PLAN NABAVE ZA 2015.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U DARUVARU
URED PREDSJEDNIKA
Daruvar, Stjepana Radića 27

Broj: 17-Su-83/12-1
Daruvar, 27. veljače 2015. g.


Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( „NN“ br. 90/11, 83/13 i 143/13) i čl. 30. u vezi čl. 29. toč. 11. Zakona o sudovima ( NN br. 28/13), predsjednik Općinskog suda u Daruvaru donosi


                                                   PLAN NABAVE ZA 2015. GODINU
                                                                   ROBA I USLUGA
I

U skladu s proračunskim sredstvima za 2015. g., utvrđuje se Plan nabave, roba i usluga u 2015. g.
Red.
br. Predmet
nabave

EV
broj Procijenjena
Vrijednost
(bez PDV-a) Vrsta
postupka Ugovor ili OS Planirani
početak Planirano trajanje
Ugovora ili OS
1. Poštanske usluge

11/13
710.000,00 Otvoreni postupak javne nabave (Državni ured za središnju javnu nabavu)
Ugovor temeljem okvirnog sporazuma 1.4.2014.-31. 03. 2016.
2 godine
2.
Električna energija
Su-124/13
30.000,00 Otvoreni postupak javne nabave (Državni ured za središnju javnu nabavu)
Ugovor temeljem okvirnog sporazuma 1.1.2014.-31.12.
2015.
2 godine


3.


Motorni benzin

4/14

16.000,00 Otvoreni postupak javne nabave (Državni ured za središnju javnu nabavu) Ugovor temeljem okvirnog sporazuma 1.2.2015.-31.12
2015. 11 mjeseci

4. Uredski materijal 40.000,00 Bagatelna nabava


5.
Toneri 43.200,00 Bagatelna nabava
6.
Plin 89.600,00 Bagatelna nabava

7.
Usluge telefona, telefaxa i interneta 40.000,00 Bagatelna nabava
8.
Komunalne usluge 30.000,00 Bagatelna nabava

III

Sredstva za nabavu osigurana su u Proračunu Republike Hrvatske za 2015. g.

IV

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Daruvaru.                                                                       PREDSJEDNIK SUDA:

                                                                              Damir Palatinuš