Ovr-3869/18-10

Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija

 

Poslovni broj Ovr-3869/2018-10


Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, po sucu toga suda Adriani Puž, kao sucu pojedincu, po nacrtu više sudske savjetnice Karoline Peloza, u ovršnoj stvari ovrhovoditelja 1. B 2 KAPITAL d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 41, OIB: 57509775367, 2. Slavka Margetića iz Huma, vl.obrta Autoprijevoz građevinska mehanizacija iz Buzeta, Hum 3, OIB:23058886818, zastupanog po punomoćnicima iz Odvjetničkog društva Vrkić, Beljan i Denona iz Rijeke, protiv 1.ovršenika likvidacijske mase PROTEA IZGRADNJA d.o.o. Lovran, Liganj, Na brege 19d, OIB:67340188030,zastupan po likvidatoru Anamariji Ivanković, iz Zagreba, i 2.ovršenika Hrvatske elektroprivrede d.d. Zagreb, OIB: 28921978557, radi naplate na nekretnini, dana 4. ožujka 2019.,

Z A K L J U Č A K


I - U t v r đ u j e s e da ukupna vrijednost nekretnina u vlasništvu ovršenika označenih kao :
- PRAVO GRAĐENJA na z.č.412/24 i z.č. 412/25, upisane u z.k.ul.2584 k.o. Veprinac,
-z.č.412/24 u naravi šuma, površine 1116 m2 i z.č.412/25 u naravi šuma, površine 1046 m2, upisane u z.k.ul.2501 k.o.Veprinac
-z.č.412/26 u naravi šuma, površine 142 m2, upisane u z.k.ul.2601 k.o. Veprinac iznosi

1.396.300,00 kn
(jedan milijun tristodevedesetšest tisuća tristo kuna)

Nekretnine se nalaze između Veprinca i Poljana, neposrednim pristupom (prema jugu) sa asfaltne ceste iznad naselja Falalelići. Nekretnine su unutar građevinskog područja, a predmetnu nekretninu predstavlja započeta gradnja dvaju samostojećih višeetažnih kuća (P+2) identičnog projekta prema pravomoćnim građevinskim dozvolama. Od građevinskih radova napravljeni su temelji, nadtemelji, nulta ploča, šterna, septička jama, potporni zidovi. Tlocrtna površina svakog objekta iznosi 150,20 m2. U sklopu okućnice smještana su četiri parking mjesta po objektu. Svaka zgrada se sastoji od prizemlja (dva pomoćna prostora , svaki 65,20 m2), prvog (jedan stan od 130 m2) i drugog kata (jedan stan od 130 m2).
Nekretnine čine cjelinu pa će se iste kao takve i prodavati.

II- Nekretnine iz točke I ovog zaključka bit će prodane na prvoj usmenoj javnoj dražbi.

Poslovni broj Ovr-3869/2018-10

Ročište za prodaju (prva javna dražba) održat će se u zgradi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, soba broj 12 (raspravna dvorana 8) dana:

3. srpnja 2019. godine u 10,00 sati.

III - Vrijednost nekretnina iz točke I ovog zaključka, može se konačno utvrditi na ročištu za prodaju (čl. 90 st.2 OZ-a).

IV - Ovaj zaključak bit će objavljen na oglasnoj ploči Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, (čl. 90 st. 3 OZ-a).

V- Sud ovlašćuje ovrhovoditelja da o svom trošku objavi ovaj zaključak u sredstvima javnog priopćavanja, odnosno da o zaključku obavijesti osobe koje se bave posredovanjem pri prodaji nekretnina (čl. 90 st. 5 OZ-a).

VI - Uvjeti prodaje (čl. 93 OZ-a):

1. Prodaju se nekretnine u vlasništvu ovršenika označene kao :
- PRAVO GRAĐENJA na z.č.412/24 i z.č. 412/25, upisane u z.k.ul.2584 k.o. Veprinac,
-z.č.412/24 u naravi šuma, površine 1116 m2 i z.č.412/25 u naravi šuma, površine 1046 m2, upisane u z.k.ul.2501 k.o.Veprinac
-z.č.412/26 u naravi šuma, površine 142 m2, upisane u z.k.ul.2601 k.o. Veprinac.

Nekretnine se nalaze između Veprinca i Poljana, neposrednim pristupom (prema jugu) sa asfaltne ceste iznad naselja Falalelići. Nekretnine su unutar građevinskog područja, a predmetnu nekretninu predstavlja započeta gradnja dvaju samostojećih višeetažnih kuća (P+2) identičnog projekta prema pravomoćnim građevinskim dozvolama. Od građevinskih radova napravljeni su temelji, nadtemelji, nulta ploča, šterna, septička jama, potporni zidovi. Tlocrtna površina svakog objekta iznosi 150,20 m2. U sklopu okućnice smještana su četiri parking mjesta po objektu. Svaka zgrada se sastoji od prizemlja (dva pomoćna prostora , svaki 65,20 m2), prvog (jedan stan od 130 m2) i drugog kata (jedan stan od 130 m2).
Nekretnine čine cjelinu pa će se iste kao takve i prodavati.

U zemljišnoj knjizi na nekretnini iz zk.ul. 2501 k.o. Veprinac postoje zabilježbe upisane pod posl.brojem Z-4114/10, Z-6874/2010, u zk.ul. 2601 k.o. Veprinac postoje zabilježbe upisane pod posl.brojem Z-2916/12, Z-6953/10, Z-4339/13 i Z-4114/10, a u zk.ul. 2584 zabilježba pod posl.brojem Z-5679/09.

2. Utvrđena vrijednost nekretnina iz točke VI/1 ovog zaključka, i to:
- PRAVO GRAĐENJA na z.č.412/24 i z.č. 412/25, upisane u z.k.ul.2584 k.o. Veprinac,
-z.č.412/24 u naravi šuma, površine 1116 m2 i z.č.412/25 u naravi šuma, površine 1046 m2, upisane u z.k.ul.2501 k.o.Veprinac
-z.č.412/26 u naravi šuma, površine 142 m2, upisane u z.k.ul.2601 k.o. Veprinac iznosi
1.396.300,00 kn
(jedan milijun tristodevedesetšest tisuća tristo kuna)
Poslovni broj Ovr-3869/2018-10


3. Nekretnine iz točke VI/1 ovog zaključka ne mogu se prodati ispod 2/3 utvrđene vrijednosti, tj. po cijeni od ukupno 930.866,00 kuna.

4. Kupac je obvezan položiti kupovninu u roku od 30 (trideset) dana nakon ročišta za dražbu. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju. Iz položenog osiguranja namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji (čl. 93 st. 1, toč. 6 i st. 2. u vezi s čl. 100 OZ-a). Ukoliko na dražbi sudjeluje više kupaca nekretnina će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku koji će im za to biti određen ( čl. 93. st. 3. OZ-a). Jamčevinu nisu dužne dati osobe iz čl. 94 st. 3 OZ-a.

5. Nekretnine iz točke I ovog zaključka bit će prodane na usmenoj javnoj dražbi.

6. Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su najkasnije do dana 2. srpnja 2019. godine dale osiguranje 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti nekretnina koje se prodaju u ovom postupku tj. iznos od 139.630,00 kn. Osiguranje se uplaćuje na račun ovog suda broj IBAN HR0323900011300002256, model HR00, poziv na broj 6-01-386918 s time da je kupac potvrdu o prethodnoj uplati osiguranja obvezan predočiti sucu prije nego što sudac pristupi dražbi (čl. 93 st. 1, toč. 8 u svezi s čl. 94 i 98 st. 1). Jamčevinu (osiguranje) nisu dužne dati osobe navedene u čl. 94 st. 3 OZ-a. Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javne dražbe (čl. 94 st. 4 OZ-a).

VII- Osobama zainteresiranim za kupnju predmetne nekretnine iz točke I ovog zaključka ovršenik je dužan dopustiti da razgledaju nekretnine 1. srpnja 2019. godine u razdoblju od 14,00 do 14,30 sati u prisutnosti sudskog ovršitelja, pa se stoga nalaže ovršeniku da omogući sudskom ovršitelju i eventualno zainteresiranoj osobi da u navedeno vrijeme nekretninu razgledaju.

VIII - Pozivaju se ovrhovoditelji da na ime troškova ovrhe predujme iznos od 161,64 kn na žiro račun suda broj: IBAN HR0323900011300002256, model HR00, poziv na broj 6-01-386918, model HR00, poziv na broj: 6-01-386918 i dokaz o uplati dostavi u spis do dana razgledavanja nekretnine (1. srpnja 2019. godine). Ako niti od ovrhovoditelja ne predujmi traženi iznos u danom mu roku, sud će obustaviti postupak ovrhe, a sve temeljem čl. 14 st. 1 i 2 Ovršnog zakona.


Obrazloženje

Po prijedlogu ovrhovoditelja Erste & Steiermärkische bank d.d. donijeto je rješenje o ovrsi posl.broja Ovr-669/2011-6 dana 2.veljače 2012. radi naplate tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 2.495.107,87 kuna (prema drugostupanjskom rješenju posl.broja Gž-2149/2013) sa kamatama i troškovima.

Po prijedlogu ovrhovoditelja Slavka Margetića donijeto je rješenje o ovrsi pod posl.brojem Ovr-962/2011-4 dana 16.srpnja 2012. radi naplate tražbine ovrhovoditelja u iznosu od 103.462,00 kuna sa kamatama i troškovima.
Poslovni broj Ovr-3869/2018-10


Predmeti su spojeni radi zajedničkog raspravljanja po čl. 80 Ovršnog zakona ( dalje: OZ-a, "Narodne novine" broj: 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08) obzirom je određena ovrha na istim nekretninama.

Slijedom navedenog valjalo je na osnovu čl. 87 st. 1 OZ-a pristupiti određivanju vrijednosti nekretnina označenih u izreci ovog zaključka.

Prvoovrhovoditelj je predlagao da se utvrdi vrijednost svih nekretnina koje se prodaju u ovom postupku u iznosu od 172.300,59 Eur-a sukladno čl. 9 Ugovora o okvirnom zaduženju (list 6-9 spisa), no o tome nije postojala suglasnost stranaka. Kako se niti putem podataka dobivenih od nadležne porezne uprave nije mogla utvrditi vrijednost nekretnina, to je provedeno vještačenje po stalnom sudskom vještaku građevinske struke Marku Agbabi iz Rijeke koji je u kolovozu 2014.godine izradio nalaz i mišljenje za potrebe ovog postupka. Stranke u danom roku nisu imale primjedbe na nalaz vještaka, odnosno iste se nisu očitovale.

Po stavu suda nalaz je izrađen profesionalno i u skladu s pravilima struke zbog čega je isti sud prihvatio u cijelosti. Vrijednost nekretnina koje se prodaju u ovom postupku utvrđena je dakle prema nalazu imenovanog vještaka u ukupnom iznosu od 183.000,00 Eur-a odnosno protuvrijednost 1.396.300,00 kuna, koji je detaljno opisao predmetne nekretnine te ih procijenio prema njihovom stanju u vrijeme procjene.

Zbog prava građenja koje je osnovano na nekretninama i upisano u poseban zk.uložak 2584 k.o. Veprinac, i koje se ne može odvojiti od zemljišta, odlučeno je da će se nekretnine iz rješenja o ovrsi prodavati kao jedinstvena cjelina.

Tijekom postupka je tvrtka B2 kapital d.o.o. stupila na mjesto ranijeg ovrhovoditelja Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka sukladno rješenju suda od 26.rujna 2018.

Rješenjem suda od 4.ožujka 2019. na nekretnini k.č. 412/26 k.o. Veprinac postupak je nastavljen spram novog vlasnika nekretnine HEP d.d. Zagreb.

Na osnovi čl. 87 st. 3 i čl. 88. OZ-a valjalo je odlučiti kao u točki I izreke ovog zakona. Način prodaje određen je u skladu s čl. 92 OZ-a. Uvjeti prodaje određeni su u skladu s čl. 93 OZ-a. Ovaj zaključak temelji se na čl. 88 u svezi s čl. 90 OZ-a.

U Opatiji, 4. ožujka 2019.
Sudac

Adriana Puž,v.r.


Protiv zaključka nije dopušten pravni lijek (čl. 11 st. 5 OZ-a).Za točnost otpravka – ovlašteni službenik
Zvjezdana Bardak


DNA:
1. 1.ovrhovoditelju
2. pun 2. ovrhovoditelja
3. likvidatoru likvidacijske mase ovršenika
4. drugo ovršeniku HEP d.d. Zagreb
5. Oglasna ploča suda
6. Poreznoj upravi u Opatiji
7. ODO Rijeka - založni vjerovnik
8. Vinka Cetinski, Rovinj, 43. istarske divizije 23 – založni vjerovnik
9. Denis Miletić, Sroki, Gornji Sroki 125E – založni vjerovnik
10. Web stranice ovog suda
11. HGK uz dopis