Z-7600/19

Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija

O G L A S

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji u zemljišnoknjižnom predmetu pod posl. br. Z-7600/2019 radi dopune dijela zemljišnih knjiga za k.o. Kućeli i to zgr.33 Biškupi, zgrada od 11m2, upisane u zk. ul. 2762 k.o. Kućeli, objavljuje da je dopunjena zemljišna knjiga za k.o. Kućeli otvorena dana 10. travnja 2019. godine na temelju odluke predsjednika zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci o otvaranju dopunjenog dijela zemljišne knjige .

Uvid u dopunjenu zemljišnu knjigu za k.o. Kućeli moguće je ostvariti u prostorijama Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba Opatija u uredovno vrijeme zk službe.

Od dana otvaranja dopunjenog dijela zemljišne knjige za k.o. Kućeli samo upisi u nju proizvode, glede nekretnina, one pravne učinke radi stjecanja, promjene, prijenosa i ukidanja prava vlasništva i ostalih knjižnih prava koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige.

Glede dopunjene zemljišne knjige otvoren je ispravni postupak, te se pozivaju sve osobe, koje imaju bilo kakvo pravo na navedenim nekretninama ili smatraju da bi to pravo trebalo upisati, izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, da podnesu zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis, odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovom prvenstvenom redu, u roku za ispravak.

Rok za ispravak je 30 dana od dana objave oglasa na e oglasnoj ploči i ne može se produljiti niti je moguć povrat u prijašnje stanje. Istekom roka, upisi glede kojih nisu podnijete prijave i prigovori, smatraju se potpunim i istinitim i proizvode sve pravne učinke zemljišnoknjižnih upisa.

U Opatiji, 30.srpnja 2019.godine

S u d a c:

Senka Kirša

D N A :
1. Pun predlagatelja
2. E oglasna ploča
3. oglasna ploča suda
4. oglasna ploča Općine Matulji
5. DGU Opatija