ZK SLUŽBA

ZEMLJIŠNOKNJIŽNA SLUŽBA OPĆINSKOG SUDA U OPATIJI

Zemljišnoknjižna služba Općinskog suda u Opatiji se nalazi u suterenu zgrade Grada Opatija, (preko puta zgrade Općinskog suda u Opatiji) u ulici Maršala Tita 4 

Kontakt:
Tel: 051/701-081
Fax: 051/701-529

Zemljišnoknjižna služba Općinskog suda u Opatiji vodi postupak samo povodom:
• prijedloga osobe koja je ovlaštena podnijeti prijedlog
• prijedloga nadležnog tijela (npr. ureda tijela državne uprave, primjerice – katastar, nekog drugog suda i sl.)

O pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet vode se zemljišne knjige (gruntovnica).

U zemljišnoknjižnoj službi suda stranke:
- podnose prijedloge za upis određenih prava / pravnih činjenica / drugih podataka bitnih za nekretninu i nositelje određenih prava na nekretninama (vlasništvo, hipoteka, promjena adrese, promjena imena ili prezimena…)
- imaju pravo na uvid u zemljišnu knjigu i sve pomoćne popise
- dobivaju izvatke, odnosno ispise i prijepise iz zemljišne knjige.

Stoga , ako želite da stanje zemljišne knjige odražava pravo, stvarno stanje nekretnine, vaša je obveza da zemljišnoknjižnoj službi na našem području nadležnosti dostavite sve potrebne isprave i to uz pisani prijedlog.

Postupak u zemljišnoknjižnoj službi uređen je:
1. Zakonom o zemljišnim knjigama i njegovim dopunama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07)
2. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik – NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05)
3. brojnim drugim propisima.

Vrste knjižnih upisa:
- Uknjižba
- Predbilježba
- Zabilježba

Izvadak iz zemljišne knjige
Zemljišnoknjižni izvadak, izdan i ovjeren od strane zemljišnoknjižne službe nadležnog općinskog suda, dokaz je o vlasništvu ili nekom drugom pravu koje može biti predmetom upisa u zemljišne knjige.
Izvadak, ispis i prijepis iz zemljišne knjige uživa javnu vjeru i ima dokaznu snagu javne isprave.
Ako već imate nekretninu i želite podići zemljišnoknjižni izvadak, postupak izdavanja možete ubrzati ako imate podatak o nekretnini - broj katastarske čestice ili broj zemljišnoknjižnog uloška u kojem je katastarska čestica upisana.

Javnost zemljišne knjige
Zemljišna knjige je javna, što znači da svatko može zahtijevati uvid u nju. Na taj način možete dobiti uvid u sve njene dijelove, zbirku isprava i sve pomoćne popise, te iz nje dobiti izvatke, odnosno ispise i prijepise.

Digitalizacija zemljišnih knjiga
Korisnicima interneta digitalizacija zemljišnih knjiga omogućuje da iz svog ureda ili doma izvrše uvid u stanje zemljišnih knjiga i to na web - stranicama Ministarstva pravosuđa (stranica www.pravosudje.hr ili www.uredjenazemlja.hr).
Pri pregledu stanja zemljišnih knjigama putem internetskih stranica treba obratiti pozornost na natpis zemljišnoknjižnog uloška u dijelu označenom slovom „A“. Ako se iznad slova „A“ nalazi tekst „z.k. uložak je verificiran“ to je znak da se zemljišna knjiga za sve čestice koje se nalaze u tom zemljišnoknjižnom ulošku vodi isključivo u elektroničkom obliku.
Ako u zemljišnoknjižnom ulošku iznad slova „A“ stoji tekst „z.k. uložak je u prijepisu“ to znači da se radi o ulošku koji je prepisan, ali nije potpuno provjerena točnost prijepisa. Za takav uložak stanje obavezno treba provjeriti u zemljišnoknjižnom odjelu, i to iz razloga jer je moguće da prijepis nije dovršen ili da se dogodila pogrješka u pisanju ili prijepisu.
Ako na zemljišnoknjižnom izvatku u natpisu stoji oznaka „aktivna plomba“ znači da je za tu nekretninu u tom ulošku u tijeku postupak, odnosno da neki predani prijedlog nije konačno riješen.
Oznaka „broj zadnjeg dnevnika“ označava broj posljednjeg predmeta koji je u tom ulošku riješen.
Izvadak s interneta, za sada, može vam poslužiti samo za informaciju. Znači, to nije isprava na temelju koje možete zaključiti bilo koji pravni posao.Tko može podnijeti prijedlog?
Prijedlog može podnijeti stranka – predlagatelj, te u ime stranke , uz odgovarajuću punomoć odvjetnik ili punomoćnik , kojeg je opunomoćila.

Kada je prijedlog uredan?
Prijedlog je uredan ako sadrži:
- oznaku da se radi o zemljišnoknjižnom predmetu (npr. zemljišnoknjižni predmet ili zemljišnoknjižna stvar)
- naziv općinskog suda kojem se prijedlog podnosi (npr. Općinski sud u Opatiji )
- ime i točnu adresu predlagatelja i protustranaka (npr. Ivan Ivić,Ičići , Lovranska 5)
- broj zemljišnoknjižnog uloška i naziv katastarske općine (npr. zk.ul.br. 999 k.o. Opatija )
- oznaku katastarske čestice (npr. kč.br. 99 kuća i dvorište sa 999m2)
- pravo, osobni odnos ili činjenicu koja je predmet upisa te koju vrstu upisa zahtijeva (npr. ako je riječ o upisu vlasništva tada se prijedlogom traži uknjižba prava vlasništva…)
- točna imena i adrese osoba koje treba obavijestiti o upisu (npr. ime i točnu adresu kupca i prodavatelja)
- važno je da podaci iz prijedloga i isprave odgovaraju podacima iz zemljišne knjige.

Kada je prijedlog potpun?
Prijedlog je potpun:
- ako su mu priložene sve potrebne isprave na temelju kojih se traži određeni upis
- isprave moraju biti priložene u izvorniku ili ovjerovljenom prijepisu i na njima obvezno mora biti naveden OIB (osobni identifikacijski broj) za sve stranke u postupku (Zakon o izmjenama i dopunama Zemljišnih knjiga NN 152/08)
- ako je, uz ispravu koja nije sastavljena na hrvatskom jeziku, priložen i prijevod iste koji je ovjerio sudski tumač.

Prijedlog se podnosi u dva primjerka, od kojih jedan ostaje sudu, a na drugi primjerak stavlja se prijemni žig (bilješka o primitku), kao dokaz da je prijedlog predan sudu. Taj primjerak ostaje podnositelju prijedloga.
Predani prijedlog upisuje se u urudžbeni brojevnik i dobiva brojčanu oznaku koja se sastoji od broja predmeta i posljednje dvije znamenke godine u kojoj je predmet primljen (broj dnevnika - npr. broj Z-9999/99). Pod tim brojem će se donijeti odluka (rješenje) o prijedlogu i provesti upis u zemljišnu knjigu. Urudžbeni broj je ujedno i plomba, koja se stavlja na ono mjesto u zemljišnoj knjizi gdje će biti proveden upis. Plomba ima svrhu da učini vidljivim da se u tom ulošku zahtijeva neki upis. Plomba se briše po službenoj dužnosti nakon provedbe traženog upisa, ili – ako prijedlog bude odbijen – nakon što se u zemljišnu knjigu unese da je prijedlog za upis odbijen.