Kućni red

21 258/10  07. travnja 2010. godine
Temeljem čl. 30. st. 1. Zakona o sudovima („NN“ 150/05, 16/07 , 113/08 I 153/09 ), te čl. 61. st 1. Sudskog poslovnika („NN“ 158/09), predsjednice Općinskog suda u Opatiji i Prekršajnog suda u Opatiji propisuju 
KUĆNI RED

I
Kućnim redom utvrđuje se način korištenja radnih i ostalih prostorija u zgradi u kojoj su smješteni prostori suda, vrijeme zadržavanja u zgradi, mjere za održavanje reda i čistoće, mjere potrebne za sigurnost prostorija i ostale mjere potrebne za čuvanje sredstava za rad i drugih predmeta koji se nalaze u sudu.
Odredbe kućnog reda obvezuju sve zaposlene u sudovima te građane koji borave u prostorijama sudova.

II
Zgradu u kojoj su smještene prostorije Općinskog suda u Opatiji , Prekršajnog suda u Opatiji koriste i Općinsko državno odvjetništvo u Opatiji te županijski uredi .
Kako prostorije Općinskog suda u Opatiji i Prekršajnog suda u Opatiji nisu potpuno odvojene, Kućni red se donosi sporazumom predsjednica sudova sukladno čl. 61 st. 1. Sudskog poslovnika.


III
Sukladno sporazumu predsjednica sudova, način korištenja radnih i ostalih prostorija u zgradi određuje se tako da prostorije koje su u rasporedu prostorija Općinskog suda su posebno označene, a prostorije Prekršajnog suda su također posebno nabrojane na rasporedu prostorija Prekršajnog suda, te su sastavni dio ovog kućnog reda označene rednim brojevima uz zajedničko korištenje preostalog prostora, sve na način kako je to potrebno za obavljanje svih poslova Općinskog suda u Opatiji i Prekršajnog suda u Opatiji.

IV
Za ulaz u prostorije koje koriste Općinski suda u Opatiji i Prekršajni sud u Opatiji rabe se ulazna vrata koja se nalaze s vanjske strane zgrade u ulici Maršala Tita 4, te dvoja stražnja vrata na zgradi, koja vode do parkirališta.
Ulazna vrata otvorena su svakog radnog dana za vrijeme radnog vremena sukladno odluci čelnika o trajanju radnog vremena, te su čistačice sudova u Opatiji zadužene za otključavanje i zaključavanje istih nakon završetka radnog vremena.

V
Tijekom radnog vremena svi zaposlenici Općinskog suda u Opatiji i Prekršajnog suda u Opatiji dužni su voditi brigu o sigurnosti zgrade, te optimalnom korištenju svih uređaja, opreme i instalacija koje se nalazi u sudskoj zgradi.

V I
Sredstva za rad i potrošni materijal, zabranjeno je iznositi iz zgrade suda, osim u posebnim slučajevima i to uz pisano odobrenje predsjednika suda.
Prema imovini suda, svi zaposlenici se moraju ponašati sukladno ponašanju dobrog gospodara, jer u protivnom podliježu građanskopravnoj i kaznenopravnoj odgovornosti .


VII
Telefon suda će se koristiti kada za priopćenje nije propisan pisani oblik i kada je potrebno hitno obavljanje službene radnje ili ako bi se na taj način službeni posao mogao brže i ekonomičnije obaviti.
Mobilnim telefonima u vlasništvu suda može se zadužiti sudac, službenik i namještenik kojemu po naravi posla pripada pravo na mobilni telefon.

VIII
Službene automobile može se koristiti na području teritorijalne nadležnosti suda, a za područja izvan teritorijalne nadležnosti samo u posebnim okolnostima i uz odobrenje predsjednika suda, te ga koriste suci i službenici po ovlaštenju predsjednice suda.
Službeni automobili za područje izvan teritorijalne nadležnosti svuda koriste se na temelju putnog naloga kojega izdaje predsjednik suda ili ovlašteni službenik.
Vozač je dužan nakon obavljenog prijevoza popuniti “putni list” u koji upisuje smjer vožnje i broj prijeđenih kilometara. “Putni list” potpisuju korisnik prijevoza i vozač. O korištenju službenog automobila vodi se posebna evidencija.

IX
Za potrebe kuhane prehrane i napitaka ( kave, čaja idr ) u sudu, određena je posebna prostorija u kojoj je propisano smješteno odgovarajuće kuhalo, frižider ostali namještaj, a briga o istom se povjerava svim službenicima Općinskog suda u Opatiji koji je koriste te čistačici.

X
Ključeve ulaznih vrata i ostalih radnih prostorije u kojima rade, mogu imati pored predsjednik suda i suci, te drugi službenici.
Evidencija izdanih ključeva vodi se u sudskoj pisarnici Općinskog suda u Opatiji od strane upravitelja sudske pisarnice i šefa računovodstva.

XI
Čistačica je dužna održavati čistoću svih prostorija sukladno opisu posla iz Pravilnika o unutarnjem uredu u Općinskom suda u Opatiji, a naročito je potrebno voditi brigu da sudnice i ostale radne prostorije, sudski hodnici, stubišta i sanitarni čvor budu uredni, kao i pomoćni prostori (podrumske prostorije, pismohrana i dr )
Čistačice imaju ključeve od onih radnih prostorija u kojima vrše poslove čišćenja a vode brigu o sigurnosti zgrade izvan radnog vremena, posebno da sva rasvjetna tijela budu isključena, svi prozori zatvoreni, te vrata svih prostorija zaključana.

XII
Predsjednice Općinskog suda u Opatiji i Prekršajnog suda u Opatiji vrše nadzor nad radom čistačica, a od strane predsjednika suda nadzor se može povjeriti voditelju sudske pisarnice ili drugoj osobi koju odredi predsjednik suda.

XIII
Radne prostorije suda, pismohrana, podrum i sudski hodnici moraju biti opskrbljeni protupožarnim aparatima.

XIV
O redovnom održavanju dimnjaka zgrade i protupožarnih aparata kao i održavanju preostale opreme brigu vodi djelatnik zadužen za održavanje objekta i opreme u Općinskom sudu u Opatiji i Prekršajnom sudu u Opatiji, a u slučaju ukoliko ista radna mjesta nisu sistematizirana, osobe koje godišnjim rasporedom odrede predsjednice sudova .

V
Sve pozvane i nepozvane stranke dužne su se prijaviti prilikom ulaska u sudsku zgradu na portirnici, gdje će ih portir dalje uputiti u odgovarajuću prostoriju tijekom radnog vremena .
Primanje stranaka u Uredu predsjednice Općinskog i Prekršajnog suda odredit će predsjednice suda prema potrebama.
Pozvane stranke su se dužne zadržavati u sudskim hodnicima do odgovarajućeg poziva za ulazak u sudske prostorije, te im nije dopušteno ometati suce i službenike i ulaziti u sudnice bez poziva ili valjanog razloga te dopuštenja suca.

XVI
U radnim prostorijama suda nije dopušteno pušenje ni konzumiranje alkoholnih pića.
Nije dopušteno građanima u sud dolaziti neprimjereno odjevenim, narušavati javni red i mir (galamom, uporabom audio aparata i prijenosnih telefona i sl.), unositi opasne stvari, oruđe i oružje te dovoditi sa sobom životinje, bacati otpatke na pod.
Prije ulaska u prostorije suda, stranke će biti pozvane da predaju dokumente i osobne stvari radi pregleda od strane pravosudnog policajca, te da isključe zvuk poziva na mobilnim telefonima .

XVII
Za objavljivanje sudskih odluka i priopćenja putem javnog oglašavanja koja se obavljaju po odredbama pojedinih sudskih postupaka, služi oglasna ploča koja je postavljena na vidnom mjestu u sudu, a voditelj sudske pisarnice skrbi o pravodobnom i urednom stavljanju oglasnih primjeraka na oglasnu ploču i o njihovu skidanje s oglasne ploče.

XVIII
Raspored prostorija Općinskog suda u Opatiji istaknut će se na vidljivom mjestu na zidu, na drugom katu zgrade, a u istom će biti prikazan raspored smještaja ureda predsjednice suda, sudaca, sudskih savjetnika, sudske pisarnice, raspravnih dvorana, zemljišnoknjižne službe, preostalih službi u Općinskom sudu u Opatiji s kratkim opisom poslova koji se u pojedinim prostorijama obavljaju, te s naznakom vremena određenom za primanje stranaka i određenim brojem sobe gdje se prostorija nalazi.

XIX
Raspored prostorija Prekršajnog suda u Opatiji istaknut će se na vidljivom mjestu na drugom katu zgrade, a u istom je prikazan smještaj ureda predsjednice suda, sudaca, sudske pisarnice, raspravnih dvorana u Prekršajnom sudu u Opatiji s kratkim opisom poslova koji se u pojedinim prostorijama obavljaju, te s naznakom vremena određenom za primanje stranaka i određenim brojem sobe gdje se prostorija nalazi.


XX
Ured predsjednica sudova označiti će se posebnim natpisom .
Na vratima prostorija u kojima rade suci stavit će se natpis s oznakom suca, te imenom i prezimenom suca.
Na ostale prostorije stavlja se naziv pisarnice i dr., prema poslovima koji u njima pretežito obavljaju, na ulazna vrata jedne prostorije stavlja se u pravilu jedan natpis, a više natpisa samo ako je potrebno radi boljeg snalaženja stranaka. Uz oznaku naziva stavlja se ime i prezime upravitelja pisarnice ili voditelja službe, a za imena ostalih zaposlenika ne stavljaju se natpis

XXI
Suci odnosno sudski savjetnici primaju u pravili samo pozvane stranke, a iznimno se radi davanje obavijesti može primiti nepozvana stranka ako sudac odnosno sudski savjetnik koji smatra da bi to pridonijelo bržem i efikasnijem rješavanju predmeta.
Stranke, njihove punomoćnike i druge ovlaštene osobe obavještavaju o stanju predmeta službenici sudske pisarnice, na osnovi podataka iz upisnika i spisa.


XXII
Nepoštivanje odredbi Kućnog reda od strane sudaca predstavlja povredu Kodeksa sudačke etike u smislu odredbe čl. 107 st. 1 Zakona o sudovima (NN 150/05, 16/07,113/08,153/09)
Nepoštivanje odredbi Kućnog reda od strane službenika i namještenika predstavlja povredu službene dužnosti, opisane člankom 96. do 99., a u svezi s člankom 138. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05 i 107/07,127/07,27/08).
Nepoštivanje odredbi Kućnog reda od strane građana predstavlja povredu u smislu odredba Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (NN 5/90, 30/90, 47/90, 29/94).

XXIII
Sa sadržajem Kućnog reda dužni su se upoznati svi zaposleni u sudu, kojima se isti dostavlja na znanje , a odredbe koje se odnose na građane koji pozvani ili nepozvani borave u sudu biti će istaknute kao izvadak iz Kućnog reda na obavijesnoj ploči u sudu .
Kućni red stupa na snagu danom donošenja


PREDSJEDNICA SUDA :                PREDSJEDNICA SUDA :
Vesna Katarinčić dipl.iur.                 Mirela Kajin Ivančić dipl.iur.