Z-19954/19


Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 OpatijaPoslovni broj: Z-19954/2019-4

REPUBLIKA HRVATSKA

R J E Š E N J E

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, po sucu toga suda Senki Kirša, kao sucu pojedincu, po nacrtu sudske savjetnice Ane Župić, u zemljišnoknjižnoj stvari predlagateljice Marije Perušić iz Čavala, Podčudnić 68, OIB: 08272042432, koju zastupa punomoćnica Natalija Marević-Grgurić, odvjetnica iz Delnica, radi otvaranja i pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarsku česticu broj 1183/2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 246 katastarske općine Podrvanj i za katastarsku česticu broj 1180/2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3076 katastarske općine Podrvanj, 25. srpnja 2019.
r i j e š i o j e

I/ Pokreće se i otvara pojedinačni ispravni postupak za katastarsku česticu broj 1183/2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 246 katastarske općine Podrvanj i za katastarsku česticu broj 1180/2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3076 katastarske općine Podrvanj.

II/ Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji objavljuje sljedeći

OGLAS

U zemljišnoknjižnoj stvari predlagateljice Marije Perušić iz Čavala, Podčudnić 68, OIB: 08272042432, otvoren je i pokrenut pojedinačni ispravni postupak za katastarsku česticu broj 1183/2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 246 katastarske općine Podrvanj i za katastarsku česticu broj 1180/2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3076 katastarske općine Podrvanj.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagateljica predlaže da se:

- u pogledu katastarske čestice broj 1183/2 upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 246 katastarske općine Podrvanj kao vlasništvo na ime: Zaharija Vjekoslav, Jakovljev, Podčudnić u 2/24 dijela, Zaharija Milan, Jakovljev, Podčudnić u 2/24 dijela, Zaharija Josip, Jakovov, Podčudnić u 2/24 dijela, Zaharija Štefanija, Jakovova, Podčudnić u 2/24 dijela, Zaharija Petar, Jakovljev, Podčudnić u 2/24 dijela, Perušić Fran, Tomin, Svilno u 12/24 dijela, Zaharija Amalija udova Petra rođ. Linić u 1/24 dijela, Podčudnić 32, Verhek Štefka rođ. Klemenčić pok. Jakova, Ljubljana, Mesni trg 19, u 1/24 dijela, ispravi i provede upis prava vlasništva na njezino ime u 1/1 dijela,

- u pogledu katastarske čestice broj 1180/2 upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3076 katastarske općine Podrvanj kao vlasništvo na ime: Valić Marija r. Tomić, Grobnik 45 u 12/768 dijela, Perušić Marija, OIB: 08272042432, Podčudnić 68, Čavle u 6/768 dijela i 708/768 dijela, Frlan Milovan, OIB: 38848510992, Rijeka, Balde Fućka 17 u 6/768 dijela, Kik Luka, OIB: 03895143022, Rijeka, A. Kosića Rika 5, u 15/768 dijela, Milneršić Karmen, OIB: 36750924490, Čavle, Čavle 28, u 15/768 dijela, Perušić Natali, OIB: 16128868940, Podčudnić, Čavle, Dražica 17, u 6/768 dijela, ispravi i provede upis prava vlasništva na njezino ime u 1/1 dijela.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

Ako prijave i prigovori ne budu zaprimljeni, a stanje spisa i zemljišne knjige upućuju na opravdanost prijedloga, sud može donijeti odluku bez održavanja rasprave.

III/ Rok za podnošenje prigovora ili prijava teče od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči odnosno od 29. srpnja 2019. te iznosi 30 (trideset) dana od dana objave na e-oglasnoj ploči, odnosno ističe 27. kolovoza 2019.

IV/ Određuje se zabilježba pokretanja i otvaranja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarsku česticu broj 1183/2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 246 katastarske općine Podrvanj i za katastarsku česticu broj 1180/2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3076 katastarske općine Podrvanj.

V/ Provedba ovog rješenja povjerava se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci.

Obrazloženje

Predlagateljica je ovom sudu 17. srpnja 2019. podnijela prijedlog radi otvaranja i pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarsku česticu broj 1183/2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 246 katastarske općine Podrvanj i za katastarsku česticu broj 1180/2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 3076 katastarske općine Podrvanj, u kojem je predložila da se u odnosu na navedene nekretnine ispravi i provede upis prava vlasništva na njezino ime u 1/1 dijela. U prijedlogu navodi kako je pravomoćnom presudom Općinskog suda u Rijeci poslovnog broja P-142/14 od 28. rujna 2016. utvrđena vlasnicom navedenih nekretnina, međutim njezin prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na temelju te presude da je odbijen i to u pogledu katastarske čestice broj 1183/2 jer je u presudi bila naznačena površina nekretnine različita od one upisane u zemljišnoj knjizi, a u pogledu katastarske čestice broj 1180/2 jer presuda nije donesena protiv Valić Marije, Frlan Milovana, Kik Luke, Milneršić Karmen i Perušić Natali, koji su se u zemljišnoj knjizi upisali nakon podnošenja tužbe.
Uz prijedlog je predlagateljica dostavila presudu Općinskog suda u Rijeci poslovnog broja P-142/14 od 28. rujna 2016. i rješenje poslovnog broja Z-8454/2019, kojim ispravama je učinjeno vjerojatnom njezino pravo vlasništva na predmetnoj nekretnini, a koje nije upisano u njezinu korist u zemljišnoj knjizi i radi čijeg bi upisa trebalo ispraviti određene zemljišnoknjižne upise, sukladno odredbi članka 208. stavak 3. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj 63/19, dalje: ZZK-a).

Stoga je odlučeno kao u izreci, temeljem odredbe članka 208. stavak 1. i 3. ZZK.

Odluka pod točkom II izreke temelji se na članku 211. ZZK.

U Opatiji 25. srpnja 2019.
Sudac:

Senka Kirša

Uputa o redovitom pravnom lijeku:

Protiv rješenja o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka nije dopuštena posebna žalba. Osobe koje za to imaju pravni interes, svoja prava mogu ostvarivati u ispravnom postupku podnošenjem prijave ili prigovora u roku otvorenom za ispravak, odnosno u parnici pred sudom ili u postupku pred drugim nadležnim tijelom, nakon što pojedinačni ispravni postupak bude zaključen (članak 213. stavak 1. i 2. ZZK).


D N A :
1. E-oglasna ploča
2. Punomoćniku predlagatelja
3. Valić Marija, Grobnik, Grobnik 45 uz prijedlog i priloge
4. Frlan Milovan, Rijeka, Balde Fućka 17 uz prijedlog i priloge
5. Kik Luka, Rijeka, A. Kosića Rika 5 uz prijedlog i priloge
6. Milneršić Karmen, Čavle, Čavle 28 uz prijedlog i priloge
7. Perušić Natali, Čavle, Dražica 17 uz prijedlog i priloge
8. Zaharija Amalija, Čavle, Podčudnić 32 uz prijedlog i priloge
9. Verhek Štefka, Slovenija, Ljubljana, Mesni trg 19
10. Zk odjel- putem ZIS-a