Ovr-170/19-3

Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija


Poslovni broj Ovr-170 /19-3Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, po sucu toga suda Adriani Puž, kao sucu pojedincu, po nacrtu više sudske savjetnice Karoline Peloza, u ovršnoj stvari ovrhovoditelja 1. Marijana Petrovića iz Lovrana, Brjadice 6a, OIB: 17086305633, nasljednik ranije ovrhovoditeljice Brune Dinter, zastupan po punomoćnici Lovorki Vilenica, odvjetnici iz Matulja, i 2.ovrhovoditeljice Slavice Šota iz Rijeke, Antuna Branka Šimića 29, OIB: 63593786583, protiv ovršenika Vedrana Mahnića iz Rijeke, Mihanovićeva 40, OIB: 268775704228, nasljednika ranijeg ovršenika Alfreda Mahnića, radi naplate na nekretnini, dana 4. veljače 2019., donio je slijedeći


Z A K L J U Č A K

I - U t v r đ u j e s e da je vrijednost 1/3 idealnog dijela nekretnine označene kao k.č. 66/4, kuća površine 1360 m2 (prema navodima ovršenika u naravi stan površine 79,50 m2 na 1.katu kuće na adresi Matuljska cesta 17, Opatija), upisane u zk.ul. 927 k.o. Volosko, u vlasništvu ovršenika, ukupno

1.288.142,40 kuna
(jedan milijun dvjesto osamdeset osam tisuća sto četrdeset dvije kune i četrdeset lipa).

II- Nekretnina iz točke I ovog zaključka bit će prodana na 2. usmenoj javnoj dražbi.

Ročište za prodaju (2. javna dražba) održat će se u zgradi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, soba broj 12, raspravna dvorana br. 8, dana:

20. svibnja 2019. godine u 9,00 sati.

III - Vrijednost nekretnina iz točke I ovog zaključka, može se konačno utvrditi na ročištu za prodaju (čl. 90 st.2 OZ-a).

IV - Ovaj zaključak bit će objavljen na oglasnoj ploči Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, (član 90 stavak 3 OZ-a).


-2-


V- Sud ovlašćuje ovrhovoditelja da o svom trošku objavi ovaj zaključak u sredstvima javnog priopćavanja, odnosno da o zaključku obavijesti osobe koje se bave posredovanjem pri prodaji nekretnina (čl. 90. st. 5. OZ-a).

VI - Uvjeti prodaje (čl. 93 OZ-a):

1. Prodaje se 1/3 idealnog dijela nekretnine označene kao k.č. 66/4, kuća površine 1360 m2 (prema navodima ovršenika u naravi stan površine 79,50 m2 na 1.katu kuće na adresi Matuljska cesta 17, Opatija), upisane u zk.ul. 927 k.o. Volosko, u vlasništvu ovršenika.

2. Utvrđena vrijednost nekretnina iz točke VI/1 ovog zaključka je ukupno

1.288.142,40 kuna
(jedan milijun dvjesto osamdeset osam tisuća sto četrdeset dvije kune i četrdeset lipa).

3. Nekretnine iz točke VI/1 ovog zaključka ne mogu se na 2. javnoj dražbi prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti, tj. po cijeni od ukupno 429.380,80 kuna.(čl. 93. st.1. toč. 5. u svezi s čl. 97. i 103. OZ-a). Poreze i pristojbe u vezi s porezom dužan je platiti kupac.

4. Kupac je obvezan položiti kupovninu u roku od 30 (trideset) dana nakon ročišta za dražbu. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju. Iz položenog osiguranja namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji (čl. 93. st. 1. toč. 6. i st. 2. u vezi s čl. 100. OZ-a).

5. Nekretnina iz točke I ovog zaključka bit će prodane na usmenoj javnoj dražbi.

6. Kao kupci mogu sudjelovati samo osobe (pravne i fizičke) koje su najkasnije do dana 15. svibnja 2019. godine dale osiguranje 10% (deset posto) od ukupne vrijednosti nekretnina koje se prodaju u ovom postupku tj. iznos od 128.814,24 kuna. Osiguranje se uplaćuje na račun ovog suda broj IBAN HR0323900011300002256, model 00, poziv na broj 6-01-17019, a kupac je potvrdu o prethodnoj uplati osiguranja obvezan predočiti sucu prije nego što sudac pristupi dražbi (čl. 93. st. 1. toč. 8. u svezi s čl. 94. i 98. st. 1.). Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javne dražbe (čl. 94, st. 4 OZ-a). Osobe iz čl.94 st.3 Ovršnog zakona nisu dužne dati jamčevinu.

VII- Osobama zainteresiranim za kupnju predmetne nekretnine iz točke I ovog zaključka ovršenik je dužan dopustiti da razgledaju nekretnine 10. svibnja 2019. godine u razdoblju od 15,00 do 15,30 sati u prisutnosti sudskog ovršitelja, pa se stoga nalaže ovršeniku da omogući sudskom ovršitelju i eventualno zainteresiranoj osobi da u navedeno vrijeme nekretnine razgledaju.


-3-
Poslovni broj Ovr-170 /19-3


VIII- Poziva se ovrhovoditelj da na ime troškova ovrhe predujmi iznos od 127,68 kn na žiro račun suda broj: IBAN HR0323900011300002256, model 00, poziv na broj 6-01-17019 i dokaz o uplati dostavi u spis do dana određenog za razgledavanje nekretnine (10. svibnja 2019.godine). Ako ovrhovoditelj ne predujmi traženi iznos u danom mu roku, sud će obustaviti postupak ovrhe, a sve temeljem čl. 14. st. 1. i 2. Ovršnog zakona.Obrazloženje


Po prijedlogu ovrhovoditelja sud je donio rješenje o ovrsi posl.broja Ovr-518/06-33 dana 5.ožujka 2008.godine radi naplate novčanog potraživanja ranije ovrhovoditeljice Brune Dinter u iznosu od 147.174,26 kuna uvećano za kamate i troškove. Po daljnjem prijedlogu ovrhovoditeljice Brune Dinter i Slavice Šota od 12.srpnja 2010.godine sud je donio rješenje o ovrsi pod posl.br. Ovr-470/10 dana 24.kolovoza 2010.godine radi naplate novčanog potraživanja ovrhovoditeljica u iznosu d 17.588,74 kuna uvećano za kamate i troškove. Po daljnjem prijedlogu ovrhovoditeljice Brune Dinter od 20.studenog 2012.godine sud je donio rješenje o ovrsi pod posl.brojem Ovr-921/12-3 dana 22.siječnja 2013.godine radi naplate novčane tražbine u iznosu od 40.793,50 kuna i 5.550,00 kuna uvećano za kamate i troškove.

Predmetna rješenja o ovrsi donijeta su na nekretnini u vlasništvu ovršenika, stoga su postupci spojeni jer se radi o ovrsi na istoj nekretnini.

Predmetnu nekretninu, prema naravi ovršenika, čini stan površine 79,50 m2 na 1.katu kuće na adresi u Opatiji, Matuljska cesta 17.

Slijedom navedenog valjalo je na osnovu čl. 87. Ovršnog zakona (NN 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 191/04, 88/05, dalje OZ-a) pristupiti određivanju vrijednosti nekretnine označene u izreci ovog zaključka. Vrijednost nekretnina ovršenika utvrđena je temeljem podataka dobivenih od Porezne uprave prema kojima se tržišna vrijednost traženih nekretnina kreće u visini od 13.307,42 do 19.098,68 kn/m2. Stranke nisu imale primjedbi na iskazanu procjenu Porezne uprave. Na temelju dostavljenih podataka sud je utvrdio prosječnu vrijednost po m2 i to tako što je uzeta srednja vrijednost na temelju naprijed navedenih podataka Porezne uprave pa je cijena po m2 predmetne nekretnine 16.203,05 kn/m2, a taj iznos pomnožen je sa površinom predmetne nekretnine (79,50 m2), pri čemu je dobiven iznos od 1.288.142,40 kuna.

Na osnovi čl. 87 st. 1 i čl. 88 OZ-a valjalo je odlučiti kao u točki I izreke ovog zakona. Način prodaje određen je u skladu s čl. 92 OZ-a. Uvjeti prodaje određeni su u skladu s čl. 93 OZ-a. Ovaj zaključak temelji se na čl. 88 u svezi s čl. 90 OZ-a.


-4-
Poslovni broj Ovr-170 /19-3


U ranijem tijeku postupka bila je određena prodaja na prvoj javnoj dražbi za dan 20.rujna 2012.godine, no iako nisu pristupili potencijalni kupci, iz samog zapisnika (list 226 spisa) razvidno je da je predmetno ročište odgođeno i nije konstatirano da se nekretnina nije prodala na prvoj javnoj dražbi. Iz tog razloga je ponovno određena prodaja na prvoj dražbi za dan 25.listopada 2012.godine na kojoj se nekretnina nije prodala. Kako je nakon toga nekretnina prodana na drugoj javnoj dražbi, no rješenje o dosudi je viši sud ukinuo, to je valjalo sada odrediti prodaju na drugoj javnoj dražbi.


U Opatiji, 4. veljače 2019.
Sudac

Adriana Puž,v.r.


Protiv zaključka nije dopušten pravni lijek (čl.. 11 st. 5 OZ-a).

Za točnost otpravka – ovlašteni službenik
Zvjezdana Bardak


DNA:

1. pun 1. ovrhovoditelja
2. 2.ovrhovoditeljici
3. ovršeniku
4. Oglasna ploča suda
5. Porezna uprava Opatija
6. Web stranice ovog suda