Pravilnik suda o pravu na pristup informacijama

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U MAKARSKOJ
URED PREDSJEDNIKA SUDA
Broj: 26-Su- 156/2019
Makarska, 14.ožujka 2019.g.


Na temelju članka 30 i 31 Zakona o sudovima ("Narodne novine" br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 dalje: "ZS"), te članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13 i 85/15), sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave u Općinskom sudu u Makarskoj, donosi


PRAVILNIK O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Opće odredbe
Članak 1.
Ovim Pravilnikom određuju se uvjeti pod kojima se omogućava pravo na pristup informacijama i način ostvarivanja toga prava, te ograničenja prava na pristup informacijama.
Informacije iz članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama o radu Općinskog suda u Makarskoj, uključujući podatke o aktivnostima objavljuju se na internetskim stranicama i u priopćenjima za javnost, a kao izvješća (statistika, financijski pokazatelji i sl.) dostavljaju se nadležnim tijelima koji ih objavljuju na način dostupan javnosti.
Članak 2
Godišnjim rasporedom poslova Općinskog suda u Makarskoj određuje se glasnogovornik suda i službenik za informiranje
Glasnogovornik suda je sudac kojeg odredi predsjednik suda u godišnjem rasporedu poslova. Glasnogovornik daje obavijesti o radu suda u vidu priopćenja za javnost u skladu s Zakonom o sudovima, Sudskim poslovnikom i Zakonom o pravu na pristup informacijama
Predsjednik suda obvezan je radi osiguranja prava na pristup informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.
Službenik za informiranje obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad suda, osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama. Službenik za informiranje za svoj rad odgovara glasnogovorniku suda i predsjedniku suda
Objavljivanje informacija
Članak 3.
Općinski sud u Makarskoj na primjeren i dostupan način, odnosno na svojoj internetskoj stranici www.osma.hr objavljuje osobito podatke o unutarnjem ustrojstvu i ustrojstvenim jedinicama Općinskog suda u Makarskoj, podatke o predsjednicima odjela i voditeljima pisarnica, imenima sudaca i sudskih savjetnika i ostalih zaposlenika, podatke o glasnogovorniku i službeniku za informiranje, obavijesti o natječajima i natječajna dokumentacija u vezi zapošljavanja sukladno propisima te obavijesti o javnoj nabavi i dokumentacija vezana za postupke javne nabave sukladno zakonskim odredbama Zakona o javnoj nabavi, podaci sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske i odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti.
Članak 4
U Općinskom sudu u Makarskoj ustrojen je elektronički upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ( "Su i") kojeg vodi službenik za informiranje u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
Ograničenja na pristup informacijama
Članak 5.
Sukladno odredbi članka 1. st. 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, odredbe toga Zakona ne primjenjuju se na stranke u sudskim, upravnim i drugim na zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom.
Pravo na pristup informacijama može se ograničiti i iz drugih razloga nabrojenih u članku 15. Zakona o pravu na pristup informacijama, temeljem odredbi Zakona o tajnosti podataka (“Narodne novine“, broj 79/07, 86/12), Zakona o zaštiti tajnosti podatka, (Narodne novine, broj 108/96, 79/07), Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne Novine broj 103/98, 118/06, 41/08 i 130/11.106/12 ) , Zakona o sudovima kao i u drugim slučajevima propisanim zakonom ili drugim propisom.
Glasnogovornik suda može temeljem članka 6. st. 5. Zakona o medijima (Narodne novine broj 59/04, 84/11 i 91/13 ) uskratiti davanje informacije kada su tražene informacije radi zaštite javnog interesa na propisan način određene kao državna ili vojna tajna, ili kada bi objavljivanje predstavljalo povredu tajnosti osobnih podataka sukladno zakonu, osim ako se njihovom objavom može spriječiti izvršenje težega kaznenog djela ili spriječiti neposredna opasnost za život ljudi i njihovu imovinu.
Pristup određenim informacijama ograničen je Sudskim poslovnikom i to odredbama članka 43, 44 i 46 koje se odnose na ovlaštenike koji imaju pristup određenim informacijama i informacije koje takvi ovlaštenici mogu tražiti, kao i članka 164 i 165 Sudskog poslovnika (Narodne novine br. 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 57/17 i 101/18), koji se odnosi na odredbe o rokovima čuvanja arhivske građe u sudovima
Sukladno Pravilima o anonimizaciji sudskih odluka, broj Su-748-IV/03-2 od 31. prosinca 2003. te upute o načinu anonimizacije sudskih odluka, poslovni broj Su-748-IV/03 od 31. prosinca 2003. (donesenih od strane Vrhovnog suda RH i objavljenih na web stranici Vrhovnog suda RH www.vsrh.hr) u sudskim odlukama koje se namjeravaju javno objaviti anonimiziraju se (zaštićuju) između ostalog, podaci o strankama – fizičkim osobama te fizičkim osobama u ulozi predstavnika pravne osobe kao trgovačkog društva, zatim podaci o punomoćnicima stranke – fizičkim osobama, zakonskom zastupniku stranke, svjedoku, rođaku, prijatelju, susjedu stranke i sl. kao i podaci o službenoj osobi – sudskom vještaku, sudskom tumaču itd.
Način ostvarivanja prava na pristup informaciji
Članak 6
Općinski sud u Makarskoj osigurava korisniku prava na pristup informacijama koji je podnio zahtjev davanjem informacije na jedan od slijedećih načina: neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, dostavljanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju, na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti prikladan način dobivanja informacije, a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev.
Zahtjev na pristup informaciji
Članak 7.
Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.
Na temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo odlučit će se najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva bez odgode će se pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak.
Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, odbacit će zahtjev rješenjem.
Ustupanje zahtjeva
Članak 8.
Ako Općinski sud u Makarskoj ne posjeduje informaciju, a ima saznanje o tijelu koje je posjeduje, dužan je, bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev tome tijelu, a o čemu će obavijestiti podnositelja. Rokovi ostvarivanja prava na pristup informaciji računaju se od dana kada je Općinski sud u Makarskoj zaprimio ustupljeni zahtjev.
Ako Općinski sud u Makarskoj zaprimi zahtjev za pristup informaciji, a nije njezin vlasnik, dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti zahtjev vlasniku informacije, o čemu će obavijestiti podnositelja.
Ako Općinski sud u Makarskoj zaprimi zahtjev za pristup međunarodnoj informaciji, dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana od zaprimanja zahtjeva, ustupiti isti vlasniku informacije, o čemu će obavijestiti podnositelja. Iznimno, Općinski sud u Makarskoj postupit će po zaprimljenom zahtjevu za pristup međunarodnoj informaciji, ako je iz same informacije nedvojbeno vidljivo da je ona namijenjena neposrednoj objavi.
Odlučivanje o zahtjevu korisnika
Članak 9.
Općinski sud u Makarskoj odlučuje o zahtjevu korisnika za pristup informacijama na način kako je to određeno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
Produženje rokova
Članak 10.
Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji:
a) ako se informacija mora tražiti izvan sjedišta Općinskog suda u Makarskoj,
b) ako se jednim zahtjevom traži veći broj različitih informacija,
c) ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije,
d) ako je dužno provesti test razmjernosti i javnog interesa, sukladno odredbama
Zakona o pravu na pristup informacijama.
O produženju rokova Općinski sud u Makarskoj će bez odgode, a najkasnije u roku od osam dana, od dana zaprimanja urednog zahtjeva obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog koji je taj rok produžen.
Dopuna i ispravak informacije
Članak 11.
Ukoliko korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije.
Općinski sud u Makarskoj obvezan je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.
Žalba
Članak 12.
Protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku za informiranje u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
Žalba se može izjaviti i kad se u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.
Pravo na ponovnu uporabu informacija.

Članak 13.
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, a u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.
Naknada za pristup informacijama
Članak 14.
Općinski sud u Makarskoj ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika Općinski sud u Makarskoj dužan je dostaviti način izračuna naknade.
Visina naknade stvarnih materijalnih troškova (uključujući PDV) određen je u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama.
Iz razloga ekonomičnosti korisniku prava na informaciju ne zaračunava se stvarni trošak koji nastane pružanjem informacije ukoliko isti ne prelazi iznos od 10,00 kuna.
Članak 15.
U dijelu prava na pristup informacijama koji nije uređen ovim Pravilnikom, neposredno se primjenjuje Zakon o pravu na pristup informacijama.
Članak 16
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na web stranici Općinskog suda u Makarskoj.

                                                                                               Sudac ovlašten za obavljanje
                                                                                                 poslova sudske uprave:

                                                                                                       MARIJANA VISKOVIĆ

.