Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

 
Republika Hrvatska
Općinski sud u Makarskoj
Ured predsjednika

Broj: 43-Su-155/2019
Makarska, 13.ožujka 2019.godine


Na temelju čl. 37 Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016.g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podatak te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ ( Opće uredbe o zaštiti podataka ) i čl. 1 Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( Narodne Novine 42/18 ) sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave donosi

O D L U K U

O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Članak 1.

Državna službenica Općinskog suda u Makarskoj, Katija Bašić Marić, raspoređena na radno mjesto sudskog savjetnika, imenuje se službenikom za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka:
Ime i prezime; Katija Bašić Marić,
Adresa i mjesto rada: Općinski sud u Makarskoj, kralja Petra Krešimira IV broj 2,
Službeni telefon: 021/695-533
E-mail adresa: katija.basic@psma.pravosudje.hr,
Telefax: 021/695-358.

Članak 2.

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

- Informira i savjetuje voditelja ili izvršitelja obrade te zaposlenike koji obavljaju obradu o njihovim obvezama u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 s drugim odredbama Unije i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,
- Prati poštivanje Uredbe (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i politiku voditelja obrade ili izvršitelja obrade u odnosu na zaštitu osobnih podataka, uključujući raspodjelu odgovornosti, podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije,
- Pruža savjete, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinaka na zaštitu podataka i praćenja njezina izvršavanja u skladu s čl. 35 Uredbe (EU) 2016/679 i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka,
- Surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka,
- djeluje kao kontaktna točka za Agenciju za zaštitu osobnih podataka o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz čl. 36 Uredbe (EU) 2016/679 te savjetovanje prema potrebi o svim drugim pitanjima.

Članak 3

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti, a sve u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 te drugih odredaba Unije i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Članak 4

O imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka izvijestiti će se Agencija za zaštitu osobnih podataka u roku od mjesec dana od dana donošenja ove odluke putem Izviješća o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka.

Članak 5

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici i oglasnoj ploči Općinskog suda u Makarskoj.


                                                                                   Sudac ovlašten za obavljanje
                                                                                    poslova sudske uprave

                                                                                                MARIJANA VISKOVIĆ