Odluka o imenovanju povjerenika za etiku


Republika Hrvatska
Općinski sud u Makarskoj
Ured predsjednika

Broj: 7 Su-157/2019
Makarska, 14.ožujka 2019.godine


Na temelju članka 15. i 16. Etičkog kodeksa državnih službenika (Narodne novine broj 40/11 i 13/12 ), te članka 5 Sudskog poslovnika, (Narodne novine br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 57/17 i 101/18 ), sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave u Općinskom sudu u Makarskoj donosi slijedeću :

O D L U K U
o imenovanju povjerenika za etiku

Članak 1

Službenica Valentina Medić, zaposlena u Općinskom sudu u Makarskoj , raspoređena na radno mjesto upravitelja pisarnice sudske uprave imenuje se povjerenikom za etiku.
Službenica Marika Selak, zaposlena u Općinskom sudu u Makarskoj, raspoređena na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara u Uredu predsjednika suda imenuje se zamjenikom povjerenika za etiku.
KONTAKT PODACI POVJERENIKA ZA ETIKU:
Ime i prezime: Valentina Medić,
Mjesto rada: Općinski sud u Makarskoj, kralja Petra Krešimira IV broj 2,
E-mail adresa: valentina.medic@osma.praovusudje.hr
Telefon: 021 695 359


KONTAKT PODACI ZAMJENIKA POVJERENIKA ZA ETIKU:
Ime i prezime:Marika Selak,
Mjesto rada: Općinski sud u Makarskoj, kralja Petra Krešimira IV broj 2,
E-mail adresa: marika.selak@osma.pravosudje.hr
Telefon: 021 695 359


Članak 2

Prava i obveze povjerenika za etiku:

- prati primjenu Etičkog kodeksa u Općinskom sudu u Makarskoj,
- promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima državnih službenika te odnosima službenika prema građanima,
- zaprima pritužbe službenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika,
- provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te
- vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama

Članak 3

Službenica Valentina Medić uspješno je završila program izobrazbe Centra za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika „Provedba ispitnih postupaka – edukacija povjerenika za etiku koji je održan dana 29. ožujka 2010 godine.

Članak 4

Povjerenik za etiku dužan je u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, te pripremiti odgovor podnositelju pritužbe, kojeg dostavlja čelniku tijela. Povjerenik za etiku dužan je provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i na temelju anonimne pritužbe.

Članak 5

O provedenom postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe, povjerenik za etiku dužan je podnijeti pisano izvješće čelniku tijela, a u slučaju dvojbe o tome predstavlja li neko ponašanje državnog službenika povredu Etičkog kodeksa, povjerenik za etiku zatražiti će mišljenje Etičkog povjerenstva.

Na zahtjev povjerenika za etiku, za vrijeme postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe, čelnik državnog tijela dužan je povjerenika za etiku osloboditi obavljanja poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.

Članak 6

Povjerenik za etiku ne može zbog obavljanja svoje dužnosti biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljni položaj o odnosu na druge državne službenike.

Članak 7

Povjerenik za etiku može Etičkom povjerenstvu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje drugih službenika prema povjereniku za etiku.

Etičko povjerenstvo dužno je u roku od 60 dana od dana primitka pritužbe dostaviti odgovor na pritužbu etičkom povjerenstvu i o tome izvijestiti čelnika državnog tijela.Članak 9

Ova odluka stupa na snagu danom donošenje te će biti objavljena na web stranici Općinskog suda u Makarskoj


                                                                          Sudac ovlašten za obavljanje
                                                                   poslova sudske uprave:

                                                                    MARIJANA VISKOVIĆ