Z-42284/18


Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 OpatijaPoslovni broj: Z-42284/2018-3

REPUBLIKA HRVATSKA

R J E Š E N J E

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, po sucu toga suda Senki Kirša, kao sucu pojedincu, u zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Giorgio Giorgi iz Malog Lošinja, Gravot 11, OIB: 98381887862, zastupan po punomoćnici Lovorki Juranović, odvjetnici iz Rijeke, radi otvaranja i pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarsku česticu broj 74/3 zgr upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 323 katastarske općine Punta Križa, 24. srpnja 2019.
r i j e š i o j e

I/ Pokreće se i otvara pojedinačni ispravni postupak za katastarsku česticu broj 74/3 zgr kuća i dvor , površine 51 m2, upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 323 katastarske općine Punta Križa.

II/ Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji objavljuje sljedeći

OGLAS

U zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Giorgio Giorgi iz Malog Lošinja, Gravot 11, OIB: 98381887862, otvoren je i pokrenut pojedinačni ispravni postupak za katastarsku česticu broj 74/3 zgr kuća i dvor , površine 51 m2, upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 323 katastarske općine Punta Križa.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se u pogledu katastarske čestice broj 74/3 zgr kuća i dvor , površine 51 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 323 katastarske općine Punta Križa kao suvlasništvo Tarabocchia Stelia u 4/672 dijela, Grego Giannine u 4/672 dijela i Muškardin Liliane u 4/672 dijela, ispravi i provede upis prava vlasništva na njegovo ime u 12/672 dijela.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

Ako prijave i prigovori ne budu zaprimljeni, a stanje spisa i zemljišne knjige upućuju na opravdanost prijedloga, sud može donijeti odluku bez održavanja rasprave.

III/ Rok za podnošenje prigovora ili prijava teče od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči odnosno od 25. srpnja 2019. te iznosi 30 (trideset) dana od dana objave na e-oglasnoj ploči, odnosno ističe 23. kolovoza 2019.

IV/ Određuje se zabilježba pokretanja i otvaranja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarsku česticu broj broj 74/3 zgr kuća i dvor , površine 51 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 323 katastarske općine Punta Križa.

V/ Provedba ovog rješenja povjerava se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Malom Lošinju.

Obrazloženje

Predlagatelj je ovom sudu dana 30. listopada 2018. podnio prijedlog za pokretanje pojedinačnog ispravnog postupka u z.k.ul. 323 k.o. Punta Križa u kojem navodi da je u zemljišnim knjigama upisan kao suvlasnik k.č. 74/3 zgr kuća i dvor površine 51 m2 u ukupno 660/672 idealna suvlasnička dijela,a da su kao suvlasnici preostalih 12/672 dijela upisani Tarabocchia Stelio, Grego Giannina i Muškardin Liliana. Zemljišnoknjižno stanje da ne odgovara stvarnom stanju budući da je predlagatelj stvarni vlasnik čitave nekretnine,a njegovo pravo vlasništva da se temelji na nizu isprava o izvanknjižnom prijenosu prava vlasništva koje nisu podobne za provedbu u zemljišnoj knjizi. Predlagatelj da je svojedobno ustao tužbom protiv upisanih zemljišnoknjižnih suvlasnika radi utvrđenja prav vlasništva, koji postupak se vodio kod Općinskog suda u Rijeci, stalne službe u Malom Lošinju pod brojem P-212/08 (ranije P-274/05). U tom je postupku predlagatelj sklopio kupoprodajne ugovore i temeljem istih upisao svoje pravo na dijelu nekretnine,te posljedično tome povukao tužbu u odnosu na dio ranije upisanih suvlasnika. Stelio Tarabocchia preminuo je tijekom postupka, pa su označeni njegovi nasljednici Grozdanić Danijela, Elena Tarabocchia i Dario Tarabocchia. Isti su dostavili u spis darovni ugvoor iz kojeg je razvidno da su svoj suvlasnički dio darovali Picinich Domenicu. Ugovor nije proveden u zemljišnim knjigama. Nakon smrti Domenica Picinicha njegov dio je kao izvanknjižno vlasništvo raspoređen na nasljednicu Picinić Marijanu Vlastu,a imenovana a je preminula i rješenjem o nasljeđivanju ovaj dio nekretnine raspoređen je na njenog nasljednika Sašu Spanjola. Predlagatelj je povukao tužbu u parnici P-212/08,te je sa Sašom Spanjolom postignuo Sporazum o razvrgnuću suvlasništva isplatom na način da je isplatio izvanknjižnog suvlasnika za navedenih 12/672 idealna dijela. Predlaže otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka i donošenje rješenja o ispravku.

Uz prijedlog je predlagatelj u bitnom dostavio Darovni ugovor zaključen između upisanih suvlasnika odnosno njihovih nasljednika i Domenica Picinicha od 04. kolovoza 2008., Rješenje o nasljeđivanju iza pok. Picinich Domenica O-293/13, Rješenje o nasljeđivanju iza pok. Marijane Vlaste Picinić O-389/18, Rješenje o povlačenju tužbe posl. broj P-212/18, te Sporazum o razvrgnuću suvlasništva od 23. listopada 2018. kojim ispravama je učinjeno vjerojatnim njegovo pravo vlasništva na predmetnoj nekretnini, a koje nije upisano u njegovu korist u zemljišnoj knjizi i radi čijeg bi upisa trebalo ispraviti određene zemljišnoknjižne upise, sukladno odredbi članka 208. stavak 3. u svezi 241. stavak 2. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj 63/19, dalje: ZZK-a).

Stoga je odlučeno kao u izreci, temeljem odredbe članka 208. stavak 1. i 3. ZZK.

Odluka pod točkom II izreke temelji se na članku 211. ZZK.

U Opatiji 24. srpnja 2019.
Sudac:

Senka Kirša v.r.

Uputa o redovitom pravnom lijeku:

Protiv rješenja o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka nije dopuštena posebna žalba. Osobe koje za to imaju pravni interes, svoja prava mogu ostvarivati u ispravnom postupku podnošenjem prijave ili prigovora u roku otvorenom za ispravak, odnosno u parnici pred sudom ili u postupku pred drugim nadležnim tijelom, nakon što pojedinačni ispravni postupak bude zaključen (članak 213. stavak 1. i 2. ZZK).
Za točnost otpravka-ovlašteni službenik
Roberta Burazer

D N A :
1. E-oglasna ploča
2. Oglasna ploča suda-web stranice
3. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
4. Područni ured za katastar, Ispostava Mali Lošinj
5. Oglasna ploča Grada Mali Lošinj
6. Punomoćniku predlagatelja
7. Danijela Grozdanić, Poreč, P. Kandlera 8
8. Elena Tarabocchia, Padova, Via Forlanini 2, crvenom povratnicom
9. Dario Tarabocchia, Zagreb, Ozaljska 7
10. Grego Giannina, Mali Lošinj, Zagrebačka 4
11. Saša Spanjol, Mali Lošinj, Kaštel 10
12. Zk odjel- putem ZIS-a