Lista kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete
Republika Hrvatska
Općinski sud u Slavonskom Brodu
Ured predsjednika
Broj: 7 Su-105/2018-7
Slavonski Brod, 29.svibnja 2018.

LISTA KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA JAVNI NATJEČAJ ZA ADMINISTRATIVNOG REFERENTA-SUDSKOG ZAPISNIČARA
KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE IZ JAVNOG NATJEČAJA


  1. Andreja Kurtović
  2. Božana Božić
  3. Andrea Smičić
  4. Ivona Bošnjaković
  5. Marijana Brčelić
  6. Eva Brađašević
  7. Renata Valčić
  8. Borna Došlić
Obavijest kandidatima o testiranju
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU
Trg pobjede 13
Ured predsjednika
Broj: 7 Su-105/18-9
Slavonski Brod, 29.svibnja 2018.

Komisija za provedbu postupka prijama u državnu službu, na radno mjesto: administrativni referent-sudski zapisničar – jedan (1) izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme

povodom oglasa objavljenog 02.svibnja 2018.u "Narodnim novinama" broj:40/18, putem nadležne službe za zapošljavanje, na web-stranici Općinskog suda u Slavonskom Brodu te na web-stranici Ministarstva uprave, radi obavljanja poslova radnog mjesta administrativni referent-sudski zapisničar u Općinskom sudu u Slavonskom Brodu,posebna sudska pisarnica stalne službe, mjesto rada Nova Gradiška, objavljuje:

OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE POSTUPKA TESTIRANJA

Testiranje za postupak prijama u državnu službu jednog (1) izvršitelja/ice: administrativni referent-sudski zapisničar na neodređeno vrijeme u Općinskom sudu u Slavonskom Brodu,posebne sudske pisarnice stalne službe, mjesto rada Nova Gradiška, za kandidate čije su prijave pravovremene, potpune i ispunjavaju formalne uvjete oglasa, održat će se 15.lipnja 2018.godine s početkom u 9,00 sati u Općinskom sudu u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški, Trg krlja Tomislava 6, Nova Gradiška, soba broj 17.

TESTIRANJE KANDIDATA:

1. Administrativni referent - sudski zapisničar
- pisani test provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i sudski poslovnik
- testiranje brzine i točnosti pisanja u prijepisu i diktatu na računalu
- intervju s komisijom za provođenje javnog natječaja.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA/KINJA ZA TESTIRANJE:

- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 85/10. - pročišćeni tekst, 05/14.-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
- Sudski poslovnik ("Narodne novine", broj 37/14., 49/14., 8/15., 35/15., 123/15., 45/16., 29/17., 33/17., 34/17. i 57/17.) - www.nn.hr

NAČIN TESTIRANJA:

Po dolasku na testiranje od kandidata će biti zatraženo predočenje isprave s fotografijom radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, ne mogu pristupiti testiranju.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.
Nakon utvrđivanja njihovog identiteta kandidati će biti pismeno testirani u trajanju od 1 (jedan) sat.
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati se ne smiju koristiti literaturom i zabilješkama, ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje i moraju obavezno isključiti mobitele. Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja i njihov rezultat i rad komisija neće bodovati.
Za pismenu provjeru znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10 za svako područje testiranja, osnove ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjera znanja bitnog za obavljanje poslova radnog mjesta,Sudski poslovnik.

Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su nakon provjere znanja, sposobnosti i vještina dobili najmanje 5 bodova.

Kandidati za radno mjesto administrativni referent - zapisničar koji su zadovoljili na testiranju (pisani test) mogu pristupiti testiranju brzine i točnosti pisanja u prijepisu i diktatu na računalu.

Testiranje iz brzine i točnosti u prijepisu i diktatu na računalu održat će se istog dana 15.lipnja 2018. godine s početkom u 10,30 sati u prostorijama Općinskog suda u Slavonskom Brodu, Stalna služba u Novoj Gradiški, Trg kralja Tomislava 6, Nova Gradiška (soba br.17).


Testiranje se sastoji od prijepisa teksta u trajanju od 5 minuta, a zatim diktata teksta u trajanju od 5 minuta.

Rezultati testiranja u prijepisu i diktatu vrednuju se bodovima od 0 do 10.
Smatra se da su kandidati zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere vještina dobili najmanje 5 bodova..

INTERVJU

Kandidati za radno mjesto administrativni referent – zapisničar koji su zadovoljili na testiranju iz brzine i točnosti u prijepisu i diktatu na računalu pristupaju razgovoru s Komisijom (intervju).

Komisija će u razgovoru s kandidatima utvrđivati znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.
Smatra se da su kandidati zadovoljili na intervjuu ako su dobili najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog testiranja i intervjua komisija utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.
Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće s rang listom kandidata o provedenom postupku koji potpisuju svi članovi Komisije.
Čelnik tijela donosi rješenje o prijmu kandidata izabranih u državnu službu koje se dostavlja javnom objavom svim kandidatima putem web stranice Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranice Općinskog suda u Slavonskom Brodu, http://sudovi.pravosudje.hr/ossb. Svi kandidati prijavljeni na oglas imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na postupak prijama.

Dostava rješenja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave i Općinskog suda u Slavonskom Brodu.
Kandidat koji nije zadovoljan rješenjem o prijmu u državnu službu, može protiv rješenja izjaviti žalbu Odboru za državnu službu putem sudske uprave Općinskog suda u Slavonskom Brodu roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba protiv rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme ne odgađa izvršenje rješenja.

Opis poslova radnog mjesta administrativni referent - zapisničar:

- obavlja poslove u sudskoj ili savjetničkoj referadi, piše raspravne zapisnike, presude i rješenja po diktatu, rješava poštu (piše i otprema sudske pozive, otprema sudske odluke, dopise i dr.) suca ili sudskog savjetnika, uvezuje podneske i ostala sudska pismena, brine da spisi budu uredni, a sudska pismena kronološkim redom uvezana u spis. Vodi brigu o zakonskim i sudskim rokovima u sudskim predmetima, organizira prijem stranaka, odvjetnika i sudskih vještaka kod suca. Sve poslove zapisničara provodi kroz aplikaciju e-Spisa. Preuzima spise u sudskoj pisarnici, vraća spise u sudsku pisarnicu te obavlja ostale poslove vezane za rad sudske ili savjetničke referade propisane Sudskim poslovnikom.

Podaci o plaći:
Zakonski izvori podataka o plaći radnih mjesta nalaze se na web stranici "Narodnih novina" www.nn.hr te su regulirani Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj: 37/01, 38/01- ispravak 71/01, 89/01, 112/01, 7/02.-ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04. ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12 ,82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15. )

Komisija za provedbu javnog natječaja

Natječaj za prijam

Broj: 7-Su-105/18-5
U Slavonskom Brodu, 25.travnja 2018.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/2017), uz prethodnu suglasnost Ministarstva pravosuđa KLASA: 119-02/18-04/145, URBROJ: 514-04-01-01-01-18-02 od 28. veljače 2018. Općinski sud u Slavonskom Brodu raspisuje


JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU, POSEBNA SUDSKA PISARNICA STALNE SLUŽBE


administrativni referent – sudski zapisničar – 1 izvršitelj


Mjesto rada: Nova Gradiška


Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, poznavanje rada na računalu, položen državni stručni ispit,1 godina rada u struci
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

 

Kompletan sadržaj natječaja možete pročitati ovdje:

Dobrodošli

Poštovani posjetitelji,

Dobrodošli na web stranicu Općinskog suda u Slavonskom Brodu 

Stalna služba u Novoj Gradiški