Rješenje o prijmu i izboru kandidata
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. vojarna „Sv. Križ“ Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-3071/17
   Split, 19. prosinca 2017.

RJEŠENJE O PRIJMU
I
RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA


Predsjednik Općinskog suda u Splitu Goran Čolak, na temelju odredbi članka 52., 52. a. i 63. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17 – u daljnjem tekstu ZDS), nakon provedenog cjelokupnog postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara, 2 (dva) izvršitelja/ice i sudskog referenta – sudskog ovršitelja 1 (jedan) izvršitelj/ica, objavljenog 8. studenog 2017. u službenom glasilu Republike Hrvatske „Narodnim novinama“ broj 108/17, te zaprimljenog Izvješća o provedenom postupku uz Rang – listu kandidata poslovni broj 7 Su-3071/17 od 18. prosinca 2017. godine, koje je sačinjeno od strane Komisije za provedbu javnog natječaja,

r i j e š i o   j e

I Kandidatkinja DUBRAVKA BABIĆ, SSS – ekonomist i VSS – diplomirani pravnik, s položenim državnim stručnim ispitom, izabrana je u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu, na radno mjesto III vrste, administrativni referent – sudski zapisničar.

II Kandidatkinja DANIJELA ŠARENGRADAC, SSS - ekonomist, s položenim državnim stručnim ispitom, izabrana je u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu, na radno mjesto III vrste, administrativni referent – sudski zapisničar.

III Kandidat ANĐELKO ZNAOR, SSS, ekonomist i VŠS – stručni prvostupnik javne uprave, prima se u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu, na radno mjesto III vrste, sudski referent – sudski ovršitelj u Stalnoj službi u Imotskom Općinskog suda u Splitu.

IV Kandidat Anđelko Znaor dužan je položiti državni stručni ispit najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od isteka probnog rada.


V Po izvršnosti rješenja o izboru i prijmu kandidata donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto, kojim će se utvrditi dan početka rada, raspored na radno mjesto, ostvareni radni staž, trajanje probnog rada i plaća izabranih kandidata iz točke I, II, III i IV izreke rješenja.

Obrazloženje

Na temelju odobrenja, suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za organizaciju pravosuđa, Klasa: 119-02/17-04/507 Urbroj: 514-03-02-01-02-17-02 od 16. listopada 2017., ovaj sud je, u okviru postupka prije raspisivanja javnog natječaja iz članka 45.c ZDS-a, zatražio od Ministarstva uprave Republike Hrvatske podatak ima li na raspolaganju Vladi Republike Hrvatske službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara i sudskog referenta – sudskog ovršitelja.

Po zaprimljenom odgovoru Ministarstva uprave RH kako se na raspolaganju Vladi RH ne nalaze službenici koji ispunjavaju uvjete stručne spreme i struke za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara i sudskog referenta – sudskog ovršitelja, ovaj sud je 6. studenoga 2017. raspisao javni natječaj za popunu radnog mjesta administrativnog referenta - sudskog zapisničara - 2 (dva) izvršitelja, na neodređeno vrijeme, radi obavljanja poslova radnog mjesta službenika III vrste u sjedištu suda, te radnog mjesta sudskog referenta – sudskog ovršitelja u Stalnoj službi u Imotskom Općinskog suda u Splitu. Natječaj je objavljen u „Narodnim Novinama“ broj 108/17 od 8. studenoga 2017., web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči ovog suda, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

Postupak javnog natječaja u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu javnog natječaja (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednika Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-3071/17 od 07. prosinca 2017.. Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od 18. prosinca 2017. i priložila rang – liste kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i razgovoru (intervjuu), te navedeno dostavila predsjedniku Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata nakon provedenog postupka testiranja dana 15. prosinca 2017. godine, sve u skladu s odredbom čl. 17. Uredbe.

Od strane Komisije utvrđeno je kako je u otvorenom natječajnom roku za prijem prijava podneseno 47 (četrdesetsedam) prijava za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar. Od toga 4 (četiri) prijave nisu udovoljavale formalnim uvjetima iz javnog natječaja, pa je osobama koje su poslale predmetne prijave dostavljena pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenima na javni natječaj te ih je obavijestila da nemaju pravo pristupiti testiranju. Od ukupno 43 (četrdesettri) kandidata prijavljenih na javni natječaj koji su ispunjavali formalne uvjete i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja, testiranju je pristupilo 18 (osamnaest) kandidata.

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar sastojalo od dvije faze. Prva faza testiranja sastojala se od dva dijela provjere znanja i to poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i poznavanja ustroja poslovanja u sudu. Druga faza testiranja odnosila se na provjeru poznavanja rada na računalu, na koji način je provjerena sposobnost i vještina kandidata, sukladno uvjetu propisanom za popunjavanje radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara. Nakon svake faze testiranja svim kandidatima omogućen je uvid u testove, a isto tako i u prijepis, u smislu čl. 21. Uredbe.

Na provedenom testiranju zadovoljilo je 11 (jedanaest) kandidata, koji su ostvarili 5 i više bodova na svim područjima testiranja, nakon čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, istog dana obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatima.

Komisija je u razgovoru s kandidatkinjama utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidatkinja za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

Nakon provedenog razgovora, Komisija je, u skladu s ovlastima i obvezama iz članka 15. Uredbe, utvrdila Rang-liste kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru.

Prilikom izbora kandidata za popunu radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara posebno su ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i interesima državne službe i potrebama ovog suda.

Iako su se svi kandidati uspješno iskazali tijekom testiranja i razgovora, uzimajući u obzir potrebe službe i specifičnost radnog mjesta – administrativni referent – sudski zapisničar, postignute rezultate na testiranju, dosadašnje radno iskustvo, iskazanu motiviranost i profesionalne ciljeve za rad u državnoj službi na poslovima sudskog zapisničara, izabrane su kandidatkinje Dubravka Babić i Danijela Šarengradac.

Naime, kandidatkinja Dubravka Babić ostvarila je najveći broj bodova (35) u odnosu na ostale kandidate, a kandidatkinja Danijela Šarengradac zauzela je 2/3/4. mjesto na rang listi za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, ostvarivši ukupno 33 boda. Obje kandidatkinje iskazale su izrazito visok stupanj znanja, usvojenih sposobnosti i vještina potrebnih za obavljanje poslova za koje se primaju u državnu službu.

Osobito je bilo potrebno cijeniti dosadašnje radno iskustvo izabranih kandidatkinja: kandidatkinja Dubravka Babić službenica je ovog suda 11 (jedanaest) godina, 2 (dva) mjeseca i 17 (sedamnaest) dana i kroz čitavo to razdoblje raspoređena je na rad na poslove administrativnog referenta – sudskog zapisničara. Kandidatkinja Danijela Šarengradac ima sveukupno ostvaren radni staž u trajanju od 15 (petnaest) godina, 3 (tri) mjeseca i 10 (deset) dana, od čega u instituciji Općinskog suda u Splitu radni staž u trajanju od 6 (šest) godina, 2 (dva) mjeseca i 2 (dva) dana. Obje kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit.

Izabrane kandidatkinje su u svom radu iskazale primjerenu djelotvornost, učinkovitost, preciznost i odgovornost. Odnos kandidatkinja sa suradnicima i strankama je izrazito korektan i profesionalan, te u skladu s pravilima ponašanja i etičkim načelima. Osim toga, osobna prezentacija, kvalitete i kompetencije izabranih kandidatkinja iskazane su i kroz broj bodova (10) postignut u razgovoru s Komisijom za provedbu javnog natječaja.
Komisija je nadalje utvrdila da je u otvorenom natječajnom roku za prijem prijava podneseno 14 (četrnaest) prijava za radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj, a sve su prijave udovoljavale formalnim uvjetima iz javnog natječaja. Od ukupno 14 (četrnaest) kandidata prijavljenih na javni natječaj koji su ispunjavali formalne uvjete i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja, testiranju je pristupilo 7 (sedam) kandidata.

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj sastojalo od provjere znanja i to poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i poznavanja ustroja poslovanja u sudu. Nakon testiranja svim kandidatima omogućen je uvid u testove, u smislu čl. 21. Uredbe.

Na provedenom testiranju zadovoljilo je svih 7 (sedam) kandidata, koji su ostvarili 5 i više bodova na svim područjima testiranja, nakon čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, istog dana obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatima.

Komisija je u razgovoru s kandidatima utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, te rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

Nakon provedenog razgovora, Komisija je, u skladu s ovlastima i obvezama iz članka 15. Uredbe, utvrdila Rang-liste kandidata za radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj, prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru.

Prilikom izbora kandidata za popunu radnog mjesta sudskog referenta – sudskog ovršitelja posebno su ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i interesima državne službe i potrebama ovog suda.

Iako su se svi kandidati uspješno iskazali tijekom testiranja i razgovora, uzimajući u obzir potrebe službe i specifičnost radnog mjesta – sudski referent – sudski ovršitelj, postignute rezultate na testiranju, dosadašnje radno iskustvo, iskazanu motiviranost i profesionalne ciljeve za rad u državnoj službi na poslovima sudskog ovršitelja, izabran je kandidat Anđelko Znaor.

Naime, kandidat Anđelko Znaor zauzeo je 2/3. mjesto na rang listi za radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj, ostvarivši ukupno 25 bodova.

Osobito je bilo potrebno cijeniti uspješno završeno stručno usavršavanje kandidata Anđelka Znaora u Stalnoj službi u Imotskom Općinskog suda u Splitu. Kandidat Anđelko Znaor je bio polaznik usavršavanja bez zasnivanja radnog odnosa kod Općinskog suda u Splitu u razdoblju od 21. studenog 2016. godine do 20. studenog 2017. godine za radno mjesto viši zemljišnoknjižni referent, što je utvrđeno pregledom Ugovora o međusobnim pravima i obvezama u svezi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa od 18. studenog 2016. godine poslovni broj 10 Su-1443/16 (Klasa: 103-05/16-01/2334, Urbroj: 2181-34-04/14-16-07).

Izabrani kandidat je za vrijeme stručnog osposobljavanja iskazao odgovornost, spremnost i volju za usavršavanjem u poslovima sudskog državnog službenika. Odnos ovog kandidata sa suradnicima i strankama je za vrijeme usavršavanja bio korektan i profesionalan, te u skladu s pravilima ponašanja i etičkim načelima. Osim toga, osobna prezentacija, kvalitete i kompetencije kandidata Anđelka Znaora iskazane su i kroz broj bodova (10) postignut u razgovoru s Komisijom za provedbu javnog natječaja.
Na temelju Izvješća Komisije, predsjednik suda je ocijenio da je postupak prijma proveden u skladu sa Zakonom o državnim službenicima uz primjenu Uredbe, a potom i u skladu sa Obavijesti o testiranju u postupku prijma u državnu službu u Općinski sud u Splitu i uputama kandidatima.

Stoga je predsjednik suda, vodeći računa o gore iznijetom, izvršio odabir iz rang lista predloženih kandidata, koristeći svoje diskrecijsko pravo odabira najkvalitetnijeg kandidata, te donio rješenje o izboru kandidatkinja Dubravke Babić i Danijele Šarengradac u državnu službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, te rješenje o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme kandidata Anđelka Znaora, na radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj.

Nakon toga, za navedene kandidate Dubravku Babić, Danijelu Šarengradac i Anđelka Znaora je u smislu članka 18. Uredbe pribavljena dokumentacija i utvrđeno da za iste ne postoje zapreke za prijam u državnu službu, navedene u čl. 49. ZDS-a. Nadalje su izabrani kandidati Dubravka Babić i Danijela Šarengradac, sukladno citiranom članku Uredbe, dostavili ovom sudu uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak izdano od Općinskog suda u Splitu.

Slijedom navedenog, a temeljem odredbi čl. 52. st. 1., 52. a i čl. 63. ZDS-a, odlučeno je kao u izreci rješenja.

U skladu s odredbom čl. 52. st. 2. ZDS-a ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

U Splitu, 19. prosinca 2017. godine

PREDSJEDNIK SUDA
Goran Čolak

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

Dostaviti:
- svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
- Odjelu za materijalno-financijsko poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- u osobni očevidnik izabranih kandidata, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- Ministarstvu uprave RH, po izvršnosti rješenja
- Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,
- Ministarstvu uprave Republike Hrvatske, Zagreb, Maksimirska 63, po izvršnosti rješenja,
- u spis 7 Su-3071/17
Testiranje
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
OPĆINSKI SUD U SPLITU

ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-3071/17
   Split, 7. prosinca 2017. godine

Temeljem članka 4. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11, 53/12 i 78/17) Komisija za provedbu javnog natječaja, objavljenog u Narodnim novinama broj 108/17 od 8. studenog 2017. godine, na web stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općinskog suda u Splitu, Općinskog suda u Splitu Stalne službe u u Imotskom za prijam službenika u državnu službu u Općinski sud u Splitu, Općinski sud u Splitu Stalne službe u Imotskom na radno mjesto administrativni referent/ica – sudski zapisničar/ka (2 izvršitelja/ice) i sudskog referenta/ice – sudskog ovršitelja/ice (1 izvršitelj/ica) na neodređeno vrijeme, daje slijedeću

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
POSTUPKA TESTIRANJA


Testiranje i razgovor s kandidatima koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete objavljene u Javnom natječaju, za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar i sudski referent – sudski ovršitelj održat će se u prostorijama Po1 i Po2 (Ovršna pisarnica) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, dana

15. prosinca 2017. godine (petak) s početkom u 9,00 sati.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijele pravovremene i uredne prijave na natječaj, ne smatraju se kandidatima i bit će o tome pisano obaviještene.
Za kandidata koji nije pristupio testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Sadržaj testiranja za radna mjesta administrativni referent – sudski zapisničar:

1) Pismene provjere znanja:
a) Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
2) Testiranja rada na računalu (prijepisa u trajanju od 5 minuta)
3) Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata administrativni referent – sudski zapisničar za testiranje:

- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
- Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) - www.nn.hr
- Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17 i 112/17) – www.nn.hr
- Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15) - www.nn.hr

Postupak testiranja kandidata za radna mjesta administrativni referent – sudski zapisničar – pravila testiranja i način bodovanja:

Testiranju mogu samo pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se pismenoj provjeri znanja kandidata, a potom testiranju rada na računalu.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme testiranja rada na računalu i pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati ne smiju:

a) koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
b) koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
c) napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
d) razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Prva faza testiranja - pisani test provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i pisani test poznavanja ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske trajat će 30 minuta.
Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova.
Svaki dio pismene provjere sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom.

Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor.
Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja dobili najmanje 5 bodova, te tada mogu pristupiti drugom dijelu testiranja.
Po završenim pismenim provjerama kandidati/kinje koji su iz svakog područja ostvarili najmanje 5 (pet) bodova, pristupaju drugoj fazi testiranja - provjeri znanja i sposobnosti te vještine pisanja uz uporabu računala u trajanju od 5 minuta (prijepis zadanog teksta na računalu – utvrđivanje brzine i točnosti).

Praktični dio testiranja vrednovat će se prema ostvarenim otkucajima u jednoj minuti i to:

- od 0 do 80 sa 1 bodom
- od 81 do100 sa 2 boda
- od 101 do 120 sa 3 boda
- od 121 do 140 sa 4 boda
- od 141 do 160 sa 5 bodova
- od 161 do 180 sa 6 bodova
- od 181 do 200 sa 7 bodova
- od 201 do 220 sa 8 bodova
- od 221 do 240 sa 9 bodova
- od 241 i više otkucaja sa 10 bodova.

Za svaku daktilografsku pogrešku oduzima se 25 otkucaja.

Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provjeri rada na računalu ako je za točnost i brzinu prijepisa teksta ostvario najmanje 5 bodova, sukladno gornjem bodovanju.

Kandidati koji uspješno polože pismene testove, kao i testiranje rada na računalu u prijepisu, pristupiti će razgovoru s Komisijom (intervju), na koji će biti pozvani putem kontakt telefona prijavljenog na testiranju, s početkom određenim u tom telefonskom kontaktu.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pisanoj provjeri znanja te provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu u prijepisu ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Sadržaj testiranja za radno mjesto sudskog referenta – sudskog ovršitelja:

1. Pismene provjere znanja
a) Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova sudskog referenta – sudskog ovršitelja (Sudski poslovnik, Pravilnik o radu u sustavu eSpis, Zakon o sudskim pristojbama, poznavanje odredbi Ovršnog zakona) koje se odnose na predmetno radno mjesto, dakle, postupanje sudskog ovršitelja u obavljanju ovršnih radnji (pokretnine, postupak provođenja iseljenja, ulazak u prostorije pravne osobe, pljenidbe, procjene i prodaje) -pismeni test- 10 pitanja
2. Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata sudski referent – sudski ovršitelj za testiranje :
- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj: 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
- Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) - www.nn.hr
- Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17 i 112/17) – www.nn.hr
- Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15) - www.nn.hr
- Ovršni zakon Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17) – www.nn.hr

Postupak testiranja kandidata za radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj – pravila testiranja i način bodovanja:

Testiranju mogu samo pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se pismenoj provjeri znanja kandidata.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme testiranja rada na računalu i pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati ne smiju:

a) koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
b) koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
c) napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
d) razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Prva faza testiranja - pisani test provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i pisani test poznavanja ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske trajat će 30 minuta.
Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova.
Svaki dio pismene provjere sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom.

Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor.
Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja dobili najmanje 5 bodova.
Kandidati koji uspješno polože pismene testove, pristupiti će razgovoru s Komisijom (intervju), na koji će biti pozvani putem kontakt telefona prijavljenog na testiranju, s početkom određenim u tom telefonskom kontaktu.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pisanoj provjeri znanja te provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu u prijepisu ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na isti način kao i uspješnost rada na računalu i pisani test, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija će utvrditi Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu). Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

Opis poslova i podaci o plaći:

Opis poslova: Administrativni referent - sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spise, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise. Za svoj rad neposredno je odgovoran upravitelju sudske pisarnice.

Podaci o plaći administrativni referent - sudski zapisničar: čl. 9. st. 1, podstavka f, radna mjesta III vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.

Opis poslova: Sudski referent – sudski ovršitelj obavlja poslove sudskog ovršitelja prema odredbama Ovršnog zakona, provodi ovršne radnje kod prinudne ovrhe izvršnih sudskih odluka (obavlja poslove raspisivanja dražbe i poslove popisa i procjene na pokretninama), sastavlja rješenja o popisu i dražbama, otprema rješenja strankama u postupku, zakazuje uredovanja za deložaciju i provodi deložaciju, vodi popisni list o uredovanjima, kroz sustav "e-Spis" obavlja sve poslove vezane za sudske spise, te obavlja sve druge poslove sukladno Sudskom poslovniku koje odredi voditelj ovršnog odjela i upravitelj sudske pisarnice. Za svoj rad neposredno je odgovoran voditelju Ovršnog odjela, odnosno upravitelju sudske pisarnice.

Podaci o plaći sudski referent –sudski ovršitelj:
Čl. 9., stavak f, točka 4., radna mjesta III vrste, Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje biti će obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranicama Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga daa od dana javne objave na web – stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj (koji nisu izgubili to svojstvo) imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj i to u onom dijelu koji se odnosi na njih.

Komisija za provedbu javnog natječaja
Rješenje o izboru kandidata
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
Ex. vojarna „Sv. Križ“ Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

Broj: 7 Su-1713/17
Split, 10. studenoga 2017.

RJEŠENJE O IZBORU KANDIDATA

Predsjednik Općinskog suda u Splitu Goran Čolak, na temelju odredbi članka 52., 52. a. i 63. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17 – u daljnjem tekstu ZDS), nakon provedenog cjelokupnog postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara, 4 (četiri) izvršitelja/ice, objavljenog 7. srpnja 2017. u službenom glasilu Republike Hrvatske „Narodnim novinama“ broj 65/17, te zaprimljenog Izvješća o provedenom postupku uz Rang – listu kandidata poslovni broj 7 Su-1713/17 od 30. listopada 2017. godine, koje je sačinjeno od strane Komisije za provedbu javnog natječaja,

r i j e š i o    j e

I Kandidatkinja ADRIANA PETRIČEVIĆ, SSS, upravne struke, izabrana je u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu, na radno mjesto III vrste, administrativni referent – sudski zapisničar.

II Kandidatkinja IVANA ALEBIĆ, SSS, ekonomist, izabrana je u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu, na radno mjesto III vrste, administrativni referent – sudski zapisničar u Stalnoj službi u Sinju Općinskog suda u Splitu.

III Kandidatkinja MIRA PETRIC, SSS, ekonomist, izabrana je u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu, na radno mjesto III vrste, administrativni referent – sudski zapisničar u Stalnoj službi u Imotskom Općinskog suda u Splitu.

IV Kandidatkinja LJUBICA KOVAČEVIĆ, SSS, ekonomist, izabrana je u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Splitu, na radno mjesto III vrste, administrativni referent – sudski zapisničar u Stalnoj službi u Makarskoj Općinskog suda u Splitu.

V Po izvršnosti rješenja o izboru kandidata donijet će se rješenje o rasporedu na radno mjesto, kojim će se utvrditi dan početka rada, raspored na radno mjesto, ostvareni radni staž, trajanje probnog rada i plaća izabranih kandidatkinja iz točke I, II, III i IV izreke rješenja.

Obrazloženje

Na temelju odobrenja, suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Uprave za organizaciju pravosuđa, Klasa: 119-02/17-04/226 Urbroj: 514-03-02-01-02-17-03 od 18. svibnja 2017., ovaj sud je, u okviru postupka prije raspisivanja javnog natječaja iz članka 45.c ZDS-a, zatražio od Ministarstva uprave Republike Hrvatske podatak ima li na raspolaganju Vladi Republike Hrvatske službenika koji ispunjavaju uvjete za raspored na radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara.

Po zaprimljenom odgovoru Ministarstva uprave RH kako se na raspolaganju Vladi RH ne nalaze službenici koji ispunjavaju uvjete stručne spreme i struke za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara, ovaj sud je 5. srpnja 2017. raspisao javni natječaj za popunu radnog mjesta administrativnog referenta - sudskog zapisničara - 4 (četiri) izvršitelja, na neodređeno vrijeme, radi obavljanja poslova radnog mjesta službenika III vrste u sjedištu suda, u Stalnoj službi Sinj, Stalnoj službi Imotski i Stalnoj službi Makarska Općinskog suda u Splitu. Natječaj je objavljen u „Narodnim Novinama“ broj 65/17 od 7. srpnja 2017., web stranici Općinskog suda u Splitu, oglasnoj ploči ovog suda, web stranici Ministarstva uprave i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Split.

Postupak javnog natječaja u skladu s odredbama Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17, dalje: Uredba) provodila je Komisija za provedbu javnog natječaja (dalje: Komisija), imenovana odlukom predsjednika Općinskog suda u Splitu poslovni broj 7 Su-1713/17 od 31. srpnja 2017.. Komisija je sastavila Izvješće o provedenom postupku od 30. listopada 2017. i priložila rang – listu kandidata koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i razgovoru (intervjuu), te navedeno dostavila predsjedniku Općinskog suda u Splitu, radi izbora kandidata nakon provedenog postupka testiranja dana 26. i 27. listopada 2017. godine, sve u skladu s odredbom čl. 17. Uredbe.

Od strane Komisije utvrđeno je kako je u otvorenom natječajnom roku za prijem prijava podnesene 52 (pedesetdvije) prijave. Od toga 12 (dvanaest) prijava nije udovoljavalo formalnim uvjetima iz javnog natječaja, pa je osobama koje su poslale predmetne prijave dostavljena pisana obavijest u kojoj su navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenima na javni natječaj te ih je obavijestila da nemaju pravo pristupiti testiranju. Od ukupno 40 (četrdeset) kandidata prijavljenih na javni natječaj koji su ispunjavali formalne uvjete i koji su putem web-stranice i oglasne ploče Općinskog suda u Splitu, te web-stranice Ministarstva uprave RH uredno obaviješteni o mjestu i vremenu, te sadržaju i načinu testiranja, testiranju je pristupio 21 (dvadesetjedan) kandidat.

Iz sadržaja Izvješća Komisije proizlazi da se testiranje za radno mjesto administrativni referent - sudski zapisničar sastojalo od dvije faze. Prva faza testiranja sastojala se od dva dijela provjere znanja i to poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i poznavanja ustroja poslovanja u sudu. Druga faza testiranja odnosila se na provjeru poznavanja rada na računalu, na koji način je provjerena sposobnost i vještina kandidata, sukladno uvjetu propisanom za popunjavanje radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara. Nakon svake faze testiranja svim kandidatima omogućen je uvid u testove, a isto tako i u prijepis, u smislu čl. 21. Uredbe.

Na provedenom testiranju zadovoljilo je 14 (četrnaest) kandidata, koji su ostvarili 5 i više bodova na svim područjima testiranja, nakon čega je Komisija, prema unaprijed utvrđenim pravilima, dana 27. listopada 2017. obavila razgovor (intervju) sa tim kandidatima.


Komisija je u razgovoru s kandidatkinjama utvrdila interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidatkinja za rad u državnoj službi, kao i stečeno radno iskustvo u struci, rezultate ostvarene u njihovom dotadašnjem radu.

Nakon provedenog razgovora, Komisija je, u skladu s ovlastima i obvezama iz članka 15. Uredbe, utvrdila Rang-liste kandidata za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar, prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru, sve sukladno prijavama za radno mjesto u sjedištu suda i pojedinim stalnim službama.

Prilikom izbora kandidata za popunu radnog mjesta administrativnog referenta – sudskog zapisničara posebno su ocijenjeni rezultati provedenog cjelokupnog testiranja, sadržaj zaprimljenog Izvješća Komisije uz Rang-listu kandidata, a rukovodilo se i interesima državne službe i potrebama ovog suda.

Iako su se svi kandidati uspješno iskazali tijekom testiranja i razgovora, uzimajući u obzir potrebe službe i specifičnost radnog mjesta – administrativni referent – sudski zapisničar, postignute rezultate na testiranju, dosadašnje radno iskustvo, iskazanu motiviranost i profesionalne ciljeve za rad u državnoj službi na poslovima sudskog zapisničara, izabrane su kandidatkinje Adriana Petričević, Ivana Alebić, Mira Petric i Ljubica Kovačević.

Naime, kandidatkinja Adriana Petričević ostvarila je maksimalan broj bodova (40) u odnosu na ostale kandidate, kandidatkinja Ivana Alebić zauzela je 1. mjesto na rang listi za radno mjesto u Stalnoj službi u Sinju, kao i kandidatkinja Ljubica Kovačević za radno mjesto u Stalnoj službi u Makarskoj Općinskog suda u Splitu, dok je kandidatkinja Mira Petric zauzela 2. mjesto na rang listi za radno mjesto u Stalnoj službi u Imotskom Općinskog suda u Splitu. Sve četiri kandidatkinje iskazale su izrazito visok stupanj znanja, usvojenih sposobnosti i vještina potrebnih za obavljanje poslova za koje se primaju u državnu službu, a ističu se brzinom i točnosti pisanja, uz vrlo dobro poznavanje rada na računalu, što je razvidno iz maksimalnog broja od 10 bodova kojeg su ove četiri kandidatkinje postigle u drugoj fazi testiranja.

Osobito je bilo potrebno cijeniti dosadašnje radno iskustvo izabranih kandidatkinja: kandidatkinja Adriana Petričević službenica je ovog suda 9 (devet) godina i 3 (tri) mjeseca i kroz čitavo to razdoblje raspoređena je na rad na poslove administrativnog referenta – sudskog zapisničara. Kandidatkinja Ivana Alebić također je službenica Općinskog suda u Splitu Stalne službe u Sinju od 25. rujna 2014., a u navedenom razdoblju obavljala je poslove administrativnog referenta – upisničara. Kandidatkinja Ljubica Kovačević službenica je ovog suda Stalne službe u Makarskoj 7 (sedam) godina i 4 (četiri) mjeseca i također raspoređena upravo na poslove administrativnog referenta – sudskog zapisničara, a kandidatkinja Mira Petric službenica je Stalne službe u Imotskom Općinskog suda u Splitu u razdobljima od 24. siječnja 2011. do 15. svibnja 2015. i od 09. rujna 2015. pa nadalje. U navedenim razdobljima obavlja je poslove administrativnog referenta – sudskog zapisničara. Sve četiri kandidatkinje imaju položen državni stručni ispit.

Izabrane kandidatkinje su u svom radu iskazale primjerenu djelotvornost, učinkovitost, preciznost i odgovornost. Odnos kandidatkinja sa suradnicima i strankama je izrazito korektan i profesionalan, te u skladu s pravilima ponašanja i etičkim načelima. Osim toga, osobna prezentacija, kvalitete i kompetencije izabranih kandidatkinja iskazane su i kroz broj bodova (9 i 10) postignut u razgovoru s Komisijom za provedbu javnog natječaja.

Kandidatkinja Mira Petric osobito se iskazala u načinu i tehnici pisanja na računalu, gdje je pokazala da izvrsno vlada tehnikom pisanja, zbog čega je izvršen odabir te kandidatkinje u odnosu na ostale kandidate na rang-listi za radno mjesto u Stalnoj službi u Imotskom.
Na temelju Izvješća Komisije, predsjednik suda je ocijenio da je postupak prijma proveden u skladu sa Zakonom o državnim službenicima uz primjenu Uredbe, a potom i u skladu sa Obavijesti o testiranju u postupku prijma u državnu službu u Općinski sud u Splitu i uputama kandidatima.

Stoga je predsjednik suda, vodeći računa o gore iznijetom, izvršio odabir iz rang lista predloženih kandidata, koristeći svoje diskrecijsko pravo odabira najkvalitetnijeg kandidata, te donio rješenje o izboru kandidatkinja Adriane Petričević, Ivane Alebić, Ljubice Kovačević i Mire Petric u državnu službu na neodređeno vrijeme, na radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar.

Nakon toga, za navedene kandidatkinje je u smislu članka 18. Uredbe pribavljena dokumentacija i utvrđeno da za iste ne postoje zapreke za prijam u državnu službu, navedene u čl. 49. ZDS-a. Nadalje su izabrane kandidatkinje Adriana Petričević, Ivana Alebić, Ljubica Kovačević i Mira Petric, sukladno citiranom članku Uredbe, dostavile ovom sudu uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak izdano od Općinskog suda u Splitu i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova izdano od Specijalističke ordinacije medicine rada.

Slijedom navedenog, a temeljem odredbi čl. 52. st. 1., 52. a i čl. 63. ZDS-a, odlučeno je kao u izreci rješenja.

U skladu s odredbom čl. 52. st. 2. ZDS-a ovo rješenje dostavlja se kandidatima prijavljenim na javni natječaj javnom objavom na web stranici Općinskog suda u Splitu i web stranici Ministarstva uprave, a dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

U Splitu, 10. studenoga 2017. godine

PREDSJEDNIK SUDA
Goran Čolak

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za državnu službu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi putem Općinskog suda u Splitu, u tri istovjetna primjerka.

Dostaviti:
- svim kandidatima putem web stranice Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave RH
- Odjelu za materijalno-financijsko poslovanje (računovodstvu) suda - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- u osobni očevidnik izabranih kandidatkinja, službenica, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- u Registar zaposlenih u javnom sektoru, putem zadužene službenice - ovdje, po izvršnosti rješenja,
- Ministarstvu uprave RH, po izvršnosti rješenja
- Ministarstvu pravosuđa RH, Zagreb, Ulica grada Vukovara 49, po izvršnosti rješenja,
- Ministarstvu uprave Republike Hrvatske, Zagreb, Maksimirska 63, po izvršnosti rješenja,
- u spis 7 Su-1713/17
Stručno osposobljavanje
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

ex. vojarna Sv. Križ, Dračevac
URED PREDSJEDNIKA SUDA

    Broj: 10 Su-538/17
    Split, 10. studenoga 2017. godine

Sukladno određenjima članka 61.a Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15 i 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012, 61/17 – u daljnjem tekstu ZDS), Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima /NN 100/11/ i Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Splitu za 2017. godinu broj: 10 Su-538/17 od 08. ožujka 2017. godine i Izmjeni plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Splitu za 2017. godinu broj 10 Su-538/17 od 06. travnja 2017. godine , Općinski sud u Splitu r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinski sud u Splitu


Kandidati/tkinje se primaju na stručno osposobljavanje na vrijeme od 12 mjeseci za sljedeća radna mjesta:

Sudska pisarnica:

1. administrativni referent-sudski zapisničar - 20 /dvadeset/ polaznika

Uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
- poznavanje strojopisa
- poznavanje rada na računalu

Mjesto rada:

a) Split, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac - 10/deset/ polaznika
b) Imotski, Dr. Ante Starčevića 23 – 2/dva/ polaznika
c) Sinj, Petrovac 3 - 2 /dva/ polaznika
d) Makarska, Kralja Petra Krešimira IV 2 – 2/dva/ polaznika
e) Supetar, Hrvatskih velikana 6 – 2/dva/ polaznika
f) Trogir, Obala Bana Berislavića 1 - 2/dva/ polaznika

2. administrativni referent-upisničar – 15 /petnaest/ polaznika


Uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
- poznavanje rada na računalu

Mjesto rada:
a) Split, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac – 10/deset/ polaznika
b) Imotski, Dr. Ante Starčevića 23 – 1 /jedan/ polaznika
c) Sinj, Petrovac 3 - 1/jedan/ polaznik
d) Makarska, Kralja Petra Krešimira IV 2 - 1/jedan/ polaznik
e) Supetar, Hrvatskih velikana 6 – 1/jedan/ polaznik
f) Trogir, Obala Bana Berislavića 1 – 1/jedan/ polaznik

Zemljišnoknjižni odjel:

1.Viši zemljišnoknjižni referent -12 /dvanaest/ polaznika


Uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij pravne, upravne, ekonomske ili geodetske struke u trajanju od najmanje tri godine,
- poznavanje rada na računalu

Mjesto rada:
a) Split, Zemljišno-knjižni odjel Split, Gundulićeva 29 – 4 /četiri/ polaznika
b) Kaštel Lukšić, Poseban zemljišnoknjižni odjel Kaštel Lukšić, Obala kralja Tomislava 2 – 1 /jedan/ polaznik
c) Omiš, Poseban zemljišnoknjižni odjel Omiš, Trg kralja Tomislava 5 – 1 /jedan/ polaznik
d) Solin, Poseban zemljišnoknjižni odjel Solin, Kralja Zvonimira 75 – 1 /jedan/ polaznik
e) Imotski, Dr. Ante Starčevića 23 – 1 /jedan/ polaznik
f) Sinj, Petrovac 3 – 1 /jedan/ polaznik
g) Makarska, Kralja Petra Krešimira IV 2 - 1/jedan/ polaznik
h) Supetar, Hrvatskih velikana 6 – 1 /jedan/ polaznik
i) Trogir, Obala Bana Berislavića 1 – 1 /jedan/ polaznik

2. Sudski referent – zemljišnoknjižni – 5 (pet) polaznika


Uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili geodetske struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke
- poznavanje rada na računalu

Mjesto rada:
a) Split, Zemljišno-knjižni odjel Split, Gundulićeva 29 – 1/jedan/ polaznik
b) Kaštel Lukšić, Poseban zemljišnoknjižni odjel Kaštel Lukšić, Obala kralja Tomislava 2 – 1 /jedan/ polaznik
c) Omiš, Poseban zemljišnoknjižni odjel Omiš, Trg kralja Tomislava 5 – 1 /jedan/ polaznik
d) Solin, Poseban zemljišnoknjižni odjel Solin, Kralja Zvonimira 75 – 1 /jedan/ polaznik
e) Makarska, Kralja Petra Krešimira IV 2 – 1 /jedan/ polaznik

Na javni poziv se mogu prijaviti osobe oba spola.
Osim navedenih uvjeta za pojedino radno mjesto, kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete iz članka 4. st. 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa stečenim akademskim nazivom magistra struke ili stručnog specijalista ili stručnim nazivom sveučilišnog ili stručnog prvostupnika struke ili sa završenom srednjom školom u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju;
b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje;
c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;
d) za nju ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. stavka 1.Zakona o državnim službenicima.

Iznimno od uvjeta iz točke a) za osobe koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba s akademskim ili stručnim nazivom, odnosno akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju /NN 107/07 i 118/12/, stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem u skladu s određenjima članka 14. toga Zakona.
Pored navedenih uvjeta, kandidati/tkinje trebaju ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja /Narodne novine 57/12, 120/12, 16/17/ te se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenima, treba voditi kao nezaposlena osoba duže od trideset dana i koja bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od jedne godine staža u zvanju za koje se obrazovala, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog mirovinskog osiguranja.
Kandidati/tkinje koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu u Općinski sud Splitu –ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva, sa svim traženim prilozima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Popis prijavljenih osoba Općinski sud u Splitu dostavlja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje radi provjere podataka o ispunjavanju propisanih uvjeta.
Nakon utvrđivanja koje osobe ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva, Komisija za provedbu postupka prijma osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, provest će postupak selekcije kroz razgovor s kandidatima.
Popis osoba koji ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s kandidatima bit će objavljeni na web stranici Općinskog suda (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) najmanje 5 dana prije održavanja razgovora s Komisijom.

Odluku o izboru donosi čelnik tijela, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima i motivaciji, trajanju nezaposlenosti, te rezultatima selekcijskog postupka.
Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će poslani samo izabranim kandidatima.
S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje, trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.
Izabrani kandidati ne ostvaruju status državnog službenika, ne zasnivaju radni odnos i primaju naknadu za rad koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Po obavljenom stručnom osposobljavanju osobe imaju pravo polaganja državnog stručnog ispita. Troškove prvog polaganja državnog stručnog ispita snosi Općinski sud u Splitu.
U prijavi na Javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona ili mobitela, te po mogućnosti e-mail adresu) i točan naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te sve tražene priloge.

Uz prijavu obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta i to:

1. životopis /vlastoručno potpisan/

2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi /preslika svjedodžbe, odnosno diplome/

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu /preslika domovnice/

4. kandidati/tkinje koji imaju ukupno više od jedne godine evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, ali ne više od jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali dužni su i o tome dostaviti dokaz /potvrdu poslodavca o poslovima koje su obavljali ili drugi odgovarajući dokaz/

5. dokaz o ukupnom radnom iskustvu - elektronički zapis /u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO/ i /ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod, na osobno traženje osiguranika, izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO-a.

6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak /ne starije od 6 mjeseci/

7. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalne dokumente.
Ukoliko se osoba javlja na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti prijavu za svim traženim prilozima za svako radno mjesto.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva, na adresu: Općinski sud u Splitu ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac s naznakom „Javni poziv za stručno osposobljavanje“/. Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje /www.hzz.hr/ i web stranici Općinskog suda u Splitu, (http://sudovi.pravosudje.hr/osst).

OPĆINSKI SUD U SPLITU
PREDSJEDNIK SUDA
GORAN ČOLAK
Obavijest uz natječaj
Republika Hrvatska
Općinski sud u Splitu

21 000 Split
ex vojarna Sv. Križ, Dračevac
Ured predsjednika suda

   Broj: 7 Su-3071/2017
   Split, 6. studenoga 2017. godine

OBAVIJEST UZ JAVNI NATJEČAJ
Općinskog suda u Splitu 7 Su-3071/2017 od 6. studenog 2017.


za radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara 2 (dva) izvršitelja/ice

za radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj
1 (jedan) izvršitelja/ice

Sukladno čl. 4. st. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine", broj 78/2017), obavještavaju se kandidati o

OPISU POSLOVA

Administrativni referent- sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spise, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise. Za svoj rad neposredno je odgovoran upravitelju sudske pisarnice.

Sudski referent – sudski ovršitelj obavlja poslove sudskog ovršitelja prema odredbama Ovršnog zakona, provodi ovršne radnje kod prinudne ovrhe izvršnih sudskih odluka (obavlja poslove raspisivanja dražbe i poslove popisa i procjene na pokretninama), sastavlja rješenja o popisu i dražbama, otprema rješenja strankama u postupku, zakazuje uredovanja za deložaciju i provodi deložaciju, vodi popisni list o uredovanjima, kroz sustav "e-Spis" obavlja sve poslove vezane za sudske spise, te obavlja sve druge poslove sukladno Sudskom poslovniku koje odredi voditelj ovršnog odjela i upravitelj sudske pisarnice.

PODATCIMA O PLAĆI

Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara:
Čl. 9. st. 1, podstavka f, radna mjesta III vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.Radno mjesto sudskog referenta – sudskog ovršitelja:
Čl. 9., stavak f, točka 4., radna mjesta III vrste, Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.

NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA


Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara:
1. Pismene provjere znanja
a) Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
2. Testiranja rada na računalu (prijepis)
3. Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.

Radno mjesto sudskog referenta – sudskog ovršitelja:
1. Pismene provjere znanja
a) Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova sudskog referenta – sudskog ovršitelja (Sudski poslovnik, Pravilnik o radu u sustavu eSpis, Zakon o sudskim pristojbama, poznavanje odredbi Ovršnog zakona) koje se odnose na predmetno radno mjesto, dakle, postupanje sudskog ovršitelja u obavljanju ovršnih radnji (pokretnine, postupak provođenja iseljenja, ulazak u prostorije pravne osobe, pljenidbe, procjene i prodaje) -pismeni test- 10 pitanja
2. Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.

PRAVNIM IZVORIMA
za pripremu kandidata za testiranje:

Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara:
1. Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
2. Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) - www.nn.hr
3. Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15, 123/15, 45/16 i 29/17) – www.nn.hr
4. Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15) - www.nn.hr

Radno mjesto sudski referent – sudski ovršitelj:
1. Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj: 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
2. Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17 i 57/17) - www.nn.hr
3. Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15, 123/15, 45/16 i 29/17) – www.nn.hr
4. Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15) - www.nn.hr
5. Ovršni zakon Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17) – www.nn.hr

VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TE O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA
BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO.


OPĆINSKI SUD U SPLITU
Natječaj sudski zapisničari, ovršitelj
Republika Hrvatska
Općinski sud u Splitu

21 000 S P L I T
ex vojarna Sv. Križ, Dračevac
Ured predsjednika suda

   Broj: 7 Su-3071/2017
   Split, 6. studenoga 2017.

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine" broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 i 61/17), članka 30. Zakona o sudovima ("Narodne novine" 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17) te dobivene suglasnosti Ministarstva pravosuđa, Klasa: 119-02/17-04/507, Urbroj: 514-03-02-01-02-17-02 od 16. listopada 2017. godine, Općinski sud u Splitu, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

u Općinskom sudu u Splitu radi obavljanja poslova radnog mjesta službenika III. vrste:

- administrativnog referenta - sudskog zapisničara – 2 (dva) izvršitelja/ice

Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke,
- položen državni stručni ispit,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Stalnoj službi u Imotskom Općinskog suda u Splitu radi obavljanja poslova radnog mjesta službenika III. vrste:

- sudskog referenta - sudskog ovršitelja
– 1 (jedan) izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke, položen državni stručni ispit, te najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu u smislu članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidat/kinja se prima u državnu službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Na javni natječaj se mogu javiti osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, a primljeni kandidat dužan je položiti navedeni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci po isteku probnog rada.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.
Uz prijavu su kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog natječaja i to:

- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi-preslika svjedodžbe,
- preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen),
- preslika rješenja ili potvrdu o priznatom statusu-kao dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat na njega poziva.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta na javni natječaj je osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose na adresu: Općinski sud u Splitu, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac, 21000 Split, s naznakom: »Prijava na javni natječaj - administrativni referent - sudski zapisničar i/ili sudski referent – sudski ovršitelj«.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
Komisiju za provedbu javnog natječaja imenuje predsjednik Suda. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje i intervju.
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ ) i web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr) istovremeno s objavom javnog natječaja. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i web-stranici Ministarstva uprave ( www.uprava.gov.hr ).
Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijemu u državnu službu dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranicama Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva uprave.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Suda će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Općinski sud u Splitu
Sudski zapisničar - testiranje
R E P U B L I K A H R V A T S K A
OPĆINSKI SUD U SPLITU

ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac
URED PREDSJEDNIKA

   Broj: 7 Su-1713/17
   Split, 11. listopada 2017. godine

Temeljem članka 4. i članaka 10. do 14. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11, 53/12 i 78/17) Komisija za provedbu javnog natječaja, objavljenog u Narodnim novinama broj 65/17 od 07. srpnja 2017. godine, na web stranicama Ministarstva uprave, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općinskog suda u Splitu, Općinskog suda u Splitu Stalne službe u Sinju, Općinskog suda u Splitu Stalne službe u Imotskom i Općinskog suda u Splitu Stalne službe u Makarskoj za prijam službenika u državnu službu u Općinski sud u Splitu, Općinski sud u Splitu Stalne službe u Sinju, Općinski sud u Splitu Stalne službe u Imotskom i Općinski sud u Splitu Stalne službe u Makarskoj na radno mjesto administrativni referent/ica – sudski zapisničar/ka (4 izvršitelja/ice ) na neodređeno vrijeme, daje slijedeću

OBAVIJEST KANDIDATIMA
O DANU ODRŽAVANJA I NAČINU PROVEDBE
POSTUPKA TESTIRANJA


Testiranje i razgovor s kandidatima koji su podnijeli pravodobne i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete objavljene u Javnom natječaju, za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar održat će se u prostorijama Po1 i Po2 (Ovršna pisarnica) Općinskog suda u Splitu, na adresi ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, dana

26. listopada 2017. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati.

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete ili nisu podnijele pravovremene i uredne prijave na natječaj, ne smatraju se kandidatima i bit će o tome pisano obaviještene.
Za kandidata koji nije pristupio testiranju, smatrat će se se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Sadržaj testiranja:

1) Pismene provjere znanja:
a) Poznavanje osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
b) Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske -pismeni test- 10 pitanja
2) Testiranja rada na računalu (prijepisa u trajanju od 5 minuta)
3) Razgovora (intervjua) kandidata s komisijom za provedbu javnog natječaja.
Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata administrativni referent/ica – sudski zapisničar/ka za testiranje :

- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 85/10-pročišćeni tekst, 05/14-odluka Ustavnog suda broj: SuP-O-1/2014 od 14. siječnja 2014.) - www.nn.hr
- Sudski poslovnik ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17) - www.nn.hr
- Pravilnik o radu u sustavu eSpis („Narodne novine“ broj 35/15, 123/15, 45/16 i 29/17) – www.nn.hr
- Zakon o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 i 110/15) - www.nn.hr

Postupak testiranja – pravila testiranja i način bodovanja:

Testiranju mogu samo pristupiti kandidati koji dođu u zakazano vrijeme.

Po dolasku na testiranje od svakog kandidata bit će zatraženo da predoči odgovarajuću identifikacijsku ispravu, radi utvrđenja identiteta kandidata.

Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.

Nakon što se utvrdi identitet kandidata pristupit će se pismenoj provjeri znanja kandidata, a potom testiranju rada na računalu.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja. Za vrijeme testiranja rada na računalu i pismene provjere znanja i sposobnosti kandidati ne smiju:

a) koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama,
b) koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
c) napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja,
d) razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugi način remetiti mir i red.

Kandidati koji bi se ponašali neprimjereno ili bi prekršili jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja, a njihov postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.

Prva faza testiranja - pisani test provjere poznavanja ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i pisani test poznavanja ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske trajat će 30 minuta.
Pisani test bit će vrednovan bodovima od 0 do 10 bodova.
Svaki dio pismene provjere sadrži 10 zadataka, za točno rješenje svakog zadatka moguće je ostvariti 1 bod, a zadatak se može bodovati samo jednim punim bodom.

Pogrešno zaokružen odgovor moguće je ispraviti na način da se prekriži netočno zaokružen odgovor, te zaokruži točan odgovor, uz potvrdu točnog navoda vlastoručnim potpisom kandidata. Djelomično točni odgovori neće se priznavati kao točan odgovor.
Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili na testiranju ako su za svaki dio provjere znanja dobili najmanje 5 bodova, te tada mogu pristupiti drugom dijelu testiranja.
Po završenim pismenim provjerama kandidati/kinje koji su iz svakog područja ostvarili najmanje 5 (pet) bodova, pristupaju drugoj fazi testiranja - provjeri znanja i sposobnosti te vještine pisanja uz uporabu računala u trajanju od 5 minuta (prijepis zadanog teksta na računalu – utvrđivanje brzine i točnosti).

Praktični dio testiranja vrednovat će se prema ostvarenim otkucajima u jednoj minuti i to:

- od 0 do 90 sa 1 bodom
- od 91 do110 sa 2 boda
- od 111 do 130 sa 3 boda
- od 131 do 150 sa 4 boda
- od 151 do 170 sa 5 bodova
- od 171 do 190 sa 6 bodova
- od 191 do 210 sa 7 bodova
- od 211 do 230 sa 8 bodova
- od 231 do 250 sa 9 bodova
- od 251 i više otkucaja sa 10 bodova.

Za svaku daktilografsku pogrešku oduzima se 25 otkucaja.

Smatra se da je kandidat/kinja zadovoljio/la na provjeri rada na računalu ako je za točnost i brzinu prijepisa teksta ostvario najmanje 5 bodova, sukladno gornjem bodovanju.

Kandidati koji uspješno polože pismene testove, kao i testiranje rada na računalu u prijepisu, pristupiti će razgovoru s Komisijom (intervju), na koji će biti pozvani putem kontakt telefona prijavljenog na testiranju, s početkom određenim u tom telefonskom kontaktu.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pisanoj provjeri znanja te provjeri sposobnosti i vještina pisanja teksta na računalu u prijepisu ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova.

Komisija kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u državnoj službi, te utvrđuje i stečeno radno iskustvo u struci i rezultate ostvarene u njihovu dotadašnjem radu. Rezultati razgovora bit će vrednovani na isti način kao i uspješnost rada na računalu i pisani test, odnosno svaki kandidat može dobiti od nula do deset (0-10) bodova.

Nakon provedenog testiranja i razgovora (intervjua), Komisija će utvrditi Rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru (intervjuu). Komisija dostavlja čelniku tijela izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Komisije. Uz izvješće se prilaže rang lista kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i razgovoru.

Opis poslova i podaci o plaći:

Opis poslova: Administrativni referent- sudski zapisničar u referadi kroz sustav "e-Spis" obavlja sve tehničke poslove vezane uz sudske spise, obavlja poslove pisanja po diktatu, pisanja i prijepisa sudskih odluka, isprava i poziva na rasprave i ročišta i drugih sudskih akata, obavlja poslove zapisničara na raspravi i van rasprave, sređuje i uvezuje podneske, te obavlja druge odgovarajuće poslove u sudskoj referadi, otprema odluke, pozive i pismena, sastavlja jednostavne dopise. Za svoj rad neposredno je odgovoran upravitelju sudske pisarnice.

Podaci o plaći: čl. 9. st. 1, podstavka f, radna mjesta III vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne Novine« 37/01 do 100/15), koja je objavljena na www.nn.hr.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje biti će obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranicama Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/) i Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr). Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga daa od dana javne objave na web – stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr).

Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj (koji nisu izgubili to svojstvo) imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj i to u onom dijelu koji se odnosi na njih.

Komisija za provedbu javnog natječaja
Natječaj Sudski zapisničari
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

21 000 S P L I T
ex vojarna Sv. Križ, Dračevac

URED PREDSJEDNIKA SUDA

    Broj: 7 Su-1713/2017
    Split, 05. srpnja 2017. godine

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11 – Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012 i 61/17), članka 30. Zakona o sudovima (Narodne novine 28/13, 33/15, 82/15) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 74/10, 142/11, 53/12) te dobivene suglasnosti Ministarstva pravosuđa, Klasa: 119-02/17-04/226, Urbroj: 514-03-02-01-02-17-03 od 18. svibnja 2017. godine, Općinski sud u Splitu, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


u Općinskom sudu u Splitu radi obavljanja poslova radnog mjesta službenika III. vrste:

- administrativnog referenta - sudskog zapisničara – 1 (jedan) izvršitelja/ice

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Stalnoj službi u Sinju Općinskog suda u Splitu radi obavljanja poslova radnog mjesta službenika III. vrste:

- administrativnog referenta - sudskog zapisničara - 1 izvršitelj/ica

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Stalnoj službi u Imotskom Općinskog suda u Splitu radi obavljanja poslova radnog mjesta službenika III. vrste:

- administrativnog referenta - sudskog zapisničara - 1 izvršitelj/ica

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
u Stalnoj službi u Makarskoj Općinskog suda u Splitu radi obavljanja poslova radnog mjesta službenika III. vrste:

- administrativnog referenta - sudskog zapisničara - 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:
- završena srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke,
- položen državni stručni ispit,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu u smislu članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidat se prima u državnu službu na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, a primljeni kandidat dužan je položiti navedeni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci po isteku probnog rada.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Uz prijavu su kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta javnog natječaja i to:
- životopis,
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi-preslika svjedodžbe,
- preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
- preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
- preslika rješenja ili potvrdu o priznatom statusu-kao dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat na njega poziva.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta na javni natječaj je osam dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose na adresu: Općinski sud u Splitu, Ex vojarna Sv. Križ, Dračevac, 21000 Split, s naznakom: »Prijava na javni natječaj - administrativni referent - sudski zapisničar«.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te će se toj osobi dostaviti pisana obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatra kandidatom.
Plaća radnog mjesta za koje se vrši prijam utvrđena je utvrđena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj: 37/01, 38/01 – ispr. 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 85/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15).
Za kandidate/kinje prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan natječaj (pisani dio testiranja) te razgovor (intervju) s Komisijom za provedbu javnog natječaja. Testirat će se i poznavanje rada na računalu.
Komisiju za provedbu javnog natječaja imenuje predsjednik Suda. Komisija utvrđuje popis kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
Opis poslova radnih mjesta, sadržaj i način testiranja kandidata/kinja, područje testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje kao i vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Splitu (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/ ) i web stranici Ministarstva uprave ( https://uprava.gov.hr/ ) te na oglasnoj ploči Općinskog suda u Splitu najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja smatra odustankom od prijma u državnu službu. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Općinski sud u Splitu.
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranicama Općinskog suda u Splitu i Ministarstva uprave. Dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva uprave.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Suda će obustaviti postupak po ovom natječaju.

Općinski sud u Splitu
Lokalni izbori 2017
Stručno osposobljavanje razgovor
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU

Ex. Vojarna sv. Križ Dračevac

Komisija za provjeru kompetencija

   Broj: 10 Su-1443/16
   Split, 05. srpnja 2016. godine

Sukladno čl. 6. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnoj službi ("Narodne novine" br. 100/11) Komisija za provjeru kompetencija osoba prijavljenih na javni poziv od 20. lipnja 2016. godine, daje slijedeću

OBAVIJEST KANDIDATIMA O VREMENU I MJESTU
ODRŽAVANJA INTERVJUA

da će se dana 17. kolovoza 2016. godine u 8,00 sati u Općinskom sudu u Splitu, ex Vojarna Sv. Križ, Dračevac, soba br. 45/II, održati intervju s kandidatima koji udovoljavaju propisanim uvjetima Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Splitu, za radna mjesta administrativni referent – sudski zapisničar, administrativni referent – upisničar, viši sudski referent – zemljišnoknjižni, sudski referent – zemljišnoknjižni i računovodstveni referent – financijski knjigovođa.

Pravo pristupa testiranju imaju kandidati koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave, te koje ispunjavaju propisane uvjete.

OPĆINSKI SUD U SPLITU

Dostaviti:
- (http://sudovi.pravosudje.hr/osst/).
- Hrvatski zavod za zapošljavanje