Glavni izbornik
Naslovnica
O sudu
Opći podaci suda
Djelokrug i ustrojstvo suda
Povijest
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Otprema pošte
Financijsko i materijalno poslovanje
Stručne službe
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje
ZK Izvadak
Promjena
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova
Pomoć građanima
Uvid u predmet
Ovjere isprava
Uvjerenje o kaznenom postupku (uvjerenje o nekažnjavanju)
Uvjerenje - prekršajni postupak
Pojedinačni ispravni postupak
Uplatni računi
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva osoba
Ostale obavijesti
Mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Obavijesti suda vezano za Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Priopćenja Suda
Objave presuda
Obnova ZK knjiga
Osnivanje ZK knjiga
Obavijesti o održanim kolegijima
Financijska izvješća
Financijsko izvješće za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijski plan
Javna nabava
Izjava
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Plan nabave
Bagatelna nabava
Odluka - nabava tonera i tinti
Natječaji i oglasi
Javni poziv na stručno osposobljavanje
Najave ročišta kaznenog odjela
Fiskalna odgovornost
Linkovi
Etički kodeks državnih službenika
Arhiva vijesti
Brisanje

BRISANJE HIPOTEKE

1. Prijedlog – obrazac možete preuzeti ovdje.
2. Izjava o brisanju ili brisovno očitovanje s ovjerenim potpisom vjerovnika (ako brisovno očitovanje izdaje pravna osoba – banka, trgovačko društvo i dr. potrebno je dostaviti izvod iz sudskog registra, ukoliko ovlaštenje za potpis nije utvrdio javni bilježnik kod ovjere potpisa)
3. Pristojba 50,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe

Pristojba se plaća u državnim biljezima.BRISANJE PRAVA DOŽIVOTNOG UŽIVANJA (PLODOUŽIVANJA i SL.)

1. Prijedlog – obrazac možete preuzeti ovdje.
2. Izvod iz matične knjige umrlih za nositelja prava doživotnog uživanja. Međutim, ako se nositelj prava, bez obzira na način stjecanja, tog prava odrekne na valjani način, tada se prijedlogu prilaže isprava o odreknuću. Potpis nositelja prava mora biti ovjeren kod javnog bilježnika (izvornik)
3. Pristojba 50,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe

Pristojba se plaća u državnim biljezima.
BRISANJE MALODOBNOSTI

1. Prijedlog – obrazac možete preuzeti ovdje.
2. Izvod iz matične knjige rođenih (izvornik)
3. Pristojba 50,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe

Pristojba se plaća u državnim biljezima.BRISANJE ZABILJEŽBE SPORA

1. Prijedlog – obrazac možete preuzeti ovdje.
2. Rješenje ili druga sudske odluka kojom se određuje brisanje zabilježbe spora
3. Pristojba 50,00 kuna ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe

Pristojba se plaća u državnim biljezima.DOBRO JE ZNATI!

Što kada na nekretninama postoji upis stare hipoteke?
Zakon o zemljišnim knjigama razlikuje dva slučaja starih hipoteka:
1. hipoteke upisane do 25. prosinca 1958. godine
2. hipoteke upisane nakon 25. prosinca 1958. godine, a to su one:
- od čijeg je upisa proteklo najmanje trideset godina, a u slučaju kad ima daljnjih upisa koji se odnose na nju – od posljednjih od tih upisa
- kod koje nije moguće pronaći ni one koji su prema upisima ovlašteni ni njihove pravne slijednike (založne vjerovnike)
- kod koje kroz ovo vrijeme nisu zahtijevani niti primljeni glavnica ni kamate, niti se pravo ostvarivalo na koji drugi način.
Za brisanje takve hipoteke mora se zemljišnoknjižnom odjelu podnijeti zahtjev za pokretanje postupka radi amortizacije i brisanja stare hipotekarne tražbine (čl. 141. do 144. Zakona o zemljišnim knjigama).

Kako brisati hipoteke u postupku amortizacije i brisanja starih hipotekarnih tražbina?
Hipoteke upisane nakon 25. prosinca 1958. godine, koje se prema Zakonu o zemljišnim knjigama smatraju starim hipotekama, brišu se u posebnom postupku amortizacije i brisanja starih hipotekarnih tražbina koji se pokreće na prijedlog stranke kod zemljišnoknjižnog odjela nadležnog općinskog suda. Podnositelj prijedloga kao temelj za tom zahtjevu navest će članak 141. st. 1. Zakona o zemljišnim knjigama.

Kako obrisati staru hipoteku upisanu do 25. prosinca 1958. godine?
Ako je u zemljišnoj knjizi upisana hipoteka do 25. prosinca 1958. godine takav upis može se brisati:
a) na prijedlog stranke
b) po službenoj dužnosti

a) Brisanje stare hipoteke na prijedlog stranke
Brisanje hipoteke ovlašten je zahtijevati vlasnik (ili nositelj kojeg drugog stvarnog prava na nekretnini) koji će zbog toga podnijeti prijedlog zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog općinskog suda. Uz sve što prijedlog mora inače sadržavati, podnositelj prijedloga kao temelj svom zahtjevu navest će da traži brisanje stare hipoteke na temelju čl. 141. st. 2 Zakona o zemljišnim knjigama.

b) Brisanje stare hipoteke po službenoj dužnosti
Kada zemljišnoknjižni sud donosi odluku u nekom drugom postupku, a uoči da su u zemljišnu knjigu upisane stare hipoteke, tada će – bez da je stranke tražila brisanje stare hipoteke, sam – po službenoj dužnosti odrediti brisanje stare hipoteke. Po službenoj dužnosti zemljišnoknjižni sud će takve hipoteke brisati i u postupku prijepisa i verifikacije ručno vođene zemljišne knjige u digitalni oblik.

Ukoliko netko smatra da tražbina nije namirena, odnosno da postoje njegova prava u odnosu na tu tražbinu, dužan je podnijeti prijavu u roku od 30 dana od dana objave oglasa u „Narodnim novinama“. U takvom slučaju hipoteka se neće brisati, nego će se onaj tko je tražio brisanje uputiti da svoje pravo ostvari pred sudom u parničnom postupku.
Ako takvih prijava ne bude, po isteku roka sud će odrediti brisanje stare hipoteke