PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U 2014.G.

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U 2014.G.

 Tablica

PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
U OPĆINSKOM SUDU U DARUVARU
ZA 2014. GODINU


 

NAZIV USTROJSTVENE
JEDINICE

NAZIV RADNOG
MJESTA

 

STUPANJ
OBRAZOVANJA I
STRUKA

BROJ OSOBA

SUDSKA PISARNICA

 

 

 

Općinski sud Daruvar –sudska pisarnica

Administrativni referent-upisničar

SSS-upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke

1

Općinski sud Daruvar – Stalna služba Pakrac, sudska pisarnica

 Administrativni referent-upisničar

SSS-upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke

1

Općinski sud Daruvar – sudska pisarnica

Administrativni referent – sudski zapisničar

SSS-upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke

1

Općinski sud Daruvar – Stalna služba Garešnica, sudska pisarnica

Administrativni referent – sudski zapisničar

SSS-upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke

1

UKUPNO

 

 

4
                                                                                          PREDSJEDNIK SUDA:

                                                                                              Damir Palatinuš,v.r.
Na temelju čanka 3. stavak. 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima ( „NN“ br. 100/11), uz prethodnu suglasnost Ministarstva uprave Republike Hrvatske Klasa: 131-01/14-01/43, Urbroj:515-04-01-02/5-14-02 od 14. ožujka 2014. g. i Ministarstva financija Republike Hrvatske Klasa:100-01/14-01/100, Urbroj: 513-05-01-14-2 od 3. travnja 2014.g., Damir Palatinuš, predsjednik Općinskog suda u Daruvaru, donosi

PLAN PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG
ODNOSA U OPĆINSKOM SUDU U DARUVARU
ZA 2014. GODINU

I

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2014. g. prijam 4 osobe i to:

- 4 osobe za stečenom srednjom stručnom spremom.

Popis radnih mjesta za čije se poslove planira stručno osposobljavanje i ustrojstvena jedinica u kojoj su ustrojena ta radna mjesta , broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koju moraju ispunjavati te osobe, utvrđeno je u Tablici 1, koja je sastavni dio ovog Plana.
II

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provoditi će se u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, sukladno odredbama Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima.

Plan prijama provoditi će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

III

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Daruvaru –http:/sudovi.pravosudje.hr/osda/, web stranici Ministarstva uprave – www.uprava.hr i na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - www-hzz.hr.

OPĆINSKI SUD U DARUVARU
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 10-Su-27/14-2.
Daruvar, 03.travanj 2014. g.
PREDSJEDNIK SUDA:

Damir Palatinuš,v.r.