Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama se ostvaruje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama te drugim posebnim propisima.

 

Izjave za javnost daje glasnogovornik Općinskog suda u Metkoviću

Izdavanje potvrda

    Uvjerenje da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak  može se zatražiti  uz popunjeni obrazac zahtjeva uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak  obrazac.


    Za izdavanje istog je potrebna važeća osobna iskaznica (za fizičke osobe)

    Dokaz o ovlaštenju za zastupanje se dostavlja/predočava za uvjerenje koje se traži za pravnu osobu.


            Zahtjev za uvjerenje se rješava u pravilu isti dan ili prvi idući radni dan.
Pravilnik o pravu na pristup informacijama Općinskog suda u Metkoviću

                                  Datum objave: 8. travnja 2019. godine

 

Općinski sud u Metkoviću na temelju čl. 30. i 31. Zakona o sudovima ("NN"  br. 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18) te čl. 13. Zakona o pravu na pristup informacijama donosi Pravilnik o pravu na pristup informacijama posl. br. 26 Su-228/2019.,

 

kao i odluku o imenovanju službenika Gabriela Stanića službenikom za informiranje koji je ustrojio Katalog informacija za Općinski sud u Metkoviću.

 

Ovlaštenici se mogu obratiti službeniku za informiranje Gabrielu Staniću i podnijeti zahtjev u svrhu ostvarivanja prava na pristup informacijama svakog radnog dana od 7,00 - 9,00 sati.

 

 

OD 01. SIJEČNJA 2019. PONOVNO FORMIRAN OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU

 

S danom 01.01.2019. godine stupili su na snagu
- Zakon o sudovima "NN"br. 67/18
- Zakon o područjima i sjedištima sudova "NN" br. 67/18.

Sukladno čl. 18. Zakona o sudovima od 01.01.2019. općinski sudovi rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela.

Sukladno Zakonu o područjima i sjedištima sudova s 01.01.2019. godine započinje s radom Općinski sud u Metkoviću na adresi Andrije Hebranga 9, Metković. Navedeni sud će imati i
- Stalnu službu u Pločama (Vladimira Nazora 14, Ploče)
- Stalnu službu u Vrgorcu (Tina Ujevića 9, Vrgorac)

Dakle prekršajni sudovi (pa tako i Općinski sud u Dubrovniku, kao i njegove Stalne službe u Metkoviću, Pločama i Vrgorcu) prestaju postojati, a nadležnost za prekršajne predmete (izuzev onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela – npr. policije, porezne uprave, carine, itd..) koji su dosada bili u nadležnosti prekršajnih sudova, prelaze pod nadležnost općinskih sudova.

Također, svi predmeti koje su suci zadužili,ostati će i nakon 01.01.2019. u nadležnosti suca koji je započeo rješavati predmet (bez obzira u kojem sudu i na kojoj lokaciji sad sudi predmetni sudac), osim u slučaju da viši sud povodom pravnog lijeka predmet vrati na ponovni postupak ili u slučaju druge zakonite promjene uredujućeg suca.

Vijest 20.02.2018. OSNIVANJE I OBNOVE ZEMLJIŠNIH KNJIGA

U tijeku su:


OSNIVANJE 


-  zemljišne knjige za k.o. Dusina

OBNOVA

- zemljišne knjige za k.o. Metković
- zemljišne knjige za k.o. Ploče
- zemljišne knjige za k.o. Mihalj-Otok-Lučina
- zemljišne knjige za k.o. Blace Trn
- zemljišne knjige za k.o. Klek
- zemljišne knjige za k.o. Komarna-Duboka

vijest 18. travnja 2017.

LOKALNI IZBORI

Potvrda iz kaznene evidencije u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima.
Period u kojem se izdaju Potvrde traje od 20. travnja do 04. svibnja 2017. godine.
Potvrde se izdaju u sjedištu Općinskog suda u Dubrovniku i u stalnim službama u
Korčuli, Metkoviću i Pločama radnim danom.
Tijekom Perioda neradnim danom i praznikom Potvrde će se izdavati u sjedištu Općinskog suda u Dubrovniku
i to kako slijedi :

 Radnim danima od 8.00 16.00

Neradnim danima
22. travnja (subota) od 9.00 do 13.00
23. travnja (nedjelja) od 9.00 do 13.00

29. travnja (subota) od 9.00 do 13.00
30. travnja (nedjelja) od 9.00 do 13.00

01. svibnja (ponedjeljak) od 9.00 do 13.00

03. svibnja (utorak) od 8.00 do 20.00
04. svibnja (srijeda) od 8.00 do 24.00

 

isto tako napominjemo kako se navedene potvrde mogu dobiti pristupom u sustav  

e-građani.

Poveznica za preuzimanje obrasca zahtjeva  Obrazac VIIa
Poveznica za preuzimanje punomoći predaje zahtjeva Punomoć

Poveznica za preuzimanje detaljnih uputa o načinu izdavanja potvrde  Uputa

 

OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU POSTAO STALNA SLUŽBA OPĆINSKOG SUDA U DUBROVNIKU
Dana 01. travnja 2015. godine stupanjem na snagu Zakona o područjima i sjedištima sudova, Općinski sud u Metkoviću je prestao postojati te je sada Stalna Služba Općinskog suda u Dubrovniku. U okviru Općinskog suda u Dubrovniku je sada i Stalna služba u Pločama.

Za subjekte koji imaju u tijeku sudske postupke pred Stalnim službama u Metkoviću i Pločama, gotovo se ništa nije promjenilo te će kao i dosada postupci teći u Stalnoj službi u Metkoviću ili Pločama, ovisno o tome gdje su se dosada vodili.

Novi sudski postupci s područja gradova Metković, Opuzen, Ploče i Vrgorac, te općina Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje koji se pokrenu nakon 01. travnja će se također u pravilu voditi u Stalnim službama u Metkoviću i Ploče kao i dosada.

Stalne službe u Metkoviću i Pločama će ujedno dobiti u nadležnost za određene vrste predmeta s područja općina Janjina, Ston i Dubrovačko primorje, a moguće je da i određene vrste predmeta i iz drugih općina ili gradova iz Dubrovačko-neretvanske županije dođu na rješavanje u Stalne službe u Metkoviću i Pločama.
OGLAS - otvaranje ispravnog postupka za k.o. Pižinovac-Lovorje i k.o. Vlaka-Tuštevac
OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU
13-Su-202/2013
04. ožujka 2015.g.

O G L A S

Općinski sud u Metkoviću u zemljišnoknjižnom predmetu obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu Pižinovac-Lovorje i katastarsku općinu Vlaka-Tuštevac, pokrenutom na temelju odluke Ministarstva pravosuđa RH o obnovi zemljišne knjige za k.o. Metković, k.o. Opuzen, k.o. Slivno, k.o. Vid, k.o. Dobranje, k.o. Vidonje, k.o. Desne i k.o. Borovci, klasa: 932-01/04-01/539, ur.broj: 514-03-01/11-04-2 od 7. prosinca 2004. godine, te Suglasnosti za promjenu granica na području k.o. Slivno, Ministarstva pravosuđa RH, Uprave za građansko pravo, klasa: 932-01/04-01/644, ur.broj: 514-03-02/7-04-2 od 13. rujna 2005. godine, javno objavljuje da je obnovljena zemljišna knjiga za katastarske općine Pižinovac-Lovorje i Vlaka-Tuštevac otvorena dana 25. veljače 2015. godine na temelju odluke Predsjednice Općinskog suda u Metkoviću Venere Matić, pod brojem 13-Su-202/2015 od 25. veljače 2015. godine.

Uvid u obnovljenu zemljišnu knjigu, popise i drugo može se izvršiti svaki radni dan u zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Metkoviću, a uvid u katastarske planove za k.o. Pižinovac-Lovorje i k.o.Vlaka-Tuštevac mogu izvršiti u Državnoj geodetskoj upravi - Područnom uredu za katastar Dubrovnik – Ispostava Metković.

Danom otvaranja obnovljene zemljišne knjige za ovu katastarsku općinu zatvaraju se postojeća ručna zemljišna knjiga i knjiga položenih ugovora, te se iste stavljaju izvan uporabe u dijelu za koji je zemljišna knjiga za k.o. Pižinovac-Lovorje i k.o. Vlaka-Tuštevac obnovljena.

Od dana otvaranja zemljišne knjige, samo upisi u nju proizvodit će glede nekretnina na koje se ta knjiga odnosi one pravne učinke glede stjecanja, promjene, prijenosa i ukidanja prava vlasništva i ostalih knjižnih prava koji su zakonom određeni za pravne učinke upisa u zemljišne knjige.

Danom otvaranja obnovljene zemljišne knjige otvara se postupak ispravljanja upisa u njoj (ispravni postupak), pa se sve osobe koje smatraju da bi trebale u tu knjigu upisati nešto što nije upisano ili da bi trebalo izmijeniti, nadopuniti ili izbrisati neki upis ili njegov prvenstveni red, pozivaju da stave zemljišnoknjižnom odjelu suda svoje prijave prijedloga za upis, odnosno svoje prigovore postojećim upisima ili njihovu prvenstvenom redu, najkasnije do 05. lipnja 2015. godine. Rok za prijave i prigovore ne može se produljiti, niti se može dopustiti povrat u prijašnje stanje.

Dok rok za ispravak određen ovim javnim oglasom ne istekne, upisi u zemljišnu knjigu ne smatraju se istinitima i potpunima, pa se nitko ne može pozivati na to da je postupao s povjerenjem u njihovu istinitost ili potpunost.

Predsjednica Općinskog suda u Metkoviću

Venera Matić, v.r.
ODLUKA O OTVARANJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA ZA k.o. Pižinovac-Lovorje i k.o.Vlaka-Tuštevac

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 13-Su-202/2013
Metković, 25. veljače 2015.g.Na temelju čl. 180. st.1. Zakona o zemljišnim knjigama, Odluke o obnovi zemljišnih knjiga za k.o. Metković, k.o. Opuzen, k.o. Slivno, k.o. Vid, k.o. Dobranje, k.o. Vidonje, k.o. Desne i k.o. Borovci, klasa: 932-01/04-01/539, ur.broj: 514-03-01/11-04-2 od 7. prosinca 2004. godine, te Suglasnosti za promjenu granica na području k.o. Slivno, Ministarstva pravosuđa RH, Uprave za građansko pravo, klasa: 932-01/04-01/644, ur.broj: 514-03-02/7-04-2 od 13. rujna 2005. godine, Predsjednica Općinskog suda u Metkoviću, donosi sljedeću

O D L U K U
o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Pižinovac-Lovorje i k.o. Vlaka Tuštevac

I.

Utvrđuje se da je u postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Pižinovac-Lovorje i k.o. Vlaka-Tuštevac, Općinski sud u Metkoviću sastavio sve zemljišnoknjižne uloške.

II.

S danom 25. veljače 2015. godine otvaraju se zemljišne knjige iz točke I. ove Odluke, te se s istima ima postupati kao sa zemljišnom knjigom vođenom u elektroničkom obliku.

III.

Otvaranjem zemljišnih knjiga iz točke I. ove Odluke otvara se ispravni postupak glede istog, te će Općinski sud u Metkoviću, kao nadležni zemljišnoknjižni sud, bez odgode po službenoj dužnosti objaviti javnim oglasom u Narodnim novinama i na Oglasnoj ploči suda, otvaranje ispravnog postupka, sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama.


                                                                                                                   Predsjednica suda:

                                                                                                                    Venera Matić

DNA:
1. Ministarstvo pravosuđa RH
2. Općina Slivno – Načelnik
3. Državna geodetska uprava, Središnji ured
4. Područni ured za katastar Dubrovnik – Pročelnik
5. Područni ured za katastar Dubrovnik, Ispostava Metković – Voditelj
6. IGEA informacijski sustavi d.o.o., Varaždin, F. Supila 7 b/II
7. Spis
8. Pismohrana
MINISTAR PRAVOSUĐA ORSAT MILJENIĆ U POSJETU OPĆINSKOM SUDU U METKOVIĆU
Dana 31. ožujka 2014. godine nakon sastanka u Dubrovniku u sklopu upoznavanja sudova, državnih odvjetništava, gradova i županija s reformom pravosuđa, ministar pravosuđa Orsat Miljenić sa suradnicima i suradnicama je posjetio Općinski sud u Metkoviću.

Tom prilikom je ministar sa suradnicima obišao postojeću zgradu Općinskog suda u Metkoviću te potom i novu zgradu te najavio završetak zgrade i useljenje do kraja 2014. godine.

Rok izvođaču za završetak radova je 30. lipnja 2014. godine, s tim da se potom očekuje unutarnje opremanje suda namještajem, infromatičkom i ostalom opremom te prijenos spisa i dokumentacije.

Tijekom posjeta je ministar Miljenić razgovarao s nekolicinom sudaca o mogućnostima unaprijeđenja rada u pravosuđu i Općinskom sudu u Metkoviću, posebice ubrzanju osnivanja zemljišnih knjiga na području doline Neretve.
NAKNADA ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA
Dana 01. srpnja 2013. godine stupio je na snagu Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela.

Žrtva sukladno Zakonu može ostvariti pravo na naknadu:

troškova liječenja,
izgubljene zarade do iznosa od 35.000,00 kn,
bliski krvni srodnik preminule žrtve ima pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja do iznosa od 70.000,00 kn i pogrebnih troškova do iznosa od 5.000,00 kuna.

Detaljnije informacije o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu možete pronaći u:

Brošuri o pravima žrtava kaznenih djela (The brochure on the victims' rights pursuant to the crime victims’ compensation act) i
Obrascu zahtjeva za naknadu (The application form for financial compensation of the crime victims)

ili
dobiti pozivom na besplatni broj Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja: 116 006.

Sukladno Zakonu, informacije o pravu na naknadu dužni su pružiti policija, državno odvjetništvo i sudovi.
IMENOVANA ZAMJENICA POVJERENICE ZA ETIKU
5 Su-46-2/2013
24. rujna 2013.g.

Sukladno čl. 15. st. 3. Etičkog kodeksa državnih službenika, sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave Venera Matić, donosi

O D L U K U

I Službenica Općinskog suda u Metkoviću, Ružica Glavinić koja je raspoređena na radno mjesto voditelja ureda predsjednika suda, broj telefona: 020 684 917; adresa elektroničke pošte: ruzica.glavinic@osme.pravosudje.hr
imenuje se zamjenicom povjerenika za etiku.

II Ova odluka primjenjuje se s danom 24. rujna 2013. godine.

Obrazloženje

Službenica Marija Popović koja je s danom 31. siječnja 2013. godine imenovana povjerenicom za etiku nalazi se na porodiljskom dopustu, te će duže vrijeme odsustvovati iz službe povjerenika za etiku.

Službenica Ružica Glavinić će za vrijeme odsutnosti iste preuzeti ovlasti i dužnosti odsutne povjerenice sve do njenog povratka.

Slijedom navedenog odlučeno je kao naprijed.


Sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave:

Venera Mati