PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

 


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U DARUVARU
URED PREDSJEDNIKA
Daruvar, Stjepana Radića 27

Broj: 17-Su-65/13-2
Daruvar, 21. veljače 2013. g.Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( „NN“ br. 90/11), predsjednik Općinskog suda u Daruvaru donosi

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

I

Odgovorna osoba naručitelja- predsjednik suda Damir Palatinuš donosi Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. g. ( u daljnjem tekstu Plan nabave) u skladu s proračunskim sredstvima za 2013. g.

II

U Planu nabave navode se predmeti nabave, evidencijski broj nabave, procijenjena vrijednost nabave, izvor planiranih sredstava, vrsta postupka nabave, način ugovaranja, planirani početak postupka i trajanje ugovora.


Red.
Br. Predmet
nabave

EV
broj Procijenjena
Vrijednost
(bez PDV-a) Vrsta
postupka Ugovor ili OS Planirani
početak Planirano trajanje
Ugovora ili OS
1. Uredski materijal
2/13
30.000,00 - otvoreni postupak 
2.
Toneri
2/13
57.200,00 - otvoreni postupak
3.
Električna energija
50.000,00 Bagatelna nabava

4. Plin
3/13
139.600,00 Otvoreni postupak

Ugovor
lipanj
5.
Usluge telefona,telefaxa i interneta

56.000,00
Bagatelna nabava
6.
Poštanske usluge
1/13
547.000,00 Okvirni sporazum
veljača
15.rujan
7.
Usluge tekućeg investicijskog održavanja

19.200,00
Narudžbenica
8.
Komunalne usluge
46.400,00
Bagatelna

III

Sredstva za nabavu osigurana su u Proračunu Republike Hrvatske za 2013. g.

IV

Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Općinskog suda u Daruvaru.PREDSJEDNIK SUDA:

Damir Palatinuš,v.r.