Ovr-3259/15-21

Republika Hrvatska
Općinski sud u Rijeci
Stalna služba u Opatiji
Maršala Tita 4
51410 Opatija


Poslovni broj Ovr-3259/2015-21Općinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, po sucu toga suda Adriane Puž, kao sucu pojedincu, po nacrtu sudske savjetnice Karoline Peloza, u ovršnoj stvari ovrhovoditelja Elnab d.o.o. Viškovo, Stupari bb, OIB: 97359361490, zastupan po punomoćnici Neli Šuša, odvjetnici iz Rijeke, protiv ovršenika Romana Komen, vl. Orta za elektroinstalaterske radove „Elektro-Komen“ ,Rupa, Rupa bb, OIB: 16212220168, radi naplate, dana 4. veljače 2019. godine, donio je slijedeći

Z A K L J U Č A K

I - U t v r đ u j e s e da je vrijednost poslovnih udjela u trgovačkom društvu EL.KOMEN j.d.o.o. Šapjane, Lipa 84, OIB: 42507492145

10,00 kuna
(deset kuna).

II- Poslovni udjeli iz točke I ovog zaključka prodavat će se na usmenoj javnoj dražbi.

Ročište za prodaju održat će se u zgradi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, raspravna dvorana br.8, soba 12, dana:

6. svibnja 2019. godine u 9,00 sati.

III - Vrijednost poslovnih udjela iz točke I ovog zaključka, može se konačno utvrditi na ročištu za prodaju (čl. 95. st.2. u svezi čl. 168. i čl. 231. st. 3.OZ-a).

IV - Ovaj zaključak bit će objavljen na oglasnoj ploči Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Opatiji, (čl. 149. st. 5. u svezi čl. 231. st. 3.OZ-a).

V- Sud ovlašćuje ovrhovoditelja da o svom trošku objavi ovaj zaključak u sredstvima javnog priopćavanja (čl. 95. st. 5. u svezi čl. 168. i čl. 231. st. 3.OZ-a).

VI - Uvjeti prodaje:

1. Prodaju se poslovni udjeli u trgovačkom društvu EL.KOMEN j.d.o.o. Šapjane, Lipa 84, OIB: 42507492145, kojih je imatelj ovršenik u 1/1 dijela.

Poslovni broj Ovr-3259/2015-21

2. Utvrđena vrijednost poslovnih udjela iz točke VI/1 ovog zaključka je 10,00 kuna.

3. Poslovni udjeli iz točke VI/1 ovog zaključka ne mogu se prodati ispod 1/2 utvrđene vrijednosti, tj. po cijeni od 5,00 kuna (čl. 98. st.1. toč. 5. u svezi s čl. 102. st. 1. OZ-a). Poreze i pristojbe u vezi s porezom dužan je platiti kupac.

4. Kupac je obvezan položiti kupovninu u roku od 30 (trideset) dana nakon ročišta za dražbu. Ako kupac u tom roku ne položi kupovninu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju. Iz položenog osiguranja namirit će se troškovi nove prodaje i naknaditi razlika između kupovnine postignute na prijašnjoj prodaji i novoj prodaji (čl. 92. st. 1. toč. 6 i st. 2. u vezi s čl. 106. OZ-a i čl. 168. te čl. 231. st. 3.OZ-a).

5. Poslovni udio će se dosuditi i kupcima koji su ponudili nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci koji su ponudili veću cijenu ne polože kupovninu u roku koji će im za to biti određen (čl. 98. st.2. OZ-a u svezi čl. 168. i čl. 231. st. 3.OZ-a).

6. Potencijalni kupci nisu u obvezi platiti jamčevinu za pristup dražbi zbog niske utvrđene vrijednosti poslovnih udjela koje se prodaje u ovom postupku.

Obrazloženje

Općinski sud u Opatiji je po prijedlogu ovrhovoditelja dana 18. prosinca 2014. donio rješenje o ovrsi posl.br. Ovr-912/14-2 na poslovnom udjelu ovršenika u trgovačkom društvu EL.KOMEN j.d.o.o. Šapjane, Lipa 84, OIB: 42507492145.

Nakon donošenja rješenja o ovrsi i zapljene poslovnog udjela valjalo je na osnovi čl. 229. st. 2. Ovršnog zakona ("Narodne novine" broj: 112/12, 25/13, 93/14, dalje OZ-a) pristupiti određivanju vrijednosti poslovnog udjela označenog u izreci ovog zaključka. Vrijednost poslovnog udjela ovršenika utvrđena je na temelju nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka financijske struke Marina Rameše iz kolovoza 2017. Za potrebe izrada nalaza vještak je koristio javno dostupne podatke u odnosu na predmetno trgovačko društvo prema kojima se društvo ne nalazi u blokadi, niti je pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, dok prema podacima od poslovnog informacijskog sustava „poslovna Hrvatska“ društvo nema aktivan žiro račun. Također, utvrdio je da društvo ostvaruje nisku razinu poslovne aktivnosti. Vještak je izradio nalaz i mišljenje sukladno podacima koji su mu bili dostupni obzirom ovršenik nije postupio po nalogu suda i nije dostavio bruto bilancu sa prikazanim prometima.

Način prodaje određen je u skladu s čl. 231. i 168. OZ-a.

U Opatiji, 4. veljače 2019.
Sudac

Adriana Puž

Protiv zaključka nije dopušten pravni lijek (čl. 11. st. 5. OZ-a).

Poslovni broj Ovr-3259/2015-21


DNA:
1. Pun. ovrhovoditelja
2. ovršeniku
3. Oglasna ploča suda
4. Web stranice SS Opatija