Vijest

Testiranje kandidata koji su zadovoljili formalne uvjeta netječaja će se oržati dana 16.01.2017. godine u prostorijama Općinskog suda u Karlovcu, Matice hrvatske 4, 47000 Karlovac. Poziv se može pogledati ovdje.


Općinski sud u Karlovcu je raspisao JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto višeg informatičkog referenta. Zainteresirani mogu oglas pogledati ovdje.

 


 

DANI OTVORENIH VRATA

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U KARLOVCU
KARLOVAC


Obilježavanje Europskog dana pravosuđa 2016.

''Dani otvorenih vrata u Općinskom sudu u Karlovcu''


    Europski dan pravosuđa ustanovljen je 2003.g. od strane Vijeća Europe i Europske komisije te ga države članice Vijeća Europe već tradicionalno obilježavaju 25.listopada. Svrha obilježavanja tog dana je upoznavanje građana s djelovanjem pravnog sustava u njihovim zemljama, edukaciji i informiraju o njihovim svakodnevnim pravima u području građanskog pravosuđa.  
   

    Općinski sud u Karlovcu ove se godine nalazi u specifičnoj situaciji obzirom da djeluje u privremenom prostoru zbog preuređenja zgrade suda time da se nalazi na dvije različite lokacije pa se zemljišnoknjižni odjel nalazi na adresi Ivana Meštrovića 8 u Karlovcu a sve ostale službe na adresi Matice hrvatske 4 u Karlovcu.

    Zbog privremenog smještaja službi suda na dvije različite adrese i nedostatka uvjeta u pogledu prostora povodom Dana otvorenih vrata Općinski sud u Karlovcu građanima i javnosti obraća se javnim priopćenjem koje možete pročitati ovdje.  

    Predsjednik Općinskog suda u Karlovcu gostovat će u radijskoj emisiji "Gost dana" Trend Radija dana 28.listopada 2016.g. u 9,00 sati, a snimka razgovora emitira se i na istoimenoj televiziji istoga dana u 20:40 sati te u ponedjeljak 31.listopada 2016.g. u 11,15 sati. Gostovanje Predsjednika Općinskog suda u Karlovcu možete pogledati i na stranicama Trend Radija.

    Sva pitanja, preporuke, komentare ili prijedloge koje građani ili druge zainteresirane osobe žele uputiti Općinskom sudu u Karlovcu mogu uputiti na mail maja.vidovic@oska.pravosudje.hr te će Službenica za informiranje na ista odgovoriti u skladu s pravom na pristup informacijama koje je zajamčeno Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Predsjednik suda: Tomislav Maras

 

 

 

 


 


 

 

Izdavanje potvrde iz kaznene evidencije i posebnog uvjerenja u postupku kandidiranja za zastupnike u Hrvatski sabor

 

Uvjerenje koje izdaje općinski sud da se protiv fizičke osobe koja podnosi zahtjev ne vodi kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju) nije valjano uvjerenje u svrhu kandidiranja na izborima za Hrvatski sabor.
Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji („Narodne novine“, broj 105/15) uređen je postupak provjere osuđivanosti kandidata za zastupnike u Hrvatski sabor sukladno Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor („Narodne novine“, broj: 66/15-pročišćeni tekst i 104/15 - Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015.).
Izdavanje potvrde može se zatražiti u periodu nakon stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora do predlaganja kandidacijskih lista za izbor zastupnika u Hrvatski sabor na način:

 

 1. Zahtjev se podnosi u sjedištu bilo kojeg općinskog suda, neovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva.
  Adrese sjedišta općinskih sudova mogu se pronaći na poveznici: https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/pravosudna-tijela-rh/opcinski-sudovi-6412/6412
 2. Dopunom Pravilnika o kaznenoj evidenciji („Narodne novine“ 106/15) propisano je da se zahtjev podnosi na Obrascu VI.a.
  Obrazac zahtjeva dostupan je u sjedištu općinskog suda, a podnositelj zahtjeva može Obrazac ispisati i s web stranice Narodnih novina, Službeni dio, Narodne novine broj: 106/2015 gdje je objavljena Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji.
 3. Nakon podnošenja zahtjeva ovlašteni službenik općinskog suda neposrednim uvidom u kaznenu evidenciju vrši provjeru nalazi li se podnositelj zahtjeva u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa.
 4. Ukoliko se provjerom utvrdi da se podnositelj zahtjeva ne nalazi u kaznenoj evidenciji, službenik suda će o tome izdati potvrdu podnositelju zahtjeva na Obrascu VIb, propisanom Dopunom Pravilnika o kaznenoj evidenciji.
 5. Potvrda da se podnositelj ne nalazi u kaznenoj evidenciji prilaže se uz kandidacijsku listu sukladno Obvezatnoj uputi Državnog izbornog povjerenstva.
 6. Ukoliko ovlašteni službenik suda provjerom utvrdi da se podnositelj zahtjeva nalazi u kaznenoj evidenciji neće izdati potvrdu već će zatražiti dodatnu suglasnost podnositelja zahtjeva za izdavanje posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije.
  Suglasnost se daje na Obrascu VI.a.
  Ukoliko podnositelj zahtjeva na pristane na daljnju provjeru, sud neće zahtijevati izdavanje posebnog uvjerenja od Ministarstva pravosuđa.
 7. Ako je podnositelj zahtjeva dao suglasnost i time pristao na daljnju provjeru, ovlašteni službenik suda će bez odgode, elektroničkim putem, zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja dostaviti Ministarstvu pravosuđa.
 8. Ministarstvo pravosuđa posebno uvjerenje izdaje odmah, a najkasnije u roku od tri dana po zaprimanju zahtjeva te ga prosljeđuje općinskom sudu koji ga uručuje podnositelju zahtjeva.
 9. Podnositelju zahtjeva se izdaje isključivo posebno uvjerenje koje je pristiglo putem fax-a, s potpisom službenika Ministarstva pravosuđa i pečatom Ministarstva pravosuđa.
 10. Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je od plaćanja sudskih pristojbi i upravnih naknada.

Obrazac za izdavanje potvrde o podacima iz kaznene evidencije - obrazac VI možete preuzeti ovdje.

 

Izgled Potvrde o podacima iz kaznene evidencije - obrazac VIb možete pogledati ovdje.

 

 


 

 

OGLAS O OTVARANJU OBNOVLJENE ZEMLJIŠNE KNJIGE ZA K.O. Utinja Vrelo


Općinski sud u Karlovcu, zemljišno-knjižni odjel u Vojniću, objavljuje da je temeljem Odluke Predsjednika suda broj 13 Su-128/09 od 04. siječnja 2016.g. otvorena obnovljena zemljišna knjiga za k.o. Utinja Vrelo, te se pozivaju svi zainteresirani koji imaju pravni interes da u radno vrijeme zemljišno knjižnog odjela u Vojniću, izvrše uvid u novoosnovanu zemljišnu knjigu.

 

Oglas o otvaranju obnovljene zemljišne knjige za k.o. Utinja Vrelo možete pogledati ovdje.

Odluku o otvaranju obnovljene zemljišne knjige za k.o. Utinja Vrelo možete pogledati ovdje.

 


 


Plaćanje sudskih pristojbi u zemljišnoknjižnim postupcima


Podatke o zemljišnoknjižnim postupcima te o iznosima potrebnih pristojbi u njima i brojevima računa i ostalim podacima možete pronaći na sljedećim poveznicama:

 

- za uknjižbu ovdje.

- za brisanje ovdje.

- za ZK izvadak ovdje.

- za promjenu podataka ovdje.

 

 

 


 

 

PRESELJENJE SUDA NA NOVU ADRESU – MATICE HRVATSKE 4, A ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA NA ADRESU – MEŠTROVIĆEVA 8

Ovim vas putem obavještavamo da se Općinski sud u Karlovcu privremeno seli na novu adresu s obzirom na to da će se zgrada na adresi Tgr hrvatskih branitelja 1 u Karlovcu obnavljati.

Postupak preseljenja Općinskog suda u Karlovcu počinje u petak 18. rujna 2015., a završiti će najkasnije do 5. listopada 2015.

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda u Karlovcu preselit će se u razdoblju od 18. rujna 2015. do 20. rujna 2015. te s ponedjeljkom 21. rujna 2015. počinje s radom na novoj adresi, Meštrovićeva 8 u Karlovcu.

Ističemo da će se i tijekom razdoblja preseljenja obavljati poslovi iz nadležnosti Općinskog suda u Karlovcu sa strankama kao i da će se nastojati provesti zakazane rasprave, ali molimo stranke i zainteresirane osobe za razumijevanje s obzirom na to da se radi o zaista obimnom poslu.

 


   

PRIOĆENJE ZA JAVNOST – REORGANIZACIJA PRAVOSUĐA

U skladu s člankom 2. Zakona o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine broj 128/14) određeno je da područje nadležnosti Općinskog suda u Karlovcu obuhvaća:
- općine Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić i Žakanje i
- gradove Duga Resa, Karlovac, Ogulin, Ozalj, Slunj i Vrbovsko.

U skladu s člankom 13. stavkom 2. Zakona o područjima i sjedištima sudova s danom 1. travnja 2015. godine Općinski sud u Ogulinu nastavlja s radom kao Stalna služba Općinskog suda u Karlovcu.

Jednostavni sudski poslovi kao što su primjerice pribavljanje uvjerenja da se protiv stranke ne vodi kazneni postupak ili ovjere dokumenata za inozemstvo i dalje će se obavljati na istoj lokaciji.

Ostavinski predmeti dodjeljuju se u rad javnim bilježnicima sa sjedištem u mjestu prebivališta ostavitelja.

Tužbe, žalbe i ostalih podnesci podnose se u bilo kojoj lokaciji nadležnog suda (dakle, i u stalnoj službi).

Građanski predmeti rješavaju se u najbližoj lokaciji nadležnog suda u kojoj će se predmet najbrže riješiti.

Radni i kazneni spisi rješavaju se u pravilu u sjedištu nadležnog suda, dakle, u Karlovcu.

Žalbeni predmeti rješavaju se na županijskim sudovima određenima elektroničkom dodjelom predmeta jer se takvi postupcci u pravilu rješavaju bez nazočnosti stranaka.

Žalbeni radni, obiteljski i zemljišnoknjižni predmeti rješavaju se u specijaliziranim županijskim sudovima kako bi se osigurala učinkovitija pravna zaštita građana i ujednačenija sudska praksa.


Zakon o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine broj 128/14)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_128_2430.html

Dodatne informacije o reorganizaciji pravosuđa možete saznati na stranicama Ministarstva pravosuđa:
https://pravosudje.gov.hr/reorganizacija/6177

  


 


e-Predmet – javni i besplatni pristup osnovnim podacima sudskih predmeta

Ministarstvo pravosuđa, kao glavni korisnik projekta IPA 2009 „Implementacija eSpisa na odabrane općinske sudove“, od 18. travnja pustilo je u promet javnu i besplatnu uslugu pristupa osnovnim podacima sudskih predmeta zainteresiranim osobama putem internet adrese http://e-predmet.pravosudje.hr.

E-Predmet omogućit će građanima uvid u status njihovih predmeta, odnosno,informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta za predmete koji se trenutno nalaze u eSpis sustavu, a to su predmeti svih županijskih i trgovačkih sudova, te predmeti sa 46 općinskih sudova. Do kraja 2013. godine eSpis će, kroz IPA projekt, biti implementiran i na ostale općinske sudove.

 

 


 

Sukladno odredbi čl. 2 Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 85/08) , a koja je stupila na snagu dana 01. siječnja 2009.g. Općinski sud u Karlovcu nadležan je za područje općina: Draganić, Krnjak, Lasinja, Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol, Netretić, Ribnik, Žakanje, Kamanje, Cetingrad, Rakovica i Vojnić i gradova Slunj, Ozalj, Duga Resa i Karlovac. 

 24.11. 2006 - Pokrenute su web stranice Općinskog suda u Karlovcu u sklopu projekta
ePravosuđe pod pokroviteljstvom nadležnog ministarstva.