Z-5941/19

Poslovni broj 76 Z-5941/2019Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija


RZ-211/2019

O G L A S


Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je u zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, Kostrena, OIB: 32131316182, zastupan po punomoćnicima iz Odvjetničkog ureda Goran Marjanović i Lana Perčić iz Rijeke spram protustranaka: 1. Goran Glažar, Kostrena, Glavani 17, OIB: 26657891620, 2. Tamara Bulat, Kostrena, Rožmanići 4, OIB: 661996742721, 3. Marijan Linčić, Kostrena, Kostrenskih boraca 11, OIB: 94546032783, 4. Tatiana Tomasić, Hreljin 133, 5. Darko Puž, Kostrena, Žuknica 3/A, OIB: 66040827095, 6. Zoranka Jerčinović, Kostrena, Sveta Lucija 34, OIB: 76533987768, 7. Ines Knežević, Rijeka, Markovići 18, OIB: 36013266298, 8. Marija Sablić, Rijeka, Šetalište J. Rakovca 40, OIB: 22696819528, 8. Davor Perović, Kostrena, Vrh Martinšćice 16, OIB: 62628250518, 9. Željko Perović, Kostrena, Vrh Martinšćice 16, OIB: 43027717920 i 10. Danilo Brigović, Rijeka, Svilno 12, OIB: 68302316692, otvoren i pokrenut pojedinačni ispravni postupak u pogledu nekretnina k.č. 2494 i k.č. 2499 u z.k.ul. 323 k.o. Kostrena Lucija.

Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se u pogledu nekretnina k.č. 2494 Pod crkvom, igralište površine 625 m2 i k.č. 2499 Pod crkvom oranica površine 165 m2, obje upisane u z.k.ul. 323 k.o. Kostrena Lucija ispravi i provede upis prava vlasništva na njegovo ime, u cijelosti.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

U Opatiji,17. travnja 2019.

S u d a c:

Senka Kirša


Dna:
1. E-oglasna ploča
2. Oglasna ploča suda
3. Područni ured za katastar, Ispostava Rijeka
4. Oglasna ploča Općine Kostrena, Sveta Lucija 38, Kostrena
5. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
6. Pun. predlagatelja