Glavni izbornik
Naslovnica
O sudu
Opći podaci suda
Djelokrug i ustrojstvo suda
Povijest
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Otprema pošte
Financijsko i materijalno poslovanje
Stručne službe
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje
ZK Izvadak
Promjena
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova
Pomoć građanima
Uvid u predmet
Ovjere isprava
Uvjerenje o kaznenom postupku (uvjerenje o nekažnjavanju)
Uvjerenje - prekršajni postupak
Pojedinačni ispravni postupak
Uplatni računi
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva osoba
Ostale obavijesti
Mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Obavijesti suda vezano za Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Priopćenja Suda
Objave presuda
Obnova ZK knjiga
Osnivanje ZK knjiga
Obavijesti o održanim kolegijima
Financijska izvješća
Financijsko izvješće za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijski plan
Javna nabava
Izjava
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Plan nabave
Bagatelna nabava
Odluka - nabava tonera i tinti
Natječaji i oglasi
Javni poziv na stručno osposobljavanje
Najave ročišta kaznenog odjela
Fiskalna odgovornost
Linkovi
Etički kodeks državnih službenika
Arhiva vijesti
Pojedinačni ispravni postupak

Pojedinačni ispravni postupci se vode u svim zemljišno knjižnim odjelima Općinskog suda u Karlovcu sukladno čl. 200 Zakona o zemljišnim knjigama (NN 91/96 i dr.)

Kada za to postoji opravdani razlog, po prijedlogu stranke se može pokrenuti i provesti pojedinačni ispravni postupak i za određenu česticu u nekom zemljišno knjižnom ulošku. Opravdani razlog postoji ukoliko zainteresirana stranka ima određeni dokument (posjedovni list, privatnu ispravu, javnu ispravu ili neki drugi akt) iz kojeg bi bilo vidljivo da je stranka vlasnik nekretnine, ali ista isprava nije podobna za provedu u zemljišnim knjigama, bilo da se radi o neotklonjivim nedostacim isprave ili o neažurnom zemljišno knjižnom stanju.

Pojedinačnim ispravnim postupkom se ne mogu zaobilaziti drugi redoviti postupci pred sudom ili kod javnog bilježnika (npr. ostavinski postupak, postupak razvrgnuća suvlasništva, postupak diobe zadruge i slično)

Pojedinačni ispravni postupak se ne vodi ukoliko zainteresirana stranka nema ispravu iz koje bi bio vidljiv opravdani razlog, pa i unatoč tome što je stranka na tu okolnost predložila saslušanje svjedoka, jer je u tom slučaju stranka dužna povesti parnični postupak pred sudom protiv formalno upisanih vlasnika u zemljišnoj knjizi.

Pojedinačni ispravni postupak se sukladno čl. 195 Zakona o zemljišnim knjigama ne vodi kada između čestice upisane u katastru i čestice upisane u zemljišnoj knjizi postoji znatna razlika u površini. U tom slučaju stranka je prethodno podnošenju prijedloga za otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka dužna prijavnim listom ovjerenim kod katastra uskladiti površine čestica i potom podnijeti prijedlog za otvaranje pojedinačnog ispravnog postupka.

Provjerite zemljišno knjižno stanje vaših nekretnina, te ukoliko isto nije ažurno pokrenite pojedinačni ispravni postupak ispunjavanjem obrasca u prilogu.


Obrazac za pokretanje Pojedinačnog ispravnog postupka