Z-19783/19


Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 OpatijaPoslovni broj: Z-19783/2019-4

REPUBLIKA HRVATSKA

R J E Š E N J E

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, po sucu toga suda Senki Kirša, kao sucu pojedincu, po nacrtu sudske savjetnice Ane Župić, u zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Janaf d.d. Zagreb, Miramarska cesta 24, OIB: 89018712265, kojeg zastupaju punomoćnici odvjetnici u Odvjetničkom društvu Orehovec, Vinter, Kiš, Šimunović d.o.o. Zagreb, Smičiklasova 18, radi otvaranja i pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarsku česticu broj 154/2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 399 katastarske općine Gomirsko Vrbovsko, 25. srpnja 2019.
r i j e š i o j e

I/ Pokreće se i otvara pojedinačni ispravni postupak za katastarsku česticu broj 154/2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 399 katastarske općine Gomirsko Vrbovsko.

II/ Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji objavljuje sljedeći

OGLAS

U zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Janaf d.d. Zagreb, Miramarska cesta 24, OIB: 89018712265, otvoren je i pokrenut pojedinačni ispravni postupak za katastarsku česticu broj 154/2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 399 katastarske općine Gomirsko Vrbovsko.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se u pogledu katastarske čestice broj 154/2 upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 399 katastarske općine Gomirsko Vrbovsko kao vlasništvo Republike Hrvatske u 1/1 dijela, u teretovnici navedenog uloška ispravi zemljišnoknjižno stanje i provede upis prava stvarne služnosti radi redovnog i izvanrednog održavanja naftovoda u koridoru od 5 (pet) metara lijevo i desno od osi cjevovoda koje uključuje pregled trase, redovno održavanje, sječu drveća i drugog raslinja koje može ugroziti cjevovod, popravak naftovoda s pripadajućim podzemnim instalacijama, uklanjanje štetnih posljedica nastalih uslijed havarije, a prema kopijama katastarskog plana s ucrtanom trasom naftovoda, za korist predlagatelja.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

Ako prijave i prigovori ne budu zaprimljeni, a stanje spisa i zemljišne knjige upućuju na opravdanost prijedloga, sud može donijeti odluku bez održavanja rasprave.

III/ Rok za podnošenje prigovora ili prijava teče od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči odnosno od 29. srpnja 2019. te iznosi 30 (trideset) dana od dana objave na e-oglasnoj ploči, odnosno ističe 27. kolovoza 2019.

IV/ Određuje se zabilježba pokretanja i otvaranja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarsku česticu broj 154/2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 399 katastarske općine Gomirsko Vrbovsko.

V/ Provedba ovog rješenja povjerava se zemljišnoknjižnom odjelu Vrbovsko Općinskog suda u Rijeci.

Obrazloženje

Predlagatelj je ovom sudu 16. srpnja 2019. podnio prijedlog radi otvaranja i pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarsku česticu broj 154/2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 399 katastarske općine Gomirsko Vrbovsko, u kojem predlaže da se u teretovnici navedenog uloška ispravi zemljišnoknjižno stanje i provede upis prava stvarne služnosti radi redovnog i izvanrednog održavanja naftovoda u koridoru od 5 (pet) metara lijevo i desno od osi cjevovoda koje uključuje pregled trase, redovno održavanje, sječu drveća i drugog raslinja koje može ugroziti cjevovod, popravak naftovoda s pripadajućim podzemnim instalacijama, uklanjanje štetnih posljedica nastalih uslijed havarije, a prema kopijama katastarskog plana s ucrtanom trasom naftovoda, za korist predlagatelja. Navodi kako je rješenjem Općine Vrbovsko, Sekretarijat za upravne poslove, broj UP-50/1977 od 26. svibnja 1977. u postupku ustanovljenja prava služnosti (nepotpuna eksproprijacija) radi izgrade Jugoslavenskog naftovoda na području Općine Vrbovsko utvrđena nepotpuna eksproprijacija i uknjižba prava služnosti. Iako katastarska čestica 154/2 katastarske općine Gomirsko Vrbovsko nije navedena u samom rješenju, na temelju tog rješenja je faktični ustanovljeno pravo služnosti radi izgradnje naftovoda. Navedeno proizlazi i iz činjenice da je na temelju građevinske dozvole izgrađen Jugoslavenski naftovod, između ostalog i preko predmetne čestice. Nadalje, za isti je naftovod dozvoljena uporaba na temelju rješenja Republičkog komiteta za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline broj UP/I-08-289/1981 od 28. lipnja 1982. Stoga da je predlagatelj, kao pravni sljednik Jugoslavenskog naftovoda-poduzeća za transport nafte, dosjelošću stekao pravo služnosti čiji upis predlaže.

Uz prijedlog je predlagatelj dostavio prijepis rješenje Općine Vrbovsko, Sekretarijat za upravne poslove, broj UP-50/1977 od 26. svibnja 1977., rješenje Republičkog komiteta za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline broj UP/I-08-289/1981 od 28. lipnja 1982., izvod iz sudskog registra i kopiju katastarskog plana s ucrtanom trasom naftovoda, kojim ispravama je učinjeno vjerojatnom njegovo pravo stvarne služnosti na predmetnoj nekretnini, a koje nije upisano u njegovu korist u zemljišnoj knjizi i radi čijeg bi upisa trebalo ispraviti određene zemljišnoknjižne upise, sukladno odredbi članka 208. stavak 3. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj 63/19, dalje: ZZK-a).

Stoga je odlučeno kao u izreci, temeljem odredbe članka 208. stavak 1. i 3. ZZK.

Odluka pod točkom II izreke temelji se na članku 211. ZZK.

U Opatiji 25. srpnja 2019.
Sudac:

Senka Kirša v.r.

Uputa o redovitom pravnom lijeku:

Protiv rješenja o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka nije dopuštena posebna žalba. Osobe koje za to imaju pravni interes, svoja prava mogu ostvarivati u ispravnom postupku podnošenjem prijave ili prigovora u roku otvorenom za ispravak, odnosno u parnici pred sudom ili u postupku pred drugim nadležnim tijelom, nakon što pojedinačni ispravni postupak bude zaključen (članak 213. stavak 1. i 2. ZZK).

Za točnost otpravka-ovlašteni službenik
Roberta Burazer
D N A :
1. E-oglasna ploča
2. Oglasna ploča suda
3. Općinski sud u Rijeci--web stranice
4. Državna geodetska uprava, Ispostava za katastar nekretnina Vrbovsko, Vrbovsko, I. G. Kovačića 20a
5. Oglasna ploča Grada Vrbovsko, Vrbovsko,Ulica hrvatskih branitelja 1
6. Punomoćniku predlagatelja
7. Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci- uz prijedlog
8. Zk odjel- putem ZIS-a