Glavni izbornik
Naslovnica
O sudu
Opći podaci suda
Djelokrug i ustrojstvo suda
Povijest
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Otprema pošte
Financijsko i materijalno poslovanje
Stručne službe
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje
ZK Izvadak
Promjena
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova
Pomoć građanima
Uvid u predmet
Ovjere isprava
Uvjerenje o kaznenom postupku (uvjerenje o nekažnjavanju)
Uvjerenje - prekršajni postupak
Pojedinačni ispravni postupak
Uplatni računi
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva osoba
Ostale obavijesti
Mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Obavijesti suda vezano za Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Priopćenja Suda
Objave presuda
Obnova ZK knjiga
Osnivanje ZK knjiga
Obavijesti o održanim kolegijima
Financijska izvješća
Financijsko izvješće za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijski plan
Javna nabava
Izjava
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Plan nabave
Bagatelna nabava
Odluka - nabava tonera i tinti
Natječaji i oglasi
Javni poziv na stručno osposobljavanje
Najave ročišta kaznenog odjela
Fiskalna odgovornost
Linkovi
Etički kodeks državnih službenika
Arhiva vijesti
Objave presuda


DONESENA PRESUDA U PREDMETU K-174/14 –OPT. Ž.G. I DR.


U predmetu poslovni broj K-174/14 protiv optuženika Ž.G., V.V. i D.T. zbog kaznenih djela iz čl. 118. st. 1. i dr. KZ-a bila je zakazana glavna rasprava 17. travnja 2015. godine, međutim, zbog službene spriječenosti raspravnog suca, rasprava je održana dana 15. travnja 2015. godine, proveden je dokazni postupak te je rasprava zaključena.

Odmah po zaključenju glavne rasprave objavljena je presuda kojom su:
 I opt. Ž. G., i III opt. D.T. proglašeni krivim za počinjenje kaznenog djela protiv života i tijela-teške tjelesne ozljede u pokušaju u skladu s čl. 118. st. 1. u vezi s čl. 34. Kaznenog zakona (Narodne novine broj 125711 i 144/12, dalje KZ/11),
 II opt. V.V. proglašen je krivim za počinjenje kaznenog djela protiv života i tijela-teške tjelesne ozljede u pokušaju u skladu s čl. 99. st. 1. i. 4. u vezi s čl. 33. st. 1. Kaznenog zakona (Narodne novine broj 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03-odluka Ustavnog suda, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08 i 57/11, dalje KZ/97),
 I. opt. proglašen je krivim i za počinjenje kaznenog djela protiv opće sigurnosti –dovođenjem u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom u skladu s čl. 215. st. 1. KZ/11.

I. opt. Ž.G.-u je za kazneno djelo iz čl. 118. st. 1. u vezi s čl. 34. KZ/11 utvrđena kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a za kazneno djelo iz čl. 215. st. 1. KZ/11 utvrđena mu je kazna zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci te je isti osuđen, u skladu s čl. 51. KZ/11, na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci, a temeljem čl. 55. st. 2. KZ/11 istome je izrečena kazna zamjenjena radom za opće dobro na slobodi tako da se jedan dan kazne zatvora zamjenjuje s 2 sata rada.

II. opt. V.V. je osuđen za kazneno djelo iz čl. 99. st. 1. i 4. u vezi s čl. 33. st. 1. KZ/97 na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci.

III. opt. D.T. je osuđen za kazneno djelo iz čl. 118. st. 1. u vezi s čl. 34. KZ/11 na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci s time da je temeljem čl. 55. st. 2. KZ/11 izrečena kazna zamjenjena radom za opće dobro na slobodi tako da se jedan dan kazne zatvora zamjenjuje s 2 sata rada.
 

 

U kaznenom predmetu Općinskog suda u Karlovcu broj 2 K-416/10 protiv Kristijana Maglića, zbog kaznenog djela iz članka 99. stavak 1. Kaznenog zakona, donesena je nepravomoćna presuda kako slijedi:Sudac izriče i javno proglašava slijedeću

U   I M E   R E P U B L I K E   H R V A T S K EP R E S U D U

Okr. KRISTIJAN MAGLIĆ, podaci kao u spisu

k r i v j eda je

26. ožujka 2010. oko 00,25 sati, u Karlovcu, u Riječkoj ulici bb, na prostoru benzinske postaje Tifon, u cilju da teško tjelesno povrijedi Alena Ajkića, imenovanoga snažno udario šakom u predjelu glave, kojom prilikom je Alen Ajkić zadobio prijelom gornje čeljusti i kostiju srednjeg lica po tipu Le Fort II/III s krvnim podljevima oko oba oka, koja povreda je bila teške naravi,dakle, drugoga teško tjelesno ozlijediopa da je time počinio kazneno djelo protiv života i tijela – teškom tjelesnom ozljedom – opisano i kažnjivo po čl. 99. st. 1. Kaznenog zakona, pa se po označenom zakonskom propisu okrivljeni Kristijan Maglićo s u đ u j e

na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godinetime da mu se temeljem članka 67. Kaznenog zakonap r i m j e nj u j e

UVJETNA OSUDApa kazna zatvora na koju je okrivljeni Kristijan Maglić osuđen neće biti izvršena ako okrivljenik u roku od 3 (tri) godine ne počini novo kazneno djelo.Na temelju članka 122. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku okrivljenik je dužan naknaditi trošak kaznenog postupka iz članka 119. stavak 2. točka 1. ZKP u iznosu od 2.275,50 kuna te iz točke 6. u iznosu od 1.000,00 kuna kao i trošak zastupanja oštećenika po punomoćniku koji će biti određen u pismenom otpravku presude.Na temelju članka 132. stavak 2. ZKP oštećeni Alen Ajkić se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuje u parnicu.

 

 


 

 
U kaznenom predmetu Općinskog suda u Karlovcu protiv okr.Fikreta Abdića donesena je dana 1.prosinca 2010.godine nepravomoćna presuda:Okr. FIKRET ABDIĆOSLOBAĐA SE OPTUŽBEda bi

dana 27. svibnja 2004. godine, u Karlovcu, kod javnog bilježnika Blanke Žaja, prilikom ovjere prijave za upis u sudski registar trgovačkog društva «Agrokomerc» d.o.o. Karlovac, Stjepana Radića br. 40, neistinito predočio da je odgovorna osoba trgovačkog društva «Agrokomerc-Handelsges» m.b.H. iz Beča, Republika Austrija, iako je znao da od 1997. godine nije odgovorna osoba tog trgovačkog društva, te da stoga nije ovlašten za izmjene upisa u sudskom registru za trgovačko društvo «Agrokomerc» d.o.o. Karlovac, osnivač kojega je trgovačko društvo «Agrokomerc-Handelsges» m.b.H., a nakon što je javni bilježnik ovjerio prijavu za upis u sudski registar, tu prijavu kojom se kao član uprave trgovačkog društva «Agrokomerc» d.o.o. Karlovac briše Muhamed Abdić, a upisuje Sulejman Čufurović dostavio Trgovačkom sudu u Karlovcu koji je ne sumnjajući u njegovo ovlaštenje za podnošenje prijave proveo promjene u sudskom registru,dakle, dovođenjem u zabludu nadležnog tijela učinio da u ovo u javnoj ispravi ovjeri štogod neistinito što ima služiti kao dokaz u pravnom prometupa da bi time počinio kazneno djelo protiv vjerodostojnosti isprava – ovjeravanjem neistinitog sadržaja – označeno i kažnjivo po čl. 315. st. 1. KZ-a.Na temelju članka 123. stavak 1. ZKP troškovi kaznenog postupka padaju na teret proračunskih sredstava. 

 U kaznenom predmetu Općinskog suda u Karlovcu broj 2 K-500/00 protiv Ivana Rast i dr., zbog kaznenog djela iz članka 292. stavak 2. Kaznenog zakona, donesena je dana 30.studenog 2010.godine nepravomoćna presuda:I okr. IVAN RAST

k r i v j e

da je

3) kao direktor TPT-a d.d. Karlovac u cilju stjecanja nepripadne dobiti, za strano trgovačko društvo «Tagdem» d.o.o. Slovenija, sklopio zajedno sa Ivanom Protulipac sporazum te sa navedenim trgovačkim društvom o pronalaženju zainteresiranih naručitelja za uvoz potrebne opreme i materijala, te pružanja pomoći u pogledu zaključivanja ugovora o izvozu rotora motora, iako je temeljnim ugovorom koji je zaključen još 10.08.1990.g. između „Mašinoimporta“ Moskva SSSR kao kupca te INA Commerce Zagreb kao prodavatelja koja radi po nalogu i u ime DP Jugoturbina Tvornica plinskih turbina a koji ugovor se odnosio na isporuku 500 kompleta rotora NK12ST te se s tim ugovorom pojavljuju druge tvrtke kao posrednici i isplaćena im je provizija, određeno tko je posrednik u izvoznom poslu, I okr. Ivan Rast potpisao i odobrio isplatu po računu od 22. kolovoza 1996. godine, iako po zaključenom sporazumu za «TPT» d.d. Karlovac nije zaključen niti jedan posao, tako da je izvršen prijenos novčanih sredstava za «TPT» d.d. Karlovac , putem «Glumina banke» Zagreb na strano trgovačko društvo «Tagdem» Maribor – Celje, u iznosu od 114.572,08 kn u USA dolarima ( 21.810 USD), za koji iznos je i strano trgovačko društvo ostvarilo nepripadnu materijalnu dobit na štetu «TPT» d.d. Karlovac,dakle, kao odgovorna osoba u pravnoj osobi s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za drugu pravnu osobu, na gore opisani način grubo prekršio pravila poslovanja, glede uporabe i upravljanja imovinom, a djelom je pribavljena znatna imovinska korist, a postupao je s ciljem pribavljanja takve koristi,

I okr. IVAN RAST

III okr. SLAVKO CANJUGAk r i v i s u

da su

4) I okr. Ivan Rast kao direktor trgovačkog društva «TPT» d.d. Karlovac, a III okr. Slavko Canjuga kao «većinski vlasnik» i predsjednik Nadzornog odbora «TPT» d.d. Karlovac, u vremenskom razdoblju od 05. siječnja 1996. do 15. veljače 1997. godine, u dogovoru i zajednički, u namjeri da trgovačkom društvu «Hydromat» d.o.o. iz Ivanca, a čiji je vlasnik III okr. Slavko Canjuga omoguće stjecanje nepripadne imovinske koristi, a na teret društva «TPT» d.d. Karlovac, bez znanja i odobrenja Nadzornog odbora, a koje su s obzirom na iznos

morali imati 05. siječnja 1996. godine u Zagrebu sklopili komisioni ugovor sa «Zagrebačkom bankom» d.d. kojim novčana sredstava u iznosu od 1.000.000 USA dolara, uz rok vraćanja od 6 mjeseci te ugovorenu kamatu u protuvrijednosti izraženoj u kunama usmjeravaju «Hydromatu» d.o.o. kao korisniku kredita, a kako «Hydromat» nije vraćao kredit «Zagrebačkoj banci», sklopili dana 09. svibnja 1996. godine novi komisioni ugovor sa «Glumina bankom» d.d. u istom iznosu i sa istom svrhom, s tim da «Glumina banka» odobreni kredit «Hydromat-u» prosljeđuje «Zagrebačkoj banci» i na taj način zatvara obvezu «Hydromata» prema toj banci, a kako bi «Hydromat» mogao zatvoriti svoju obvezu po kreditu koji je odoboren od «Glumina banke» - «TPT» d.d. Karlovac na osnovu ugovora koji je sa «Hydromatom» sklopljen još 06. veljače 1996. godine, broj 2/96 a koji se odnosio na proviziju «Hydromatu» za posredovanje u sklapanju ugovora i komercionalnih poslova iz offset programa, iako se znalo da nije sklopljen niti jedan posao koji bi iziskivao toliku proviziju, na osnovu ispostavljenog predračuna «Hydromata» na iznos od 7.103.870,00 kuna, odobrili isplatu u iznosu od 700.000,00 kuna dana 14. i 15. veljače 1997. godine sa žiro računa «TPT-a», dok su ostatak nepostojećeg duga od 4.214.440,53 kune podmirili izjavom o trostrukoj kompenzaciji između «TPT» d.d. Karlovac, «Glumina banke» d.d. i «Hydromata» d.o.o. Ivanec, tako da je na taj način zatvoreno potraživanje «Glumina banke» po naprijed navedenom kreditu koji je isplaćen «Hydromatu», čime su na štetu «TPT» d.d. Karlovac za trgovačko društvo «Hydromat» d.o.o. Ivanec ostvarili nepripadnu materijalnu dobit u iznosu od 4.914.440,53 kunadakle, kao odgovorne osobe u pravnoj osobi s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za svoju, odnosno drugu pravnu osobu, na gore opisani način grubo prekršili pravila poslovanja glede uporabe i upravljanja imovinom, a djelom je pribavljena znatna imovinska korist, a postupali su s ciljem pribavljanja takve koristi,pa su time počinili kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja i to I okr. Ivan Rast djelima pod točkom 3. i 4., a III okr. Slavko Canjuga djelom pod točkom 4. – zlouporabom ovlasti u gospodarskom poslovanju – označeno u članku 292. stavak 1. i 2. KZ a kažnjivo po stavku 2. KZ,pa se I okr. Ivanu Rast za kazneno djelo pod točkom 3. temeljem članka 292. stavak 2. KZu t v r đ u j ekazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godinea za kazneno djelo pod točkom 4. temeljem članka 292. stavak 2. KZu t v r đ u jekazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjesecipa se temeljem članka 60. stavak 2. točka c. Kaznenog zakona I okr. Ivan Rasto s u đ u j ena jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 8 (osam) mjeseci

III okr. Slavko Canjuga za kazneno djelo pod točkom 4. temeljem članka 292. stavak 2. KZo s u đ u j ena kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.Na temelju članka 63. Kaznenog zakona I okrivljenom Ivanu Rast i III okrivljeniku Slavku Canjuga se u izrečene kazne zatvora uračunava vrijeme koje su proveli u pritvoru i to I okrivljeni Ivan Rast od 15. ožujka 2000. godine do 15. rujna 2000.godine te od 15. studenog 2000. godine do 23. svibnja 2001. godine, a III okrivljeni Slavko Canjuga od 7. lipnja 2000. godine do 23. svibnja 2001. godine.Na temelju članka 77. stavak 1. KZ III okr. Slavku Canjugii z r i č e s e

SIGURNOSNA MJERAzabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti u trajanju od 2 (dvije) godine.Na temelju članka 122. stavak 1. ZKP I okr. Ivan Rast i III okr. Slavko Canjuga dužni su naknaditi troškove kaznenog postupka iz točke 119. stavak 2. točka 6. ZKP u iznosu od 3.000,00 kuna svaki a iz članka 119. stavak 2. točka 1. ZKP u iznosu od 21.455,00 kuna solidarno.Na temelju članka 82. KZ oduzima se imovinska korist pribavljena kaznenim djelima od TD Tagdem d.o.o. Slovenija u iznosu od 114.572,08 kuna, a od Trgovačkog društva Hydromat d.o.o. Ivanec u iznosu od 4.914.440,53 kune.Na temelju članka 354. ZKPI okr. IVAN RAST

II okr. IVAN PROTULIPAC

III okr. SLAVKO CANJUGAOSLOBAĐAJU SE OPTUŽBEda bi

2) III okr. Slavko Canjuga kao većinski vlasnik i predsjednik Nadzornog odbora «TPT» d.d. Karlovac, u cilju da omogući stjecanje nepripadne dobiti stranom trgovačkom društvu «Point Investment» iz Irske zatražio od I okr. Ivana Rast kao direktora «TPT» d.d. Karlovac, da sklopi ugovor između «TPT» d.d. Karlovac i navedenog stranog trgovačkog društva, te je isti dana 19. prosinca 1995. godine u Karlovcu ovaj ugovor i sklopio, a u kojem je ugovorena kontrola ispitivanja rotora i njihovog pakovanja po cijeni od 6% od cijene isporučenih rotora u SSSR, iako su ti poslovi regulirani i većim dijelom izvršeni po osnovnom ugovoru od 10. kolovoza 1990. godine, od sasvim drugih posrednika, a koji ugovor je opisan pod toč. 1) , a nakon čega su I okr. Ivan Rast i II okr. Ivan Protulipac ovjerili i odobrili 3 fakture iako su znali da je od fakturiranih, 62 rotora isporučeno, od kojih 47 i naplaćeno, prije sklapanja ugovora s tvrtkom „Point Investment“ na osnovu kojih je sa računa «TPT» d.d. Karlovac u tijeku 1996. godine isplaćeno stranom trgovačkom društvu 1.940.778,56 kuna u USA dolarima (363.870,97 USD), iako usluge nisu izvršene, čime su na štetu «TPT» d.d. Karlovac za strano trgovačko društvo «Point Investment» ostvarili nepripadnu materijalnu dobit od 1.940.778,56 kuna,dakle, I okr. Ivan Rast i II okr. Ivan Protulipac kao odgovorne osobe u pravnoj osobi s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za drugu pravnu osobu na gore opisani način grubo prekršili pravila poslovanja, glede uporabe i upravljanja imovinom, a djelom je pribavljena znatna imovinska korist, a postupali su s ciljem pribavljanja takve koristi, a III okr. Slavko Canjuga druge s namjerom potaknuo da kao odgovorne osobe u pravnoj osobi s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za drugu pravnu osobu na gore opisani način grubo prekrše pravila poslovanja, glede uporabe i upravljanja imovinom, a djelom je pribavljena znatna imovinska korist, a postupao je s ciljem pribavljanja takve koristipa da bi time počinili kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja – I okr. Ivan Rast i II okr. Ivan Protulipac zlouporabom ovlasti u gospodarskom poslovanju – označeno u članku 292. stavak 1. i 2. KZ a kažnjivo po stavku 2. KZ, a III okr. zlouporabom u gospodarskom poslovanju u poticanju-označeno u članku 292. stavak 1. i 2. KZ a kažnjivo po stavku 2. u svezi članka 37. stavak 1. KZ.Na temelju članka 354. ZKPII okr. IVAN PROTULIPACOSLOBAĐA SE OPTUŽBEda bi

3) u istom svojstvu kao pod toč. 1) i 2) u cilju stjecanja nepripadne dobiti, za strano trgovačko društvo «Tagdem» d.o.o. Slovenija, sklopili sporazum sa navedenim trgovačkim društvom o pronalaženju zainteresiranih naručitelja za uvoz potrebne opreme i materijala, te pružanja pomoći u pogledu zaključivanja ugovora o izvozu rotora motora, iako je temeljnim ugovorom opisanim pod toč. 1), koji je sklopljen 1990. godine, određeno tko je posrednik u izvoznom poslu, I okr. Ivan Rast potpisao i odobrio isplatu po računu od 22. kolovoza 1996. godine, iako po zaključenom sporazumu za «TPT» d.d. Karlovac nije zaključen niti jedan posao, tako da je izvršen prijenos novčanih sredstava za «TPT» d.d. Karlovac , putem «Glumina banke» Zagreb na strano trgovačko društvo «Tagdem» Maribor – Celje, u iznosu od 114.572,08 kn u USA dolarima ( 21.810 USD), za koji iznos je i strano trgovačko društvo ostvarilo nepripadnu materijalnu dobit na štetu «TPT» d.d. Karlovac,dakle, kao odgovorna osoba u pravnoj osobi s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za drugu pravnu osobu, na gore opisani način grubo prekršio pravila poslovanja, glede uporabe i upravljanja imovinom, a djelom je pribavljena znatna imovinska korist, a postupao je s ciljem pribavljanja takve koristi,pa da bi time počinio kazneno djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja – zlouporabom ovlasti u gospodarskom poslovanju – označeno u članku 292. stavak 1. i 2. KZ a kažnjivo po stavku 2. istog zakonskog propisa.

Na temelju članka 354. ZKPI okr. IVAN RAST

III okr. SLAVKO CANJUGA

IV okr. VINKO FRIŠČIĆOSLOBAĐAJU SE OPTUŽBE

da bi

6) III okr. Slavko Canjuga kao «većinski vlasnik» i predsjednik Nadzornog odbora «TPT» d.d. Karlovac, te kao vlasnik «Hydromata» d.o.o. Ivanec, iskoristivši svoj odlučujući utjecaj u vođenju poslova tih društava, a u namjeri da dugovana novčana sredstva koja dobije po kratkoročnom kreditu ne vrati i na taj način stekne nepripadnu materijalnu dobit za trgovačko društvo «Hydromat», a na teret Društva čiji je rad nadzirao, zatražio od IV okr. Vinka Friščić, direktora «Hydromata» d.o.o. Ivanac da s «Glumina bankom» sklopi ugovor o kratkoročnom kreditu u iznosu od 500.000 DEM, protuvrijednost u kunama, a od I okr. Ivana Rast da potpiše izjavu da je ovaj jamac-platac tog kredita, što su ovi dana 04. rujna 1996. godine i učinili, a da bi nakon toga, a također na traženje III okr. Slavka Canjuge potpisali i aneks istog ovog ugovora, mada su vidjeli da dugovanja po ranijim kreditima nisu podmirivana, i to IV okr. Vinko Friščić za «Hydromat» kao korisnik kredita, a I okr. Ivan Rast kao jamac-platac i to na iznos od 559.636,93 DEM, protuvrijednost u kunama 1.754.862,90 kn, uslijed čega su, a obzirom da kredit nije vraćen, na štetu «TPT» d.d. Karlovac, a za korist trgovačkog društva «Hidromat» d.o.o. iz Ivanca pribavili nepripadnu materijalnu dobit u iznosu od 1.754.862,90 kn,dakle, I okr. Ivan Rast i IV okr. Vinko Friščić kao odgovorne osobe u pravnoj osobi s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za svoju, odnosno drugu pravnu osobu, na gore opisani način grubo prekršili pravila poslovanja glede uporabe i upravljanja imovinom, a djelom je pribavljena znatna imovinska korist, a postupali su s ciljem pribavljanja takve koristi, a III okr. Slavko Canjuga druge s namjerom potaknuo da kao odgovorne osobe u pravnoj osobi s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za svoju odnosno drugu pravnu osobu na gore opisani način grubo prekrše pravila poslovanja, glede uporabe i upravljanja imovinom, a djelom je pribavljena znatna imovinska korist, a postupao je s ciljem pribavljanja takve koristi,7) III okr. Slavko Canjuga kao «većinski vlasnik» i predsjednik Nadzornog odbora trgovačkog društva «TPT» d.d. Karlovac, u namjeri stjecanja nepripadne dobiti za trgovačko društvo «Hydromat» d.o.o. iz Ivanca, čiji je vlasnik, iskoristivši svoj odlučujući utjecaj u vođenju poslova tih društva, zatražio od I okr. Ivana Rasta kao direktora «TPT» d.d. Karlovac i IV okr. Vinka Friščića direktora «Hydromata» d.o.o., da sklope ugovore o tekućem održavanju hidrauličnih i pneumatskih uređaja i naprava «TPT» d.d., kako bi se na osnovu tih ugovora mogao doznačiti novac «TPT» d.d. trgovačkom društvu «Hydromat» d.o.o., što su isti na njegovo traženje i učinili, pa su tako:a) dana 08. siječnja 1996. godine, u Karlovcu sklopili i potpisali ugovor broj 1/96 po kojem se «Hydromatu» d.o.o. za obavljanje radova na održavanju strojeva mjesečno isplaćuje paušalni iznos od 75.000,00 knb) dana 06. siječnja 1997. godine, u Karlovcu, sklopili i potpisali ugovor broj 1/97 po kojem se «Hydromatu» d.o.o. za obavljanje radova na održavanju strojeva «TPT» d.d. mjesečno isplaćuje paušalni iznos od 80.000,00 kn da bi zatim temeljem sklopljenih ugovora «Hydromatu» d.o.o. bili isplaćeni paušali u iznosu od 2.461.108,00 kn, iako radovi nisu izvršeni, jer je «TPT» d.d. imao svoju radnu jedinicu za održavanje strojeva, već su isplaćena sredstva zatvorena na taj način da je IV okr. Vinko Friščić ispostavio i potpisao od strane «Hydromata» d.o.o. dva fiktivna računa br. 66/96 i 65/97, u kojima je prikazana specifikacija i cijena radova koji nisu izvedeni, tako da je na taj način na štetu «TPT» d.d. Karlovac, a za korist trgovačkog društva «Hydromat» d.o.o. pribavljena nepripadna materijalna dobit u iznosu od 2.461.108,00 kn,dakle, I okr. Ivan Rast i IV okr. Vinko Friščić kao odgovorne osobe u pravnoj osobi, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za drugu, odnosno svoju pravnu osobu, na gore opisani način grubo prekršili pravila poslovanja glede uporabe i upravljanja imovinom, a djelom je pribavljena znatna imovinska korist, a postupali su s ciljem pribavljanja takve koristi, a III okr. Slavko Canjuga s namjerom potaknuo druge da kao odgovorne osobe u pravnoj osobi s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za drugu odnosno svoju pravnu osobu, na gore opisani način grubo prekrše pravila poslovanja glede uporabe i upravljanja imovinom, a djelom je pribavljena znatna imovinska korist, a postupao je s ciljem pribavljanja takve koristi,pa da bi time počinili kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja i to I okr. Ivan Rast djelima pod točkom 6. i 7., IV okr. Vinko Friščić djelima pod točkom 6. i 7. – zlouporabom ovlasti u gospodarskom poslovanju – označeno u članku 292. stavak 1. i 2. KZ a kažnjivo po stavku 2. KZ, a III okr. Slavko Canjuga djelima pod točkama 6. i 7. – zlouporabom ovlasti u gospodarskom poslovanju u poticanju – označeno u članku 292. stavak 1. i 2. KZ a kažnjivo po stavku 2. KZ u svezi članka 37. stavak 1. KZ, sve uz primjenu članka 60. KZ.

Na temelju članka 354. ZKPIII okr. SLAVKO CANJUGA

V okr. ZVONKO RIBAROSLOBAĐAJU SE OPTUŽBEda bi

8) dana 20. listopada 1997., u Karlovcu, i to III okr. Slavko Canjuga kao većinski vlasnik i predsjednik Nadzornog odbora Trgovačkog društva „TPT“ d.d. Karlovac , te kao direktor Trgovačkog društva „GTU – koncern turbine“ d.o.o. Zagreb, a V okr. Zvonko Ribar kao direktor „TPT“ d.d. Karlovac, u dogovoru i zajednički, u namjeri stjecanja nepripadne materijalne dobiti za Trgovačko društvo «GTU - koncern turbine“ d.o.o. Zagreb, zaključili ugovor o zajedničkom izvozu rotora kompresora „NK-12ST“ kojim je za „GTU-koncern turbine“ d.o.o. ugovoreno i toj tvrtki isplaćeno učešće od 51% od cijene isporučenih rotora, iako tvrtka „GTU-Koncern turbine“ d.o.o. ni na koji način nije učestvovala u izradi ovih rotora, nakon čega je „TPT“ d.d. Karlovac 29. studenog 1997. raskinuo osnovni ugovor sa posrednikom, tvrtkom „INA“ d.d. s kojom je bila ugovorena provizija od 5 % za posredovanja u izvozu i ovih rotora, pa je tako od pristiglih 4.929.646,56 USD tvrtki „GTU-Koncern turbine“ d.o.o. Zagreb isplaćeno 2.489.731,95 USD, čime je na razlici u proviziji na štetu „TPT“ d.d. Karlovac za Trgovačko društvo „GTU-koncern trubine“ d.o.o. Zagreb ostvarena nepripadna materijalna dobit u iznosu od 13.875.266,50 kn (2.243.249,62 USD)dakle, kao odgovorne osobe u pravnoj osobi s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za drugu i svoju pravnu osobu, na gore opisani način grubo prekršili pravila poslovanja, glede uporabe i upravljanje imovinom, a djelom je pribavljena znatna imovinska korist, a postupali su s ciljem pribavljanja takve koristi,pa da bi time počinili kazneno djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja – zlouporabom ovlasti u gospodarskom poslovanju – označeno u članku 292. stavak 1. i 2. KZ a kažnjivo po stavku 2. KZ.