Z-11036/19


Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 OpatijaPoslovni broj: Z-11036/2019-2REPUBLIKA HRVATSKA

R J E Š E N J E

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, po sucu toga suda Senki Kirša, kao sucu pojedincu, po nacrtu sudske savjetnice Ane Župić, u zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Liburnijske vode d.o.o. Ičići, Liburnijska 2, OIB: 90703189967, kojeg zastupa punomoćnica Ana Mendrila Dobrović, odvjetnica u Odvjetničkom društvu Stanić i partneri d.o.o. Rijeka, spram protustranke Republike Hrvatske, OIB: OIB: 52634238587, radi otvaranja i pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka za nekretninu k.č. 230/7 šuma površine 2875 upisanu u zk.ul. 2586 k.o. Lovran, 19. rujna 2019.
r i j e š i o j e

I/ Pokreće se i otvara pojedinačni ispravni postupak za nekretninu k.č. 230/7 šuma površine 2875 upisanu u zk.ul. 2586 k.o. Lovran.

II/ Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji objavljuje sljedeći

OGLAS

U zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Liburnijske vode d.o.o. Ičići, Liburnijska 2, OIB: 90703189967, otvoren je i pokrenut pojedinačni ispravni postupak za nekretninu nekretninu k.č. 230/7 šuma površine 2875 upisanu u zk.ul. 2586 k.o. Lovran.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se u pogledu nekretnine k.č. 230/7 šuma površine 2875 upisane u zk.ul. 2586 k.o. Lovran kao vlasništvo Republike Hrvatske u 1/1 dijela, ispravi i provede upis prava vlasništva na njegovo ime u 1/1 dijela.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

Ako prijave i prigovori ne budu zaprimljeni, a stanje spisa i zemljišne knjige upućuju na opravdanost prijedloga, sud može donijeti odluku bez održavanja rasprave.

III/ Rok za podnošenje prigovora ili prijava teče od 23. rujna 2019. te iznosi 30 (trideset) dana, odnosno ističe 23. listopada 2019.

IV/ Određuje se zabilježba pokretanja i otvaranja pojedinačnog ispravnog postupka za nekretninu k.č. 230/7 šuma površine 2875 upisanu u zk.ul. 2586 k.o. Lovran.

V/ Provedba ovog rješenja povjerava se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Opatiji.

Obrazloženje

Predlagatelj je 16. travnja 2019. podnio prijedlog radi otvaranja i pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka za nekretninu k.č. 230/7 šuma površine 2875 upisanu u zk.ul. 2586 k.o. Lovran, u kojem postupku predlaže da se u navedenom ulošku ispravi i provede upis prava vlasništva na njegovo ime u 1/1 dijela. Naime, da se na predmetnoj nekretnini nalazi vodosprema Lokva koja je dio vodoopskrbnog sustava Liburnijske rivijere, koji postoji još od kraja 19. stoljeća. Vodosprema Lokva izgrađena je 1930., 1970. je izvršena njezina vanjska rekonstrukcija, a 2006. je predniku predlagatelja izdana Građevinska dozvola temeljem koje je izvedena unutarnja rekonstrukcija predmetne vodospreme. Predlagatelj održava vodospremu, za nju je odgovoran te je po Zakonu o vodama kao javni isporučitelj vodnih usluga vlasnik vodospreme kao vodne infrastrukturne građevine. Stoga da je upis prava vlasništva u korist Republike Hrvatske pogrešan te isti valja ispraviti na način da se kao vlasnik upiše predlagatelj.

Uz prijedlog je predlagatelj u bitnom dostavio Građevinsku dozvolu Ureda Državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Opatija Klasa UP/I-361-03/06-01/00180, Urbroj 2170-85-01-06-05 od 2. studenoga 2006. iz kojeg proizlazi da je na k.č. 230/7 k.o. Lovran izgrađena vodosprema Lokva te izvod iz sudskog registra iz kojeg proizlazi da je predlagatelj društvo registrirano za obavljanje vodnih usluga. Imajući u vidu članak 9. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ broj 66/19) tim je ispravama učinjeno vjerojatnom njegovo pravo vlasništva na predmetnoj nekretnini, a koje nije upisano u njegovu korist u zemljišnoj knjizi i radi čijeg bi upisa trebalo ispraviti određene zemljišnoknjižne upise, sukladno odredbi članka 208. stavak 3. u svezi 241. stavak 2. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj 63/19, dalje: ZZK-a).

Stoga je odlučeno kao u izreci, temeljem odredbe članka 208. stavak 1. i 3. ZZK.

Odluka pod točkom II izreke temelji se na članku 211. ZZK.

U Opatiji 19. rujna 2019.
Sudac:

Senka Kirša v.r.


Uputa o redovitom pravnom lijeku:

Protiv rješenja o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka nije dopuštena posebna žalba. Osobe koje za to imaju pravni interes, svoja prava mogu ostvarivati u ispravnom postupku podnošenjem prijave ili prigovora u roku otvorenom za ispravak, odnosno u parnici pred sudom ili u postupku pred drugim nadležnim tijelom, nakon što pojedinačni ispravni postupak bude zaključen (članak 213. stavak 1. i 2. ZZK).
Za točnost otpravka-ovlašteni službenik
Roberta Burazer
D N A :
1. E-oglasna ploča
2. Oglasna ploča suda
3. Državna geodetska uprava, Ispostava za katastar nekretnina Opatija
4. Oglasna ploča Grada Opatije
5. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
6. Punomoćnik predlagatelja
7. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci
8. Zk odjel- putem ZIS-a