Z-19233/19


Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 OpatijaPoslovni broj: Z-19233/2019-3

REPUBLIKA HRVATSKA

R J E Š E N J E

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, po sucu toga suda Senki Kirša, kao sucu pojedincu, po nacrtu sudske savjetnice Ane Župić, u zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja 1. Bojana Stanića iz Jurdana, Mučići 52A, OIB: 78613544390 i 2. Igora Stanića iz Jurdana, Jušići 51 b, OIB: 93950774044, oboje zastupani po punomoćnici Ines Mandekić, odvjetnici iz Rijeke, radi otvaranja i pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarske čestice broj 4318/1 i 4318/2 upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 678 katastarske općine Puži, 24. srpnja 2019.
r i j e š i o j e

I/ Pokreće se i otvara pojedinačni ispravni postupak za katastarske čestice broj 4318/1 i 4318/2 upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 678 katastarske općine Puži.

II/ Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji objavljuje sljedeći

OGLAS

U zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Bojana Stanića iz Jurdana, Mučići 52A, OIB: 78613544390 i Igora Stanića iz Jurdana, Jušići 51 b, OIB: 93950774044, otvoren je i pokrenut pojedinačni ispravni postupak za katastarske čestice broj 4318/1 i 4318/2 upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 678 katastarske općine Puži.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelji predlažu da se u pogledu katastarskih čestica broj 4318/1 i 4318/2 upisanih u zemljišnoknjižnom ulošku broj 678 katastarske općine Puži kao vlasništvo Stanić Marije Antunove, kućanice, Puži 17, u 1/1 dijela, ispravi i provede upis prava vlasništva na njihovo ime svaki u 1/2 dijela.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

Ako prijave i prigovori ne budu zaprimljeni, a stanje spisa i zemljišne knjige upućuju na opravdanost prijedloga, sud može donijeti odluku bez održavanja rasprave.

III/ Rok za podnošenje prigovora ili prijava teče od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči odnosno od 25. srpnja 2019. te iznosi 30 (trideset) dana od dana objave na e-oglasnoj ploči, odnosno ističe 23. kolovoza 2019.

IV/ Određuje se zabilježba pokretanja i otvaranja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarske čestice broj 4318/1 i 4318/2 upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 678 katastarske općine Puži.

V/ Provedba ovog rješenja povjerava se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Opatiji.

Obrazloženje

Predlagatelji su ovom sudu 11. srpnja 2019. podnijeli prijedlog radi otvaranja i pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarske čestice broj 4318/1 i 4318/2 upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 678 katastarske općine Puži, u kojem su predložili da se u odnosu na navedene nekretnine ispravi i provede upis prava vlasništva na njihovo ime svaki u 1/2 dijela. U prijedlogu u bitnom navode da su nekretnine u neposrednom posjedu predlagatelja od 1993. i to kao nasljednika njihovog oca pok. Franje, koji je bio u posjedu nekretnina od 1978. On je te nekretnine naslijedio iza svog oca pok. Andrije, koji je kao posjednik nekretnine upisan još terenskom identifikacijom iz 1952.

Uz prijedlog su predlagatelji dostavili prijepis posjedovnog lista broj 147 k.o. Puži i povijest promjena na katastarskim česticama Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Rijeka, Odjel za katastar nekretnina Opatija, Klasa: 936-02/19-05/2, Urbroj: 541-17-03/7-19-2 od 20. veljače 2019., kojim ispravama je učinjeno vjerojatnom njegovo pravo vlasništva na predmetnoj nekretnini, a koje nije upisano u njegovu korist u zemljišnoj knjizi i radi čijeg bi upisa trebalo ispraviti određene zemljišnoknjižne upise, sukladno odredbi članka 208. stavak 3. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj 63/19, dalje: ZZK-a).

Stoga je odlučeno kao u izreci, temeljem odredbe članka 208. stavak 1. i 3. ZZK.

Odluka pod točkom II izreke temelji se na članku 211. ZZK.

U Opatiji 24. srpnja 2019.
Sudac:

Senka Kirša

Uputa o redovitom pravnom lijeku:

Protiv rješenja o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka nije dopuštena posebna žalba. Osobe koje za to imaju pravni interes, svoja prava mogu ostvarivati u ispravnom postupku podnošenjem prijave ili prigovora u roku otvorenom za ispravak, odnosno u parnici pred sudom ili u postupku pred drugim nadležnim tijelom, nakon što pojedinačni ispravni postupak bude zaključen (članak 213. stavak 1. i 2. ZZK).


D N A :
1. E-oglasna ploča
2. Punomoćniku predlagatelja
3. Zk odjel- putem ZIS-a