Javni poziv


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U DARUVARU
URED PREDSJEDNIKA
Daruvar,Stjepana Radića 27
Broj:10 Su-27/15-10
Daruvar, 24. veljače 2015. g.

Na temelju članka 61a. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13 i 38/13.), sukladno Uredbi o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima ( „NN“ br. 100/11) i Planu prijama na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Daruvaru za 2015. g. broj 10 Su-27/15. od 19. siječnja 2015. g., Općinski sud u Daruvaru raspisuje

                                                                    J A V N I    P O Z I V


za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinski sud u Daruvaru trajanju od 12 mjeseci, za slijedeća radna mjesta:

1 . administrativni referent- upisničar - 2 ( dva ) izvršitelja

traženi uvjeti:

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke

2 . administrativni referent-sudski zapisničar - 2 ( dva ) izvršitelja

traženi uvjeti:

- srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke

Na javni poziv mogu se javiti kandidati oba spola.
Kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete iz čl. 4 stavka 1. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima kojim je propisano da se osoba može primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako:

a) je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje Hrvatskog zavod za zapošljavanje sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju;

b) ima odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje ;

c) nema radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u smislu odredbi Zakona o državnim službenicima;

d) da ne postoje zapreke za prijam u državnu službu utvrđene odredbom članka 49. st. 1. Zakona o državnim službenicima .

Pored navedenih uvjeta kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjet iz Zakona o poticanju zapošljavanja ( Narodne novine broj. 57/12 i 120/12 ) i voditi se u evidenciji tijela nadležnog za vođenje evidencije o nezaposlenosti, kao nezaposlena osoba minimalno 30 dana, te koje nemaju više od 1 godine staža u zvanju za koje su se obrazovale, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju ( i bez obzira na godine starosti).

Osobe koje se prijavljuju na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dužne su dostaviti svoju prijavu Općinskom sudu u Daruvaru, u roku od 8 ( osam) dana od dana objave javnog poziva, sa svim traženim prilozima.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Nakon utvrđivanja koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva provest će se postupak selekcije kandidata kroz strukturirani intervju.

Odluku o izboru kandidata donosi predsjednika suda, vodeći računa o interesima, profesionalnim ciljevima, motivaciji kandidata. Obavijest o izboru biti će poslana svim kandidatima.

S kandidatom izabranim na stručno osposobljavanje zaključuje se pisani ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi stručno osposobljavanje , trajanje stručnog osposobljavanja te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

U prijavi za javni poziv osobe trebaju navesti osobne podatke ( ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona , te po mogućnosti e- mail adresu ) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje kao i dostaviti sve tražene priloge.

Uz prijavu obvezno je dostaviti slijeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:
1.životopis ( vlastoručno potpisan)
2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ( preslika svjedodžbe, diplome)
3. preslika radne knjižice ( stranice 1-7 ) tj. elektronski zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 4. dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika osobne iskaznice, putovnice, domovnice ili vojne iskaznice )
5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 3 mjeseca
6. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene ali su osobe prije sklapanja pisanog ugovora dužne dostaviti na uvid originalna dokumente

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , na adresu : Općinski sud u Daruvaru, Stjepana Radića 27, s naznakom:" Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje“.
Javni poziv biti će objavljen na Hrvatskom Zavodu za zapošljavanje i web stranici Općinskog suda Daruvar.


                                                                    Predsjednik Općinskog suda u Daruvaru

                                                                                            Damir Palatinuš,v.r.