Plaćanje sudskih pristojbi

SUDSKE PRISTOJBE I PRISTOJBENA OBVEZA

Plaćanje sudskih pristojbi uređeno je Zakonom o sudskim pristojbama (pročišćeni tekst Zakona objavljen je u Narodnim novinama br. 26/03).
Na tarife u zemljišnoknjižnom postupku odnose se tarifni brojevi 15. do 18. Zakona o sudskim pristojbama:
- po Tbr. 15. plaća se pristojba za podnesak (prijedlog) u iznosu od 50,00 kuna
- po Tbr. 16 plaća se pristojba za upis u iznosu 200,00 kuna
- po Tbr. 17. plaća se pristojba za žalbu u iznosu od 250,00 kuna
- po Tbr. 18. plaća se pristojba za izvadak u iznosu od 20,00 kuna.

Iznos sudske pristojbe do 100,00 kuna plaća se u državnim biljezima.
Iznos sudske pristojbe iznad 100,00 kuna plaća se uplatnicom u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske. 

 

UPLATA SUDSKE PRISTOJBE U DRŽAVNI PRORAČUN

 


TKO JE SVE OSLOBOĐEN OBVEZE PLAĆANJA SUDSKIH PRISTOJBI?
Oslobođeni plaćanja sudske pristojbe su:
1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti
2. Osobe i tijela u obavljanju javnih ovlasti
3. Invalidi domovinskog rata, a na temelju odgovarajućih isprava
4. Supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu, a na temelju odgovarajućih isprava
5. Supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu, a na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
6. Prognanici, izbjeglice i povratnici, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status
7. Korisnici socijalne skrbi koji primaju pomoć za uzdržavanje
8. Humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom invalida i obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavljanju humanitarne djelatnosti

Strana država oslobođena je od plaćanja sudske pristojbe ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom uzajamnosti.
U slučaju sumnje o postojanju uvjeta o oslobađanju sudske pristojbe osoba i tijela u obavljanju javnih ovlasti sud će zatražiti objašnjenje od ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.
Oslobođeni od pristojbe su humanitarne organizacije i organizacije koje se bave zaštitom invalida i obitelji poginulih, nestalih i zatočenih u obavljanju humanitarne djelatnosti, a odnosi se samo na one humanitarne organizacije za koje to odredi ministar rada i socijalne skrbi.
Oslobađanje od plaćanja sudske pristojbe za tijela državne vlasti ne odnosi se na tijela općina i gradova, osim ako sukladno posebnom zakonu na njih nije preneseno obavljanje javnih ovlasti.

 

Prema navedenom Zakonu, stranka u postupku može biti i oslobođena plaćanja sudskih pristojbi, koja s tim u svezi sudu, pred kojim se vodi postupak, podnese prijedlog za oslobođenje od plaćanja pristojbe, kao i potrebitu dokumentaciju propisanu Zakonom i dade izjavu na sudski zapisnik o siom imovnom stanju i imovnom stanju svoga supružnika. Sud će osloboditi od plaćanja sudskih pristojbi onu stranku koja prema svom općem imovnom stanju ne može podmiriti sudsku pristojbu bez štetnih posljedica za nužno uzdržavanje sebe i svoje obitelji.

 

Visina obveze plaćanja sudske pristojbe za tužbu, protutužbu, prijedloge, odluke, nagodbe i pravne lijekove propisana je Tarifom sudskih pristojbi.