REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

 

 

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11) objavljuje se


REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

 

  
R.br.

Predmet

ugovora

Evidencijski broj nabave i broj objave: Vrsta provedenog postupka: Iznos sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma (OS) s PDV-om Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor Konačni datum izvršenja OS-a/ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ugovora s PDV-om Obrazloženje u slučaju isplate većeg iznosa od ugovorenog
1. Nabava uredskog materijala Ev.br.-1/12
Broj objave: 2012/9 003-0041103
Otvoreni postupak 143.222,25 kn 12.06.2012. 12 mjeseci DIV mar d.o.o. Sarvaš Do 11.06.2013. 138.699,90
2.   Nabava prirodnog/zemnog plina za:
Općinski sud u Daruvaru i
Stalnu službu Grubišno polje

Ev.br.NMV-2/12
Broj objave: 2012/S 002 0024869 
Otvoreni postupak 109.758,18 kn 16.07.2012. 12 mjeseci Darkom d.o.o. Daruvar  Do 15.07.2013. 110.667,03 Zbog ranije sezone grijanja
3. Nabava prirodnog/zemnog plina za: 
Stalnu službu Garešnica 
 Ev.br.NMV-2/12
Broj objave: 2012/S 002 0024869
Otvoreni postupak 15.680,00 kn

20.07.2012.

12 mjeseci

Komunalac d.o.o. Garešnica Do 19.07.2013. 18.300,94 Zbog ranije sezone grijanja
4. Nabava prirodnog/zemnog plina za:
Stalnu službu Pakrac
 Ev.br.NMV-2/12
Broj objave: 2012/S 002 0024869
Otvoreni postupak 58.945,29 kn

01.08.2012.

12. mjeseci

Komunalac d.o.o. Pakrac Do 31.07.2013. 59.309,11 Zbog ranije sezone grijanja
5. Univerzalne rezervirane poštanske usluge Ev. br. E-MV-3/12 Pregovarački postupak bez prethodne objave 170.581,20 kn

01.10.2012.

3 mjeseca

HP Hrvatska pošta d.d. Do 31.12.2012. 208.927,50 kn Povećan broj ovršnih predmeta ustupljenih od drugih sudova
6. Univerzalne  poštanske usluge i dopunske usluge  Ev. br. E-MV-4/12 Pregovarački postupak bez prethodne objave 16.808,80 kn 01.10.2012.
3 mjeseca
HP Hrvatska pošta d.d. Do 31.12.2012. 19.440,20 kn Povećan broj ovršnih predmeta ustupljenih od drugih sudova

7.

 

 

 

 

Nabava uredskog materijala

 Ev.br-NMV-2/13

Broj objave: 2013/S 003-0080015

 

 

 

 

Otvoreni postupak 99.090,65 kn

02.09.2013.

1 godina

DIV-MAR

d.o.o.

Sarvaš

Do 1.9.2014.   72.352,88      

 

 8.

 

 

 

 Nabava prirodnog / zemnog plina za Općinski sud u Daruvaru i Stalne službe Garešnica, Grubišno Polje i Pakrac

  Ev.broj: 3/13

Broj objave: 2013/S 003-0079702

 Otvoreni postupak 122.762,50 kn

 1.8.2013.

7 mjeseci

 DARKOM d.o.o. Daruvar  Do 28.2.2014.  113.602,20  
 9.  Nabava univerzalne poštanske i dopunske usluge  Ev.broj: 3/2010 Ugovor na osnovu okvirnog sporazuma

482.761,70

kn

4.9.2013.  HP - Hrvatska pošta d.d. Do 15.9.2013.  514.387,58 Ugovor bez točnog vremenskog roka važenja
 10.  Nabava univerzalne i poštanske dopunske usluge  Ev.broj: 3/2010  Dodatak ugovoru na okvirni sporazum  482.761,70 kn  16.9.2013.  HP-Hrvatska pošta d.d.  Do sklapanja novog okv. sporazuma od strane Drž.ureda za sred.javnu nabavu 31.3.2014.  514.387,58 Ugovor bez točnog vremenskog roka važenja
 11.  Opskrba električnom energijom

 17-Su-124/13

2013/S002-

0038255

 Otvoreni postupak javne nabave

 65.698,56 kn

Ugovor na temelju okvirnog sporazuma Državnog ureda za sred. javnu nabavu

 1.1.2014.

2 godine

 GEN-I Zagreb d.o.o. Zagreb  31.12.2015.    
12. Poštanske usluge 41-Su-107/14 Otvoreni postupak javne nabave

1.287.914,40 kn s PDV-om

 Ugovor na temelju okvirnog sporazuma Državnog ureda za sred. javnu nabavu

1.4.2014.

 2 godine

HP - Hrvatska pošta d.d. Zagreb 1.4.2016.  
13. Gorivo 17-Su-150/14 Otvoreni postupak javne nabave

21.500,00 kn s PDV-om

Ugovor na temelju okvirnog sporazuma Državnog ureda za sred. javnu nabavu

1.2.2015.

11 mjeseci

INA d.d.

Zagreb

 31.12.2015.