Glavni izbornik
Naslovnica
O sudu
Opći podaci suda
Djelokrug i ustrojstvo suda
Povijest
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Sudski odjeli
Sudske pisarnice
Otprema pošte
Financijsko i materijalno poslovanje
Stručne službe
Zemljišnoknjižni odjel
Uknjižba
Brisanje
ZK Izvadak
Promjena
Suci - građanski odjel
Suci - kazneni odjel
Suci - prekršajni odjel
Sudski savjetnici
Godišnji raspored poslova
Pomoć građanima
Uvid u predmet
Ovjere isprava
Uvjerenje o kaznenom postupku (uvjerenje o nekažnjavanju)
Uvjerenje - prekršajni postupak
Pojedinačni ispravni postupak
Uplatni računi
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva osoba
Ostale obavijesti
Mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Obrazac za zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade
Obavijesti suda vezano za Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Priopćenja Suda
Objave presuda
Obnova ZK knjiga
Osnivanje ZK knjiga
Obavijesti o održanim kolegijima
Financijska izvješća
Financijsko izvješće za 2014. godinu
Financijsko izvješće za 2015. godinu
Financijsko izvješće za 2016. godinu
Financijsko izvješće za 2017. godinu
Financijsko izvješće za 2018. godinu
Financijsko izvješće za 2019. godinu
Financijski plan
Javna nabava
Izjava
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Plan nabave
Bagatelna nabava
Odluka - nabava tonera i tinti
Natječaji i oglasi
Javni poziv na stručno osposobljavanje
Najave ročišta kaznenog odjela
Fiskalna odgovornost
Linkovi
Etički kodeks državnih službenika
Arhiva vijesti
Etički kodeks državnih službenika

ETIČKI KODEKS
DRŽAVNIH SLUŽBENIKA


OPĆE ODREDBE


Članak 1.


Etičkim kodeksom državnih službenika uređuju se pravila dobrog ponašanja državnih službenika, utemeljena na Ustavu, ratificiranim i objavljenim međunarodnim ugovorima te zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske.


Članak 2.


Etički kodeks državnih službenika (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) sadrži pravila dobrog ponašanja državnih službenika prema građanima i u međusobnim odnosima državnih službenika.


Članak 3.


Etičkim kodeksom građani se upoznaju s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od državnih službenika (u daljnjem tekstu: službenik).


Članak 4.


U obavljanju državne službe, službenici se pridržavaju odredaba Etičkoga kodeksa.


ZAŠTITA OSOBNOG UGLEDA I UGLEDA DRŽAVNE SLUŽBE

Članak 5.


Službenik, u obavljanju dužnosti primjenjuje načela državne službe i načela ponašanja državnih službenika, propisana Zakonom o državnim službenicima i drugim propisima.


Članak 6.


U obavljanju dužnosti i ponašanjem na javnom mjestu službenik pazi da ne umanji osobni ugled i povjerenje građana u državnu službu.


Članak 7.


U obavljanju privatnih poslova službenik ne koristi službene oznake ili autoritet radnog mjesta u državnoj službi.


ODNOS SLUŽBENIKA PREMA GRAĐANIMA

Članak 8.


U odnosu prema građanima službenik postupa profesionalno, nepristrano i pristojno.
Službenik u obavljanju dužnosti primjenjuje stručno znanje na takav način da građanima pomaže u ostvarivanju njihovih prava, postupajući pritom u skladu s načelom zakonitosti i načelom zaštite javnog interesa.


Članak 9.


U službenom ophođenju s građanima službenik se služi hrvatskim jezikom i razumljivim rječnikom.


Članak 10.


Službenik postupa jednako prema svim građanima, bez diskriminacije ili povlašćivanja na osnovi dobi, nacionalnosti, etničke ili socijalne pripadnosti, jezičnog i rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili na bilo kojoj drugoj osnovi.
Službenik postupa s posebnom pažnjom prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s posebnim potrebama.


MEĐUSOBNI ODNOSI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 11.


Međusobni odnosi službenika temelje se na uzajamnom poštivanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti i strpljenju.


Članak 12.


Službenik ne ometa druge službenike u obavljanju njihovih dužnosti.
Službenici međusobno razmjenjuju mišljenja i informacije o pojedinim stručnim pitanjima.


Članak 13.


Nadređeni službenik potiče službenike na kvalitetno i učinkovito obavljanje državne službe, međusobno uvažavanje, poštivanje i suradnju, te primjeren odnos prema građanima.


JAVNI NASTUPI SLUŽBENIKA

Članak 14.


U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavlja državno tijelo, službenik iznosi stavove državnog tijela, u skladu s propisima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem i odredbama Etičkoga kodeksa.
U javnim nastupima u kojima službenik ne predstavlja državno tijelo, a koji su tematski povezani s državnom službom, službenik ističe da iznosi osobne stavove.
Pri iznošenju stavova državnog tijela i osobnih stavova, službenik pazi na osobni ugled i ugled državne službe.


PRITUŽBE NA NEPOŠTIVANJE ETIČKOGA KODEKSA

Članak 15.


Građani i službenici mogu se obratiti čelniku državnoga tijela pritužbom na ponašanje službenika, za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkoga kodeksa.
Pritužbe razmatra čelnik tijela i po potrebi pokreće postupak zbog povrede službene dužnosti, utvrđene zakonom, drugim propisom ili pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela.
Čelnik tijela ili osoba koju ovlasti, daje odgovor na pritužbu najkasnije u roku od 30 dana od njena podnošenja.


Članak 16.


Čelnici državnih tijela dužni su jednom godišnje, najkasnije do 31. prosinca, izvijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose, o podnesenim pritužbama iz članka 15. Etičkoga kodeksa i postupcima koji su u svezi s njima pokrenuti.
Središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose, objavljuje skupno izvješće na svojoj web-stranici najkasnije do 31. siječnja sljedeće godine.


UPOZNAVANJE NOVIH SLUŽBENIKA SA ETIČKIM KODEKSOM

Članak 17.


Čelnik državnoga tijela ili osoba koju on ovlasti, dužni su upoznati službenike koji se primaju u državnu službu s odredbama Etičkoga kodeksa.


JAVNOST ETIČKOGA KODEKSA

Članak 18.


Etički kodeks ističe se na vidnom mjestu u državnom tijelu.
Etički kodeks se objavljuje na web-stranici Vlade Republike Hrvatske i web-stranicama svih državnih tijela.


POSEBNI ETIČKI KODEKSI

Članak 19.


Kada posebnosti državne službe to zahtijevaju, čelnici državnih tijela mogu, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, donositi posebne etičke kodekse.
Etički kodeksi iz stavka 1. ovoga članka moraju biti usklađeni s odredbama ovoga Etičkoga kodeksa.


STUPANJE NA SNAGU

Članak 20.


Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/06-03/04
Urbroj: 5030109-06-1
Zagreb, 28. travnja 2006.


Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.