Postupak stvaranja ugovornih obveza

POSTUPAK STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

 


REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U DARUVARU
Daruvar, Stjepana Radića 27
Ured predsjednika suda
Broj: 17-Su-90/12-5
U Daruvaru, 23. travnja 2012.

Na temelju odredbe čl. 10. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 158/09, 31/11, 34/11, 100/11, 123/11, 138/11 i 38/12), u smislu odredbe čl. 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 139/10) i Uredbe o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine broj 78/11), predsjednik Općinskog suda u Daruvaru donosi

PROCEDURU
STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

Članak 1.

Ovim aktom propisuje se procedura stvaranja ugovornih obveza, odnosno nabava robe,
radova i usluga, javna nabava i sve druge ugovorne obveze koje su potrebne za redovan rad
suda.

Članak 2.

Čelnik tijela pokreće postupak ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza koje obvezuju sud.

Potrebu za pokretanje postupka ugovaranja nabave roba i usluga mogu iskazati i predložiti svi
zaposlenici suda.

Potreba se iskazuje putem zahtjevnice/izviješća koje se dostavlja voditelju Odsjeka financijsko-materijalnog poslovanja suda.

Članak 3.

Voditelj Odsjeka financijsko- materijalnog poslovanja suda ili druga osoba koju ovlasti čelnik tijela dužna je prije pokretanja postupka ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza obaviti kontrolu i izvijestiti čelnika tijela da li je stvaranje predložene ugovorne obveze u skladu s važećim financijskim planom i planom nabave suda za tekuću godinu.

Ukoliko čelnik tijela, voditelj Odsjeka financijsko-materijalnog poslovanja ili osoba koju je ovlastio čelnik tijela utvrdi kako predložena ugovorna obveza nije u skladu s važećim financijskim planom i planom nabave za tekuću godinu, predloženu obvezu čelnik tijela dužan je odbaciti.

Članak 4.

Nakon što voditelj Odsjeka financijsko-materijalnog poslovanja ili osoba koju je čelnik tijela ovlastio utvrdi da je predložena ugovorna obveza u skladu sa važećim financijskim planom i planom nabave, čelnik tijela, ukoliko je suglasan s prijedlogom, donosi odluku o pokretanju nabave odnosno ugovaranju obveze.
PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

I DIO- Stvaranje obveza za koje je potrebna procedura javne nabave


Red.
Br.
AKTIVNOSTI


ODGOVORNOST
DOKUMENT
ROK
1. 2. 3. 4. 5.

1. Prijedlog za nabavu materijala/opreme /korištenje usluga/radova) Voditelji odjela, osoba ovlaštena za nabavu ili predsjednik suda Prijedlog s opisom potrebnog materijala /opreme/usluga/radova potpisan od strane inicijatora Do izrade plana nabave
2. Priprema tehničke i natječajne dokumentacije za nabavu materijala/opreme/korištenje usluga/radova Zaposlenici-voditelji odjela, osoba ovlaštena za nabavu Tehnička i natječajna dokumentacija Do početka pokretanja postupka nabave
3. Uključivanje stavki iz plana nabave u financijski plan/proračun Osoba ovlaštena za izradu financ. plana odnosno voditelj financ. odjela Financijski plan Do izrade prijedloga financijskog plana
4.

Prijedlog za pokretanje postupka javne nabave Predsjednik suda preispituje stvarnu potrebu za predmetom nabave Dopis s prijedlogom te tehničkom i natječajnom dokumentacijom Tijekom godine
5.

Provjera je li prijedlog u skladu s donesenim planom nabave i financijskim planom Osoba ovlaštena za izradu financ. plana odnosno voditelj financ. odjela ili njegov zamjenik Odobrenje ili negativan odgovor
na prijedlog u slučaju da prijedlog nije u skladu s financijskim planom 2 dana od zaprimanja prijedloga


6.

Pokretanje postupka javne nabave Predsjednik suda Odluka o početku postupka javne nabave Tijekom godine7. Provedba postupka javne nabave Povjerenstvo za provedbu javne nabave Zakonski propisana dokumentacija Početak u roku od 14 dana od Odluke o početku javne nabave


II DIO- Stvaranje obveza za koje NIJE potrebna procedura javne nabave


Red.
Br.
AKTIVNOSTI


ODGOVORNOST
DOKUMENT
ROK
1. 2. 3. 4. 5.

1. Prijedlog za nabavu materijala/opreme /korištenje usluga/radova) Zaposlenici uz odobrenje voditelja odjela, odnosno nadređenog službenika Obrazac zahtjevnice potpisan od strane zaposlenika ( inicijatora nabave) i nadređenog zaposlenika Do 10.-og u mjesecu za tekući mjesec osim hitnih potreba tijekom cijele godine
2. Provjera je li prijedlog u skladu s financijskim planom

Zaposlenik na poslovima za financije, voditelj računovodstva ili zamjenik Narudžbenica /ugovor 2 dana od zaprimljene narudžbenice/ugovora
3. Sklapanje ugovora /narudžbe Ovlaštena osoba za sklapanje narudžba ili predsjednik suda Narudžbenica / ugovor Najkasnije 30 dana od dana zaprimanja prijedloga za nabavu


Ova procedura stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči i web stranici Općinskog suda u Daruvaru.

 

Predsjednik suda:
Damir Palatinuš ,v.r.