Z-36598/18


Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 OpatijaPoslovni broj: Z-36598/2018-3

REPUBLIKA HRVATSKA

R J E Š E N J E

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, po sucu toga suda Senki Kirša, u zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja: 1. Martine Zec Mišković iz Čavli, Buzdohanj 180/1, OIB: 21096455630 i 2. Luke Zec iz Rijeke, Rastočine 7, OIB: 65460468271, oboje zastupani po punomoćnicima iz Odvjetničkog društva Vukić i partneri iz Rijeke, radi otvaranja i pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka za nekretnine k.č. 407/8 u z.k.ul. 699, k.č. 407/18 u z.k.ul. 1428 k.č. 407/19 u z.k.ul. 1341 i k.č. 407/3 u z.k.ul. 60 k.o. Beli, 26. srpnja 2019.
r i j e š i o j e

I/ Pokreće se i otvara pojedinačni ispravni postupak za nekretnine k.č. 407/3 maslinik upisan u z.k.ul. 60 k.o. Beli, k.č. 407/8 maslinjak upisan u z.k.ul. 699 k.o. Beli, k.č. 407/18 maslinjak upisan u z.k.ul. 1428 k.o. Beli i k.č. 407/19 maslinik upisan u z.k.ul. 1341 k.o. Beli.

II/ Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji objavljuje sljedeći

OGLAS

U zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Martine Zec Mišković iz Čavli, Buzdohanj 180/1, OIB: 21096455630 i Luke Zec iz Rijeke, Rastočine 7, OIB: 65460468271, otvoren je i pokrenut pojedinačni ispravni postupak za k.č. 407/3 maslinik upisan u z.k.ul. 60 k.o. Beli, k.č. 407/8 maslinjak upisan u z.k.ul. 699 k.o. Beli, k.č. 407/18 maslinjak upisan u z.k.ul. 1428 k.o. Beli i k.č. 407/19 maslinik upisan u z.k.ul. 1341 k.o. Beli.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se u pogledu k.č. 407/3 maslinik upisan u z.k.ul. 60 k.o. Beli, k.č. 407/8 maslinjak upisan u z.k.ul. 699 k.o. Beli, k.č. 407/18 maslinjak upisan u z.k.ul. 1428 k.o. Beli i k.č. 407/19 maslinik upisan u z.k.ul. 1341 k.o. Beli ispravi i provede upis prava vlasništva na njihovo ime u 1/1 dijela odnosno svakoga u ½ dijela.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

Ako prijave i prigovori ne budu zaprimljeni, a stanje spisa i zemljišne knjige upućuju na opravdanost prijedloga, sud može donijeti odluku bez održavanja rasprave.

III/ Rok za podnošenje prigovora ili prijava teče od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči odnosno od 29. srpnja 2019. te iznosi 30 (trideset) dana od dana objave na e-oglasnoj ploči, odnosno ističe 28. kolovoza 2019.

IV/ Određuje se zabilježba pokretanja i otvaranja pojedinačnog ispravnog postupka na nekretninama k.č. 407/3 maslinik upisan u z.k.ul. 60 k.o. Beli, k.č. 407/8 maslinjak upisan u z.k.ul. 699 k.o. Beli, k.č. 407/18 maslinjak upisan u z.k.ul. 1428 k.o. Beli i k.č. 407/19 maslinik upisan u z.k.ul. 1341 k.o. Beli.

V/ Provedba ovog rješenja povjerava se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Malom Lošinju.

VI/ Odbija se prijedlog predlagatelja radi pokretanja i otvaranja pojedinačnog ispravnog postupka za dio k.č. 68/1 maslinik upisan u z.k.ul. 219, dio k.č. 407/17 maslinik upisan u z.k.ul. 306 , dio k.č. 407/20 maslinik upisan u z.k.ul. 41 i dio k.č. 407/21 maslinik upisan u z.k.ul. 1428 sve u k.o. Beli, kojim predlažu da se u navedenom ulošku ispravi i provede upis prava vlasništva na njihovo ime.

VII/ Nalaže se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci, Stalne službe u Malom Lošinju upis zabilježbe odbijenog prijedloga na nekretninaam: dio k.č. 68/1 maslinik upisan u z.k.ul. 219, dio k.č. 407/17 maslinik upisan u z.k.ul. 306 , dio k.č. 407/20 maslinik upisan u z.k.ul. 41 i dio k.č. 407/21 maslinik upisan u z.k.ul. 1428 sve u k.o. Beli.


Obrazloženje

Predlagatelji su podnijeli prijedlog za provođenje pojedinačnog ispravnog postupka za nekretnine k.č. 407/3 maslinik upisanu u z.k.ul. 60 k.o. Beli, k.č. 407/8 maslinjak upisan u z.k.ul. 699 k.o. Beli, k.č. 407/18 maslinjak upisan u z.k.ul. 1428 k.o. Beli i k.č. 407/19 maslinik upisan u z.k.ul. 1341 k.o. Beli, kao i za dijelove k.č. 68/1 maslinik upisan u z.k.ul. 219, k.č. 407/17 maslinik upisan u z.k.ul. 306, k.č. 407/20 malsinik upisan u z.k.ul. 41 i k.č. 407/21 maslinik upisan u z.k.ul. 1428 sve u k.o. Beli.

U prijedlogu navode da predmetne nekretnine u naravi čine kuću i okoliš u mjestu Beli na otoku Cresu(obiteljsku starinu i dogradnju), te da su prije ovog postupka u dva navrata angažirali mjernike radi identifikacije svog posjeda. Navode da su izvanknjižni vlasnici svaki u ½ idealna dijela kuće i okućnice na kojoj su izgrađene pomoćne gospodarske zgrade,a cijeli posjed da je uglavnom omeđen suhozidom. Vlasništvo da su stekli darovanjem od bake Dinke Dunčice Zec rođ. Mikičić, očeve majke. Iz oporuke njihovog djeda Zec Dinka da proizlazi da je u mjestu zvanom Lokvište u Belom sam izgradio na terenu svog tasta stan (kućicu) i da je istu posjedovao preko 50 godina,a tast da je od ranije bio u posjedu isto oko 50 godina. Predlagatelji kao i njihova prednica, baka Dinka Zec da posjeduju i koriste nekretnine, vremenom su istu dogradili, te imaju pošten i zakonit posjed kroz 100 godina. U oporuci djeda da se navodi kako njegova snaha Dinka Brežac rođ. Antončić, supruga pok. sina Antonija Brežca ima pravo doživotnog uživanja. Kći Dinke Brežac, također Dinka Mikičić rođ. Brežac, kasnije preimenovana u Domenica Vala, zajedno sa svojim suprugom Dinkom Mikičićem (Domenico Vala) nastavila je dugi niz godina brinuti se o majci koja je tu ostala živjeti i o samoj kući, izgradili su dodatak kuće, nadogradili kuću i pokrajnje konobe, te štale. Većina muških članova je zajedno sa svojim obiteljima odselila u prekooceanske zemlje i ostavili su navedene nekretnine Dinku Brežac odnosno njegovoj kćerki Dinki Mikičić. Baka predlagatelja, Dinka Zec kao jedino žensko dijete iz braka Domenice i Domenica Mikičić ostala je brinuti se o baki i majci,a u predmetnim nekretninama u koje ulaže i obnavlja ih prema mogućnostima, više od 40 godina. Tetke, odnosno sestre po majci Marija Bon i Antica Velčić su oporukama svoje udjele ostavile Dinki Zec. Prabaka predlagatelja, Dinka Mikičić oporučno je 1964. podijela staru kuću na kćer Dinku Zec i sina Rosaria Mikičića koji je svoju polovicu prepustio sestri poštujući posljednju volju majke. Drugom sinu, svećeniku Ivanu Mikičiću namijenila je određene dijelove nove kuće koji je potom Izjavom od 20.08.1985. prenio u vlasništvo Dinke Zec. To potvrđuju i podaci povijesnog stanja evidentiranog za k.č. 407/3, k.č. 407/18, k.č. 407/19 k.o. Beli gdje su kao posjednici upisana djeca Dinka i Dinke Mikičić i to od 1975. godine. Predlagatelji su 2016. podnijeli zahtjev za legalizaciju dograđenih i nadograđenih dijelova predmetnih objekata. Kako ne mogu redovnim putem ostvariti upis prava vlasništva zbog brojnih upisanih osoba smatraju da psotoji opravdani razlog za otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka i predlažu da su po provedenom postupku donese rješenje kojim će dopustiti upis prava vlasništva na predmetnim nekretninama u korist predlagatelja, svakoga u ½ dijela.

Uz prijedlog su predlagatelji dostavili prikaz izmjerenog stanja s međama, kopiju katastarskog plana, Ugovor o darovanju, oporuku Zec Dinka pok. Ivana, Imovnik Nikole Brežac,presliku usmene oporuke Nikole Brežac, presliku izvoda iz gruntovnih knjiga za Brežac Domenicu, presliku izvoda iz gruntovnih knjiga za Vala Domenicu, presliku rješenja o nasljeđivanju iza pok. Marije Boni i pok. Antice Velčić, presliku Izjave Don Giovanni Vala iz 1985., presliku iskaza površina i obračunskih veličina cijele izgađene zgrade, starog i nadograđenog dijela, presliku povijesti promjena na katastarskim česticama, kojim ispravama je učinjeno vjerojatnim njihovo pravo vlasništva na nekretninama iz točke I izreke ovog rješenja, a koje nije upisano u njihovu korist u zemljišnoj knjizi i radi čijeg bi upisa trebalo ispraviti određene zemljišnoknjižne upise, sukladno odredbi članka 208. stavak 3. u svezi 241. stavak 2. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj 63/19, dalje: ZZK-a).

Stoga je odlučeno kao u izreci, temeljem odredbe članka 208. stavak 1. i 3. ZZK.

Odluka pod točkom II izreke temelji se na članku 211. ZZK.

Glede odluke pod točkama VI i VII izreke ovog rješenja u pogledu nekretnina: dio k.č. 68/1 maslinik upisan u z.k.ul. 219, dio k.č. 407/17 maslinik upisan u z.k.ul. 306 , dio k.č. 407/20 maslinik upisan u z.k.ul. 41 i dio k.č. 407/21 maslinik upisan u z.k.ul. 1428 sve u k.o. Beli,obrazlaže se kako slijedi.

Predlagatelji traže ispravak upisanog prava vlasništva na dijelovima opisanih nekretnina, sve na način kako to proizlazi iz priloženog prikaza izmjerenog stanja sa međama.

Da bi se u pojedinačnom ispravnom postupku uopće mogao prihvatiti ispravak vlasništva na točno određenim dijelovima nekretnina bilo bi potrebno provesti parcelaciju odnosno formirati nove čestice sukladno posjedovnom stanju. Dakle, potrebno je provesti prijavni list koji spisu ne prileži,a osim toga sukladno pozitivnim propisima cijepanje nekretnine moguće je samo na temelju dokumenata prostornog uređenja. U pojedinačnom ispravnom postupku zemljišnoknjižni sud nije ovlašten sam utvrđivati činjenice,a time niti izvoditi dokaze u pogledu površine, oblika ili izgrađenosti nekretnine već o tim činjenicama odlučuje isključivo na temelju prijavnog lista, tijelo nadležno za katastar.

Po ocjeni ovoga suda, utvrđenje prava vlasništva na određenim dijelovima nekretnina predlagatelji mogu ostvarivati u parničnom postupku budući sudska presuda može biti temelj za izradu prijavnog lista ukoliko je to u skladu s dokumentima prostornog uređenja.

U Opatiji 26. srpnja 2019.
Sudac:

Senka Kirša v.r.

Uputa o redovitom pravnom lijeku:

Protiv rješenja o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka nije dopuštena posebna žalba. Osobe koje za to imaju pravni interes, svoja prava mogu ostvarivati u ispravnom postupku podnošenjem prijave ili prigovora u roku otvorenom za ispravak, odnosno u parnici pred sudom ili u postupku pred drugim nadležnim tijelom, nakon što pojedinačni ispravni postupak bude zaključen (članak 213. stavak 1. i 2. ZZK).

Protiv točke VI i VII ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 15 dana od dana primitka ovjerenog prijepisa istog. Žalba se podnosi pismeno u tri primjerka putem ovog suda, a o žalbi odlučuje sud drugog stupnja.


Za točnost otpravka-ovlašteni službenik
Roberta Burazer
D N A :
1. Punomoćnik predlagatelja
2. Hržić Ivan pok. Ivana, Beli 76
3. Bandera Dinka, ud. Mata, Beli 11
4. Tabar Pavle, Beli 61
5. Bandera Maria, rođ. Jurasić, ud. Stanislava, Italija, Trst, Via Vergerio 24
6. Bandera Giovanni pok. Stanislava, Trst, Via Flavia di stramare 97
7. Gurdon Valerija, Rijeka, I. Grohovca 1
8. Đečaj Leda, Rijeka, Hosti 105
9. Hržić Margita, Vozišće 72, Viškovo
10. Hržić Magdalena, Vozišće 72, Viškovo
11. Lazarich Pamela, USA, 825, Lake str. U.N.T. 3 M. Oak Park, Illinosi 60301
12. Lazarich Daniel, USA, 6555 N. Caldwell, Chicago, Illinois 60646
13. Lazarich John, USA, 93418.79. C.P. Hickory Hills, Illinois 60457,Blidar Đana, Rijeka, Vitomira Širole Paje 41
14. Čiković Trpkov Suzi, Rijeka, Vitomira Širole Paje 15
15. Zec Dinka, Đ. Strugara 4, Rijeka
16. Bandera Vilma rođ. Varljen, ž. Ivana, Rijeka, Sarajevska 17
17. Mikičić Vesna, rođ. Marjanović, Rijeka, Franje Čandeka 8
18. Bandera Jure, Beli 63
19. Sučić Vjekoslav, Rijeka, I. Milutinovića 25
20. Sučić Tereza, Zagreb, Vrhovec 43
21. Sučić Marija, Rijeka, Bribirska 16
22. Jelušić Mariagrazia, Kostrena, Martinšćica 4A
23. Debelić Chiara, Rijeka, Rastočine 3
24. Sučić Vuković Marina, Izola, ulica Emilija Driola 4, Rep. Slovenija
25. Sučić Mauricio, Rijeka, Rastočine 6
26. Cralli Ilda, Italije, Trst, Via Emilio Comici 10
27. Zk odjel Mali Lošinj - putem ZIS-a
28. E-oglasna ploča
29. Oglasna ploča Suda
30. Područni ured za katastar Cres
31. Oglasna ploča JLS
32. Web stranica Ministarstva pravosuđa
33. Web stranica Općinskog suda u Rijeci