Ovrv-34/18

Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija
Poslovni broj Ovrv-34/2018-31

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, po sucu toga suda Adriani Puž, kao sucu pojedincu, po nacrtu više sudske savjetnice Karoline Peloza, u ovršnoj stvari ovrhovoditelja 1. Katice Dalleaste iz Matulja, Pobri, Dragi 9/1 i 2. Aleksandre Stipančić, OIB: 97194192948 iz Kastva, Jurjenići 1, zastupane po punomoćnici Mariji Hrvojić, odvjetnici u Opatiji, protiv ovršenice Općine Matulji (pravni slijednik Latife Frederic), zastupana po punomoćnicima iz Odvjetničkog društva Orlić i suradnici d.o.o. u Rijeci, radi naplate, dana 26. ožujka 2019., donio je slijedeći

Z A K L J U Č A K

I - U t v r đ u j e s e da je ukupna vrijednost nekretnine k.č.br. 2512 Stari grad od 757 m2 (dvorište od 653 m2, garaža od 26 m2 i kuća od 78 m2), upisana u zk.ul. 3022 i k.č.br. 2511 na brege, vode od 11 m2, upisana u zk.ul. 3023 k.o. Matulji (ranije k.č. 932 kuća, garaža i dvorište od 775 m2, upisana u zk.ul. 400 k.o. Matulji), u vlasništvu ovršenika, u iznosu od

1.120.715,31 kuna

(jedan milijun sto dvadeset tisuća sedamsto petnaest kuna i trideset jednu lipu).

II- Nekretnine iz točke I ovog zaključka bit će prodane na drugoj usmenoj javnoj dražbi.

Ročište za prodaju (druga javna dražba) održat će se u zgradi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, soba broj 12 (raspravna dvorana 8) dana:

3. lipnja 2019. godine u 9,00 sati.

III - Vrijednost nekretnina iz točke I ovog zaključka, može se konačno utvrditi na ročištu za prodaju (čl. 90 st.2 OZ-a).

IV - Ovaj zaključak bit će objavljen na oglasnoj ploči Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Opatiji (čl. 90 st. 3 OZ-a).Poslovni broj Ovrv-34/2018-31


V- Sud ovlašćuje ovrhovoditelja da o svom trošku objavi ovaj zaključak u sredstvima javnog priopćavanja, odnosno da o zaključku obavijesti osobe koje se bave posredovanjem pri prodaji nekretnina (čl. 90 st. 5 OZ-a).

VI - Uvjeti prodaje (čl. 93 OZ-a):

1. Prodaje se nekretnina k.č.br. 2512 Stari grad od 757 m2 (dvorište od 653 m2, garaža od 26 m2 i kuća od 78 m2), upisana u zk.ul. 3022 i k.č.br. 2511 na brege, vode od 11 m2, upisana u zk.ul. 3023 k.o. Matulji (ranije k.č. 932 kuća, garaža i dvorište od 775m2, upisana u zk.ul. 400 k.o. Matulji) u vlasništvu ovršenika.
Na nekretnini u zemljišnoj knjizi postoji nekoliko zabilježba koje su upisane pod posl.brojevima Z-752/98, Z-3326/06, Z-302/07 i Z-520/08 a odnose se na privremenu mjeru zabranu otuđenja i opterećenja nekretnine.
Nekretnina se nalazi na adresi u Matuljima, Stari grad 15.
Nekretnina je u posjedu prvoovrhovoditeljice Katice Daleaste i njenog supruga Milana Daleaste.

2. Utvrđena vrijednost nekretnina iz točke VI/1 ovog zaključka je

1.120.715,31kuna

(jedan milijun sto dvadeset tisuća sedamsto petnaest kuna i trideset jednu lipu).

3. Nekretnina iz točke VI/1 ovog zaključka ne može se prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti, tj. po cijeni od ukupno 373.571,77 kn (čl. 93 st. 1 toč. 5 u svezi s čl. 97 i 103 OZ-a). Poreze i pristojbe u vezi s porezom dužan je platiti kupac.

4. Kupac je obvezan položiti kupovninu u roku od 30 dana nakon ročišta za dražbu. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju. Iz položenog osiguranja namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji (čl. 93 st. 1, toč. 6 i st. 2. u vezi s čl. 100 OZ-a). Ukoliko na dražbi sudjeluje više kupaca nekretnina će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku koji će im za to biti određen ( čl. 93. st. 3. OZ-a).

5. Nekretnina iz točke I ovog zaključka bit će prodana na usmenoj javnoj dražbi.

6. Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su najkasnije do dana 29. svibnja 2019. godine (uključujući i taj dan) dale osiguranje 10% (deset posto) od vrijednosti nekretnine utvrđene točkom I ovog zaključka u iznosu od 112.071,53 kune. Osiguranje se uplaćuje na račun ovog suda broj IBAN HR0323900011300002256, model 00, poziv na broj: 6-02-342018 s time da je kupac potvrdu o prethodnoj uplati osiguranja obvezan predočiti sucu prije nego što sudac pristupi dražbi (čl. 93 st. 1, toč. 8 u svezi s čl. 94 i 98 st. 1). Jamčevinu (osiguranje) nisu dužne dati osobe navedene u čl. 94 st. 3 OZ-a. Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javne dražbe (čl. 94 st. 4 OZ-a).
Poslovni broj Ovrv-34/2018-31

VII- Osobama zainteresiranim za kupnju predmetne nekretnine iz točke I ovog zaključka ovršenik i osobe koje se nalaze u posjedu nekretnine, su dužne dopustiti razgledavanje nekretnine dana 20. svibnja 2019. u razdoblju od 15,00 do 15,30 sati u prisutnosti sudskog ovršitelja, pa se stoga istima nalaže da omoguće sudskom ovršitelju i eventualno zainteresiranoj osobi da u navedeno vrijeme nekretninu razgledaju.
Ukoliko bi na razgledavanje pristupio potencijalni kupac, a razgledavanje ne bi bilo omogućeno ili ukoliko ovršenik ili osoba koja se nalazi u posjedu nekretnine, ne bi bili nazočni razgledavanju, isti se upozoravaju da će se ono održati na način da će sud otvoriti predmetnu nekretninu iz toč. I. ovog zaključka uz nazočnost dva punoljetna svjedoka, bravara i djelatnike policije. Poziva se ovrhovoditeljica Aleksandra Stipančić da za navedeni dan i vrijeme razgledavanja OBAVEZNO osigura nazočnost dva punoljetna svjedoka i bravara ukoliko ne bi bilo omogućeno nesmetano razgledavanje nekretnine. Ovršne radnje provesti će se uz asistenciju djelatnika policijske uprave, koji se pozivaju da osiguraju provođenje razgledavanja.

Ovrhovoditeljica Katica Daleaste i njen suprug Milan Daleaste se upozoravaju na odredbe čl. 84 st. 3 i 4 OZ-a koje glase:
"Ako ovršenik ili druge osobe sprječavaju ili ometaju razgledavanje nekretnine, sud će odrediti da se ovršenik i te osobe udalje s nekretnine za vrijeme razgledavanja. Rješenje o udaljenju provodi sudski ovršitelj, po potrebi uz pomoć policije.
Osobi iz st. 3 ovog članka sud može odrediti mjere propisane člankom 16. Ovršnog zakona."


VIII- Pozivaju se ovrhovoditelji da na ime troškova ovrhe predujme iznos od 128,44 kn na žiro račun suda broj: IBAN HR0323900011300002256, model 00, poziv na broj: 6-02-342018 i dokaz o uplati dostavi u spis do dana određenog za razgledavanje nekretnine (20. svibnja 2019.godine). Ako niti jedan od ovrhovoditelja ne predujmi traženi iznos u danom mu roku, sud će obustaviti postupak ovrhe, a sve temeljem čl. 14. st. 1. i 2. Ovršnog zakona.

Obrazloženje

U ovoj pravnoj stvari provodi se ovrha na nekretnini ovršenika po rješenjima o ovrsi pod Ovr-565/06-2 od 23.studenog 2006. i Ovr-493/07-2 od 30.studenog 2007.godine. Predmeti su spojeni temeljem čl. 80 Ovršnog zakona jer se radi o ovrsi na istoj nekretnini.

Slijedom navedenog valjalo je na osnovu čl. 87 Ovršnog zakona ("Narodne novine" broj: 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, dalje OZ-a) pristupiti određivanju vrijednosti nekretnine označene u izreci ovog zaključka.

Ranija ovršenica Latifa Frederic je u podnesku od 1.prosinca 2006. predlagala da se vrijednost nekretnine utvrdi u iznosu od 1.150.000,00 kuna što odgovara nalazu vještaka Dragana Blaževića iz 1997., koji se nalazi na listu 68-72 spisa koji je izračunao prometnu vrijednost u iznos od 1.141.449,26 kuna.
Također su zatraženi podaci od Porezne uprave. U dopisu od 3.rujna 2007. Porezna uprava, Područni ured Rijeka navela je da je prema usporednim podacima kojima raspolažu, tržišna vrijednost kuća sa pripadajućim zemljištem u Ulici Stari grad u Matuljima u rasponu od 4.964,00 kuna do 5.591,00 kn/m2, uz primjenu koeficijenta od 0,75 za vrijednost garaže.
Poslovni broj Ovrv-34/2018-31


Na ročištu održanom dana 24.veljače 2014. drugoovrhovoditeljica je predložila da se vrijednost nekretnine utvrdi prema nalazu vještaka Dragana Zeca iz 2005.godine koji je izrađen u ovosudnom postupku posl.broja Ovr-427/2003. Takvom prijedlogu se usprotivila prvoovrhovoditeljica jer smatra da nekretnina vrijedi više te je predložila novo vještačenje.

U daljnjem tijeku postupka sud je zaključkom pozvao prvoovrhovoditeljicu da uplati iznos predujma potrebnog za vještačenje, no ista u ostavljenom roku nije postupila odnosno nije uplatila predujam pa taj dokaz nije proveden.

Ovršenica pak smatra da je realna vrijednost nekretnine znatno niža od 1.120.715,31 kunu.

Iz nalaza vještaka iz 2005.godine utvrđuje se da se radi o građevinskoj parceli na kojoj je izgrađena obiteljska stambena zgrada sa dva stana na terasastom terenu. Na svakoj etaži je po jedan stan, stan u prizemlju ima 67,30 m2, a u potkrovlju 57,20 m2.

Slijedom svega naprijed navedenog sud je odlučio da je tržišna vrijednost nekretnine koja se prodaje u ovom postupku u iznosu od 1.120.715,31 kuna, prema nalazu vještaka od 2005.godine. Ova vrijednost je prihvaćena obzirom na stanje na tržištu nekretnina zadnjih nekoliko godina, s time da se novo vještačenje nije provodilo jer ovrhovoditelj koji je to predložio nije uplatio predujam za vještačenje. Isto tako nije prihvaćen prijedlog da se vrijednost nekretnine utvrdi u nižem iznosu, jer je u konačnici i strankama u ovom postupku, a time i ovršenici, u interesu da se nekretnina proda po što većoj cijeni kako bi se namirili svi ovrhovoditelji. Pored navedenog, ističe se da je nekretnina prema nalazu vještaka iz 1997. i iz 2005.godine procijenjena u sličnom iznosu, odnosno sa manjim razlikama što se tiče vrijednosti nekretnine.


Obzirom je ovršenica u daljnjem tijeku postupka prigovarala previsokoj vrijednosti nekretnine, to je sud zaključkom od 4.listopada 2018.godine naložio istoj da uplati predujam potreban za novo vještačenje radi procjene tržišne vrijednosti nekretnine. Kako ovršenica u ostavljenom roku nije postupila sukladno zaključku suda, to je uzeta vrijednost nekretnine shodno ranijem nalazu vještaka.

Na osnovi čl. 87 i čl. 88. OZ-a valjalo je odlučiti kao u točki I izreke ovog zakona. Način prodaje određen je u skladu s čl. 92 OZ-a. Uvjeti prodaje određeni su u skladu s čl. 93 OZ-a. Ovaj zaključak temelji se na čl. 88 u svezi s čl. 90 OZ-a.

Budući da je tijekom ovog postupka osnovana nova zemljišna knjiga za k.o. Matulji te su od ranije k.č. 932, upisane u zk.ul. 400 k.o. Matulji, nastale novoformirane k.č.br. 2512 i k.č.br 2511 k.o. Matulji, to je u izreci ovog zaključka sukladno navedenom, izmijenjena oznaka nekretnine prema važećem stanju u zemljišnoj knjizi.

Nekretnina se nije prodala na prvoj dražbi, stoga je valjalo odrediti prodaju nekretnine na drugoj javnoj dražbi. Prema odredbi čl. 84 st. 1 OZ-a sud će u zaključku o prodaji odrediti vrijeme kad osobe zainteresirane za kupnju nekretnine mogu razgledati nekretninu i osigurati putem sudskog ovršitelja nesmetano razgledavanje nekretnine. Kako ranije tijekom postupka,
Poslovni broj Ovrv-34/2018-31


usprkos pisanim navodima ovrhovoditeljice Katice Daleaste, nije bilo omogućeno nesmetano razgledavanje nekretnine zbog postupanja Milana Daleaste na razgledavanju dana 18.ožujka 2019. kada je pristupilo više potencijalnih kupaca, to je odlučeno razgledavanje dana 20.svibnja 2019. provesti na način kako je to određeno u toč. VII izreke ovog zaključka.


U Opatiji, 26. ožujka 2019.
Sudac

Adriana Puž,v.r.


Protiv zaključka nije dopušten pravni lijek (čl. 11 st. 5 OZ-a).

Za točnost otpravka – ovlašteni službenik
Zvjezdana Bardak

DNA:
1. 1. ovrhovoditeljici
2. pun 2. ovrhovoditeljice
3. pun ovršenice
4. Oglasna ploča suda
5. Poreznoj upravi u Opatiji
6. Web stranice Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Opatiji
7. HGK uz dopis