Z-17127/19


Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 OpatijaPoslovni broj: Z-17127/2019-3

REPUBLIKA HRVATSKA

R J E Š E N J E

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, po sucu toga suda Senki Kirša, kao sucu pojedincu, po nacrtu sudske savjetnice Ane Župić, u zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Mirka Mohorovičića iz Lovrana, Put Školarovo 3, OIB: 4572348123, kojeg zastupa punomoćnica Lorena Sandalj Kojundžić iz Matulja, Vladimira Gortana 2, spram protustranaka 1. Ferdinanda Šorića iz Lovrana, Put Školarovo 5, OIB: 28571730047, 2. Marije Gržinić iz Opatije, Maršala Tita 158/2, OIB: 25859436187 i 3. Jolande Barković iz Lovrana, Put Školarovo 5, OIB: 03842384100, radi otvaranja i pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarsku česticu broj 486/3 dvorište od 48 m2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 764 katastarske općine Oprič, 26. srpnja 2019.
r i j e š i o j e

I/ Pokreće se i otvara pojedinačni ispravni postupak za katastarsku česticu broj 486/3 dvorište od 48 m2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 764 katastarske općine Oprič.

II/ Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji objavljuje sljedeći

OGLAS

U zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Mirka Mohorovičića iz Lovrana, Put Školarovo 3, OIB: 4572348123, otvoren je i pokrenut pojedinačni ispravni postupak za katastarsku česticu broj 486/3 dvorište od 48 m2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 764 katastarske općine Oprič.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se u pogledu katastarske čestice broj 486/3 dvorište od 48 m2 upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 764 katastarske općine Oprič kao vlasništvo: Ferdinanda Šorića pok. Antona iz Lovrana, Put Školarovo 5 u 4/8 dijela, Ferdinanda Šorića iz Lovrana, Put Školarovo 5, OIB: 46369707865, u 1/8 dijela, Marije Gržinić iz Opatije, Maršala Tita 158/2, OIB: 25859436187, u 1/8 dijela, Jolande Barković iz Lovrana, Put Školarovo 5, OIB: 03842384100, u 1/8 dijela i Ferdinanda Šorića iz Lovrana, Put Školarovo 5, OIB: 28571730047, u 1/8 dijela, ispravi i provede upis prava vlasništva na njegovo ime u 1/1 dijela.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

Ako prijave i prigovori ne budu zaprimljeni, a stanje spisa i zemljišne knjige upućuju na opravdanost prijedloga, sud može donijeti odluku bez održavanja rasprave.

III/ Rok za podnošenje prigovora ili prijava teče od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči odnosno od 29. srpnja 2019. te iznosi 30 (trideset) dana od dana objave na e-oglasnoj ploči, odnosno ističe 27. kolovoza 2019.

IV/ Određuje se zabilježba pokretanja i otvaranja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarsku česticu broj 486/3 dvorište od 48 m2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 764 katastarske općine Oprič.

V/ Provedba ovog rješenja povjerava se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Opatiji.

Obrazloženje

Predlagatelj je ovom sudu 18. lipnja 2019. podnio prijedlog radi otvaranja i pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarsku česticu broj 486/3 dvorište od 48 m2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 764 katastarske općine Oprič, u kojem je predložio da se da se u odnosu na navedenu nekretninu ispravi i provede upis prava vlasništva na njegovo ime u 1/1 dijela. U prijedlogu navodi da je s Ferdinandom Šorićem kod Općinskog suda u Opatiji pod poslovnim brojem R2-30/68 dana 17. siječnja 1968. zaključio Darovni ugovor o ustupu prava korištenja po tadašnjem članku 38. i 39. ZON-a prema kojem je Ferdinand Šorić predlagatelju darovao predmetnu nekretninu. Predlagatelj je na temelju tog Ugovora ishodio Rješenje o odobrenju za gradnju Skupštine Općine Opatija, Odjel za komunalne poslove broj: 04-189/I-1968 od 29. siječnja 1968. Radilo se o dozvoli za dogradnju i nadogradnju kuće grč 147 k.o. Oprič temeljem koje je predlagatelj nadogradio stan na postojećoj grč. 147, a na predmetnoj k.č. 486/3 k.o. Oprič dogradio verandu sa stubištem. Iz obrazloženja tog rješenja proizlazi da su suglasnost dali ostali suvlasnici kuće grč. 147 k.o. Oprič, kao i protustranka Šorić Ferdinand. Nadalje, da je okućnica objekta grč. 147 k.o. Oprič utvrđena rješenjem Skupštine Općina Opatija broj UP/I-1-02/2-497/1-1975 od 19. lipnja 1975., prema kojem tu okućnicu, između ostalog, čini i katastarska čestica broj 486/3 k.o. Oprič. Prema tom rješenju okućnica kuće predlagatelja je ograđena zidom. Na predmetnoj nekretnini 486/3 k.o. Oprič je predlagatelj izvršio rekonstrukciju verande i tu se u naravi nalazi izlaz iz njegovog stambenog dijela. Stoga predlaže da se ispravi upis kako je to navedeno u izreci rješenja.

Uz prijedlog je predlagatelj u bitnom dostavio Darovni ugovor o ustupu prava korištenja po tadašnjem članku 38. i 39. ZON-a zaključen kod Općinskog suda u Opatiji pod poslovnim brojem R2-30/68 dana 17. siječnja 1968., rješenje o odobrenju za gradnju Skupštine Općine Opatija, Odjel za komunalne poslove broj: 04-189/I-1968 od 29. siječnja 1968. i rješenje Skupštine Općina Opatija broj UP/I-1-02/2-497/1-1975 od 19. lipnja 1975., kojim ispravama je učinjeno vjerojatnom njegovo pravo vlasništva na predmetnoj nekretnini, a koje nije upisano u njegovu korist u zemljišnoj knjizi i radi čijeg bi upisa trebalo ispraviti određene zemljišnoknjižne upise, sukladno odredbi članka 208. stavak 3. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj 63/19, dalje: ZZK-a).

Stoga je odlučeno kao u izreci, temeljem odredbe članka 208. stavak 1. i 3. ZZK.

Odluka pod točkom II izreke temelji se na članku 211. ZZK.

U Opatiji 23. srpnja 2019.
Sudac:

Senka Kirša v.r.

Uputa o redovitom pravnom lijeku:

Protiv rješenja o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka nije dopuštena posebna žalba. Osobe koje za to imaju pravni interes, svoja prava mogu ostvarivati u ispravnom postupku podnošenjem prijave ili prigovora u roku otvorenom za ispravak, odnosno u parnici pred sudom ili u postupku pred drugim nadležnim tijelom, nakon što pojedinačni ispravni postupak bude zaključen (članak 213. stavak 1. i 2. ZZK).

Za točnost otpravka-ovlašteni službenik
Roberta Burazer
D N A :
1. E-oglasna ploča
2. Oglasna ploča suda
3. Državna geodetska uprava, Ispostava za katastar nekretnina Opatija
4. Oglasna ploča Grada Opatije
5. OS Rijeka -web stranice
6. Punomoćnik predlagatelja
7. Protustranka Ferdinand Šorić, Lovran, Put Školarovo 5
8. Protustranka Marija Gržinić, Opatija, Maršala Tita 158/2
9. Protustranka Jolanda Barković, Lovran, Put Školarovo 5
10. Zk odjel- putem ZIS-a