Z-688/19

Poslovni broj 76 Z-688/2019-4Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija
O G L A S

Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je u zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja JANAF d.d. Miramarska cesta 24, Zagreb, OIB: 89018712265, zastupan po punomoćnicima iz Odvjetničkog društva Orehovec, Vinter, Kiš, Šimunović d.o.o. Zagreb, temeljem generalne punomoći pohranjene kod Općinskog suda u Rijeci pod brojem Su-839/15 spram protustranaka: 1. Antonije Tomac, Delnice, Grabanj 18, 2. Jelene Maričić, Republika Slovenija, Kočevje, Ljubljanska cesta 79 i 3. Josipa Tomac, Delnice, S.S.Kranjčevića 25, otvoren i pokrenut pojedinačni ispravni postupak na nekretnini k.č 15929 oranica duge njive površine 490 m2, upisana u z.k.ul. 648 k.o. Delnice II.
Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se u pogledu nekretnine k.č 15929 oranica duge njive površine 490 m2, upisana u z.k.ul. 648 k.o. Delnice II, ispravi i u teretovnici provede upis uknjižbe prava stvarne služnosti radi redovnog i izvanrednog održavanja naftovoda u koridoru od 5 (pet) metara lijevo i desno od osi cjevovoda koje uključuje pregled trase, redovno održavanje, sječu drveta i drugog raslinja koje može ugroziti cjevovod, popravak naftovoda s pripadajućim podzemnim instalacijama, otklanjanje štetnih posljedica nastalih uslijed havarije, a prema kopijama katastarskog plana s ucrtanom trasom naftovoda, u korist predlagatelja.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

U Opatiji 7. ožujka 2019.
S u d a c:

Senka Kirša v.rDna:
1. E-oglasna ploča
2. Oglasna ploča suda
3. Područni ured za katastar, Ispostava Rijeka
4. Oglasna ploča Grad Rijeka
5. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
6. Pun. predlagatelja
Za točnost otpravka-ovlašteni službenik
Roberta Burazer