Z-8508/19


Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 OpatijaPoslovni broj: Z-8508/2019-2

REPUBLIKA HRVATSKA

R J E Š E N J E

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, po sucu toga suda Senki Kirša, kao sucu pojedincu, po nacrtu sudske savjetnice Ane Župić, u zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja 1. Gordane Saršon iz Čavli, Čavja 13, OIB: 62488300747 i 2. Jurja Saršona iz Čavli, Čavja 13, OIB: 77507579243, oboje zastupani po punomoćnicima odvjetnicima iz Odvjetničkog društva Vrkić, Beljan i Denona j.t.d. Rijeka, radi otvaranja i pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarsku česticu broj 5878 sjenokoša površine 1321 m2, upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3230 katastarske općine Cernik- Čavle, 20. rujna 2019.
r i j e š i o j e

I/ Pokreće se i otvara pojedinačni ispravni postupak za katastarsku česticu broj 5878 sjenokoša površine 1321 m2, upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3230 katastarske općine Cernik- Čavle.

II/ Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji objavljuje sljedeći

OGLAS

U zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Gordane Saršon iz Čavli, Čavja 13, OIB: 62488300747 i Jurja Saršona iz Čavli, Čavja 13, OIB: 77507579243, otvoren je i pokrenut pojedinačni ispravni postupak za katastarsku česticu broj 5878 sjenokoša površine 1321 m2, upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3230 katastarske općine Cernik- Čavle.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelji predlažu da se u pogledu katastarske čestice broj 5878 sjenokoša površine 1321 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3230 katastarske općine Cernik- Čavle kao vlasništvo: Durbešić Ivan, Matov, Čavle 17, ispravi i provede upis prava vlasništva na njihovo ime, svaki u 1/2 dijela.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

Ako prijave i prigovori ne budu zaprimljeni, a stanje spisa i zemljišne knjige upućuju na opravdanost prijedloga, sud može donijeti odluku bez održavanja rasprave.

III/ Rok za podnošenje prigovora ili prijava teče od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči odnosno od 23. rujna 2019. te iznosi 30 (trideset) dana od dana objave na e-oglasnoj ploči, odnosno ističe 23. listopada 2019.

IV/ Određuje se zabilježba pokretanja i otvaranja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarsku česticu broj 5878 sjenokoša površine 1321 m2, upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3230 katastarske općine Cernik- Čavle.

V/ Provedba ovog rješenja povjerava se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci.

Obrazloženje

Predlagatelji su ovom sudu 25. ožujka 2019. podnijeli prijedlog radi otvaranja i pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarsku česticu broj 5878 sjenokoša površine 1321 m2, upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3230 katastarske općine Cernik- Čavle, u kojem su predložili da se u odnosu na navedenu nekretninu ispravi i provede upis prava vlasništva na njihovo ime, svaki u 1/2 dijela. U prijedlogu navode kako je u zemljišnoj knjizi samo formalno kao vlasnik upisan Ivan Durbešić, Matov, Čavle 17, dok su stvarni vlasnici iste predlagatelji, svaki u 1/2 dijela. Kao posjednici predmetne nekretnine (katastarske oznake 6346 (dio), 6347 (dio), 6348 (dio), sve k.o. Cernik-Čavle) upisani su Juraj Saršon i Anđelka Saršon. Predlagatelj Juraj Saršon da je otac predlagateljice Gordane Saršon, a pok. Anđelka Saršon je predlagateljeva supruga odnosno predlagateljičina majka. Nekretnina k.č. 5878 katastarske općine Cernik- Čavle u naravi predstavlja ograđenu okućnicu i jedinstvenu cjelinu s nekretninom na kojoj je izgrađena kuća predlagatelja. Predlagatelji su u posjedu navedenih nekretnina od početka 1970. tih kada su Juraj Saršon i njegova sad pok. supruga Anđelka Saršon te nekretnine kupili od dotadašnjih vlasnika, na njima su izgradili kuću i druge objekte. Stoga da su zakoniti, istiniti i pošteni posjednici navedene nekretnine te ju još od vremena stjecanja 1972. koriste kao svoju te su stoga dosjelošću stekli pravo vlasništva na njoj. Stoga predlažu kako je navedeno u izreci rješenja.

Uz prijedlog su predlagatelji u bitnom dostavili rješenje o nasljeđivanju Općinskog suda u Rijeci poslovnog broja O-1148/97 od 16. veljače 1998. iza pok. Anđelke Saršon, prijepis posjedovnog lista broj 4042 Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Rijeka od 12. ožujka 2019., Identifikaciju čestica Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Rijeka od 8. rujna 2017. i Povijest promjena na katastarskim česticama Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Rijeka od 4. rujna 2017., kojim ispravama je učinjeno vjerojatnom njegovo pravo vlasništva na predmetnoj nekretnini, a koje nije upisano u njihovu korist u zemljišnoj knjizi i radi čijeg bi upisa trebalo ispraviti određene zemljišnoknjižne upise, sukladno odredbi članka 208. stavak 3. u svezi 241. stavak 2. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj 63/19, dalje: ZZK-a).

Stoga je odlučeno kao u izreci, temeljem odredbe članka 208. stavak 1. i 3. ZZK.

Odluka pod točkom II izreke temelji se na članku 211. ZZK.

U Opatiji 20. rujna 2019.
Sudac:

Senka Kirša v.r.

Uputa o redovitom pravnom lijeku:

Protiv rješenja o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka nije dopuštena posebna žalba. Osobe koje za to imaju pravni interes, svoja prava mogu ostvarivati u ispravnom postupku podnošenjem prijave ili prigovora u roku otvorenom za ispravak, odnosno u parnici pred sudom ili u postupku pred drugim nadležnim tijelom, nakon što pojedinačni ispravni postupak bude zaključen (članak 213. stavak 1. i 2. ZZK).

Za točnost otpravka-ovlašteni službenik
Roberta Burazer
D N A :
1. E-oglasna ploča
2. Oglasna ploča suda
3. Državna geodetska uprava, Odjel za katastar nekretnina Rijeka
4. Oglasna ploča Grada Rijeke
5. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
6. Punomoćnik predlagatelja
7. Sanja Lukić, Čavle, Soboli 5
8. Zk odjel- putem ZIS-a