Odluka o početku postupka bagatelne nabave za uredski materijal 2014.g.

 REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U DARUVARU
URED PREDSJEDNIKA
Daruvar, Stjepana Radića 27

Broj: 41-Su-225/14-2
Daruvar, 17. rujan 2014. g.

Općinski sud u Daruvaru po predsjedniku suda Damiru Palatinuš, temeljem članka 31. st. 1. Zakona o sudovima (NN br. 28/13) i Odluke o načinu provedbe postupka nabave bagatelne vrijednosti od 6. veljače 2014. g., broj 41 Su-65/2014-2, donosi

                                                                                   O D L U K U

O POČETKU POSTUPKA BAGATELNE NABAVE,TE NAČINU PRIKUPLJANJA I ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE ZA UTVRĐIVANJE DOBAVLJAČA UREDSKOG MATERIJALA U 2014.g.


I

Sredstva za uredski materijal planirana i utvrđena su Financijskim planom za 2014. g. Općinskog suda u Daruvaru , te je Plan nabave Općinskog suda u Daruvaru za 2014. godinu objavljen na internetskim stranicama www.sudovi.pravosudje.hr/osda kojim je predviđena nabavka uredskog materijala u 2014. g. Procijenjena planirana financijska sredstva za uredski materijal iznose 105.200,00 kn bez obračunatog poreza na dodanu vrijednost . Izvor planiranih sredstava je doneseni financijski plan proračuna za 2014. g., a pozicija iz koje će se financirati uredski materijal je pozicija 3221 proračuna.

II

Evidencijski broj nabave uredskog materijala određuje se Ev. 2/14.
Nabava uredskog materijala za 2014. g. vršiti će se odabirom prikupljenih ponuda, temeljem kojih će se utvrđivati najpovoljniji ponuđač.
Kriterij odabira su: cijena, kvaliteta ponuđenog uredskog materijala, vrijeme i način isporuke (dostave) na adresu suda.
Predmet nabave čini uredski materijal koji je podijeljen u 3 grupe i to:

1.Uredski materijal – papir i papirna konfekcija i uredski pribor, procijenjene planirane vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost od 45.200,00 kn,

2.Toneri, vrpce i riboni, original za pisače, procijenjene planirane vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost od 48.000,00 kn,

3.Materijal za higijenske potrebe procijenjene planirane vrijednosti bez poreza na dodanu vrijednost od 12.000,00 kn.

Uredski materijal, ostali uredski materijal i toneri kao i grupe predmeta nabave, utvrđeni su i specificirani u troškovniku.
Najpovoljniji dobavljač utvrđuje se za pojedinu grupu ili istodobno za sve grupe predmeta nabave.

III

Poziv za podnošenje ponuda upućuje se na pet gospodarskih subjekata i to:
1. StublićImpex d.o.o. Bani 73b, Buzin, 10010 Zagreb
2. Divmar d.o.o., Sv. L.B.Mandića 111V, 31000 Osijek
3. Grafoton d.o.o., Žrtava domovinskog rata 23, 44400 Glina
4. Hard Jura d.o.o., Ulica J. Jelačića 10A, 43000 Bjelovar
5. Birodom d.o.o., Hojnikova 19, 10250 Lučko

IV

Poziv za dostavu ponuda naručitelj objavljuje na svojim internetskim stranicama www.sudovi.pravosudje.hr/osda.

V

Postupak odabira najpovoljnije ponude provesti će se na osnovi podnesenih pravodobnih i potpunih ponuda.

VI

Ponude se otvaraju i ocjenjuju u pogledu pravodobnosti, potpunosti i kriterija odabira putem imenovanih ovlaštenih predstavnika Općinskog suda u Daruvaru, kao naručitelja, imenovanih 17. rujna 2014. g., broj 41-Su-225/14-1.

VII

Ovlašteni predstavnici Općinskog suda u Daruvaru za provedbu postupka nabave bagatelne vrijednosti za svoj rad odgovaraju zakonskoj osobi naručitelja.

VIII

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


                                                                                         PREDSJEDNIK SUDA:

                                                                                             Damir Palatinuš,v.r.