog obavljanja svoje dužnosti biti pozvan na odgovornost niti doveden nepovoljniji položaj u odnosu na druge državne službenike.
VII   Na zahtjev povjerenika za etiku, za vrijeme postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe, čelnik državnog tijela dužan je povjerenika za etiku osloboditi obavljanja poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.
VIII  Povjerenik za etiku može Etičkom povjerenstvu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje drugih službenika prema povjereniku za etiku. 
                                    

                                           Obrazloženje

Prema odredbi članka 15. Etičkog kodeksa u svakom državnom tijelu čelnik imenuje povjerenika za etiku iz reda državnih službenika.

Prava i obveze povjerenika za etiku su propisani odredbama članka 17. i 25. Etičkog kodeksa.

Sukladno navedenom, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.


                                                    PREDSJEDNICA SUDA: 

                                              Mirjana Sinčić Kocijančić, v.r. 
 

  


 

07. prosinac 2011.

 

Novost!

 

U donjem desnom kutu web stranice dodana je veza na Projekt potpore pravosudnom sektoru (JSSP projekt)

 


 

27. lipnja 2011.


OPĆINSKI SUD U PULI-POLA

URED PREDSJEDNIKA SUDA

Kranjčevićeva 8, 52100 Pula-Pola

Broj: 13 Su-1866/08

Pula-Pola, 29. lipanj 2011. g.O B A V I J E S TTemeljem Odluke Ministarstva pravosuđa od 6. lipnja 2011. godine, u Općinskom sudu u Puli-Pola pokrenut je postupak obnove zemljišnih knjiga za dio k.o. Pula, Peroj, Štinjan, Fažana.


Ovim putem se obavještavate da će dana 7. srpnja 2011. godine započeti postupak izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom te obnova dijela zemljišne knjige za k.o. Pula-Muzil, k.o. Fažana – Pineta, k.o. Peroj – Pineta, k.o. Štinjan – Hidrobaza, k.o. Štinjan – Monumenti.


Postupak će se provoditi u Općinskom sudu u Puli-Pola, Kranjčevićeva 8, soba br. 25


Na izlaganje će se


- pozvati svi ovlaštenici prava na nekretnina upisanim u dijelovima k.o. Pula, k.o. Fažana, k.o. 

  Peroj i k.o. Štinjan (vlasnici, suvlasnici, ovlaštenici)

- priopćavati podaci prikupljeni katastarskom izmjerom (o katastarskim česticama, zgradama i 

  drugim građevinama te o nositeljima prava na katastarskim česticama)

- izvršiti uvid u stanje upisano u zemljišnoj knjizi radi usklađenja.


Ukazujemo na važnost odazivanja pozivu jer će naprijed naznačeni postupci omogućiti evidentiranja stvarnog stanja vaših nekretnina prikupljenih katastarskom izmjerom, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u skladu sa postojećim i pravno relevantnim ispravama, što će u konačnici svim vlasnicima nekretnina stvoriti preduvjete za točno, brže, lakše i sigurnije raspolaganje nekretninama u njihovom vlasništvu.


                                              PREDSJEDNICA SUDA:

                                                          Mirjana Sinčić Kocijančić, v. r.Za pročitati cijeli članak pogledati ovdje