Brošura o pravima žrtava kaznenih djela

Brošura o pravima žrtava kaznenih djela

 

PRAVA ŽRTAVA SUKLADNO
ZAKONU O NOVČANOJ NAKNADI
ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA
(Narodne novine 80/08 i 27/11)
1
1.TKO MOŽE OSTVARITI PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ?
Žrtva kaznenog djela s elementima nasilja počinjenog s namjerom na teritoriju Republike Hrvatske nakon dana 1. srpnja 2013. godine, ima pravo ostvariti novčanu naknadu :
-ako je državljanin Republike Hrvatske, odnosno državljanin države članice Europske unije ili na njenom teritoriju ima prebivalište
- ako je pretrpjela teške tjelesne ozlijede ili teško narušenje zdravlja kao posljedicu kaznenog djela
- ako je kazneno djelo prijavljeno ili evidentirano policiji ili državnom odvjetništvu u roku od šest mjeseci od dana počinjenja kaznenog djela, neovisno da li je počinitelj poznat ili ne
-ako je podnijela pisani zahtjev na službenom obrascu i priložila potrebnu dokumentaciju (obrazac je dostupan u svakoj postaji policije, uredima državnog odvjetnika, opdinskim i županijskim sudovima, te u elektronskom obliku na službenim internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa, Ministarstva unutarnjih poslova, Državnog odvjetništva RH-a, te opdinskih i županijskih sudova.
Žrtva može ostvariti pravo na naknadu:
- troškova liječenja,
-izgubljene zarade do iznosa od 35.000,00 kn,
-bliski krvni srodnik preminule žrtve ima pravo na naknadu zbog gubitka zakonskog uzdržavanja do iznosa od 70.000,00 kn i pogrebnih troškova do iznosa od 5.000,00 kuna
2. KAKO SE POKREĆE POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU NAKNADU ?
Postupak se pokrede ispunjavanjem službenog obrasca uz koji moraju biti priložene sve potrebne isprave čiji popis je naveden u obrascu.
Zahtjev se podnosi Ministarstvu pravosuđa u roku od šest mjeseci od dana počinjenja kaznenog djela, a može se podnijeti i kasnije ukoliko žrtva zbog opravdanih razloga nije bila u mogudnosti zahtjev podnijeti u ranije navedenom roku, najkasnije u roku od tri mjeseca od dana kada su prestali opravdani razlozi. Protekom roka od tri godine nakon počinjenja kaznenog djela zahtjev se ne može podnijeti.
Za pomod pri ispunjavanju zahtjeva žrtva se može obratiti službenoj osobi u policijskoj postaji, uredu državnog odvjetnika, na opdinskim i županijskim sudovima ili na  besplatni telefon Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja;
                                                        116-006
3. TKO I U KOJEM ROKU ODLUČUJE O OSNOVANOSTI ZAHTJEVA ZA NOVČANU NAKNADU ?

Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela nakon provedenog postupka, a najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja potpunog i urednog zahtjeva, dužan je donijeti odluku o osnovanosti zahtjeva i visini naknade. Isplata naknade izvršiti de se u roku od 30 dana od dana kada je žrtvi dostavljeno rješenje kojim je određeno pladanje naknade.
4. POSLJEDICE LAŽNOG PRIJAVLJIVANJA KAZNENOG DJELA I POVRAT NEOSNOVANO ISPLAĆENE NAKNADE
U slučaju lažnog prijavljivanja kaznenog djela podnositelj snosi kaznenu odgovornost propisanu Kaznenim zakonom. U slučaju neosnovano ispladene naknade uslijed navođenja netočnih i nepotpunih podataka u zahtjevu, odnosno ako nakon isplate nadležno tijelo utvrdi da ne postoji kazneno djelo, Republika Hrvatska ima pravo zahtijevati povrat ispladenog iznosa od žrtve uvedanog za kamate i troškove postupka.
5. TKO NEMA PRAVO NA NAKNADU PREMA ZAKONU O NOVČANOJ NAKNADI ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA?
Žrtve kaznenih djela protiv sigurnosti prometa, te ako je šteta nastala uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija.
KAKO ŽRTVE NASILJA MOGU OSTVARITI PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ?
 Tko se smatra žrtvom
 Kako se pokrede postupak
 Tko i u kojem roku odlučuje o zahtjevu
 Posljedice lažnog prijavljivanja kaznenog djela
 Tko nema pravo na naknadu