PLAN NABAVE ZA 2014.


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U DARUVARU
URED PREDSJEDNIKA
Daruvar, Stjepana Radića 27

Broj: 17-Su-55/14 - 2
Daruvar, 21. veljače 2014. g.


Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( „NN“ br. 90/11), predsjednik Općinskog suda u Daruvaru donosi


                                                     PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

                                                                                  I

Odgovorna osoba naručitelja- predsjednik suda Damir Palatinuš donosi Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. g. ( u daljnjem tekstu Plan nabave) u skladu s proračunskim sredstvima za 2014. g.

                                                                                 II

U Planu nabave navode se predmeti nabave, evidencijski broj nabave, procijenjena vrijednost nabave, izvor planiranih sredstava, vrsta postupka nabave, način ugovaranja, planirani početak postupka i trajanje ugovora.


R. br. Predmet nabave EV broj Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka Ugovor ili OS Planirani početak Planirano trajanje Ugovora ili OS
1. Uredski materijal 45.200,00   Ugovor Kolovoz 2014. 12 mjeseci
2. Toneri 48.000,00   Ugovor Kolovoz 2014. 12 mjeseci
3. Električna energija   51.600,00        
4. Plin 1/14 130.400,00   Ugovor Veljača 2014. 12 mjeseci
5. Usluge telefona, telefaxa i interneta   47.360,00        
6. Poštanske usluge   660.000,00 Otvoreni postupak Ugovor temeljem okvirnog sporazuma    
7. Usluge tekućeg investicijskog održavanja    14.400,00    Narudžbenica    
8.  Komunalne usluge    44.000,00                                                                                               III

Sredstva za nabavu osigurana su u Proračunu Republike Hrvatske za 2014. g. 

                                                                                       IV

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Daruvaru.                                                                                            PREDSJEDNIK SUDA:

                                                                                                    Damir Palatinuš