Glavni izbornik
Naslovnica
O sudu
Opći podaci suda
Djelokrug i ustrojstvo suda
Povijest
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Otprema pošte
Financijsko i materijalno poslovanje
Stručne službe
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje
ZK Izvadak
Promjena
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova
Pomoć građanima
Uvid u predmet
Ovjere isprava
Uvjerenje o kaznenom postupku (uvjerenje o nekažnjavanju)
Uvjerenje - prekršajni postupak
Pojedinačni ispravni postupak
Uplatni računi
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Ostale obavijesti
Mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Obavijesti suda vezano za Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Priopćenja Suda
Objave presuda
Obnova ZK knjiga
Osnivanje ZK knjiga
Obavijesti o održanim kolegijima
Financijska izvješća
Financijsko izvješće za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Javna nabava
Izjava
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Plan nabave
Bagatelna nabava
Odluka - nabava tonera i tinti
Natječaji i oglasi
Javni poziv na stručno osposobljavanje
Najave ročišta kaznenog odjela
Fiskalna odgovornost
Linkovi
Etički kodeks državnih službenika
Arhiva vijesti
Djelokrug i ustrojstvo suda

Propisima o stvarnoj nadležnosti utvrđuje se razgraničenje poslova između sudova razne vrste i između sudova različitog stupnja unutar iste vrste sudova. Mjerodavni kriteriji za to mogu biti subjekti u sporu, vrsta prava ili pravnog odnosa koji je predmet spora ili pak vrijednost predmeta spora. Subjekti u sporu kriteriji su za razgraničenje nadležnosti između sudova razne vrste. Razgraničenje nadležnosti između sudova iste vrste različitog stupnja vrši se temeljem objektivnih kriterija prema vrsti prava, odnosno pravnog odnosa koji je predmet spora ili prema vrijednosti spora.

Pored toga u parničnim postupcima sudovi u Republici Hrvatskoj sude u granicama svoje stvarne nadležnosti određene zakonom.

Člankom 16. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09) propisano da se nadležnost sudova određuje navedenim Zakonom i drugim zakonima, a čl. 18 Zakona o sudovima propisano je da pored nadležnosti propisane drugim zakonima općinski sudovi rješavaju:

izvanparnične i ovršne predmete, ako rješavanje tih stvari nije povjereno drugom sudu;
ostavinske predmete, zemljišno-knjižne predmete i vode zemljišne knjige,
o priznanju i ovrsi odluka stranih sudova,
obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti
obavljaju poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije s postupcima iz svoje nadležnosti

Općinski sudovi rješavaju u svim predmetima iz čl.3 st.2. Zakona o sudovima koji nisu stavljeni u djelokrug nekog drugog suda ili javnog bilježnika.

U kaznenim predmetima protiv vojnih osoba, vojnih službenika i vojnih namještenika u službi oružanim snagama za kaznena djela u obavljanju službe, za kaznena djela iz nadležnosti općinskih sudova, sude općinski sudovi s potpunom nadležnošću.

Odredbom čl.34. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine broj 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08) propisano je da općinski sudovi u parničnim postupcima sude u sporovima:

uzdržavanju,
o postojanju ili nepostojanju braka, o poništenju i rastavi braka,
o utvrđivanju ili osporavanju očinstva ili materinstva,
o tome s kojim će roditeljem dijete živjeti i o roditeljskoj skrbi, ako se istodobno odlučuje o rastavi braka, postojanju ili nepostojanju braka i poništenju braka,
o stvarnim i osobnim služnostima,
zbog smetanja posjeda,
iz najamnih, zakupnih i stambenih odnosa (osim sporova iz čl. 34. b.t. 1.),
za ispravak informacije i za naknadu štete nastale objavom informacije,
za zaštitu od nezakonite radnje,
iz radnih odnosa koje pokreće radnik protiv odluke o prestanku ugovora o radu.
Općinski sudovi sude u prvom stupnju i u svim drugim sporovima iz članka 1 ovoga Zakona koji nisu u prvostupanjskoj nadležnosti trgovačkih ili kojih drugih sudova.

Na području županijskog suda u kojemu je ustanovljeno više općinskih sudova zakonom se može odrediti da u određenoj vrsti sporova iz djelokruga općinskog suda na području istog županijskog suda sude samo neki od općinskih sudova.

Općinski sudovi obavljaju poslove pravne pomoći, ako zakonom nije drugačije određeno.


Odredbom čl.17.Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine broj 110/97, 27/98, 58/99, 112/99, 58/02, 134/02, 115/06) je propisano da su općinski sudovi su nadležni:suditi u prvom stupnju za kaznena djela:
a) za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do deset godina,
b) za koja je posebnim zakonom određena nadležnost općin¬skog suda,
poduzimati hitne radnje u prethodnom kaznenom postupku povodom kaznenih djela počinjenih na području općin¬skog suda samo ako postoji bojazan da istražni sudac neće moći pravodobno poduzeti te radnje,
u postupcima iz točke 1. ovoga stavka rješavati o prigovorima protiv optužnice i zahtjevima predsjednika vijeća iz članka 299. ovoga Zakona,
obavljati druge poslove povjerene im zakonom.

Zakonom se može propisati da u određenoj vrsti predmeta iz nadležnosti dvaju ili više općinskih sudova s područja istoga županijskog suda rješava jedan od tih općinskih sudova, s obzirom na uvjete rada i opseg poslova.