Potrebne isprave i sudske pristojbe
Sudske pristojbe, upisi u zemljišne knjige i potrebne isprave

Sudske pristojbe

Plaćanje sudskih pristojbi uređeno je Zakonom o sudskim pristojbama (pročišćeni tekst NN 26/03). Tarife koje se koriste u zemljišnoknjižnim postupcima su:

tbr. 15. – 50,00 kn - pristojba za podnesak (prijedlog)
tbr. 16. – 200,00 kn - pristojba za upis
tbr. 17. – 250,00 kn - pristojba za žalbu
tbr. 18. – 20,00 kn - pristojba za izvadak

Pristojbe u iznosu do 100,00 kn plaćaju se kupnjom biljega i lijepljenjem biljega na prijedlog. Pristojbe u iznosu većem od 100,00 kn uplaćuju se općom uplatnicom u Državni proračun, uplatni podaci dobivaju se u zemljišnoknjižnom odjelu prilikom predaje prijedloga.

Ukoliko želite sami uplatiti pristojbu, uplatite potreban iznos prema uputama o plaćanju pristojbi (broj vrste spisa = 205), te dostavite dokaz o uplaćenoj pristojbi zemljišnoknjižnom sudu.

Važna napomena: uplata pristojbe se vrši tek nakon što je predmet zaprimljen, budući da u pozivu na broj odobrenja mora biti podatak o kojem broju predmeta se radi.

Izdavanje izvadaka, preslika iz zbirke isprava te izdavanje uvjerenja

Za izdavanje izvadaka, preslika, uvjerenja te dobivanja informacija i uvida u zemljišne knjige, potrebno je uzeti broj te čekati na red za šalter broj 2. Za više informacija, pogledati radno vrijeme.

Pristojba za obični zemljišnoknjižni izvadak iznosi 20,00 kuna po poluarku tj.listu papira (po Tbr.18, st.1 Zakona o sudskim pristojbama) i plaća se u državnim biljezima.
Povijesni zemljišnoknjižni izvadci, ako se traži povijest kroz ručno vođene zemljišne knjige, izdaju se kao preslik zemljišne knjige. Pristojba za preslik ručno vođene zemljišne knjige iznosi 30,00 kn u državnim biljezima po poluarku tj.listu papira (po Tbr.18 a, st.2 Zakona o sudskim pristojbama). Ako se izdaje povijesni zemljišnoknjižni izvadak iz elektronički vođene zemljišne knjige (stanje od trenutka verifikacije elektronski vođenog zvatka do sadašnjeg stanja), pristojba iznosi 30,00 kn u državnim biljezima.

Pristojba za prijepis ili preslik isprava iz zbirke isprava za jedan spis iznosi 20,00 kuna i plaća se u državnim biljezima (po Tbr.18 a Zakona o sudskim pristojbama).

Napomena: Kopiranje knjiga i isprava dodatno se plaća 1 kn po stranici preko uplatnice, u računovodstvu ovoga suda (soba 11).

Pristojba za jedno uvjerenje iznosi 20,00 kuna i plaća se u državnim biljezima (po tbr.18 tarife Zakona o sudskim pristojbama). Za izdavanje potvrde da osoba nije vlasnik ili suvlasnik nekretnina na području koje se vodi u nadležnosti ovoga suda, potrebno je istu potvrdu ishoditi na Katastru Velika Gorica te dostaviti zemljišnoknjižnom odjelu.

Ukoliko želite sami uplatiti pristojbu za naručene zemljišnoknjižne izvatke ili uvjerenja, do 100 kn plaćaju se biljezi, više od 100,00 kn uplaćuje se prema uputama o plaćanju pristojbi (vidi napomenu) na žiro račun suda. Nakon uplate, obvezno dostavite dokaz o plaćenoj pristojbi zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Velikoj Gorici.

Napomena: Za izdavanje izvadaka potrebno je znati broj čestice ili zemljišnoknjižni uložak te o kojoj se katastarskoj općini radi. Ukoliko ne znate broj, ali znate položaj ili adresu čestice, potrebno je pribaviti podatak o broju čestice sa Katastra Velika Gorica (Trg kralja Tomislava 35), prije dolaska u zemljišnoknjižni odjel.

PRIJEDLOZI

U ime stranke prijedlog, uz odgovarajuću punomoć, može podnijeti:

odvjetnik
osoba koja je s njom u radnom odnosu, ako je potpuno poslovno sposobna
srodnik po krvi u pravoj liniji, brat, sestra ili bračni drug - ako je potpuno poslovno sposoban i ako se ne bavi nadripisarstvom
javni bilježnik u nespornim stvarima, ako su te stvari u neposrednoj vezi s kojom njegovom ispravom.

Prijedlog će biti uredan ako sadržava:

oznaku da se radi o zemljišnoknjižnom predmetu (npr. zemljišnoknjižni predmet ili zemljišnoknjižna stvar)
oznaku općinskog suda kojem se prijedlog podnosi
ime i adresu predlagatelja
broj zemljišnoknjižnog uloška i katastarske općine
oznaku zemljišnoknjižne čestice
pravo, osobni odnos ili činjenicu koja je predmet upisa te koju vrstu upisa zahtijeva
imena i adrese osoba koje treba obavijestiti o upisu
potpis predlagatelja
važno je da podaci iz prijedloga i isprave odgovaraju upisu kakav je u zemljišnoj knjizi. Ukoliko npr. adresa (ulica i kućni broj) osobe koja je prodala nekretninu nije istovjetna u zemljišnoj knjizi i ugovoru, tada je obavezno prijedlogu priložiti i potvrdu o promjeni prebivališta te osobe.

Prijedlog će biti potpun:

ako su mu priložene sve potrebne isprave na temelju kojih se traži određeni upis; isprave moraju biti priložene u izvorniku ili ovjerovljenom prijepisu
ako je, uz ispravu koja nije sastavljena na hrvatskom jeziku, priložen i prijevod iste isprave koji je ovjerio sudski tumač.

Prijedlog treba predati najmanje u dva primjerka - jedan ostaje sudu, a na drugi primjerak stavlja se prijemni žig (bilješka o primitku), kao dokaz da je prijedlog predan sudu. Taj primjerak ostaje podnositelju prijedloga.

Za predaju prijedloga ne treba uzimati broj, već samo sačekati kada šalter 1 bude slobodan za predaju prijedloga.

Opći primjerak zemljišnoknjižnog prijedloga možete preuzeti OVDJE.

1. Uknjižba

Kupoprodaja

prijedlog (2x)
ugovor o kupoprodaji
dokaz o državljanstvu stjecatelja (kupca) – domovnica, osobna iskaznica, putovnica
pristojba 250,00 kn (tbr. 15. i 16. tarife Zakona o sudskim pristojbama)
ako se radi o čestici na kojoj je sagrađen objekt, potrebno je priložiti akt o gradnji

Darovanje

prijedlog (2x)
ugovor o darovanju
dokaz o državljanstvu stjecatelja (obdarenika) – domovnica, osobna iskaznica, putovnica
pristojba 250,00 kn (tbr. 15. i 16. tarife Zakona o sudskim pristojbama)
ako se radi o čestici na kojoj je sagrađen objekt, potrebno je priložiti akt o gradnji

Fiducijarno osiguranje tražbine

prijedlog (2x)
ugovor ili sporazum potvrđen (solemniziran) kod javnog bilježnika
pristojba se ne plaća (tbr. 15. točka 7. napomene tarife Zakona o sudskim pristojbama)

Hipoteka

prijedlog (2x)
ugovor o kreditu na kojem je ovjeren potpis založnog dužnika/vlasnika nekretnine ili potvrđeni (solemniziran) ugovor o kreditu
pristojba 250,00 kn (tbr. 15. i 16. tarife Zakona o sudskim pristojbama) ako ugovor nije solemniziran. Ako je ugovor solemniziran, ne plaća se pristojba (tbr.15. točka 7 napomene i tbr. 16. točka 5 napomene tarife Zakona o sudskim pristojbama)

Zamjena nekretnina

prijedlog (2x)
ugovor o zamjeni nekretnina
pristojba 50,00 kn (prema tbr. 15.tarife Zakona o sudskim pristojbama i tbr. 16. točka 5 napomene tarife Zakona o sudskim pristojbama, ne plaća se pristojba od 200,00 kn)

Dioba ili razvrgnuće suvlasništva

prijedlog (2x)
ugovor o diobi ili razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina
pristojba 50,00 kn (tbr. 15. Tarife Zakona o sudskim pristojbama, tbr. 16. Točka 5 Napomene - ne plaća se pristojba od 200,00 kn)

Upis posebnih dijelova - etažiranje

prijedlog (2x)
potvrda nadležnog tijela uprave (graditeljstva) da su posebni dijelovi samostalne uporabne cjeline
međuvlasnički ugovor (ako ima više suvlasnika)
očitovanje volje o uspostavi etažnog vlasništva (ako je jedna osoba vlasnik svih etažnih dijelova)
pristojba 50,00 kn ili 250,00 kn (ovisno o tome upisuje li se prilikom upisa posebnih dijelova i pravo vlasništva onih osoba koje do tada nisu bile upisane u zemljišne knjige). Pristojba od 50,00 kn plaća se ako se upisuje pravo vlasništva osoba koje su bile upisane kao suvlasnici predmetne nekretnine (tbr. 15. tarife Zakona osudskim pristojbama, tbr. 16. točka 5 Napomene). 250,00 kn plaća se ako se upisuje pravo vlasništva osoba koje nisu bile upisane kao suvlasnici predmetne nekretnine (tbr. 15. i 16. Zakona o sudskim pristojbama)

Ostavina

prijedlog (2x)
pravomoćno rješenje o nasljeđivanju
pristojba 50,00 kn (tbr. 15. tarife Zakona o sudskim pristojbama)
sudovi i javni bilježnici koji su proveli ostavinski postupak dužni su rješenje o nasljeđivanju dostaviti zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda po službenoj dužnosti i pristojba se u tom slučaju ne naplaćuje


2. Brisanje upisa

Prava doživotnog uživanja (plodouživanja i sl.)

prijedlog (2x)
smrtni list za nositelja prava doživotnog uživanja (ako se nositelj prava, bez obzira na način stjecanja tog prava, odrekne na valjani način, tada se prijedlogu prilaže isprava o odreknuću, a potpis nositelja prava mora biti ovjeren)
pristojba 50,00 kn (tbr. 15. tarife Zakona o sudskim pristojbama)

Malodobnosti

prijedlog (2x)
rodni list
pristojba 50,00 kn (tbr. 15. tarife Zakona o sudskim pristojbama)

Hipoteke – založnog prava

prijedlog (2x)
izjava o brisanju ili brisovno očitovanje s ovjerenim potpisom vjerovnika
pristojba 50,00 kn (tbr.15.Tarife Zakona o sudskim pristojbama)

Zabilježbe spora

prijedlog (2x)
rješenje ili druga odluka suda kojom se određuje brisanje zabilježbe spora
pristojba 50,00 kn ( tbr.15. Tarife Zakona o sudskim pristojbama)


3. Ispravak

Adrese stanovanja/prebivališta

prijedlog (2x)
uvjerenje o promjeni adrese stanovanja/prebivališta (napomena: iz uvjerenja mora biti vidljivo da se podnositelj zahtjeva odjavio s adrese koja je upisana u zemljišnu knjigu, i prijavio na adresu čiji upis sada zahtijeva.
pristojba od 50,00 kn (tbr.15. tarife Zakona o sudskim pristojbama)

Kućnog broja i naziva ulice

prijedlog (2x)
potvrda/uvjerenje nadležnog katastarskog ureda
pristojba od 50,00 kn (tbr.15. tarife Zakona o sudskim pristojbama)


4. Zabilježba

Spora

prijedlog (2x)
isprava iz koje je vidljivo da se vodi spor glede zemljišnoknjižnog prava pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, a čiji bi postupak mogao utjecati na uknjižbu, pripadanje, postojanje, opseg, sadržaj ili opterećenje toga prava
pristojba od 100,00 kn (po tbr.15. i 16. tarife Zakona o sudskim pristojbama)

Skrbništva

prijedlog (2x)
pravomoćno rješenje Centra za socijalnu skrb
pristojba od 100,00 kn (po tbr.15. i 16. tarife Zakona o sudskim pristojbama)

Pozitivne zabilježbe

Prijedlog (2x)
Građevinska i uporabna dozvola ili akti koji ih zamjenjuju.
Pristojba od 100,00 kn (po tbr.15. i 16. tarife Zakona o sudskim pristojbama)

Ugovora o doživotnom uzdržavanju

prijedlog (2x)
ugovor
pristojba od 100,00 kn (po tbr.15. i 16. tarife Zakona o sudskim pristojbama)