Z-28993/18


Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 OpatijaPoslovni broj: Z-28993/2018-9

REPUBLIKA HRVATSKA

R J E Š E N J E

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, po sucu toga suda Senki Kirša, kao sucu pojedincu, po nacrtu sudske savjetnice Ane Župić, u zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Općine Lovran, Lovran, Šetalište maršala Tita 41, OIB: 38513636075, radi otvaranja i pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarsku česticu broj 230/48 šuma od 4677 m2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 1673 katastarske općine Lovran, 23. srpnja 2019.
r i j e š i o j e

I/ Pokreće se i otvara pojedinačni ispravni postupak za katastarsku česticu broj 230/48 šuma od 4677 m2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 1673 katastarske općine Lovran.

II/ Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji objavljuje sljedeći

OGLAS

U zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Općine Lovran, Lovran, Šetalište maršala Tita 41, OIB: 38513636075 otvoren je i pokrenut pojedinačni ispravni postupak za katastarsku česticu broj 230/48 šuma od 4677 m2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 1673 katastarske općine Lovran.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se u pogledu katastarske čestice broj 230/48 šuma od 4677 m2 upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 1673 katastarske općine Lovran kao Duštveno vlasništvo, korisnik: Trgovačko poduzeće "Opatija" d.d. Opatija, Spinčićeva 13 u 1/1 dijela, ispravi i provede upis prava vlasništva na njegovo ime u 1/1 dijela.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

Ako prijave i prigovori ne budu zaprimljeni, a stanje spisa i zemljišne knjige upućuju na opravdanost prijedloga, sud može donijeti odluku bez održavanja rasprave.

III/ Rok za podnošenje prigovora ili prijava teče od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči odnosno od 24. srpnja 2019. te iznosi 30 (trideset) dana od dana objave na e-oglasnoj ploči, odnosno ističe 22. kolovoza 2019.

IV/ Određuje se zabilježba pokretanja i otvaranja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarsku česticu broj 230/48 šuma od 4677 m2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 1673 katastarske općine Lovran.

V/ Provedba ovog rješenja povjerava se zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Opatiji.

Obrazloženje

Predlagatelj je ovom sudu 20. srpnja 2018. podnio prijedlog radi otvaranja i pokretanja pojedinačnog ispravnog postupka za katastarsku česticu broj 230/48 šuma od 4677 m2 upisanu u zemljišnoknjižnom ulošku broj 1673 katastarske općine Lovran, u kojem je predložio da se da se u odnosu na navedenu nekretninu ispravi i provede upis prava vlasništva na njegovo ime u 1/1 dijela. U prijedlogu navodi da je Skupština Općine Opatija donijela 27. rujna 1990. rješenje Klasa 465-04/88-01/14, Ur.broj 2156-05-02-88-4, kojim je, za potrebe proširenja Groblja Lovran, oduzeta iz posjeda i korištenja TP Opatija, Opatija z.č. 230/27 šuma od 4593 m2, upisana u zk. ul. 1321 k.o. Lovran, nastala cijepanjem z.č. 230/3, šuma od 4812 m2. Predmetno rješenje tada nije bilo provedeno u katastru ni u zemljišnim knjigama, zbog čega je došlo do korištenja podbroja deposedirane parcele, na način da je brojem "230/27" označena parcela od 38 m2, neposredno uz objekt Radnik d.o.o. Lovran, a koja parcela je u pretvorbi tog poduzeća ušla kao njegova imovina. TD Opatija d.d. u stečaju je izdalo dana 10. veljače 2011. Potvrdu iz koje je vidljivo da je predmetna nekretnina z.č. 230/27 bila deposedirana za potrebe proširenja groblja te da ista nije ušla u temeljni kapital tog društva. Urbanističkim planom proširenja za naselje Lovran (UPU 1) na predmetnom lokalitetu, u koji ulazi upravo i dio nekada označene z.č. 230/27 k.o. Lovran, planirano je korištenje groblja, a za potrebe dobivanja građevinske dozvole za realizaciju proširenja groblja izdana je Lokacijska dozvola Klasa UP/I-350-05/16-03/19, Urbroj 2170/1-03-06/7-16-06 od 22. studenoga 2016. Temeljem pravomoćne Lokacijske dozvole izrađen je Geodetski projekt proširenja groblja Lovran, potvrđen od strane Državne geodetske uprave, prema kojem u obuhvat groblja ulazi i novoformirana k.č. 230/48 k.o. Lovran, nastala cijepanjem od k.č. 230/3, a koja je ustvari nova oznaka za nekadašnju z.č. 230/27 šuma od 4593 m2, koja je rješenjem Skupštine Općine Opatija od 27. rujna 1990. 465-04/88-01/14, Ur.broj 2156-05-02-88-4 za potrebe proširenja Groblja Lovran, oduzeta iz posjeda i korištenja TP Opatija, kako je to ranije navedeno. To je zemljište dano na korištenje neposrednom pogodbom RO za pružanje komunalnih usluga "Komunalac" Opatija radi proširenja groblja Lovran, pri čemu je člankom 2. Zakona o grobljima propisano da su groblja komunalni objekti u vlasništvu jedinica lokalnih samouprava na čijem se području nalaze. Stoga predlaže da se ispravi upis kako je to navedeno u izreci rješenja.

Uz prijedlog je predlagatelj u bitnom dostavio rješenje Skupštine Općine Opatija od 27. rujna 1990. Klasa 465-04/88-01/14, Ur.broj 2156-05-02-88-4, Potvrdu TD Opatija d.d. u stečaju od 10. veljače 2011., Urbanistički plan proširenja za naselje Lovran (UPU 1), Lokacijsku dozvolu Klasa UP/I-350-05/16-03/19, Urbroj 2170/1-03-06/7-16-06 od 22. studenoga 2016. i Geodetski projekt proširenja groblja Lovran, kojim ispravama je učinjeno vjerojatnom njegovo pravo vlasništva na predmetnoj nekretnini, a koje nije upisano u njegovu korist u zemljišnoj knjizi i radi čijeg bi upisa trebalo ispraviti određene zemljišnoknjižne upise, sukladno odredbi članka 208. stavak 3. u svezi 241. stavak 2. Zakona o zemljišnim knjigama ("Narodne novine" broj 63/19 dalje ZZK-a).

Stoga je odlučeno kao u izreci, temeljem odredbe članka 208. stavak 1. i 3. ZZK.

Odluka pod točkom II izreke temelji se na članku 211. ZZK.

U Opatiji 23. srpnja 2019.
Sudac:

Senka Kirša v.r.

Uputa o redovitom pravnom lijeku:

Protiv rješenja o otvaranju pojedinačnog ispravnog postupka nije dopuštena posebna žalba. Osobe koje za to imaju pravni interes, svoja prava mogu ostvarivati u ispravnom postupku podnošenjem prijave ili prigovora u roku otvorenom za ispravak, odnosno u parnici pred sudom ili u postupku pred drugim nadležnim tijelom, nakon što pojedinačni ispravni postupak bude zaključen (članak 213. stavak 1. i 2. ZZK).

Za točnost otpravka-ovlašteni službenik
Roberta Burazer

D N A :
1. Punomoćniku predlagatelja
2. Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci uz prijedlog
3. Zk odjel- putem ZIS-a