Z-42738/18

 

 

Poslovni broj 76 Z-42735/18-5Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija
O G L A S


Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, objavljuje da je u zemljišnoknjižnoj stvari predlagatelja JANAF d.d. Miramarska cesta 24, Zagreb, OIB: 89018712265, zastupan po punomoćnicima iz Odvjetničkog društva Orehovec, Vinter, Kiš, Šimunović d.o.o. Zagreb, temeljem generalne punomoći pohranjene kod Općinskog suda u Rijeci pod brojem Su-839/15 spram protustranke Republika Hrvatska, zastupana po Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci, otvoren i pokrenut pojedinačni ispravni postupak na k.č. 640/2 upisana u z.k.ul. 882 k.o. Vrata.
Ovim pojedinačnim ispravnim postupkom predlagatelj predlaže da se u pogledu nekretnine k.č. 640/2 livada Pod Glavicom površine 1 jutro i 345 hvati , upisane u z.k.ul. 882 k.o. Vrata, vlasništvo Republike Hrvatske, ispravi i u teretovnici provede upis uknjižbe prava stvarne služnosti radi redovnog i izvanrednog održavanja naftovoda u koridoru od 5 (pet) metara lijevo i desno od osi cjevovoda koje uključuje pregled trase, redovno održavanje, sječu drveta i drugog raslinja koje može ugroziti cjevovod, popravak naftovoda s pripadajućim podzemnim instalacijama, otklanjanje štetnih posljedica nastalih uslijed havarije,a prema kopijama katastarskog plana s ucrtanom tasom naftovoda, u korist predlagatelja.

Pozivaju se sve osobe koje se protive da se zemljišnoknjižni uložak na predloženi način ispravi, koje smatraju da bi u zemljišnoknjižni uložak trebalo upisati nešto što nije predloženo ili da bi trebalo izmijeniti ili ispraviti neki upis pozivaju da stave zemljišnoknjižnom sudu svoje prijave prijedloga za upis odnosno prigovore u roku od 30 dana od dana objave oglasa na e-oglasnoj ploči, jer će se nakon istoga provesti postupak i donijeti rješenje na temelju utvrđenih činjenica.

U Opatiji 14. veljače 2019.

S u d a c:

Senka Kirša v.r.DNA:
1. E-oglasna ploča
2. Oglasna ploča suda
3. Područni ured za katastar, Ispostava Delnice
4. Oglasna ploča Grada Delnice
5. Ministarstvo pravosuđa RH, Zagreb-web stranice
6. Predlagatelju
Za točnost otpravka-ovlašteni službenik
Roberta Burazer