Uvjerenje

Ovdje možete preuzeti zahtjev za izdavanje uvjerenja da se protiv stranke ne vodi kazneni postupak.

Nakon što ispunite zahtjev isti možete poslati na e-mail: sudska.kancelarija@
oskz.pravosudje.hr i nakon 24 sati uvjerenje da se protiv stranke ne vodi kazneni postupak možete podići u zgradi suda. Obavještavaju se stranke da se zahtjev može poslati i putem sustava e-Građani 

 

Zahtjev za izdavanjem uvjerenja PDF (32Kb)


Vijesti


20.4.2017.

Detaljne upute o izdavanju potvrde iz kaznene evidencije i posebnog uvjerenja u postupku kandidiranja na lokalnim izborima možete preuzeti s stranice Ministarstva pravosuđa na slijedećem linku: https://pravosudje.gov.hr/vijesti/izdavanje-potvrda-uvjerenja-iz-kaznene-evidencije/15595

OPĆINSKI SUD U BJELOVARU STALNA SLUŽBA U KRIŽEVCIMA izdavat će potvrde od 20.4.2017. do 4.5.2017. u vremenu od 7,00 do 15,00 sati. U neradne dane potvrde će se izdavati u sjedištima sudova. Kandidati potvrde mogu dobiti i putem sustava e-Građani i u tom slučaju ne moraju dolaziti na sud jer će im potvrda biti dostavljena u njihov korisnički pretinac. Podnošenje zahtjeva moguće je i po punomoćniku koji mora imati ovjerenu propisanu punomoć ili odvjetničku punomoć.

5.4.2017.

Obavještavaju se stranke da se zahtjevi za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak prema izmjenama Sudskog poslovnika NN 29/2017 mogu podnesti u elektroničkom obliku putem sustava e-Građani.

6.11.2013

 

Sukladno Zakonu o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine.

 

Žrtva kaznenog dijela sukladno Zakonu može ostvariti pravo na naknadu:

 

  • troškova liječenja,
  • izgubljene zarade do iznosa od 35.000,00 kn,
  • bliski krvni srodnik preminule žrtve ima pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja do iznosa od 70.000,00 kn i pogrebnih troškova do iznosa od 5.000,00 kuna.

 Dodatne informacije i obrazac zahtjeva za novčanu naknadu žrtava kaznenih dijela možete preuzeti na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa, na linku: http://www.mprh.hr/odjel-za-naknade-kp

 

___________________________________________________________________
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG SUDA U KRIŽEVCIMA

Sonja Tenodi

13.06.2013

Općinski sud u Križevcima osigurao je osobama s invaliditetom pristup svojim prostorijama putem pristupne rampe koja se nalazi u ulazu u sudsku zgradu.

16.5.2013.

Obavijest građanima da je dana 16.svibnja 2013. stupio na snagu ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZEMLJIŠNIM KNJIGA i čiji članak 85. propisuje:


(1) Na prijedlog za upis prava vlasništva podnesenog nakon isteka roka od 60 dana od dana stjecanja uvjeta za upis tog prava u zemljišnu knjigu ili knjigu položenih ugovora, a koji je ostvaren nakon stupanja na snagu ovog Zakona, sudske pristojbe za upis obračunat će se u peterostrukom iznosu sudske pristojbe za tu vrstu upisa. (u roku 60 dana 250,00kn, a nakon 60 dana 1.050,00 kn

(2) Odredba stavka 1. ovog članka neće se primjenjivati na predlagatelje koji su prijedlog podnijeli do dana stupanja na snagu ovog Zakona.

1.5.2013.

 

GRAĐANI PUTEM Web USLUGE E-PREDMET na stranici http://e-predmet.pravosudje.hr/ mogu ostvariti uvid u status predmeta u kojem su stranka u postupku.

Podaci o usluzi e-predmet možete potražiti na stranicama Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske http://www.mprh.hr/e-predmet-javni-i-besplatni-pristup-osnovnim-podac

 

21.12.2010

 

Odlukom Državnog sudbenog viječa broj IPS-10/10 od 02.12.2010.godine Sonja Tenodi sutkinja Općinskog suda u Križevcima, imenovana je za predsjednicu Općinskog suda u Križevcima, na vrijeme od 4 (četiri) godine, a koju dužnost počinje obnašati s danom 01.01.2011.godine.

 

 

Općinski sud u Križevcima

 

O8.05.2007.


U sklopu projekta "E-pravosuđe" Općinski sud u Križevcima će od 8.5.2007. početi objavljivati oglasnu ploču na Internetu.


Na e-oglasnim pločama Općinskih sudova objavljuju se pozivi i sve odluke (rješenja, presude i zaključci) za stranke koje su odsutne i čije je boravište nepoznato kao i odluke koje se po zakonu moraju objavljivati na oglasnoj ploči suda.

Aplikacija Ministarstva pravosuđa služi za uvid u centralnu bazu oglasa oglasnih ploča općinskih, županijskih i trgovačkih sudova u Republici Hrvatskoj.

Putem centralne tražilice možete pretraživati oglase općinskih, županijskih i trgovačkih sudova u Republici Hrvatskoj.

E -oglasnu ploču možete pogledati na:
http://e-oglasna.pravosudje.hr/

Općinski sud u Križevcima 

 

 

 


 

 

 

Općinski sud u Bjelovaru - Stalna služba u Križevcima

 

 

 

Dana 1. travnja 2015. godine sukladno Zakonu o područjima i sjedištima sudova (N.N. br. 128/2014) Općinski sud u Križevcima nastavlja s radom kao stalna služba Općinskog suda u Bjelovaru pod nazivom Općinski sud u Bjelovaru Stalna služba u Križevcima.

 

 

 

 

 

 Web

 

Općinski sud u Bjelovaru - Stalna služba u Križevcima

5.4.2017.


Obavještavaju se stranke da se zahtjevi za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak prema izmjenama Sudskog poslovnika NN 29/2017 mogu podnesti u elektroničkom obliku putem sustava e-Građani.

 

Odluka o početku korištenja e-Oglasne ploče

 

                     

     REPUBLIKA HRVATSKA

     OPĆINSKI SUD U KRIŽEVCIMA

       URED PREDSJEDNIKA SUDA

                 48260 KRIŽEVCI

       Ivana Zakmadija Dijankovečkog 14

  

       Broj 2-Su 525/14-7

       Križevci, 10. veljače 2015.

       Na temelju čl. 5. st. 2. Sudskog poslovnika („N.N.“ 37/14.), v.d. predsjednica Općinskog suda u Križevcima, Sonja Celovec Trivanović, donosi


O D L U K U

 

                I. U Općinskom sudu u Križevcima određuje se početak korištenja e-Oglasne ploče s danom 09. veljače 2015. godine.

                II. S danom 09. veljače 2015. godine ukida se fizička oglasna ploča Općinskog suda u Križevcima.

O b r a z l o ž e n j e

 


                Temeljem čl. 71. st. 4. Zakona o sudovima („N.N.“ 28/13.) ministar pravosuđa donio je odluku o načinu korištenja informatičkog sustava e-Oglasne ploče u sudovima.
                Kako su ispunjeni svi tehnički preduvjeti za početak korištenja e-Oglasne ploče, s danom 09. veljače 2015. godine ukida se fizička oglasna ploča Općinskog suda u Križevcima, kako je to navedeno u izreci.


                                                                                               SUTKINJA OVLAŠTENA ZA
                                                                                  OBAVLJANJE POSLOVA SUDSKE UPRAVE

                                                                                                   Sonja Celovec Trivanović

Šifarnik za uplatu sudskih pristojbi i žiro računi suda i državnog proračuna!