FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014.G.

 

      Sukladno čl. 27. st. 1. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN broj 3/15 od 9.1.2015.g.) objavljuju se završna financijska izvješća za Općinski sud u Daruvaru za 2014.godinu.

 

 

Ovdje možete preuzeti FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014.G.

 

 

  Bilješke uz financijska izvješća za

 Općinski sud u Daruvaru za 2014.g.
REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U DARUVARU
URED PREDSJEDNIKA
Daruvar, Stjepana Radića 27

Broj: 17-Su-11/15-4
Daruvar, 29. siječnja 2015. g.

Razina 11
REPUBLIKA HRVATSKA RKDP 3791
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA RH Matični broj: 3099725
Razdjel: 110 Šifarska oznaka: 8423
Glava: 065 Broj žir.r: HR2023900011100015789
Proračunski korisnik: OPĆINSKI SUD U DARUVARU OIB: 20466398344

I. BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,
PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE
od 1. siječnja do 31. prosinca 2014.g.


Prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 32/11) dostavljamo Vam bilješke uz obrasce PR-RAS, BIL, P-VRIO za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. g.

1. AOP- 001

U 2014. g. ostvareni su ukupni prihodi poslovanja u iznosu od 8.317.508,07 kn, a sastoje se od:

- AOP 070 prihoda od kamata na sredstva redovnog računa u iznosu od 32,93 kn,

- AOP 101 prihoda po posebnim propisima u iznosu od 107.797, 36 kn sastoje se od:

- 65268 ostali prihodi za posebne namjene – su doznačena sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s osnova uplaćenih doprinosa za osobe koje su po ugovorima primljene za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 25.964,90 kn,

- 65269 prihodi od sredstva stranaka za izlaske na očevide sudaca, službenika i ovršitelja u iznosu od 81.832,46 kn, a sastoje se od :

-bruto naknade 59.923,61 kn
-doprinosa na bruto naknade 9.800,83 kn
-gorivo za korištenje službenog vozila 3.790,00 kn.
-naknada za korištenje privatnog automobila sudskog ovršitelja i službenika u poslovne svrhe 8.318,02 kn.

- 66312 prihodi od tekućih donacija:

- AOP 112 uplata sredstava od Udruge hrvatskih sudaca, Ogranak Bjelovar za naknadu za sudjelovanje na savjetovanju članova Udruge hrvatskih sudaca ovoga suda u iznosu od 1.760,00 kn.

- AOP 110 prihoda od pruženih usluga su uplaćene naknade za preslike od stranaka tijekom 2014. g. u ukupnom iznosu od 1.693,00 kn, a od toga: uplaćeno u Državni proračun za plaćanje materijalnih rashoda ( uredski materijal) iz vlastitih prihoda 1.589,00 kn. Ostalo je neuplaćeno 104,00 kn budući da su sredstva uplaćena od stranaka tijekom prosinca 2014. g.

- AOP 114 prihoda iz proračuna u iznosu od 8.206.224,78 kn.

2. AOP - 170

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa prikazana je evidencija refundacije troškova s osnova uplaćenih doprinosa za osobe koje su na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 26.284,10 kn.

3.AOP – 172

Naknade za izlazak na očevide sudskoj komisiji i ovršiteljima u iznosu od 78.042,46 kn.

4. AOP - 603

Manjak prihoda i primitaka - preneseni iznos 472.682,62 kn razlikuje se od utvrđenog manjka iz 2013. g. ( 484.944,22 kn ) za 12.261,60 kn jer su na intelektualnim uslugama vještaci naplatili svoja potraživanja ovrhom, te je izvršena korekcija rezultata poslovanja iz ranijih godina u iznosu od navedenih 12.261,60 kn.

5. AOP – 606

Rashodi budućih razdoblja u iznosu od 534.821,58 kn je obračunata plaća za prosinac 2014.g. i naknada za prijevoz .

6. AOP – 610

Stanje novčanih sredstava na dan 31. prosinca 2014. g. iznosi 4.956.979,79 kn, a sastoji se od sredstava redovnog žiro-računa HR2023900011100015789 u iznosu od 35.260,36 kn i sredstava predujmljena od stranaka žiro-račun HR4823900011300000961 u iznosu od 4.921.701,00 kn i gotovine u blagajni 18,43 kn ( AOP 062 Obrasca BIL).


BILJEŠKE UZ BILANCU


1. AOP - 001 Stanje imovine suda na dan 31. prosinca 2014.g. u iznosu od 8.334.132,00 kn.
2. AOP - 015 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ:

Rješenjem Ureda predsjednika Općinskog suda u Daruvaru broj 17- Su-7/13-86 od 22. travnja 2014. g. Ministarstvu pravosuđa RH vraćen je ruter ranije Stalne službe u Grubišnom Polju nabavne vrijednosti od 4.326,91 kn.


Rješenjem Ureda predsjednika Općinskog suda u Daruvaru broj 17- Su-258/14-8 od 09. siječnja 2015. g. isknjižen je radni stol Stalne službe u Pakracu nabavne vrijednosti 220,80 kn, a koji je knjižen Prekršajnom sudu u Daruvaru - Stalna služba u Pakracu.

Rješenjem Ureda predsjednika Općinskog suda u Daruvaru broj 17-Su-258/14. od 15. siječnja 2015. g. određen je otpis rashodovane uredske opreme i namještaja u ukupnoj nabavnoj vrijednosti i to:

- Općinskog suda u Daruvaru 79.469,73 kn
- Ranije Stalna služba u Grubišnom Polju 97.441,89 kn

3. AOP - 048 Od sredstava za materijalne rashode sa konta sitnog inventara nabavljen je tijekom godine sitni inventar u vrijednosti od 1.726,56 kn. Rješenjem Ureda predsjednika Općinskog suda u Daruvaru br. 17- Su-258/14. od 15. siječnja 2015. g. određen je otpis sitnog inventara u iznosu od 16.359,57 kn.
4. AOP - 062 Novac u banci u iznosu od 4.956.979,79 kn sastoji se od sredstava na redovnom žiro-računu suda HR2023900011100015789 u iznosu od 35.260,36 kn iz sredstava na računu sudskog depozita HR4823900011300000961 u iznosu od 4.921.701,00 kn i gotovine u blagajni 18,43 kn, a što je vidljivo iz Obrasca PR RAS AOP-610.

5. AOP - 072 Potraživanje od HZZO-a za isplaćene naknade bolovanja u iznosu od 47.315,63 kn.

6. AOP - 144 Rashodi budućih razdoblja su obračunata plaća za prosinac 2014. g. i naknada za prijevoz ( AOP - 606 Obrasca PR- RAS).

7. AOP - 148 Obveze za rashode poslovanja u iznosu od 5.560.018,92 kn, sastoje se od:

- AOP - 149-231 obveze za zaposlene - obračunata plaća za 12 mjesec 2014.g. u iznosu od 517.288,95 kn i nepodmirenih obveza za materijalne rashode i to:

- AOP - 150 obveze za materijalne rashode 72.663,85 kn

-23212 obračunata naknada za prijevoz u iznosu od 17.532,63 kn,
-23223 obveze za energiju u iznosu od 2.405,96 kn
-23231 usluge pošte, telefona i prijevoza u iznosu od 50.840,26 kn
-23237 obveze za intelektualne usluge u iznosu od 1.875,00 kn
-23299 ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 10,00 kn

8. AOP - 151

-2343 Obveza za financijske rashode - zatezne kamate 1.049,49 kn
9. AOP - 156

-2395 Ostale tekuće obveze iznose 4.969.016,63 kn, a sastoje se od:


-naknade bolovanja na teret HZZO-e 47.315,63 kn, ozljede na radu 123,30 kn što ukupno iznosi 47.192,33 kn ( AOP 072)
-i stanje sredstava na računu sudskog depozita u iznosu od 4.921.701,00 kn ( AOP 610 – Obrasca PR-RAS).

10. AOP - 204 Naplaćeni prihodi budućih razdoblja - Hrvatski zavod za zapošljavanje isplatio je novčanu potporu za isplatu obveznih doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju. Primljena sredstva su evidentirana na pasivnim vremenskim razgraničenjima na osnovnom računu 29221 – doprinosi za siječanj – rujan 2015. g. iznos od 28.691,14 kn.

11. AOP - 226 Rješenjem Ministarstva pravosuđa Zagreb od 19. siječnja 2010. g. ustupljeno je na privremeno korištenje osobni automobil nabavne vrijednosti 101.519,02 kn koje vozilo je uknjiženo izvanbilančno.

III. PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Promjene u vrijednosti u obujmu imovine i obveza u 2014. g. nije bilo.


OSOBA ZA KONTAKT:                                                             PREDSJEDNIK SUDA:

Ljerka Houf                                                                                     Damir Palatinuš
Broj telefona: 043 – 440-631